Back

Představujeme Vám Standardy pro praxi.

Standard kvality spolupráce a Standard kvality profesních kompetencí studenta učitelství vznikly v rámci projektu OP VVV Rozvoj procesu pregraduálního vzdělávání na PdF MU: důkladnou přípravou k dobré praxi, který významně přispěl k rozvoji systému pedagogických praxí na PED MUNI.

Standard kvality profesních kompetencí studenta učitelství (SKPKS) je nástroj podporující profesní rozvoj studentů/studentek učitelství v průběhu jejich přípravy na profesi. Pomáhá studujícím s kvalitním plánováním, realizací a evaluací vlastní výuky, umožňuje jim posuzovat stav svých profesních kompetencí a monitorovat vlastní pokrok. 

Na jeho tvorbě se podílela pestrá a početná pracovní skupina – akademičtí pracovníci/akademické pracovnice, garanti/garantky praxí, oboroví didaktici/oborové didaktičky, vedoucí pracovníci/pracovnice fakultních škol, provázející učitelé/učitelky i studující učitelství. Tvůrci SKPKS tak reprezentují všechny skupiny aktérů, pro které je určen. Ze zpětné vazby provázejících učitelů/učitelek i studujících je evidentní, že přispívá k rozvoji profesních kompetencí studujících i ke kvalitě praxí.

Věříme, že SKPKS bude využíván tvořivě a ve prospěch profesního rozvoje studujících od počátku studia až po jeho ukončení v  navazujících magisterských studijních učitelských programech zaměřených na vzdělávání (praxe na 2. stupni).

Dokument je ke stažení zde.

V roce 2021 vzniklo pět videí, které vás Standardem provedou. Můžete se podívat, proč a jak Standard vznikl (1. díl), jak se Standardem mohou pracovat studující učitelství 2. stupně při své učitelské praxi (2. díl). Pohledem z praxe se můžete podívat, jak se Standardem pracuje student a studentka s provázejícími učitelkami na začátku praxe (3. díl, 1. část), v polovině praxe (3.díl, 2. část) a na jejím konci (3. díl, 3. část).

SKPKS - 1. díl: Představení dokumentu

SKPKS - 2. díl: Jak Pracovat se Standardem 

Standard kvality spolupráce PdF a fakultních/klinických škol a zařízení

Dokument je výsledkem společně vykomunikovaných požadavků na kvalitu pedagogických praxí a na jejich realizaci. Podmínky spolupráce byly uváděny do praxe garanty praxí na jednotlivých fakultních školách a pracovníky, kteří zabezpečovali na PdF organizaci praxí. Ke kvalitě praxí přispěly pravidelné každosemestrální evaluace a hodnocení praxí studenty i provázejícími učiteli.

Smyslem standardu SKS je pomoci zajistit kvalitní průběh učitelských praxí navazujícího magisterského studia na fakultních/klinických školách a na základě analýzy procesů souvisejících s praxemi popsat jejich úspěšnou organizaci z pohledu všech zúčastněných stran, tedy požadavky na kvalitu procesu praxí.

Dokument je ke stažení zde.

Statut fakultní školy (fakultního zařízení) Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Spolupráce PdF, fakultních/klinických škol a zařízení je ustanovena v dokumentu Statut fakultní školy (fakultního zařízení) Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (ke stažení zde).