Podmínky a kritéria přijetí ke studiu v bakalářských, magisterských (pětiletých) a navazujících magisterských studijních programech

na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity platná pro akademický rok 2022/2023 pro cizince, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb.

Článek 1: Úvodní ustanovení
 1. Tyto podmínky jsou vypsány v souladu s 8 zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.
 2. Přihláška ke studiu může být potvrzena pouze uchazeči, který nejpozději do konce období pro sběr přihlášek (31. 5. 2022) doloží, že mu byla na území České republiky udělena dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb. o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.
 3. Přihláška ke studiu může být potvrzena pouze uchazeči, který nejpozději do konce období pro sběr přihlášek (31. 5. 2022) doloží doklady o splnění podmínek stanovených v Článku 2.
 4. Doložením dokumentů uvedených v 2 a 3 se rozumí předložení dokumentu

v podobě originálu nebo úředně ověřené kopie, případně vložení autorizované konverze nebo barevného skenu/fotografie originálu doplněného o čestné prohlášení o shodě skenu s originálem do e-přihlášky.

Článek 2: Základní podmínky pro přijetí a zápis do studia
 1. Podmínkou přijetí a k zápisu do studia v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na program bakalářský, je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.
 2. Podmínkou přijetí a k zápisu do studia v navazujícím magisterském studijním programu je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu vysokoškolského studijního programu.
 3. Na doklady ze zahraničí se vztahuje § 48 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění. Ověření musí být provedeno do data zápisu do studia stanoveného fakultou. Tyto doklady mohou být dle § 8 odst.1 b) zákona č. 67/2022 Sb. nahrazeny čestným prohlášením.
Článek 3: Přijímací zkouška
 1. Přijímací zkouška spočívá v posouzení dokumentů vložených do e-přihlášky podle Článku 2.
 2. Děkan může uchazeče vyzvat k motivačnímu pohovoru, který se může konat prezenčně nebo online. Pohovor se může konat v jazyce v rámci jazykových zvyklostí požadovaného studijního programu.
Článek 4: Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky
 1. Garant programu stanoví pořadí uchazečů dle očekávaných studijních předpokladů a perspektivy dalšího uplatnění ve studiu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.
 2. Garant může stanovit kapacitní limity pro přijetí do
 3. Děkan může přijmout mimo pořadí uchazeče se specifickými nároky.
Článek 5: Závěrečná ustanovení
 1. Uchazeči podávají výhradně elektronickou přihlášku, e-přihlášku. Podání papírové přihlášky není možné. Výrazem „přihláška“ se v tomto dokumentu rozumí vždy jen elektronická forma přihlášky, tedy „e-přihláška“.
 2. Neexistuje možnost dodatečného podání e-přihlášky po skončení období jejich přijímání.
 3. Tvary mužského rodu v tomto dokumentu jsou zástupné pro všechna pohlaví a opírají se o znění zákonů č. 111/1998 Sb., č. 65-67/2022 Sb.
 4. Počet přijatých uchazečů podle těchto podmínek neovlivňuje počty přijímaných podle Podmínek a kritérií přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských (pětiletých) studijních programech na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity platných pro akademický rok 2022/2023 a Podmínek a kritérií přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity platných pro akademický rok 2022/2023
 5. Uchazeč je v souladu s 8 odst. 1 písm. d) zákona č. 67/2022 Sb. osvobozen od poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením dle § 58 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb.
Článek 6: Platnost a účinnost
 1. Tento dokument byl schválen Akademickým senátem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity dne 12. 04. 2022.
 2. Tento dokument nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.
 3. Tento dokument nabývá účinnosti dne 04. 2022.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.