Informace o projektu
Znalostní báze učitelství a její reflexe

Kód projektu
MUNI/A/0926/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt navazuje na projekt specifického výzkumu Učitel v teorii a praxi řešený v roce 2013. Z tohoto výzkumu vyplynula potřeba hlouběji zkoumat profesní znalosti učitele. Navrhovaný projekt je zaměřený na výzkum znalostní báze učitelství a její reflexe, který bude realizovaný studenty doktorského studijního programu Pedagogika, obor Pedagogika (jako součást zpracovávání jejich disertačních prací). Tématy těchto disertačních prací jsou:

 • Sdílení tacitních znalostí mezi studenty učitelství a jejich vzdělavateli v průběhu pedagogické praxe (Mgr. Kateřina Cásková)
 • Motivační aspekty autoregulace učení studentů pomáhajících profesí. (Mgr. Jitka Jakešová)
 • Profesní vývoj začínajících vysokoškolských učitelů odborného anglického jazyka. (Mgr. Jana Jašková)
 • Subjektivní teorie řídící jednání učitelů: vícečetná případová studie v kontextu profesního rozvoje učitelů. (Mgr. Petr Koubek)
 • Komunikace herního specialisty s hospitalizovaným dítětem v procesu herní terapie. (Mgr. Hana Medvedová)
 • Hodnocení a rozvíjení profesního vidění učitelů anglického jazyka prostřednictvím IVŠV videowebu. (Mgr. Eva Minaříková)
 • Jak metakognice ovlivňuje sebepojetí studentů učitelství? (Mgr. Blanka Pravdová)
 • Zjištování subjektivních teorií vybrané skupiny učitelů o biofilně orientovaném vzdělání (Mgr. Petra Vystrčil Marková)
 • Reflexe jako nástroj profesní přípravy budoucích učitelů. (Mgr. Petr Svojanovský)
 • Sebereflexe v procesu osvojování tacitních znalostí studentů francouzského jazyka a literatury. (Mgr. Barbora Šimůnková)
 • Elektronické učebnice pohledem učitelů základních škol (Mgr. Josef Moravec)


Hlavní část řešitelského týmu tvoří uvedení studenti doktorského studijního programu. Tým je doplněn školiteli (prof. V. Švec, doc. H. Horká, doc. M. Píšová a doc. T. Janík).
Náplní projektu budou tyto aktivity týmu:

 • individuální zpracovávání daného tématu disertačního projektu (výstupem bude v závislosti na úrovni rozpracovanosti disertace: přehledová kapitola, projekt výzkumu, vyvinutí nebo adaptace výzkumného nástroje, kapitola shrnující výzkumné výsledky),
 • pravidelné semináře řešitelského týmu, na kterých budou prezentovány a diskutovány dílčí výstupy studentů z řešení disertačního tématu,
 • semináře zaměřené k metodologii výzkumů z oblasti znalostní báze učitelství (nové výzkumné přístupy, nové nástroje výzkumu apod.),
 • příprava kolektivní monografie

Publikace

Počet publikací: 13


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.