Informace o projektu
Metodologické otázky výzkumu výuky cizích jazyků (METO)

Kód projektu
MUNI/A/1018/2010
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
Didaktika cizího jazyka, výzkumné metody, vyučování, učení se, kvantitativní výzkum

Projekt je koncipován jako první výzkumný projekt realizovaný v rámci nově otevřeného doktorského studijního oboru Didaktika cizího jazyka. V rámci jeho řešení bude pozornost věnována aktuálním otázkám procesu učení a vyučování cizího jazyka, zejména pak konkrétním metodám vědecké práce v oblasti teoretického bádání i empirických výzkumů, sběru i zpracování dat a jejich interpretace. Rozpracovávány budou metody kvantitativního, kvalitativního i akčního výzkumu.

Výsledky

V rámci řešení projektu byla analyzována problematika metodologie výzkumu v didaktice cizích jazyků, analyzovány aktuální metody výzkumu pedagogického, lingvistického a sociologického se zřetelem k jejich synergickým účinkům v oblasti výzkumu učení a vyučování cizích jazyků. Zároveň byla identifikována specifika výzkumu v didaktice cizích jazyků a diskutovány možnosti aplikace různých designů výzkumu. Analýza i odborné diskuse byly vedeny s podporou domácích i zahraničních odborníků a těmto cílům významně napomohla pořízená odborná literatura i možnost účasti studentů na četných domácích i zahraničních odborných akcích.
Hlavními výstupy projektu jsou:

  • přednáška zahraničního odborníka k psycholingvistice a jejímu výzkumu (prof. Peter Grundy, 8.12.2011)
  • přednáška akademického pracovníka k teoretickým otázkám výzkumu v oblasti didaktiky cizích jazyků: doc. PhDr. Michaela Píšová, MA, Ph.D. (22.9.2011)
  • vystoupení řešitelů na domácích i zahraničních konferencích
  • příspěvky řešitelů ve sbornících konferencí a odborných knihách
  • odborná kniha: Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S. a kol. Metodologické otázky výzkumu výuky cizích jazyků, Brno: Masarykova univerzita, 2011 s články řešitelů z řad akademických pracovníků i studentů
  • pracovní seminář „Metodologické otázky výzkumu výuky cizích jazyků“ (listopad 2011)


Výsledky jsou v souladu s plánovanými cíli. Prokazují potřebnost a užitečnost projektů daného typu, neboť řešitelům umožňují prohloubit své znalosti v teoretické, empirické i aplikační rovině, diskutovat otázky metodologie v domácím i mezinárodních kontextu, rozvíjet schopnost kritického pohledu na danou problematiku a schopnost akademického psaní.

Publikace

Počet publikací: 12


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.