Informace o natáčení studujících PdF MU na Učitelské praxi

Natáčení studujících probíhá pouze u vybraných praxí předmětů Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Zde uvádíme informace k nahrávání studujících na UČITELSKÉ PRAXI –⁠ praxe v programu Učitelství pro 2. stupeň základní školy, ev. pro střední školy v rámci navazujícího magisterského studia. Nahrávání studujících probíhá výhradně na fakultních školách. Záznam sleduje práci studujících se třídou ve formě audiovizuální nahrávky. Tento záznam slouží pro výukové a studijní účely studujících k reflexi praxe.

Proč jsou videa součástí reflexe praxe?

  • Podněcovat reflexi praxe s pomocí videozáznamu z vlastní výuky je velmi efektivní způsob, jak pomoci studentům*kám učitelství profesně růst.
  • Vidět sebe sama při vedení výuky přináší řadu specifických "aha" momentů a uvědomění, které se nemusí podařit vyvolat při zpětné vazbě od druhých.

Využití videonahrávky jako sebereflektivního nástroje se věnuje také Miroslav Jurčík v časopisu Komenský (srpen 2023). Článek je dostupný online a přibližuje, jak studující učitelství využívají již delší dobu videoreflexe ve výuce na fakultě.

Pro školy, rodiče a zákonné zástupce

Informace pro zákonné zástupce

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (PdF MU) se základní či střední školou, kterou navštěvuje Vaše dítě (škola), dlouhodobě spolupracuje na základě smlouvy o spolupráci, která mj. upravuje podmínky, za nichž mohou studující studijního programu učitelství na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity ve škole vykonávat povinnou odbornou pedagogickou praxi.

Během povinné odborné pedagogické praxe se může pořizovat záznam práce studenta či studentky se třídou ve formě audiovizuální nahrávky.

Pro provázející osoby

Informace pro provázející osoby

Pokud bude potřeba vyučující*ho vstoupit do hodiny a pokud by byl*a v tomto případě zachycený*á na nahrávce, bude PdF MU zajišťovat souhlasy s vyučujícími na fakultních školách.

Souhlasy vyučujících, u kterých bude probíhat praxe studujících na Učitelské praxi, bude zajišťovat PdF MU přes systém INET-MU přímo s vyučujícími elektronicky.

Pro studující

Informace pro studující PdF MU 

Během povinné odborné pedagogické praxe na fakultní škole se může pořizovat záznam praxe Vás, studující*ho, se třídou ve formě audiovizuální nahrávky. Tento záznam slouží výhradně pro Vaše výukové a studijní účely. Díky tomuto materiálu bude možné lépe posoudit, jak se Vám na praxi ve výuce daří, a provázející učitel*ka i školitel*ka Vám mohou poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu.

Před nástupem na praxi je potřeba se seznámit s dokumenty:

  1. Mlčenlivosti na praxi
  2. Informace k natáčení na praxi.

Tyto dokumenty potvrzuje studující v ISu. Pro jarní semestr 2024 se budou potvrzovat přes odpovědníky v předmětech Seminář k praxi SZ6041/SZ6094.

Pokyny k nahrávání

Jakým způsobem bude záznam z výuky pořízen?

Studující na praxi před začátkem své vyučovací hodiny za doprovodu provázející*ho učitele*ky umístí do prostor učebny vlastní nahrávací zařízení, které bude namířeno na katedru, resp. na tabuli. Toto zařízení bude zaznamenávat veškerý průběh vyučovací hodiny, primárně však studující*ho na praxi, a po jejím skončení bude nahrávání zastaveno a zařízení odstraněno z učebny.

Před začátkem vyučovací hodiny vyučující studující upozorní žáky*ně, že z vyučování bude pořizován audiovizuální záznam a doporučí žákům*kyním, aby se z důvodu ochrany jejich soukromí ke kameře neobraceli obličejem.

Nahrávku bude studující sdílet přes IS MU pouze s vyučujícími předmětů, které jsou přímo spojené s praxí nebo s profesním rozvojem studentů na Pedagogické fakultě MU. V těchto předmětech může být nahrávka přehrána a studující vyzván k napsání rozboru toho, jak proces výuky probíhal (sebereflexe studenta*ky).

Co bude nahráno?

Pořízení audiovizuálního záznamu cílí především na studenta*ku na praxi a jeho*její aktivitu při výuce. Není ovšem vyloučeno, že budou náhodně zachyceny také reakce žáků*kyň na vyučující*ho studenta či studentky a jeho*její podněty a komunikace žáků*kyň mezi sebou. 

Zachycení podoby žáků*kyň však není cílem nahrávání a je možné jej považovat za nesystematické a nahodilé. Zařízení pořizující záznam bude primárně umístěno tak, aby minimalizovalo zásah do soukromí žáků*kyň.

Jakým způsobem je s nahrávkou nakládáno?

  • Záznamy z výuky budou uloženy v Informačním systému MU na úložištích s monitorovaným přístupem, budou chráněny systémem přístupových práv a zabezpečeny v maximální možné míře dle standardů MU a v souladu s platnými právními předpisy. Studující na praxi má povinnost záznam bezodkladně po přenesení do Informačního systému MU (IS MU) smazat ze všech zařízení a úložišť mimo IS MU.
  • Na nahrávku se studující v IS MU podívá a napíše rozbor toho, jak proces výuky probíhal (sebereflexe studenta*studentky). Dále bude nahrávka přehrána v předmětech, které jsou přímo spojené s praxí nebo s profesním rozvojem studentů na Pedagogické fakultě MU.
  • Nahrávku také studující bude sdílet přes IS MU, a to pouze s vyučujícími těchto předmětů k praxi (dá práva ke zhlédnutí nahrávky vyučujícím předmětu). Vyučující tak mohou zkontrolovat kvalitu sebereflexe studenta*tky ve vztahu k nahrávce.
  • Nahrávky jsou v IS MU uchovávané pouze po dobu studia studenta*tky, následně dojde k jejich trvalé likvidaci. Důvodem zvolené doby uložení je možnost využít nahrávku studenta*tky při státní závěrečné zkoušce, na níž studující dokládá úroveň svých reflektivních kompetencí. Nahrávka je při případném použití prezentována pouze členům komise, se kterými bude nad nahrávkou vedena diskuse.

Kontakty

Níže uvádíme Odpovědnou osobu, Kontaktní osobu a kontakt na kancelář Pověřence pro ochranu osobních údajů. Na pověřence se můžete obrátit v případě, že budete mít jakékoliv dotazy či požadavky ke zpracování a ochraně osobních údajů nebo k uplatnění svých práv.

Masarykova univerzita


Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČO: 00216224, DIČ: CZ00216224
ID schránky: 9tmj9e4

Odpovědná osoba

Masarykova univerzita je odpovědnou osobou určující podmínky a pravidla pořizování audiovizuálního záznamu. 
     

Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D.

odborný asistent – Katedra pedagogiky


telefon: 549 49 6929
e‑mail:

Kontaktní osoba

Kontaktní osoba pro dotazy k nahrávání studujících na Učitelské praxi.
Katedra pedagogiky
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Mgr. Iva Zlatušková

pověřenec pro ochranu osobních údajů – Pracoviště pověřence pro ochranu osobních údajů


telefon: 549 49 1030, 603 289 580
e‑mail:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Na pověřence se můžete obrátit v případě, že budete mít jakékoliv dotazy či požadavky ke zpracování a ochraně osobních údajů nebo k uplatnění svých práv.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.