Práva a povinnosti poskytovatelů praxí a studujících na praxi

Cílem předmětů praxe na PdF MU je poskytnout studujícím možnost propojit získané teoretické znalosti během studií se školní praxí.

Práva a povinnosti poskytovatelů a studujících na praxi

Co zajišťuje poskytovatel praxe

 • seznámení studujících s chodem organizace, školy
 • vytvoření odpovídajícího pracovního prostředí (technické a prostorové zázemí)
 • zajištění bezpečnostních požadavků pro výkon práce (BOZP, PO), seznámení s pravidly organizace pro výkon praxe
 • ve spolupráci se studujícími se domlouvá na termínech vykonávání praxe dle předem daného rozsahu hodin praxe
 • určení zodpovědného pracovníka*pracovnice, kteří metodicky studující povedou a budou se studujícími konzultovat pracovní záležitosti
 • vyhodnocení průběhu praxe a potvrzení studujícím Potvrzení o absolvování praxe (týká se předně praxí s odměnou pro provázející osobu, podklady studující zapisují do ISu před začátkem praxe)

Co může poskytovatel vyžadovat po studujících

 • včasnou a řádnou docházku na pracoviště dle předchozí domluvy
 • dodržování vnitřních předpisů organizace
 • plnění zadaných úkolů v mezích znalostí získaných během dosavadního studia
 • zachování mlčenlivosti o informacích, za porušení mlčenlivosti odpovídá studující v mezích zákonné úpravy

Informace pro studující: Pokud se Vaše praxe bude odehrávat ve zdravotnických zařízeních a podobných službách, informujte se před nástupem na praxi o povinnosti potřebného očkování a požadavků na pracovní oblečení (např. bílý plášť).

Videonahrávky na praxích studujících

Na vybraných praxích studující pořizuje záznam své práce se třídou ve formě audiovizuální nahrávky. Nahrávání se realizuje pouze v předmětech na těchto praxích:

Učitelská praxe (praxe na 2. stupni ZŠ a SŠ)

 • Navazující magisterské studium – obory Učitelství pro 2. stupeň základní školy, ev. pro střední školy

Více informací o nahrávání Učitelské praxe na ZŠ a SŠ

Smluvní zajištění praxe

Praxe studujících Pedagogické fakulty MU je v organizacích ošetřena rámcovou smlouvou - Smlouvou o realizaci vzájemné spolupráce. Součástí smlouvy je ujednání o výplatě odměny provázejícím osobám za studujících, kteří absolvovali domluvenou praxi a u nichž provázející osoba poskytne zpětnou vazbu.Pokud se tedy jedná o praxi spojenou s finanční odměnou provázející osobě, doporučujeme studujícím konat praxi na školách či organizacích s již podepsanou rámcovou smlouvou o spolupráci.

Studující mohou oslovit i další školu či organizaci, kde ještě smlouva není podepsaná, ale je potřeba s vedením školy či organizace domluvit spolupráci s předstihem (tzn. předat podklady ke smlouvě a zajistit podpisy smlouvy ještě před nástupem na praxi).

V případě, že studující absolvuje praxi, která je bez finanční odměny provázející osobě, může tak učinit i na škole, která nemá podepsanou Smlouvu o realizaci vzájemné spolupráce . Pokud to organizace nevyžaduje, pak není potřeba rámcovou smlouvu uzavírat. Je ale potřeba, aby vedení organizace studujícím podepsala PROTOKOL O PŘIJETÍ STUDENTA NA PRAXI, že s jeho/jejím nástupem na praxi souhlasí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.