Informace o natáčení studujících PdF MU na praxi v mateřské škole

Natáčení studujících probíhá pouze u vybraných praxí předmětů Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Zde uvádíme informace k nahrávání studujících na PRAXE KURIKULA PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ –⁠ praxe v programu Učitelství pro mateřské školy v rámci Katedry primární pedagogiky. Nahrávání studujících probíhá výhradně na domluvených fakultních školách (školkách).

Ukázka dokumentu, který podepisují rodiče, zákonní zástupci ve školce:

Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů dítěte

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

katedra primární pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (PdF MU) s mateřskou školou, kterou navštěvuje Vaše dítě (škola), dlouhodobě spolupracuje na základě smlouvy o spolupráci, která mj. upravuje podmínky, za nichž mohou studující studijního programu učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity (student, studentka, studující na praxi) ve škole vykonávat povinnou odbornou pedagogickou praxi.

Během povinné odborné pedagogické praxe se pořizuje záznam práce studenta/studentky se třídou ve formě audiovizuální nahrávky. Tento záznam slouží výhradně pro výukové a studijní účely studenta/studentky na praxi. Díky tomuto materiálu je možné lépe posoudit, jak se studentovi/studentce na praxi ve výuce daří, a provázející učitel/učitelka i školitel/školitelka mu/jí mohou poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu.

V souladu se zněním Nařízení (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) udělujete souhlas Masarykově univerzitě se zpracováním osobních údajů Vašich a Vašeho dítěte/Vašich dětí a to po dobu dle zvyklostí mateřské školy, nejdéle však po dobu umístění dítěte v předškolním zařízení. Samotný souhlas, jakož i osobní údaje v něm obsažené jsou uchovávány Masarykovou univerzitou po dobu tří let od ukončení zpracování osobních údajů, výlučně za účelem zajištění dodržování právních předpisů v případě soudních sporů nebo jiných správních řízení.

Jaké osobní údaje budou zpracovávány?

Na základě Vašeho souhlasu bude Masarykova univerzita zpracovávat osobní údaje Vašeho dítěte/Vašich dětí, a to v podobě výše uvedené audiovizuální nahrávky, která může zachycovat obličej a interakce Vašeho dítěte se studentem/studentkou na praxi. Pořízení audiovizuálního záznamu cílí především na studenta/studentku na praxi a jeho/její aktivitu při výuce, s ohledem na charakter výuky v mateřské školce však není možné vyloučit, že budou zachyceny také Vaše děti. MU je povinna evidovat udělení souhlasu, k tomuto účelu potřebuje také Vaše kontaktní údaje, tyto údaje však nejsou žádným jiným způsobem zpracovávány a je plně respektováno Vaše soukromí.

Jakým způsobem bude záznam z výuky pořízen?

Studující na praxi před začátkem své praktické aktivity umístí do prostor třídy vlastní nahrávací zařízení tak, aby co nejméně narušovalo průběh aktivity. Toto zařízení bude zaznamenávat veškerý průběh aktivity studenta/studentky s dětmi, a po jejím skončení bude nahrávání zastaveno a zařízení odstraněno z třídy.

Jakým způsobem je s nahrávkou nakládáno?

  • Audiovizuální záznamy z praktické aktivity a souhlas se zpracováním osobních údajů budou uloženy v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) na úložištích s monitorovaným přístupem, budou chráněny systémem přístupových práv a zabezpečeny v maximální možné míře dle standardů MU a v souladu s platnými právními předpisy.
  • Studující na praxi má povinnost záznam bezodkladně po přenesení do IS MU smazat ze všech zařízení a úložišť mimo IS MU.
  • Nahrávky i souhlas se zpracováním osobních údajů jsou v IS MU uchovávaný pouze po dobu studia studenta/studentky, následně dojde k jejich trvalé likvidaci.

Jaká máte práva?

  • Udělený souhlas máte právo kdykoliv odvolat, aniž by Vám hrozila jakákoliv sankce. Odvolání souhlasu je možné učinit písemně či elektronicky na adresu kontaktní osoby správce osobních údajů.
  • Dále máte právo požadovat po správci informaci, jaké Vaše osobní údaje a osobní údaje Vašeho dítěte zpracovává, a požádat o kopii těchto údajů, vyžádat si u správce přístup k těmto údajům, nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, jakož i právo požadovat po správci výmaz osobních údajů svých i osobních údajů svého dítěte.
  • Jako subjekt osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: qkbaa2n, telefonní číslo +420 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz, elektronická adresa posta@uoou.cz.
  • Informace pro subjekty údajů k uplatnění jejich práv jsou k dispozici na úřední desce na internetové adrese https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/uplatneni-prav-subjektu-udaju. 

Masarykova univerzita


Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČO: 00216224, DIČ: CZ00216224
ID schránky: 9tmj9e4

Správce osobních údajů

MU je Správcem osobních údajů, tedy tím, kdo určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj.

doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

docentka – Katedra primární pedagogiky


telefon: 549 49 3960
e‑mail:

Kontaktní osoba správce osobních údajů

Kontaktní osoba pro dotazy k nahrávání studujících na Praxi kurikula předškolního vzdělávání
Katedra primární pedagogiky
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Mgr. Iva Zlatušková

pověřenec pro ochranu osobních údajů – Pracoviště pověřence pro ochranu osobních údajů


telefon: 549 49 1030, 603 289 580
e‑mail:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Na pověřence se můžete obrátit v případě, že budete mít jakékoliv dotazy či požadavky ke zpracování a ochraně osobních údajů nebo k uplatnění svých práv.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.