Studium pedagogiky pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy

Program je určen pro absolventy magisterského odborného studia, kteří si chtějí doplnit učitelskou kvalifikaci jednoho z nabízených všeobecně vzdělávacích předmětů: anglický jazyk, biologie, český jazyk, dějepis, francouzský jazyk, fyzika, hudební výchova, chemie, matematika, německý jazyk, občanská výchova/základy společenských věd, ruský jazyk, technická a informační výchova, výtvarná výchova, výchova ke zdraví a zeměpis.

Absolvované odborné studium musí zvolenému předmětu obsahově odpovídat. Posouzení obsahové shodnosti absolvovaného odborného studia a vybraného všeobecně vzdělávacího předmětu je zcela v kompetenci příslušné katedry. Posouzení příslušné katedry zajišťuje Centrum celoživotního vzdělávání na základě zaslaných požadovaných dokladů. Katedra na základě zaslaného skenu bakalářského a magisterského VŠ diplomu a výpisu absolvovaných předmětů z bakalářského a magisterského studia (např. Diploma Supplement) posoudí, zda odborné studium obsahově odpovídá požadavkům pro následnou výuku daného předmětu na ZŠ či SŠ. Požadavkem u hudební výchovy je předchozí absolvování praktických disciplín, např. hra na nástroj-klavír/housle, hlasová výchova, základy sbormistrovství.  

Program je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky, oborové didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí učitelské kvalifikace. Znalosti a dovednosti získané tímto vzděláváním umožní absolventům kvalifikovaný výkon učitelské profese.

Jedná se o studium podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti pedagogických věd.

Zájemci si mohou doplnit učitelskou kvalifikaci pouze jednoho z nabízených všeobecně vzdělávacích předmětů.

Podrobnější informace k realizaci programu jsou dostupné na webových stránkách garančního pracoviště, a to katedry pedagogiky ZDE.

Chcete se ke studiu v celoživotním vzdělávání na něco zeptat? Napište nám.

Načítám...

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.