Informace o projektu
Stav a činnost církevních řádů a kongregací na Moravě 1790-1918

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA409/05/2184
Období řešení
1/2005 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
historie, 19. století, církevní řády, kongregace, kláštery

Problematika církevních řádů, klášterů a řeholního života v rámci obecných a církevních dějin dnes patří mezi často zpracovávaná témata. Většina badatelů se však zaměřuje na období největšího rozkvětu řeholních institucí v období středověku nebo barokní době. Větší část těchto prací upřednostňuje také český prostor. Cílem předkládaného projektu je zpracování obrazu řeholního života na Moravě v "dlouhém" 19. století. Stěžejní části práce budou věnovány stavu řeholních institucí po josefínských reformách, následné obnově řeholního života, jeho rozkvětu v 2. polovině 19. století, včetně geneze nových institucí, roli řeholníků na poli vědy, vzdělanosti, kultury v rámci národního obrození a formování moderní české společnosti. Vzhledem ke stavu dosavadní literatury bude mít rozhodující význam studium primárních pramenů. Kromě fondu konventních archivů jednotlivých sledovaných řádů a kongregací budou využity zejména tyto fondy: Moravský zemský archiv - fond Biskupský ordinariát Brno, fond Biskupská konsistoř Brno, fond Moravské místodržitelství - církevní oddělení, fond Moravské místodržitelství - všeobecné, fond Moravské místodržitelství - prezídium, Zemský archiv Opava - fond Arcibiskupská konsistoř Olomouc, fond Arcibiskupství Olomouc. Předpokládaným výstupem bude, kromě dílčích studií v odborných časopisech a sbornících, monografie přibližující přehledně a v obecnějším dějinném rámci a souvislostech situaci, činnost, specifika a osobnosti řeholních institucí (řádů a kongregací) působících, respektive nově vzniklých či obnovených na Moravě v 19. století.

Výsledky

Hlavním cílem projektu bylo podat kritický obraz o stavu řeholních institucí a jejich působení na Moravě v průběhu "dlouhého" 19. století. Badatelským východiskem byla snaha o zachycení dopadu osvícenství, zejména josefínských reforem na řeholní život v moravském regionu, včetně otázky krizí a jejich řešení v nezrušených řádech. Dílčí i souhrnné výstupy projektu přibližují vývoj a proměny řeholního života v kontextu společenských, hospodářských a kulturních dějin střední Evropy. Zvláštní pozornost byla věnována osobnostem, činnosti a spiritualitě nejvýznmanějších církevních řádů a kongregací, angažovanosti řeholníků na poli vědy, vzdělanosti, kultury, v zdravotnické a sociální oblasti uvedeného období. Podrobně byla rovněž zpracována problematika architektury a vnitřní výzdoby klášterů v komparaci se sousedními zeměmi.

Publikace

Počet publikací: 38


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.