Some discourse markers in spoken academic discourse

Název česky Některé diskurzní ukazatele v mluveném akademickém diskurzu
Autoři

POVOLNÁ Renata

Rok publikování 2008
Druh Článek ve sborníku
Konference Ends and Means in Language: Communication and Textual Strategies in Mass Media, Commercial and Academic Discourse; Autorský záměr a jeho cesta k adresátovi: Komunikační a textové strategie v masmediálním, komerčním a akademickém diskurzu
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova spoken academic discourse; discourse markers; communicative strategy; pragmatic function
Popis Mluvený akademický diskurz chápaný jako interakce mezi mluvčími v akademickém prostředí lze podobně jako jiné žánry mluvené angličtiny charakterizovat častým výskytem takzvaných diskurzních ukazatelů, jako např. well a now. Autorka zkoumá distribuci a pragmatické funkce uvedených ukazatelů ve dvou korpusech mluvené angličtiny (LLC a MICASE) a snaží se poukázat na některé současné tendence v jejich používání, které se odrážejí ve struktuře mluveného diskurzu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.