Vývoj narativní kompetence v souvislostech

Autoři

KRÁSA Jan SYSLOVÁ Zora ZATLOUKALOVÁ Lucie SLÁDKOVÁ Monika SALAVOVÁ Karolína LEBEDOVÁ Michaela

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Schopnost reprodukovat vyprávění, je závislé na schopnosti rozumět poslouchanému textu na úrovni lexikálních jednotek. Zároveň je schopnost reprodukovat vyprávění závislé na schopnosti reprodukovat jednotlivé věty. K těmto schopnostem, jejichž měření nám umožňují standardizované testy (Smolík, Bláhová & Bartoš, 2019), si však musí dítě osvojit také schopnost pracovat s nadvětnými strukturami. V rámci dvou sběrů dat (po dvou měsících) bude 60 respondentů opakovat předložené příběhy, které jsou vytvořeny tak, aby nabízely k opakování určitého pokročilého vypravěčského jevu (užití přídavných jmen, anafor, přivlastňovacích zájmen, sloves popisujících vnitřní stavy jednajících postav, přímou řeč a složitější větné konstrukce). Vedle toho respondenti budou testováni standardizovanými testy TRS (Test receptivního slovníku) a OPAV (Test opakování vět), které vytvořili Smolík, Bláhová a Bartoš (v tisku). Mezi získanými proměnnými budou hledány vzájemné korelace. Sběr dat bude proveden v dubnu a červnu. Očekávat lze kladnou korelaci mezi výsledky OPAV a celkovou délkou reprodukovaných příběhů a kladnou korelaci mezi výsledky OPAV a mírou opakování složitějších větných konstrukcí. Zajímavé vztahy mohou být nalezeny také mezi počtem užitých anafor, přídavných jmen a celkovou délkou reprodukovaného příběhu. S věkem bude pravděpodobně pozitivně korelovat také počet užitých kognitivních sloves.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.