Úvodní informace
ke studijnímu katalogu 2023/2024

Obecně platné informace

Rozdělení předmětů na povinné, povinně volitelné a volitelné

Předměty mohou být povinné, povinně volitelné a volitelné. Povinné předměty je nezbytně nutné splnit. Povinně volitelné předměty jsou ve skutečnosti také povinné – z bloku předmětů vybíráte podle stanoveného pravidla určený počet předmětů, nebo předměty v daném souhrnném objemu kreditů za celé studium. Předměty volitelné si vybíráte jen podle zájmu a potřeby. U předmětů je uvedeno doporučení, ve kterém semestru studia je vhodné si je zapsat a splnit. Jde o tzv. doporučený průchod studiem. Od tohoto plánu se však lze odchýlit. Následování doporučeného studijního plánu by mělo zajistit organizačně bezproblémový průchod studiem (návaznost předmětů, optimální rozvrh).

Volitelné předměty

Ať už pro prohloubení znalostí ve vybrané oblasti, nebo pro získání dalších kreditů, studenti během studia mohou vybírat ze široké nabídky zcela volitelných předmětů. Obecně platí, že jakýkoli předmět, který není v daném studijním plánu povinný nebo povinně volitelný, je považován za volitelný. Kredity získané absolvováním volitelných předmětů se započítávají do celkového počtu kreditů získaných za studium. Volitelné předměty z nabídky pracovišť Pedagogické fakulty jsou soustředěny v samostatné registrační šabloně.

Společný univerzitní základ

Předměty společného univerzitního základu umožňují studujícím bakalářských a dlouhých magisterských programů získat základní přehled v nejrůznějších disciplínách a rozšířit si tak vzdělání nad rámec zaměření svého studia. Na Pedagogické fakultě patří tyto "CORE" předměty mezi volitelné, najdete je v registračních šablonách.

Kontrola plnění povinností

Pro průběžnou kontrolu plnění studijních povinností v kterékoli fázi studia (ne jen před blížící se státní závěrečnou zkouškou) slouží aplikace Kontrola průchodu studiem. Kliknutím na tlačítko Zkontrolovat studium dle zaškrtnutých šablon kontrolu spustíte.

Registrační šablony

Registrační šablona je nástroj v Informačním systému sloužící k provedení registrace předmětů pro nadcházející období. Registrace předmětů pro podzimní semestry se zahajuje typicky v červenci nebo srpnu, registrace předmětů pro jarní semestry v prosinci. Přesné datum je stanoveno schváleným harmonogramem studijních období. Harmonogram je uložen zde v Informačním systému > Studium > Přehled harmonogramů období fakult.

Struktura registrační šablony

Šablony jsou strukturované podle typu programu: bakalářský, navazující magisterský, magisterský (pětiletý) program. V další úrovni se dělí podle formy studia: prezenční studium, kombinované studium. Posledním dělením před samotným výběrem programu je dělení na studium: jednooborové (jeden program) a sdružené (kombinace dvou programů). V každé registrační šabloně konkrétního programu je v úvodu uveden odkaz pro semestrální zobrazení šablony.

Bakalářské studium

Minimální počet kreditů za studium

Během bakalářského studia je nutno získat minimálně 180 kreditů. Bakalářské studium je 3 leté, tj. 6 semestrální. Ideální kreditový zisk v každém semestru tak v průměru činí 30 kreditů.

Povinná Celouniverzitní tělesná výchova

Studenti v prezenční formě všech bakalářských programů vyjma MŠ Učitelství pro mateřské školy jsou povinni absolvovat během studia 2 předměty povinné tělesné výchovy, kterou na univerzitě realizuje Centrum univerzitního sportu na Fakultě sportovních studií. Registrační šablonu s předměty tělesné výchovy a všechny důležité pokyny najdete přímo v šablonách Fakulty sportovních studií.

Navazující magisterské studium

Minimální počet kreditů za studium

Během navazujícího magisterského studia je nutno získat minimálně 120 kreditů. Studium je 2 leté, tj. 4 semestrální. Ideální kreditový zisk v každém semestru tak v průměru činí 30 kreditů.

Povinnost studia cizího jazyka

Povinnost absolvovat výuku cizího jazyka na Pedagogické fakultě na úrovních B1 v bakalářském studiu a B2 v magisterském studiu je stanovena

  1. pro všechny studenty přijaté ke studiu v roce 2019 a později bez výjimky,
  2. pro studenty přijaté ke studiu v roce 2018 nebo dříve, kteří nestudují cizí jazyk jako svůj obor.

Ad 1) Studenti, kteří studují cizí jazyk přímo v rámci svého programu (ať už v jednooborovém plánu, nebo v kombinaci programů), volí další cizí jazyk. Student programu německého jazyka tedy volí např. angličtinu, ne však němčinu.

Ad 2) Studující např. německého jazyka nemají povinnost studia dalšího cizího jazyka.

Náplní výuky je odborný a akademický jazyk.

Studenti bakalářských programů si v 1. nebo ve 3. semestru studia zapisují povinně volitelný předmět Vstupní test ve zvoleném jazyce. Teprve po jeho úspěšném absolvování si mohou zapisovat předměty výuky cizího jazyka. Předmět Vstupní test nemá pravidelnou výuku, student se připravuje individuálně. O termínu úvodní konzultace a konání zkoušky jsou studenti informováni e-mailem ze strany vyučujících.

Povinnost přípravy závěrečné práce

Studenti během studia postupně zapisují tři předměty spojené s tvorbou závěrečné práce. Vybírají sadu předmětů konkrétní katedry podle příslušnosti vedoucí/ho práce k pracovišti. Pro ukončení studia ve standardní době lze doporučit jedině následující organizaci zápisu předmětů:

Bakalářské studium

4. semestr: Bakalářská práce - Projekt
5. semestr: Bakalářská práce
6. semestr: Bakalářská práce - Dokončení

Navazující magisterské studium

2. semestr: Diplomová práce - Projekt
3. semestr: Diplomová práce
4. semestr: Diplomová práce - Dokončení

Magisterské (pětileté) studium

8. semestr: Diplomová práce - Projekt
9. semestr: Diplomová práce
10. semestr: Diplomová práce - Dokončení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.