Výzkumná témata

Vzdělávací systémy v měnících se podmínkách a požadavcích na vzdělávání

Cílem výzkumu je přispět k lepšímu porozumění a na základě toho ke zkvalitnění vzdělávání. Výzkum probíhá na výzkumných institutech a katedrách PdF MU a zaměřuje se na cíle, obsahy, prostředky i výsledky vzdělávání ve škole i mimo ni. Naším cílem je přispívat k řešení celospolečenských problémů, jako jsou (ne)gramotnost, (ne)vzdělanost a (ne)kompetentnost. Zabýváme se také problémem měnících se sociokulturních podmínek, v závislosti na nichž se mění i požadavky na vzdělávání. Náš výzkum tak musí být neustále „ve střehu“, má-li dostát své společenské relevance.

Kurikulum a výuka v oborech školního vzdělávání

Výzkum směřuje k lepšímu porozumění kurikulu a procesům vyučování a učení. Nahlíží na ně v nejrůznějších oborech školního vzdělávání na různých typech a stupních škol a klade si otázky po možnostech jejich zlepšování. V oblastech jazykového, matematického a přírodovědného, společenskovědního uměleckého i technického vzdělávání jsou řešena témata jako např. mnohojazyčnost, komunikace a interakce, strategie učení, expertnost, kompetence, dovednosti, znalosti apod.

Naším cílem je napomáhat rozvoji takového uvažování o kurikulu a výuce, které povede k interdisciplinární spolupráci praktiků, výzkumníků a teoretiků. Věříme, že společné uvažování o obecných otázkách školního vzdělávání může vyústit nejen ve zkvalitnění kurikula a výuky, ale také vzdělávacích výsledků žáků. Společenské změny v českém i širším evropském kontextu vyvolávají potřebu nového náhledu na tradiční tematiku školního vzdělávání. Úkolem výzkumu je podrobit tyto nové náhledy kritické reflexi a zprostředkovat tak jejich kontakt se školní praxí.

Společenské vzdělávání všech žáků a sociální inkluze v průběhu celého života

Cílem výzkumu je přispět ke zlepšení podmínek pro vzdělávání, pracovní uplatnění a samostatný život osob se speciálními potřebami. Výzkum probíhá na výzkumných institutech a katedrách PdF MU a zaměřuje se na společné vzdělávání (realizaci principů inkluze v předškolním, základním a středním vzdělávání) a sociální inkluzi (participaci, pracovní uplatnění a podporu dospělých v kritických bodech jejich životní dráhy). Naším cílem je přispívat k řešení celospolečenských problémů, jako jsou školní segregace, nezaměstnanost, chudoba a sociální vyloučení. Řešíme také otázky týkající se etnicity, multikultury, jazykových a komunikačních odlišností, postižení jako sociální konstrukce a bariér vytvářených v prostředí, jenž přímo ovlivňují možnosti vzdělávání a následného uplatnění člověka v průběhu života.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.