Korodované granáty v asociaci těžkých minerálů balinských slepenců: jejich morfologie a chemické složení (svrchní karbon, boskovická brázda)

Varování

Publikace nespadá pod Pedagogickou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

HRŠELOVÁ Pavla HOUZAR Stanislav ŠTELCL Jindřich

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Mus. Moraviae, Sci. geol.
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://scigeo.actamm.cz/en/corroded-garnets-in-the-association-of-heavy-minerals-of-balinka-conglomerates-their-morphology-and-chemical-compositon-upper-carboniferous-boskovice-basinalinskych-slepencu-jejich-morfologie-a-c/
Klíčová slova Balinka conglomerate; heavy minerals; garnets; dissolution; surface features
Popis V asociaci těžkých minerálů svrchnokarbonských balinských slepenců, vyvinutých při bázi sedimentárního souvrství boskovické brázdy byly zjištěny dvě populace granátu. První, dominující, odpovídá almandinům se složením Alm65–85Prp13–18Sps1–2Grs1–5, jejichž původ lze hledat v rulách a svorech přilehlých jednotek. Menší část granátů o větší variabilitě složení Prp68–71Alm13–20Grs11–12Uvt5–9Sps1–2 pochází z peridotitů a granulitů gföhlské jednotky moldanubika. Tento původ dokládá i ojedinělý výskyt chromového spinelu až chromitu v asociaci těžkých minerálů. Oba typy granátů byly postiženy intrastratálním rozpouštěním a vyznačují se výraznou korozí svého povrchu, přičemž povrch almandinových granátů je rozpouštěn intenzivněji než povrch pyropů. Počáteční stádia leptání jsou v obou případech zachována poměrně vzácně, u obou typů došlo spíše k pokročilejším stádiím. Patrné jsou dvě až tři generace koroze. Dominují lepty typu krystalograficky orientovaných facetovaných ploch s pilovitými okraji. Rovné lesklé plochy narušují drobné leptové jamky II. generace koroze. Na druhotných lomných plochách bývají vyvinuty „mamillae features“, které jsou řazeny k počátečním stadiím koroze granátů v sedimentech. Nebyly zjištěny případy autigenních nárůstů, které by se odlišovaly rozdílnou morfologií a zvláště chemickým složením. Almandinové granáty jsou obrůstané kalcitem, v případě pyropů se na povrchu zrn velmi vzácně nachází chromem bohatý illit. Chybí případy doložitelného sekundárního leptání transportem zaoblených a rozlámaných zrn granátů pocházejících ze starších kulmských drob. Silná koroze zrn granátů probíhala velmi pravděpodobně při diagenezi sedimentu v hloubkách převyšujících 3000 metrů. Bližší fyzikálně chemické podmínky, za nichž koroze granátů probíhala, nejsou známy, ale vzhledem k poloze balinských slepenců v rámci boskovické brázdy lze předpokládat např. vliv fluid s podílem organických kyselin, případně alkalická fluida. Relativně chudá asociace těžkých minerálů (bez stabilních minerálů jako je kyanit a turmalín) poukazuje na intenzivní proces rozkladu původně přítomných minerálních fází v těchto podmínkách. V případě kyanitu může roli v absenci hrát jeho malá stabilita vůči mechanické abrazi. Větší propustnost texturně heterogenních slepenců, na rozdíl od pískovců a aleuropelitů, hrála jistě rovněž pozitivní úlohu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.