Komparace vzdělávacích dokumentů se zaměřením na tělesnou výchovu v České republice, Nizozemsku, Švédském království a Anglii

Autoři

LUPAČ Michal

Rok publikování 2020
Druh Účelové publikace
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Disertační práce se zabývá problematikou projektovaného kurikula tělesné výcho-vy (TV) ve vybraných evropských státech na úrovni ISCED 1. V rámci částí vzděláva-cích dokumentů, jež se TV zabývají, sleduje obsahové vymezení vzdělávacího oboru TV a míru návodnosti, vnitřní koherence a aktuální koncepci TV podle Naulova vekto-rového diagramu koncepcí TV (2011, s. 9). Vybraná zjištění srovnává s RVP ZV (2017) a vztahuje k aktuálním revizím vzdělávacích dokumentů. Práce je rozdělena na tři části. První část uvádí teoretická východiska, vymezení výzkumného problému, cílů výzkumu a použité metodologie. Druhá část obsahuje pomocné analýzy a kompilát již dříve publikovaných statí, které se zabývají vývojem výzkumného nástroje (Stať A) a analýzami vzdělávacích do-kumentů v Nizozemsku (Stať B), Švédsku (Stať C) a Anglii (Stať D). Třetí část nabízí závěrečné srovnání a syntézu získaných výsledků, ze kterých jsou vyvozeny závěry práce. Analýza vzdělávacích dokumentů byla provedena v jejich formální a obsahové rovině. Formální stránka vzdělávacích dokumentů byla zkoumána na základě vybraných formálních charakteristik, pro komparaci obsahové stránky vzdělávacích dokumentů by-la použita obsahová nekvantitativní analýza textů, pro kterou byl vyvinut kategoriální systém rozčleněný do čtyř hlavních témat. Míra vnitřní koherence byla zkoumána prostřednictvím obsahové provázanosti charakteristiky vzdělávacího oboru TV, jeho vzdělávacích cílů, učiva a následných oče-kávaných výstupů, které v některých případech splývaly se standardy. Míra návodnosti byla posuzována na základě šíře a hloubky obsahu vzdělávacích dokumentů a rovněž na základě existence, množství a kvalitě didaktických postupů a dalších podpůrných prostředků (například obrázky), které by uchopení vzdělávacího obsahu v žádoucí koncepci TV usnadňovaly. Koncepční směřování dokumentů bylo posuzováno na základě obsahu jednotli-vých komponent vzdělávacího dokumentu. Výzkumný soubor tvořilo celkem šest vzdělávacích dokumentů, které byly v České republice, Nizozemsku, Švédsku a Anglii platnými v době vzniku disertační práce. Vzdělávací dokumenty byly zaměřeny na úroveň ISCED 1 a těžiště analýz leželo v části, jež se věnovala vzdělávacímu oboru TV. Výsledky naznačují, že se mezi učivem ve vzdělávacích dokumentech vyskytují dílčí rozdíly, které jsou dány historickým a kulturním vývojem států. Jako nejvíce vnitř-ně koherentní se jeví nizozemský systém vzdělávacích dokumentů a švédský vzdělávací dokument. Na nižší, avšak vzájemně obdobnou úroveň jsou stavěny české a anglické vzdělávací dokumenty. Z hlediska návodnosti byly jako nejnávodnější vyhodnoceny ni-zozemské vzdělávací dokumenty, jako méně (avšak na obdobné úrovni) byl vyhodno-cen švédský a s ním české vzdělávací dokumenty. Jako nejméně návodný byl vyhodno-cen anglický vzdělávací dokument. Z hlediska koncepce TV zachycené ve vzdělávacích dokumentech konstatuji, že vzdělávací dokumenty v České republice směřují ke zdravotně pohybové koncepci TV, v Nizozemsku k pohybové koncepci TV, ve Švédsku ke zdravotně pohybové koncepci TV a v Anglii ke sportovní koncepci TV. Z výše naznačených výsledků vyplývá, že nizozemské a švédské vzdělávací do-kumenty by se v případných revizích RVP ZV mohly stát vhodnými zdroji inspirace.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.