Třídní učitelé sami o sobě a také z pohledu žáků a jejich rodičů

Autoři

KRÁTKÁ Jana GULOVÁ Lenka STŘELEC Stanislav

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku (nerecenzovaný)
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Třídní učitel je koordinačním a integračním činitelem s řadou závažných úkolů ve vztahu k žákům své třídy, k jejich rodičům, k ostatním učitelům školy, k jejímu vedení a za jistých okolností také k širší veřejnosti. Činnosti třídního učitele (třídní učitelky) mají na každém stupni školního vzdělávání nejen své opodstatnění, ale také specifické nároky vyplývající z pedagogicko-psychologických charakteristik žáka určitého věku a úrovně jeho individuální psychické, fyzické a sociální zralosti. Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jak je respondenty (třídními učiteli, rodiči a žáky) reflektována funkce třídního učitele. Vzhledem k omezenému rozsahu příspěvku uvádíme jen výběr z výsledků výzkumného šetření s odkazy na dostupná kompletní výzkumná zjištění. Posouzení nálezů vyplývajících ze tří výzkumných sond nám umožnilo dospět k závěrům, ze kterých vybíráme: Třídní učitelé mají nezastupitelné místo ve výchovném dění školy. Ovlivňují významnou měrou vztahy mezi žáky ve svých třídách a působí na rozvíjení osobnostního potenciálu jednotlivých žáků. Stěžejní postavení má v činnostech třídních učitelů jejich podíl na utváření sociálního klimatu ve školní třídě, se kterým bezprostředně souvisí způsob a obsah komunikace učitele se žáky. Rodiče žáků spojují s působením třídního učitele určitá očekávání nejen v případě školního prospěchu svého dítěte, ale také v souvislosti s podporou jeho zdravého vývoje. Předpokládáme, že postavení (funkce) třídního učitele nebude v rámci proměn českého školství ztrácet na významu, ale naopak, význam tohoto výchovného činitele bude postupně narůstat. Výzkumné šetření bylo součástí fakultních grantů PdF MU č. 34/05 Kompetence třídního učitele v současných podmínkách českého školství a č. 44/06 Činnosti třídního učitele v současných podmínkách českého školství.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.