Komunikace – proprium a proprium – komunikace

Autoři

ŠRÁMEK Rudolf

Rok publikování 2016
Druh Článek ve sborníku
Konference Slavica Regionalia. Práce dedykowane Panu Profesorowi Jerzymu Dumie. Papers dedicated to Professor Jerzy Duma.
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova onomastics; communication; onymic object; functions of propria
Popis Soustavné studium obousměrného vztahu proprií a komunikace se do onomastiky dostalo jako odraz včlenění jazyka do zájmového pole kybernetiky, teorie informace a informatiky. Zájem o „užívání propria“ (using of…) je v onomastice ovšem starší, nebyl však pokládán ze samostatné výzkumné téma. – Ze vztahu „komunikace – proprium“ vyrůstá kategorie „onymický objekt“ (onymical…), která jednak vymezuje hranice tříd vlastních jmen, jednak je inspirací pojmenovacího motivu. Vztah „proprium – komunikace“ je prostor společné realizace základních a podle komunikačních okolností také některé ze specifikujících propriálních funkcí. Děje se to prostřednictvím účasti proprií na komunikačních aktech (procesech). Jejich médiem je apelativní sféra jazyka. Přitom se u proprií stabilizuje vztah k pojmenovanému objektu a desémantizují se etymologický význam a průhlednost pojmenovacího motivu. Vzniká propriální význam jména. Onomastika bude i nadále studovat původ a vývoj proprií, ale současná onomastika (zvláště její teoretická část) vyžaduje rozšíření výzkumu i na postavení, cíle a funkce proprií v komunikaci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.