Motivace vysokoškolských studentů k učení se německému odbornému a akademickému jazyku

Autoři

DUNOWSKI Eliška

Rok publikování 2013
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Předložený text prezentuje první výsledky rozpracovaného disertačního projektu. V březnu 2013 byl proveden předvýzkum k plánovanému disertačnímu projektu. Jeho cílem bylo vyzkoušet funkčnost vybraného výzkumného nástroje a získat představu o vstupu do terénu. Data byla sbírána pomocí polostrukturovaných rozhovorů se třemi studenty a jednou studentkou prezenčního magisterského studijního programu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Data byla analyzována na základě kvalitativní obsahové analýzy a induktivně vytvořeného kategoriálního systému. Výsledky předvýzkumu plně souhlasí s aktuálními teoriemi motivace k učení se cizímu jazyku, s Gardnerovým socio-edukativním modelem (2005), s teorií sebeurčení (self-determination theory) (Deci & Ryan, 1993) i atribuční teorií (Williams, Burden, & Al-Baharna, 2001) a nepřináší zatím žádné nové poznatky. V závěru příspěvku následuje krátké zamyšlení nad přínosem této pilotáže a jejím dopadem na další postup disertačního projektu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.