Dovednosti žáků ve výuce biologie, geografie a chemie

Logo poskytovatele
Autoři

ŘEZNÍČKOVÁ Dana CÍDLOVÁ Hana ČÍŽKOVÁ Věra ČTRNÁCTOVÁ Hana ČUDOVÁ Radka HANUS Martin KUBIATKO Milan MARADA Miroslav MATĚJČEK Tomáš TRNOVÁ Eva

Rok publikování 2013
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Monografie předkládá a do širších souvislostí rámuje koncepci a výsledky čtyřletého výzkumu oborových didaktik biologie, geografie a chemie. Tento výzkum byl podporovaný GA ČR (P407/10/0514). Hlavním cílem projektu bylo na základě víceúrovňové analýzy dovedností v rovině zamýšleného, realizovaného a dosaženého kurikula navrhnout provázaný systém dovedností žáků, které by si měli osvojit v biologii, geografii a chemii na konci 5. a 9. ročníku základní školy a 4. ročníku gymnázií. Snahou bylo naplňovat dílčí výzkumné cíle na základě shodných přístupů a metod, abychom mohli provést i mezioborovou komparaci dosažených výsledků. V první fázi byla navržena zvlášť za jednotlivé obory nová struktura dovedností, která graduje dle věku žáků. Byl zvolen stejný princip výběru a třídění dovedností, který odpovídá principům badatelské výuky. U všech tří oborů u jednotlivých věkových kategorií jsou dovednosti strukturovány do 4–5 hlavních okruhů dovedností (od kladení otázek po formulování závěrů). Navržené přehledy dovedností se v další fázi výzkumu staly obsahem tří dotazníků (za každý obor zvlášť), adresovaných pedagogům základních škol, gymnázií a vysokých škol. Analýza jejich výpovědí představuje jeden z podkladů pro korekci první verze návrhů dovedností a zároveň umožňuje sledovat názorové disproporce mezi pedagogy různých stupňů škol. Ve třetí fázi výzkumu jsme provedli testování vybraných dovedností dle výše zmiňovaných hlavních okruhů dovedností u žáků různého věku. Zároveň jsme žáky a jejich učitele oslovili dotazníkem, abychom výkony žáků v testu mohli zasadit do širších souvislostí. V neposlední řadě podklady pro zpětné přehodnocení původně navržené struktury dovedností poskytují i výsledky řízených rozhovorů s 27 učiteli různé aprobace a délky profesní praxe. Na závěr provedená mezioborová komparace výsledků dílčích analýz za jednotlivé obory umožňuje hlubší vhled do utváření a strukturování oborových dovedností a do procesu jejich implementace.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.