Vykazování a evidence
tvůrčí činnosti pracovišť

Směrnice děkana č. 4/2020

(ve znění účinném od 1. 9. 2020)

Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydávám tuto směrnici
:

Článek 1 - Předmět úpravy

1. Tato směrnice upravuje pravidla tvůrčí činnosti pracovišť Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (PdF MU), jejího vykazování a evidence prostřednictvím Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU)[1] v souvislosti s vykazováním do národního rejstříku informací o výsledcích (RIV)[2].

2. Tvůrčí činností (TČ) na PdF MU se rozumí aktivity v oblastech výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (VaVaI) i aktivity odborné (vč. didaktických), umělecké a jejich (typicky publikační) výstupy.

3. Směrnice se vztahuje na zaměstnance a studenty PdF MU, kteří jsou autory výsledků TČ.

4. Výsledek TČ je jakýkoli zveřejněný výstup vědeckovýzkumné, odborné a umělecké činnosti nebo inovací, zejména pak publikace autorů. Ve vztahu k vykazování a evidenci TČ pracovišť jde zpravidla o zaměstnanecké, resp. školní dílo. Zaměstnanecké dílo bylo vytvořeno zaměstnancem MU ke splnění povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu k MU (§ 58 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Na typu pracovněprávního vztahu nezáleží – může jít o pracovní poměr, dohodu o provedení práce (DPP) nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Pokud bylo dílo vytvořeno za účelem splnění studijních povinností, jedná se o dílo školní. Je-li publikace zaměstnaneckým dílem, ke kterému MU vykonává majetková práva (např. i výsledek grantu, jehož příjemcem je MU apod.), pak je oprávněnou stranou k uzavírání licenční smlouvy k tomuto dílu MU, nikoli autor. Vykonavatelem majetkových práv v případě díla školního je jeho autor, tj. student.[3]
_____________________________

[1] IS MU dostupný z https://is.muni.cz/.
[2] Rejstřík informací o výsledcích (www.rvvi.cz) není knihovnickým systémem ani centrálním registrem publikací či jiných druhů výsledků – jde o jeden z informačních zdrojů pro hodnocení výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
[3] Blíže Směrnice MU č. 10/2013 Duševní vlastnictví na MU. https://is.muni.cz/auth/do/mu/Uredni_deska/Predpisy_MU/Masarykova_univerzita/Smernice_MU/SM10-13/

Článek 2 - Strategie plánu rozvoje tvůrčí činnosti na PdF MU

1. TČ PdF MU je založena na dlouhodobé perspektivě cílů vědecké, výzkumné, odborné a umělecké práce opírající se zejména o projektovou činnost s důrazem na kvalitu vytvářených výsledků.

2. Součástí strategie rozvoje TČ je i promyšlené zveřejňování vytvořených výsledků v kvalitních, odbornou veřejností i Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) ceněných publikačních platformách. Preferovány jsou bibliometrizovatelné výsledky evidované v databázích WoS[1] a Scopus[2] ve formě článků v odborných periodicích, příp. konferenčních sbornících a dále kvalitní monografie jednoho autora nebo autorského týmu.

3. Pro podporu zveřejňování výsledků TČ vyhlašuje fakulta Strategie podpory publikování a výzkumu na PdF MU[3]. Prostřednictvím programů vyhlášených v tomto dokumentu finančně podporuje publikování kvalitních textů v hodnotných publikačních platformách.

4. Nezbytnou součástí pozitivního hodnocení výsledků TČ je i jejich úplné, kvalitní a bezchybné vykázání prostřednictvím IS MU a oprávněné odeslání do RIV. K zajištění tohoto cíle je zřízen na PdF MU systém celoročně intenzivně pracujících zástupců jednotlivých pracovišť pro TČ (T-zástupců) s metodickou podporou oddělení výzkumu, kvality a akademických záležitostí (odd. VÝKAZ), které je dále metodicky vedeno Odborem výzkumu rektorátu Masarykovy univerzity (RMU).
_____________________________

[1] Databáze Web of Science dostupná z www.isiknowledge.com z počítače zapojeného v síti MU (placený přístup do databáze) či formou vzdáleného přístupu – návod na https://ezdroje.muni.cz/ .
[2] Databáze Scopus dostupná z www.scopus.com z počítače zapojeného v síti MU (placený přístup do databáze) či formou vzdáleného přístupu – návod na https://ezdroje.muni.cz/ .
[3] https://is.muni.cz/auth/do/ped/zaznamy/ovvvv/publikacni_strategie_pdf/

Článek 3 - Praxe vědeckého publikování

1. Při výzkumné činnosti a publikování na MU je třeba vycházet z dokumentu Dobrá praxe vědeckého publikování[1], respektovat principy dokumentu Etika výzkumu na MU (Směrnice MU č. 5/2015)[2] a Etického kodexu akademických a odborných pracovníků MU (Směrnice MU č. 6/2015)[3].

2. V souladu s dokumentem Dobrá praxe vědeckého publikování7 je třeba se v publikační praxi fakulty vyvarovat problematických praktik:

a) Pragmatické publikační strategie, jejichž primárním účelem není šíření vědeckého poznání, nýbrž umělé posilování osobního kreditu či jiné osobní zájmy.

b) Účast v publikačních platformách s nekvalitním peer review či jeho úplnou absencí, predátorských časopisech, spolupráce s predátorskými vydavateli[4].

c) Přiznávání autorství osobám, které nejsou dle zavedené dobré praxe za autory považovány (viz odst. 3).

d) Plagiátorství (včetně autoplagiátorství)[5]. Za plagiátorství lze považovat úmyslné kopírování cizího textu a jeho vydávání za vlastní, nedbalé nebo nepřesné citování použité literatury, opomenutí citace (byť neúmyslné) některého využitého zdroje (včetně vlastního textu, při jehož opakovaném zveřejnění byť i v upravené podobě je třeba vždy důsledně uvést zdroj prvního uveřejnění) či představení duševního díla (uměleckého nebo vědeckého), které je jedinečným výsledkem TČ jiného autora, půjčeného nebo napodobeného vcelku nebo zčásti, jako svého vlastního.

3. Za autora je považována osoba, která splňuje následující kritéria (tedy nikoli osoba zodpovědná za technickou asistenci, administrativu atd. – tu lze však uvést v poděkování – „acknowledgement“):

a) významný podíl na generování výsledků,

b) významné přispění ke koncepci a designu studie a interpretaci výsledků,

c) sestavení rukopisu studie nebo jeho kritická revize, vedoucí k významnému odbornému obohacení,

d) schválení konečné verze textu, jež bude publikována,

e) zodpovědnost za studii, nebo její příslušné části – zodpovědnost za správnost, přesnost a úplnost výsledků publikovaného výzkumu.

4. MU podporuje maximální transparentnost ve vědeckém publikování, není-li ohroženo obchodní tajemství, autorská práva apod. Vědecký text by měl splňovat zásady spolehlivosti, čestnosti, zodpovědnosti, vyváženosti, originality a transparentnosti (dohledatelnost primárních dat a opakovatelnost výzkumu):

a) Všichni autoři přejímají zodpovědnost za publikovaný text.

b) Autoři publikují výsledky srozumitelně, čestně, bez manipulace a falzifikace dat.

c) Autoři zajistí, že publikovaný text je originální, nebyl již publikován jinde[6] a odkazuje na všechny použité zdroje a relevantní předchozí výzkum.

d) Uváděné autorství pravdivě reflektuje podíl jednotlivce na publikovaném díle. Na uvedení pořadí autorů se musí shodnout všichni autoři publikace ideálně ještě před jejím vznikem. Pro pořadí autorů s ohledem na většinovou praxi jsou doporučena následující pravidla:

1. První se uvádí obvykle autor, který přispěl k výsledkům publikace nejvíce,

2. další pořadí autorů by mělo odrážet míru přispění k textu publikace,

3. korespondenční autor se dle zvyklostí v daném oboru obvykle uvádí v pořadí první nebo poslední. Korespondenční autor je zodpovědný za:

i. splnění kritérií autorství všech spoluautorů dle odst. 3,

ii. skutečnost, že nikdo, kdo splňuje tato kritéria, nebyl vynechán,

iii. souhlas spoluautorů s publikováním výsledku v dané publikační platformě,

iv. autorskou korekturu před tiskem (pokud možno ve spolupráci s ostatními spoluautory),

v. komunikaci mezi vydavatelem a všemi spoluautory před i po publikování výsledku,

vi. komunikaci s čtenáři.

5. Pro vykazování výsledku, účely národního hodnocení, evidenci výsledků v elektronických databázích i evaluaci vědeckých výsledků fakulty či univerzity, je určující afiliace díla (příslušnost autora výsledku k výzkumné organizaci - VO), kterou autor uvedl v publikovaném textu. Je třeba ji správně uvést již při odevzdání publikace do tisku. Každý autor, který provádí výzkum a publikuje na MU, musí v afiliaci MU uvádět jako kmenovou VO. To se vztahuje i na krátkodobé smlouvy, např. DPP, DPČ apod., pokud na jejich základě výsledek vznikl. Není-li forma afiliace výslovně upravena vydavatelem, je autorům doporučen následující formát od nejnižší jednotky k nejvyšší (je-li vyžadována též adresa, uvede se Poříčí 7, 603 00 Brno):

a) CZ: název katedry/institutu, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

b) EN: Name of department/institute, Faculty of Education, Masaryk University, Brno

zkráceně: Dept … / Inst …, Fac Educ, Masaryk Univ, Brno

Pokud uvedený zápis vydavatel neumožňuje (omezený počet znaků), má přednost nejvyšší jednotka (Masaryk University). V případě sdílené afiliace ke dvěma VO se musí uvádět adresy odděleně[7]. Podrobněji dokument Dobrá praxe vědeckého publikování7.

6. Afiliace musí být ve shodě se zdrojem financování přípravy výsledku, výzkumu (projekt řešený na uvedené VO, specifický výzkum příslušné vysoké školy, institucionální podpora dané vysoké školy apod.). Autor výsledku současně musí být prokazatelně účastníkem řešení aktivit a čerpání financí k jejich realizaci z uvedeného zdroje (řešitelem či spoluřešitelem projektu nebo členem projektového týmu). Datum/rok uplatnění výsledku[8] nesmí předcházet zahájení financování z uvedeného zdroje.

7. Někteří poskytovatelé financí vyžadují uvádění přesné dedikace výsledků zdroji financování (typicky grantu, dotačnímu programu), také v ostatních případech MU doporučuje dedikaci uvádět. Zpravidla text dedikace nebývá striktně stanovován, ale musí obsahovat název poskytovatele podpory a kód projektu ve tvaru, jak je uveden ve smlouvě s poskytovatelem, resp. v databázi CEP[9]. Podrobněji v dokumentu MU Doporučení pro uvádění dedikací v publikacích[10] (obsahuje vzory dedikací různým projektům, vč. specifického vysokoškolského výzkumu).
_____________________________

[1] CZ: https://is.muni.cz/auth/do/rect/metodika/VaV/65890653/Zasady_vedeckeho_publikovani_na_MU_final.pdf

EN: https://is.muni.cz/auth/do/rect/metodika/VaV/65890653/Best_Practices_in_Scientific_Publishing.pdf

[2] https://is.muni.cz/auth/do/mu/Uredni_deska/Predpisy_MU/Masarykova_univerzita/Smernice_MU/SM05-15/

[3] https://is.muni.cz/auth/do/mu/Uredni_deska/Predpisy_MU/Masarykova_univerzita/Smernice_MU/SM06-15/

[4] Rizikové znaky predátorů: Vydání textu za poplatek bez recenzního řízení či s recenzí pouze formální, e-mailové výzvy (spamy) k publikování v časopise, účasti na konferenci, k členství v redakčních radách od neznámých odesilatelů, používání názvů velmi podobných renomovaným časopisům či honosně znějících názvů typu „World Journal of ….“, „International Journal of ….“, velký počet publikovaných prací v daném zdroji s minimálním dopadem na rozvoj vědeckého poznání, snadný souhlas s otištěním zaslané práce, orientace na zaplacení poplatku, příslib rychlého recenzního řízení, okamžitého otištění, nedodržení publikačního standardu, nedostatečné kontaktní údaje (např. pouze prostřednictvím kontaktního formuláře).

Beallův seznam predátorských časopisů a vydavatelů: https://beallslist.net/

Doporučení autorům k problematice predátorů jsou k dispozici v dokumentech:

  • Dobrá praxe vědeckého publikování7,
  • Postoj MU k tzv. predátorským vydavatelům a odborným časopisům:

CZ: https://is.muni.cz/auth/do/rect/metodika/VaV/65890653/Vyzkum_a_predatorske_casopisy.pdf

EN: https://is.muni.cz/auth/do/rect/metodika/VaV/65890653/Research_and_predatory_journals_EN.pdf

[5] Podrobněji: https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/plagiatorstvi

[6] Mimo překladů do cizího jazyka, antologie a jiné texty opatřené kompletními referencemi na zdrojové texty. Viz též odst. 2 písm. d) tohoto článku a čl. 7 odst. 3 a 4.

[7] Správně:

Faculty of Arts, Charles University, Prague

Faculty of Education, Masaryk University, Brno

Chybně:

Faculty of Arts, Charles University, Prague and Faculty of Education, Masaryk University, Brno;

[8] Rok, kdy byl výsledek finálně publikován, realizován, rok vydání patentové listiny atd. (nikoli tedy předběžné elektronické zveřejnění formou E-Pub, online first, article in press, ani rok zapsání do IS MU či odeslání do RIV).

[9] Národní databáze Centrální evidence projektů dostupná z https://www.rvvi.cz/.

[10] https://is.muni.cz/auth/do/rect/metodika/VaV/60287147/Doporuceni_pro_uvadeni_dedikaci_v_publikacich.pdf

Článek 4 - Vykazování a evidence tvůrčí činnosti

1. Všichni zaměstnanci i studenti prezenční i kombinované formy studia jako autoři svých výsledků TČ, tj. domácí tvůrci[1] MU, jsou osobně odpovědni za vytvoření kompletního záznamu o nich v IS MU[2] nejpozději do 3 měsíců od jejich úplného zveřejnění[3], a to v případě publikací indexovaných v databázi WoS[4] včetně kódu UT WoS (= Accession Number) a u publikací evidovaných v databázi Scopus včetně kódu EID.

2. Výsledky, pro něž neexistuje v IS MU přímo položka, zařadí autor do některé příbuzné kategorie z položek, které jsou k dispozici, a v anotaci výsledek blíže specifikuje.

3. Záznamy o výsledcích, které vznikly z pracovněprávního či studijního vztahu k MU a splňují požadovanou charakteristiku dle aktuálního znění dokumentu Definice druhů výsledků[5] včetně splnění 5 základních znaků Manuálu Frascati 2015[6] (novost, kreativita, nejistota, systematičnost a opakovatelnost), event. podpůrných kritérií přítomnosti prvků VaVaI ve službách (propojení s veřejnými výzkumnými laboratořemi, zapojení pracovníků s doktorskými tituly nebo doktorandů, zveřejňování výsledků výzkumu ve vědeckých časopisech, pořádání vědeckých konferencí nebo zapojení do vědeckých reportů) označí autoři pro přenos do RIV. Do RIV mohou být zařazeny výsledky VaVaI vzniklé řešením výzkumných aktivit bez ohledu na typ výzkumné aktivity nebo zdroj financování. Do RIV mohou být odvedeny jak druhy výsledků označené v IS MU velkým písmenem, tak případně druhy označené písmenem malým; rozhodující je splnění podmínek Definic a Manuálu Frascati. Důležité je odvést do RIV zejména výsledky řešení grantů evidovaných v CEP a projektů specifického výzkumu.

4. Provedení případných oprav do RIV dříve vykázaných údajů (k záznamu je již přiřazen RIV kód ve tvaru např. RIV/00216224:14410/18:00106440), včetně doplnění dodatečně získaných kódů UT WoS a EID a případných výmazů záznamů z RIV je třeba předem konzultovat a individuálně řešit s odd. VÝKAZ.

5. Při vkládání údajů o výsledcích své TČ mohou autoři využít univerzitního repozitáře k archivaci výsledků, případně jejich zveřejnění a uvedení URL v záznamu o výsledku určeném k odeslání do RIV. Autoři MU jsou oprávněni do repozitáře uložit každé své dílo, které existuje v písemné podobě (listinné či elektronické) a které bylo publikováno, pokud tomu nebrání zákonné ani jiné podmínky. Jsou přitom povinni dodržovat ustanovení Směrnice MU č. 4/2013 Repozitář zaměstnaneckých děl[7] a Směrnice MU č. 10/2013 Duševní vlastnictví na MU3. Děkan PdF MU doporučuje vkládání zaměstnaneckých děl do repozitáře[8] za dodržení všech relevantních předpisů a licenčních podmínek k danému výsledku, vkládání do repozitáře však nestanovuje jako povinnost. Do repozitáře nejsou vkládána zaměstnanecká díla, která podléhají licenčním podmínkám, jež neumožňují autoarchivaci (tj. samotné vložení díla do repozitáře).

6. Uvedení URL (odkaz na webovou stránku s plným textem výsledku v režimu Open Access nebo na domovskou stránku výsledku) a DOI (Digital Object Identifier) v záznamu pro RIV jsou podmíněně povinné (vyplňují se, pokud existují). Uvedení URL se souběžným zakliknutím „použít pro RIV“ u druhu výsledku J – recenzovaný odborný článek je povinné ve všech případech zveřejnění kromě D-metadata – v tomto případě v rubrice URL může být zopakováno DOI, či uveden odkaz do repozitáře nebo jakýkoli jiný odkaz vedoucí na plný text vykazovaného textu, který ovšem nemusí být pro externí osobu přístupný (varianta „omezený přístup).

7. V závěru záznamu o výsledku autoři označí, zda výsledek bude zveřejněn u jejich životopisu na veřejné webové stránce. U životopisu se zveřejňují jen výsledky zásadního významu – zpravidla celkem 20 položek[9]. Toto přiřazení k životopisu jsou autoři povinni pravidelně aktualizovat.
_____________________________

[1] Domácí tvůrce: Tvůrce, který dosáhl výsledku v rámci pracovněprávního vztahu (pracovní poměr – závislá činnost, DPP, DPČ) nebo studijního vztahu k  VO, která předkládá výsledek do RIV. Pracovněprávní vztah se musí vztahovat k aktivitě výzkumu a vývoje, na jejímž základě výsledek vznikl (nemůže tedy jít o dohodu o pracovní činnosti na výuku studijního předmětu, ale může jít o dohodu o provedení práce na výzkum v rámci řešení projektu na MU). Rozhodující je, zda tento pracovněprávní nebo studijní vztah trval v době vytvoření výsledku, nikoli v roce jeho uplatnění14. Podmínkou je též uvedení afiliace k PdF MU v publikaci – viz čl. 3 odst. 5.
[2] IS MU --- Publikace --- Vložit novou publikaci/nový výsledek. Druh výsledku je třeba zvolit dále v rubrice Typ formuláře. Při vkládání údajů autoři pro zajištění bezchybnosti zápisu využívají nápovědy v IS MU, a to jak nápovědy bublinové u jednotlivých rubrik formuláře, tak podrobné nápovědy, kterou nabízí IS MU v úvodu formuláře pro vkládání nového výsledku (tzv. „zelená nápověda“); dále je v IS MU k dispozici podrobný výklad: IS MU --- Publikace --- Jak pracovat s RIV.
[3] Neplatí např. pro články v režimu předběžného elektronického zveřejnění „E-Pub“, „online first“, „article in press“ – zapisují se až po definitivním publikování (mj. proto, že mohou mít vročení následujícího roku, jiné stránkování atd.).
[4] K zápisu do IS lze využít funkce „Naplnění formuláře záznamem z WoS“: Ve formuláři pro zadání nové publikace po zvolení daného druhu výsledku pod Základními informacemi o záznamu kliknout na záložku „Naplnění formuláře záznamem z WoS“ – zadat kód UT WoS, tj. Accession Number – „Načíst záznam“ – poté záznam upravit a doplnit.
[5] www.vyzkum.cz --- Hodnocení VaVaI --- M17+, tj. https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796 (na stránce dole - Přílohy).
[6] http://www.oecd.org/sti/inno/Frascati-Manual.htm; český překlad stěžejní kapitoly 2 na webu TAČR: https://www.tacr.cz/dokums_raw/ck/FRASCATI_MANUAL.pdf
[7] https://is.muni.cz/auth/do/mu/Uredni_deska/Predpisy_MU/Masarykova_univerzita/Smernice_MU/SM4-13/
[8] Nápověda k Repozitáři MU: https://is.muni.cz/auth/napoveda/ucitel/repozitar - Koordinátorka PdF MU pro repozitář: Mgr. Foltánová.
[9] Nikoli např. prezentace na konferencích, členství v různých orgánech, popularizační práce, účelové publikace.

Článek 5 - Zodpovědnost za údaje vykázané v IS MU, jejich předání do RIV, kontrola údajů

1. Všechny zainteresované osoby jsou povinny se řídit aktuálně platnou Metodikou[1], Definicemi druhů výsledků21, Manuálem Frascati 201522, dalšími relevantními dokumenty vydanými RVVI, RMU a touto směrnicí děkana.

2. Za údaje vykázané do IS MU, resp. do RIV a jejich správnost nese zodpovědnost autor záznamu (IS MU umožňuje i při zásahu více osob dohledat historii úprav záznamu). Správnými údaji se rozumí údaje, které odpovídají skutečnosti (údajům v publikaci), při odeslání do RIV definici příslušného druhu výsledku platné pro rok odeslání záznamu, Manuálu Frascati 201522 a polím s nápovědou v IS MU18. K výsledkům odesílaným do RIV blíže též čl. 4 odst. 3.

3. Povinností publikujících zaměstnanců PdF MU a studentů prezenční i kombinované formy studia, tj. domácích tvůrců17 PdF MU, je:

a) průběžně vkládat správné záznamy o veškerých svých relevantních výsledcích do IS MU, nejpozději do 3 měsíců od jejich úplného zveřejnění19,

b) případně zaškrtnout v souladu s platnou Metodikou, Definicemi druhů výsledků a Manuálem Frascati 2015 odeslání záznamu do RIV, avšak s dodržením podmínky, že opakovaně (a to i v různých publikačních zdrojích) vydaný totožný text lze do RIV odeslat pouze jednou,

c) provést kontrolu dle odst. 4,

d) v případě spoluautorství výsledku s autory z jiných hospodářských středisek MU se dohodnout na organizační jednotce, z níž bude výsledek vykázán, i na procentuálním vyjádření autorských podílů a uvést je v záznamu o publikaci v IS MU (pro jeden výsledek se zanese do IS MU vždy pouze jeden společný záznam – podrobněji čl. 7),

e) existuje-li, uvádět DOI a/či URL plného textu vykazovaného výsledku (event. se zaškrtnutím použití URL pro RIV); jako URL lze vkládat i odkazy do univerzitního repozitáře. Uvedení URL směřující na plný text se souběžným zakliknutím „použít pro RIV“ je povinné u druhu výsledku J – recenzovaný odborný článek (blíže čl. 4 odst. 5, 6),

f) autorům odborných knih (B), resp. kapitol v odborných knihách (C) publikovaných v zahraničí doporučujeme v případě, že v záznamu pro RIV není možno uvést URL či DOI na veřejně přístupný text knihy, uvědomit pracovnici knihovny PdF MU o vhodnosti odeslání takové publikace do Národní knihovny (NK) za účelem jejího hodnocení RVVI (evidence zahraničních knih v NK však není povinná, pro účely hodnocení RIV lze řešit i vratnou zápůjčkou),

g) pravidelně aktualizovat přiřazení vlastních výsledků TČ k životopisu (zpravidla 20 nejvýznamnějších položek).

4. Pro zajištění bezchybnosti záznamů i vzájemné provázanosti a jednotnosti vykázání záznamů o výsledcích z téže publikace/výsledku jednotlivými jeho spoluautory je nastaven povinný systém kontrol vložených záznamů v IS MU.
Kontrolu provádí:

a) zaměstnanec a student: vlastní záznamy a záznamy vložené k jeho osobě (např. spoluautorem),

b) řešitel projektu: kromě toho i publikace připsané projektu[2],

c) příslušný vyučující (za Bc. a Mgr. studenty) a školitel (za doktorandy): kromě toho i záznamy studentů a záznamy vložené k jejich osobám,

d) T-zástupce, event. vedoucí pracoviště: kromě toho i záznamy členů pracoviště, studentů pracoviště a záznamy vložené k jejich osobám,

e) garant výsledku[3] zodpovídá za shodné vykázání údajů do RIV spoluautory ze všech VO napříč celou republikou (doporučeno rozeslání vzorového zápisu, jehož součástí by měl být i postoj ke zveřejnění výsledku prostřednictvím repozitáře MU a podobných aplikací jiných subjektů na základě licenční smlouvy).

Doporučené kontroly údajů jsou uvedeny mezi povinnostmi T-zástupce v čl. 6 odst. 2.
_____________________________

[1] Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací dostupná na www.vyzkum.cz v sekci Hodnocení VaVaI --- M17+, tj. https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796 (na stránce dole - Přílohy).

[2] Výběr v IS MU – Publikace – Pokročilé vyhledávání: příp. příslušný rok, v oddíle Výzkumné záměry/projekty zadat identifikační kód projektu, resp. interní kód MU, příp. výsledky označené, resp. NEoznačené pro přenos do RIV, včetně publikací označených příznakem nevystavovat.

[3] Jeden z tvůrců výsledku určený autorským kolektivem odpovídající za datový výstup týkající se předávaných údajů o výsledku. U publikačního výsledku jde zpravidla o korespondenčního autora (viz čl. 3 odst. 4 písm. d) bod 3), u výsledků projektů o řešitele odpovědného za jeho řešení, je-li spoluautorem vykazovaného výsledku.

Článek 6 - Proces předání dat do RIV

1. T-zástupce pracoviště zajistí ukončení vkládání nových dat do IS MU autory náležejících jeho pracovišti (vč. studentů)[1], provedení kontroly zadaných údajů dle čl. 5 odst. 4 písm. a)-c) a případné jejich opravy do data stanoveného VÝKAZ (zpravidla do konce února každého roku).

2. Následně provede kontroly údajů za pracoviště z pozice T-zástupce dle čl. 5 odst. 4 písm. d) a zajistí případné opravy. Zaměří se zejména na:

a) Vykázání všech výsledků všech členů pracoviště a studentů (vč. organizace konferencí, členství v odborných orgánech, získaných ocenění[2]).

b) Shodu záznamu v IS MU s údaji v publikaci (výsledku), především:

1. Uvedení všech autorů publikace.

2. Vykázání za domácí tvůrce17 pouze osob, které mají/měly k PdF MU, resp. MU pracovněprávní nebo studijní vztah vážící se ke zdroji financování výsledku (např. příslušnému projektu) v době vytvoření výsledku (v roce uplatnění14, tj. v okamžiku zveřejnění, resp. vykázání výsledku již není tento vztah nutný).

3. Shodu uvedení afiliace (viz čl. 3 odst. 5 a 6) v textu výsledku s vykázáním autora jako domácího tvůrce17 u vykazující VO (PdF MU).

4. Vykázání správného kódu projektu ve shodě s dedikací v publikaci.

5. Prověření, zda je autor výsledku prokazatelně (spolu)řešitelem/účastníkem uvedeného projektu, který je řešen na MU (jméno autora vykazovaného výsledku figuruje v projektové dokumentaci).

6. Publikace připsané projektu jsou skutečně jeho výsledkem.

7. Doba vzniku díla koresponduje s dobou trvání projektu, jemuž je dedikováno (rok uplatnění výsledku nesmí předcházet zahájení projektu; je však možné vykázat výsledek s rokem uplatnění pozdějším, než je rok ukončení projektu).

8. Úplnost výkazu všech výsledků daného projektu a shodu tohoto výkazu s přehledem výsledků v dílčí/závěrečné zprávě projektu za příslušný rok.

9. Správné vykázání státu vydavatele (není-li zaměněn se státní příslušností autora).

c) Správné přiřazení k druhu výsledku (B, C, J, D apod.) i v souvislosti s jeho rozsahem: D, Jost musí mít min. 2 strany.

d) U publikací evidovaných ve WoS a Scopus dbát na

1. shodu uvedeného ISBN či ISSN v IS MU a databázi,

2. správné vykázání druhu výsledku především ve vztahu k příznaku v databázi:

i. WoS: Article, Review, Letter = J; databáze Conference Proceedings Citation Index = D; jiný příznak = zpravidla „malé písmeno“ v IS MU;

ii. Scopus: Article, Review, Letter = J; Book Series, Conference Proceedings = D; jiný příznak = zpravidla „malé písmeno“ v IS MU;

iii. Jako D (nikoli J) je třeba vykázat text publikovaný ve zvláštním čísle časopisu, které je věnováno zveřejnění konferenčních příspěvků.

3. uvedení kódu UT WoS, resp. EID v záznamu.

e) Správné rozřazení položek na RIV a nRIV: při plném souladu s definicí druhu výsledku21 a požadavky Manuálu Frascati 201522 do RIV a ostatních položek neodesílaných do RIV (nRIV); (kontrola, není-li jako nRIV zařazen výsledek, jenž je třeba odeslat do RIV).

f) Je-li vyplněna anotace, a to v souladu s druhem výsledku, jeho definicí pro RIV a požadavky Manuálu Frascati 2015. Anotace výsledku pro RIV není totožná s vědeckou/knihovnickou anotací, ale má kromě charakteristiky obsahu výsledku odrážet i splnění definice. Anotace v českém a anglickém jazyce musejí být shodné.

g) Zda není vykazováno pro RIV druhé a další vydání publikace či její dotisk.

h) Zda je vykázáno bezchybně ISBN; v případě dvou (a více) ISBN přidělených jedné publikaci se uvádí číslo vytisknuté u čárového kódu publikace; platnost ISBN lze ověřit v záznamu o výsledku v IS MU – v případě chybně uvedeného ISBN přímo v publikaci, je třeba kontaktovat odd. VÝKAZ.

i) Zda je správně přiřazen mezinárodní význam, označen výsledek za recenzovaný.

j) Zda je vyplněna organizační jednotka (PdF), a to i u nRIV záznamů.

3. Poté vygeneruje T-zástupce z IS MU (Publikace --– Pokročilé vyhledávání) za zaměstnance[3] a studenty (zejm. doktorandy)[4] svého pracoviště souhrnný seznam TČ – seznam položek přenášených do RIV s rozklikanými odkazy „info“ (zobrazené anotace a další údaje). Ve vygenerovaném výtisku provede nezbytné korekce, např. vyřazení výsledků náležejících jinému pracovišti (spoluřešitelé projektu pracoviště z jiných pracovišť MU, vyučující z jiných fakult MU). Je-li osoba v daném roce současně pracovníkem i studentem PdF MU, pro evidenci TČ má přednost její pracovněprávní vztah. Pracoviště dále případně doloží výtisky záznamů o publikacích z předchozích let, jejichž evidence v IS MU byla učiněna dodatečně v průběhu uplynulého roku. S takto zpracovanými seznamy seznámí T-zástupce vedoucího pracoviště a odevzdá je nejpozději do stanoveného data (zpravidla do března daného roku) na odd. VÝKAZ.

4. Odd. VÝKAZ provede kontrolu záznamů a seznamy s poznámkami předá zpět pracovišti k provedení úprav v IS MU, k čemuž stanoví po vzájemné dohodě termín. V tomto termínu pracoviště vrátí na odd. VÝKAZ k archivaci seznamy s původními připomínkami odd. VÝKAZ a poznámkou o realizaci úpravy každého záznamu a její kontrole.
_____________________________

[1]
a) Kmenoví pracovníci katedry/institutu (nikoli ti, kteří kmenově spadají na pracoviště jiné a na daném pracovišti mají dočasně částečný úvazek z titulu účasti na řešení projektu); nikoli externisté s úvazkem pro výuku, avšak za kmenové pracovníky považujeme externisty s úvazkem pro výzkum. Je-li osoba akademikem a současně studentem PdF MU, započítává se pracovišti dle pracovního poměru (nikoli studia). U osob, které jsou kmenově částí úvazku na jednom pracovišti a částí na pracovišti jiném, je třeba, aby se pracoviště dohodla, které položky se vykážou za které pracoviště (z připravovaného seznamu výsledků TČ T-zástupce vyškrtne položky, které započítává pracoviště druhé). Osoby, jež pracovitě v daném období změnily, se počítají aktuálnímu pracovišti.
b) Doktorandi PdF MU, jejichž školitel působí na pracovišti; doktorandi externích školitelů přísluší pracovišti garantujícímu daný doktorský studijní program.
c) /Bc. studenti, které ve věci přípravy publikace vedli kmenoví pracovníci pracoviště.
[2] Záznam v IS MU (např. o ocenění) může vytvořit i kterákoli jiná osoba (příslušný učitel za studenta, T-zástupce).
[3] Výběr: relevantní rok, podle pracoviště autorů – „Vybrat fakultu“, poté vyznačit příslušné pracoviště – katedru/institut, podle organizační jednotky – PdF, výsledky označené pro přenos do RIV, včetně publikací označených příznakem nevystavovat.
[4] Výběr: relevantní rok, nejlépe dle jednotlivých UČO, resp. skupiny studentů dle oboru, podle organizační jednotky – PdF, výsledky označené pro přenos do RIV, včetně publikací označených příznakem nevystavovat.

Článek 7 - Specifické situace při vykazování údajů do IS MU a RIV

1. Výsledek vytvořený více spoluautory. Spoluautoři jednoho textu z různých VO vykáží výsledek každý ze své instituce se správným označením domácího tvůrce17. V záznamu o výsledku musí být uvedeni všichni jeho tvůrci ve shodě s údaji na publikaci, tedy i ti, kteří nejsou domácími tvůrci (PdF) MU. Pro spoluautorství v rámci MU je třeba mít na paměti, že z hlediska RIV je MU jednou vykazující VO, proto jeden výsledek má v IS MU jeden záznam, ačkoli na něm participovalo více autorů z jedné či různých fakult (hospodářských středisek) MU (jeden z nich vykáže výsledek za všechny ostatní jedním záznamem, všichni autoři z MU jsou v záznamu uvedeni jako domácí tvůrci, tvůrci mimo MU bez tohoto označení). Spoluautoři z různých součástí MU se musí dohodnout, za kterou fakultu bude výsledek vykázán (řídí se zpravidla dle hlavního zdroje financování) – zvolená fakulta se v záznamu o výsledku v IS MU vyznačí jako organizační jednotka (oddíl Údaje pro RIV). Současně se spoluautoři, domácí tvůrci MU, dohodnou na procentuálním vyjádření svých autorských podílů v rámci MU, které uvedou v záznamu o publikaci v oddíle Spolupracující pracoviště v rámci MU. Toto rozdělení slouží výhradně pro vnitřní potřebu fakult MU, neodesílá se do RIV. Lze vybrat libovolný počet spolupracujících pracovišť MU. Jde o rozdělení podílu MU na publikaci na jednotlivá pracoviště MU, tzn. uvedené procentní podíly musí celkem tvořit 100 % (podíly autorů mimo MU se zde neberou v úvahu). V následujícím oddíle „Podíly mimouniverzitních pracovišť“ lze dobrovolně uvést i podíly pracovišť mimo MU. Uvádí se jako volný text, název pracoviště a procentuální podíl. Každopádně podíly pracovišť na MU musí tvořit 100 %, tj. mimouniverzitní pracoviště se evidují nad souhrn 100 %.

a) Odborná kniha (B), resp. kapitola v odborné knize (C) – autoři by měli pro RIV zvolit druh výsledku B, jestliže se jako domácí tvůrci MU podíleli na všech nebo na většině kapitol knihy a jsou uvedeni mezi autory knihy. Druh výsledku C (bez současného vykázání B v IS MU pro RIV) by měl autor/autoři pro RIV zvolit, pokud kniha má jen editora nebo jako domácí tvůrci MU zpracovali jen jednu nebo omezený počet kapitol a jsou u těchto jednotlivých kapitol uvedeni jako autoři. Častou chybou je, že někdo ze zúčastněných vykáže omylem svou kapitolu jako stať ve sborníku (D).

b) Sborník – vykazuje se výhradně po jednotlivých statích (D). Častou chybou je, že někdo ze zúčastněných vykáže jako C.

c) Obdobně se postupuje u všech ostatních druhů výsledků.

2. Autor, který má úvazek na více pracovištích MU, rozliší náležitost svých výsledků v IS MU k těmto pracovištím (fakultám, hospodářským střediskům) vyznačením relevantní organizační jednotky (rozhoduje se zpravidla podle zdroje financování toho kterého výsledku či zpracovávaného tématu).

3. Výsledek, který je obsahově shodný s jiným výsledkem (stejný text publikovaný na dvou různých místech např. ve sborníku i v časopise či knize kupř. z důvodu úspěšnosti textu)[1], se zapisuje do IS MU dvakrát (vícekrát), pokud jde o dvě (více) na sobě fyzicky nezávislá zveřejnění[2]. Při odvodu do RIV je nutno dbát následujících pravidel:

a) Opakovaně vydaný totožný text (a to i v různých publikačních platformách) lze do RIV odeslat pouze jednou.

b) Do RIV lze odvést pouze výsledky odpovídající definici publikačního druhu výsledku (neodvádí se např. stať ve sborníku, jde-li o „seřazené a jinde již publikované články a stati“ – viz definice D) a požadavkům Manuálu Frascati 201522.

4. Jazykové mutace téhož textu:

a) Vyjdou-li jednotlivé jazykové mutace téhož textu vždy s jiným ISBN, lze každou knihu/text (každé ISBN, ISSN) vykázat jako samostatný záznam v IS MU. Doporučujeme v anotaci poukázat na další jazykové mutace a uvést jejich ISBN/ISSN.

b) Jde-li o vícejazyčnou publikaci, v níž je tentýž text publikován v několika jazycích, např. česky – anglicky – německy (fyzicky v rámci jednoho ISBN), vykáže se v IS MU pouze jednou a skutečnost, že obsahuje různé jazykové verze textu, se uvede v anotaci. Doporučuje se jako jazyk výsledku uvádět světový (cizí) jazyk – viz též písm. e) dále)
Pro odvod do RIV platí:

c) Výsledky odváděné do RIV musí vždy naplňovat podmínky Definice daného druhu výsledku21, resp. Manuálu Frascati 201522.

d) Pro jazykové mutace textu vydané v samostatných publikacích s jiným ISBN (dle písm. a) výše) je pro odvod do RIV nutno posoudit, zda jde o:

i. doslovný překlad původního textu – pak se do RIV odvede pouze jeden záznam nejlépe o verzi ve světovém jazyce (viz dále písm. e) s poznámkou v anotaci o dalších vydaných jazykových mutacích textu a jejich ISBN (jde pouze o jeden tvůrčí výkon autora/ů),

ii. překlad adaptovaný pro zahraniční vědeckou komunitu (oproti původní verzi více využívá odkazů v cílovém jazyce, bere ohled na čtenáře z mezinárodní komunity, více pracuje s mezinárodním kontextem řešené problematiky apod.) – v takovém případě, poněvadž každá jazyková mutace textu přináší částečně odlišné informace, a tím i další specifický přínos autora/ů, se do RIV mohou odevzdat záznamy o obou (všech) takto upravených / lokalizovaných verzích. I v tomto případě je vhodné v anotaci mj. poukázat na další zveřejněné jazykové mutace výsledku, stručně charakterizovat jejich odlišnosti a uvést jejich ISBN.

e) Doporučuje se po domluvě s ostatními autory – domácími tvůrci jiných VO (předkladatelů výsledků do RIV) vykázat jednotně všemi spoluautory do RIV primárně verzi ve světovém jazyce (položky „Plný název výsledku v původním jazyce“, „Anotace v jazyce výsledku“ a zejména „Jazyk“ v oddíle „Údaje pro RIV“).

5. Sborník abstrakt s vloženým CD obsahujícím plné texty, kde jak tištěná publikace, tak CD mají totožné ISBN, považujeme za jeden sborník s plnými texty (vykazujeme formu vydání na paměťovém nosiči).
_____________________________

[1] Viz též čl. 3 odst. 2 písm. d) k plagiátorství, resp. autoplagiátorství.
[2] Tj. vydání v různých publikačních platformách. Jako samostatné záznamy nelze zapisovat publikace s několika různými ISBN, resp. ISSN uvedenými v téže publikaci (např. kniha vydávaná ve spolupráci více nakladatelů, v níž je proto uvedeno více ISBN za jednotlivé nakladatele, sborník s uvedením ISBN i ISSN či ISSN a e-ISSN téhož časopisu).

Článek 8 - Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

1. Tato směrnice zrušuje pokyn děkana č. 2/2014 Vykazování a evidence tvůrčí činnosti pracovišť účinný od 10. 10. 2014.

2. Tento předpis navazuje na následující související dokumenty:

a) Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací pro příslušný rok zveřejněná na vyzkum.cz v sekci Hodnocení VaVaI

b) Frascati Manual 2015

http://www.oecd.org/sti/inno/Frascati-Manual.htm

c) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění ve znění pozměňovacích zákonů

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=858 ,

d) Směrnice MU č. 4/2013 Repozitář zaměstnaneckých děl

https://is.muni.cz/auth/do/mu/Uredni_deska/Predpisy_MU/Masarykova_univerzita/Smernice_MU/SM4-13/

e) Směrnice MU č. 10/2013 Duševní vlastnictví na MU

https://is.muni.cz/auth/do/mu/Uredni_deska/Predpisy_MU/Masarykova_univerzita/Smernice_MU/SM10-13/ 

f) Směrnice MU č. 5/2015 Etika výzkumu na MU

https://is.muni.cz/auth/do/mu/Uredni_deska/Predpisy_MU/Masarykova_univerzita/Smernice_MU/SM05-15/

g) Směrnice MU č. 6/2015 Etický kodex akademických a odborných pracovníků MU

https://is.muni.cz/auth/do/mu/Uredni_deska/Predpisy_MU/Masarykova_univerzita/Smernice_MU/SM06-15/

h) Dokument MU: Dobrá praxe vědeckého publikování

CZ: https://is.muni.cz/auth/do/rect/metodika/VaV/65890653/Zasady_vedeckeho_publikovani_na_MU_final.pdf

EN: https://is.muni.cz/auth/do/rect/metodika/VaV/65890653/Best_Practices_in_Scientific_Publishing.pdf

i) Dokument MU: Doporučení pro uvádění dedikací v publikacích

https://is.muni.cz/auth/do/rect/metodika/VaV/60287147/Doporuceni_pro_uvadeni_dedikaci_v_publikacich.pdf

j) Dokument MU: Postoj MU k tzv. predátorským vydavatelům a odborným časopisům

CZ: https://is.muni.cz/auth/do/rect/metodika/VaV/65890653/Vyzkum_a_predatorske_casopisy.pdf

EN: https://is.muni.cz/auth/do/rect/metodika/VaV/65890653/Research_and_predatory_journals_EN.pdf

k) Dokument PdF MU: Strategie podpory publikování na PdF MU

https://is.muni.cz/auth/do/ped/zaznamy/ovvvv/publikacni_strategie_pdf/

l) Databáze Web of Science – isiknowledge.com

m) Databáze SCOPUS – scopus.com

3. Seznam záznamů

Nejsou.

4. Seznam příloh

Nejsou.

5. Výkladem jednotlivých ustanovení této směrnice pověřuji proděkana pro výzkum a akademické záležitosti.

6. Průběžnou aktualizací této směrnice pověřuji proděkana pro výzkum a akademické záležitosti.

7. Kontrolu dodržování této směrnice vykonává proděkan pro výzkum a akademické záležitosti.

8. Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu.

9. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2020.

doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.

děkan PdF MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.