Stipendijní program

Podpora talentovaných prezenčních doktorandů

Podpora talentovaných prezenčních doktorandů

Účel stipendijního programu:

Smyslem programu je podpora výjimečně nadaných studentů doktorských studijních programů PdF MU a vytvoření finančních podmínek pro jejich plné zapojení do excelentních výzkumných úkolů.

Doba trvání stipendijního programu:

Stipendijní program se vyhlašuje pro akademický rok 2019/2020.
Není-li do konce této lhůty vyhlášena jiná doba trvání programu, resp. není-li program zrušen, prodlužuje se doba jeho trvání o další akademický rok.

Okruh studentů, kterým je stipendium určeno:

Stipendium je určeno studentům PdF MU v prezenčním doktorském studijním programu.

O stipendium se mohou studenti ucházet po úspěšném absolvování prvního semestru DSP.

Odborná komise jmenovaná děkanem a složená z odborníků (proděkan pro výzkum a akademické záležitosti, zástupce příslušných oborových rad, vedoucích školících pracovišť, zástupce stipendijní komise atd.) vybere na základě předloženého výzkumného projektu a odborného posouzení ty kandidáty, kteří jsou vhodní pro získání podpory.

Zdroj financování:

Stipendijní fond

Výše stipendia:

O výši stipendia rozhoduje proděkan pro strategii a internacionalizaci na návrh odborné komise.

Výše vyplacených stipendií je závislá na aktuální výši stipendijního fondu.
Stipendium pro jednoho studenta lze přiznat až do výše 10 000 Kč za kalendářní měsíc.

Stipendium je nenárokové.

Studenti, kteří se ucházejí o toto stipendium + stávající stipendisté, předloží do 1.6. a 30.11. příslušného akademického roku žádost na oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů.

Každé tři měsíce student předkládá své výsledky, které posuzuje školitel spolu s vedoucím pracoviště a po šesti měsících výše uvedená odborná komise, která dává návrh na přiznání stipendia na další šestiměsíční období, nebo úpravu jeho výše (snížení nebo zvýšení podle předchozích uznatelných publikačních výstupů).

V případě nedostatečných výsledků, neplnění úkolů apod., může být stipendium ihned odebráno.

Poznámka:

Studenti, kteří se ucházejí o toto stipendium předloží žádost na Oddělení výzkumu, kvality a akademických záležitostí (Mgr. Florkové) .

Pro podání žádosti využijí formuláře: Žádost o stipendium - podpora talentovaných prezenčních doktorandů.

Pro podání průběžné zprávy využijte formulář: Průběžná zpráva o plnění výzkumné činnosti – podpora talentovaných prezenčních doktorandů.

Správou stipendijního programu je pověřeno Oddělení výzkumu, kvality a akademických záležitostí, Mgr. Hana Florková.