Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Cílem tříletého bakalářského studia programu Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání je připravit odborníky s širokým společensko-vědním základem. Během studia získáte poznatky a dovednosti ze zdravovědných a psychosociálních oborů, které následně využijete v praxi např. při práci asistenta/ky učitele na základní škole nebo odborného pracovníka/ce v organizacích zabývajících se podporou zdraví.

Jaké jsou hlavní výhody studia? Program Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání vás připraví na odbornou orientaci v problematice holisticky pojímaného zdraví s možností výchovného působení na děti, mládež i na dospělou populaci v různých institucích, poradenských službách nebo střediscích volného času. Uplatnění najdete také mimo oblast školství na pozici odborných pracovníků.

Jak studium probíhá? Během studia se seznámíte s propojením bio-psycho-sociálního pohledu na lidské zdraví. Tato provázanost vědních disciplín a vyváženost teoretické a praktické výuky je pro tento studijní program charakteristická. Můžete také absolvovat studijní pobyty v zahraničí a zdokonalit se jak v odborných kompetencích, tak i v cizích jazycích. Součástí studia je možnost zúčastnit se mnoha odborně zaměřených workshopů a konferencí. Čeká vás seznámení s prací a posláním odborných pracovišť zabývajících se ochranou a podporou zdraví.

Další relevantní informace o studiu: Zapojit se můžete do odborné činnosti katedry prostřednictvím programů, které vypisuje Masarykova univerzita, nebo pomocí organizace workshopů, konferencí, národních sbírek (např. během Květinového dne) a podobně.

Co se absolventi naučí/čemu se mohou věnovat nad rámec základního zaměření programu: Významným benefitem programu je rozvíjení sebereflektivních dovedností, s nimiž se v průběhu studia seznámíte a které vám poskytnou prostor pro utváření postojů k vlastní osobě, ke vzdělávaným a vychovávaným jedincům nebo ke zvolené profesi.

Zajímavé plány: Součástí studia jsou exkurze ve společnosti Podané ruce nebo v kontaktním centru Anabell, kde můžete formou praktické dobrovolnické činnosti využít získané teoretické poznatky a navázat dlouhodobější spolupráci.

Je studium programu pro vás?

Studium programu se orientuje zejména na holistické pojetí zdraví, aplikaci národních strategií ochrany a podpory zdraví a na uplatňování zásad prevence v běžném životě. Důraz v jednotlivých předmětech je kladen zejména na pochopení funkcí lidského organismu z různých úhlů pohledu. Výuka neprobíhá pouze formou teoretických přednášek, ale také prostřednictvím samostatné tvořivé práce podpořené vnitřní motivací, zájmem o studovanou problematiku, schopností diskutovat, reflektovat a kriticky myslet. V průběhu studia se na exkurzích, praxích a stážích seznámíte s institucemi, které souvisejí s výchovou ke zdraví a podporou zdraví.

 • Zajímá vás ochrana a podpora vlastního zdraví, tj. problematika zdravého způsobu života?
 • Baví vás poznávání člověka v bio-psycho-sociálních souvislostech?
 • Chtěli byste vzdělávat a vychovávat děti, mládež nebo dospělé v oblasti ochrany a podpory zdraví?
 • Máte chuť a předpoklady zapojit se aktivně do programů podpory zdraví nebo výchovy ke zdraví?

„Zdraví není všechno, ale všechno ostatní bez zdraví nestojí za nic. (Halfdan Mahler)“

Praxe

Prostřednictvím praxe na základní škole získáte specifické dovednosti nezbytné pro činnost asistenta/ky pedagoga ve škole.

Dále si vyzkoušíte stáž v konkrétním pomáhajícím zařízení či instituci. Zjistíte, jak fungují různé organizace a na bázi dobrovolnické činnosti můžete navázat spolupráci s různými institucemi tematicky souvisejícími s výchovou ke zdraví. Jedná se o různá volnočasová zařízení pro děti a mládež, kontaktní a poradenská centra pro pomoc osobám závislým, centra a organizace zaměřená na sociální problematiku a pomoc dětem (např. Modrá linka, Bílý kruh bezpečí, Azylový dům aj.).

Chcete vědět víc?

Eventuální nejasnosti je možno konzultovat na Katedře tělesné výchovy a výchovy ke zdraví Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Poříčí 31, v rámci Dne otevřených dveří nebo přímo s garantem oboru.

Uplatnění absolventů

Po absolvování bakalářského studia můžete pokračovat v navazujícím magisterském studiu Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy, případně v oblasti pedagogických, humanitních a sociálně zdravotních věd podle nabídek jednotlivých vysokých škol.

Pokud vás další studium neláká, můžete nalézt uplatnění na trhu práce v různých typech institucí zabývajících se přímo nebo nepřímo ochranou a podporou zdraví, volným časem a prevencí sociálně patologických jevů.

Svou odbornost využijete například v těchto pracovních pozicích:

 • asistent/ka pedagoga ve školách a školských zařízeních;
 • odborný pracovník/ce center volného času dětí a mládeže, a to včetně nízkoprahových zařízení;
 • pracovník/ce v institucích zaměřených na oblast prevence společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže;
 • odborný referent/ka zdravotních a sociálních odborů ve státní správě a samosprávě;
 • lektor/ka v zájmovém, mimoškolním a rekvalifikačním vzdělávání;
 • projektový pracovník/ce neziskových organizací se zdravotně sociálním či pedagogickým profilem;
 • pracovník/ce v zařízeních sociální a výchovné péče.

„Při studiu jsem se blíže seznámila s předměty, které mě obohatily a pomohly mi získat i jiný pohled na oblast lidského zdraví. Jednalo se například o předměty typu zátěžových a krizových situací. Předměty jako biologie člověka a genetika mi umožnily proniknout blíže do fungování zákonitostí v lidském těle a se souvisejícími psychologickými předměty potom tyto poznatky zahrnout do komplexního celku.“

Iveta Wasiková Iveta Wasiková
absolventka programu

Možnosti studia

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty


Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Sdružené studium

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání – kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání – kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

PhDr. Mgr. et Mgr. Jitka Reissmannová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.