Vzdělávání dospělých a poruchy chování u dospělých

Kód projektu
MUNI/41/V 33/2007
Období řešení
1/2007 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
jedinec ve výkonu trestu odnětí svobody, poruchy chování a emocí, závislostní chování, znevýhodněné sociální skupiny, zdravotní postižení, sociokulturní znevýhodnění

Projekt je součástí disertační práce a je zaměřen na vyhledání a analýzu cizojazyčných zdrojů týkajících se problematiky vzdělávání dospělých a poruch chování a emocí u dospělých. Druhou částí je pak praktický výzkum ve věznici Břeclav, kde bude provedeno dotazníkové šetření, zúčastněné pozorování a polostrukturované rozhovory s vězni a personálem věznice. Projekt řeší závěrečnou část disertační práce, která je zaměřena na závislostní chovnání u znevýhodněných skpin v populaci. Teoretická část týkající se znevýhodněných skupin v kontextu závislostního chování již byla řešena fakultním projektem v roce 2006. Současný projekt logicky na první část navazuje. Praktická část šetření proběhne v rámci jedné ze znevýhodněných skupin (osoby ve výkonu trestu odnětí svobody). V konečné fázi bude využito metod obsahové analýzy cizojazyčné literatury a výsledků zahraničních studií, která si klade za cíl vytvořit doporučení pro speciálně pedagogickou intervenci u jedinců ve výkonu trestu odnětí svobody zaměřenou na závislostní chování a poruchy chování a emocí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.