Alternative ways of expressing modality in corporate annual reports and their persuasive force

Název česky Alternativní způsoby vyjádření modality ve firemních výročních zprávách a jejich přesvědčovací potenciál
Autoři

VOGEL Radek

Rok publikování 2023
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Modální výrazy v textech s přesvědčovacím (persvazivním) záměrem nají různé funkce, od vyjádření závazku, požadavku a účelu přes vyjádření povinnosti až po úsudek o pravděpodobnosti událostí, akcí a stavů. Jak dokazuje předchozí korpusová analýza persvazivních žánrů ve firemních závěrečných zprávách (Vogel v Dontcheva-Navratilova a kol. 2020: 298-301), modální slovesa jsou dominantním prostředkem zmírňování i zesilování síly výpovědi ve specializovaných diskurzech. Vyjadřují obvykle epistemickou (zejm. pravděpodobnost a předpověď), ale také deontickou modalitu (především povinnost). Všechny analyzované specializované diskurzy však obsahují jistý podíl alternativních způsobů vyjádření modality, konkrétně pomocí obecného podmětu "it", sponového slovesa a predikativního adjektiva, pomocí postojových adverbií a pomocí plnovýznamových sloves a substantiv. Tyto okrajové modální prostředky byly zkoumány s cílem nalézt spojitost mezi převládající modální funkcí, typem modality a odpovídající adjektivní, substantivní či slovesnou modální konstrukcí. Výzkum přináší také srovnání modálních konstrukcí z firemních výročních zpráv v angličtině s ekvivalentními konstrukcemi v obdobném českém korpusu a snaží se určit jejich přesvědčovací funkci. Text se pokouší vysvětlit, jak autoři firemních persvazivních dokumentů volí z různých typů modality a jejích jazykových realizací, aby dosáhli zamýšleného účinku na cílové čtenáře.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.