Integration of Natural and Social Sciences Subject Matter in Czech Primary Curricula: Historical and Current Perspective

Název česky Integrace učiva přírodních a společenských věd v českém primárním kurikulu: pohled do minulosti a současnosti
Autoři

JIREČEK Miroslav ČEŠKOVÁ Tereza

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek představuje výsledky analýzy školních vzdělávacích programů prvních stupňů základních škol z hlediska vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, zejména jeho historické a geografické složky. Analýza sleduje, zda je toto učivo vyučováno v rámci „tradičního“ vyučovacího předmětu vlastivěda, nebo zda je integrováno do jiných předmětů. Snaží se zachytit také časové dotace, které jsou této vzdělávací oblasti/předmětu věnovány v jednotlivých ročnících, případně komparovat důraz kladený na složku historickou a geografickou a také porovnat dotaci této vzdělávací oblasti s časovou dotací věnovanou přírodovědnému vzdělávání (tradičně předmět přírodověda ve 4. a 5. ročníku). Výsledky analýzy jsou diskutovány v širších souvislostech. Analýza tak zachycuje současný stav před implementací revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, kde dochází ke škrtům učiva i minimální časové dotace sledované vzdělávací oblasti. Cílem je zachytit současný stav pro možné budoucí srovnání.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.