Využití aplikované behaviorální analýzy při intervenci u dítěte s poruchou autistického spektra

Autoři

PANČOCHA Karel CHRAPKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Mezi doporučené postupy psychiatrické péče Psychiatrické společnosti ČLS JEP u autismu patří intervence založené na aplikované behaviorální analýze (ABA) (1). Komprehenzivní behaviorální programy mohou zmírnit jádrové´ symptomy autismu, a tím zlepšit kvalitu života pacienta a celé jeho rodiny (2). Laická veřejnost i někteří odborníci vnímají ABA jako „jednu z metod“ terapie autismu. Jak ovšem uvádí např. Keenan a Dillenburger (3), jedná se o tzv. „kategorizační chybu“ (category mistake) k níž dochází, když se s předmětem či pojmem patřícím do jedné kategorie zachází tak, jako by patřil do kategorie jiného typu (4). Aplikovaná behaviorální analýza je ve skutečnosti samostatnou vědní disciplínou, ze které vychází řada programů, metod a technik, které jsou prakticky využitelné v mnoha oblastech lidské činnosti, mimo jiné při intervencích u PAS. Aplikovanou behaviorální analýzu proto nelze zařadit mezi dílčí edukační nebo intervenční programy, jako je např. TEACCH program nebo Early Start Denver Model. Současná aplikovaná behaviorální analýza přináší do praxe desítky na důkazech založených postupů pro tvorbu nových dovedností a systematickou redukci problémového chování u dětí s neurovývojovými poruchami. Klíčovou roli v intervenci hrají věk dítěte při zahájení intervence, celková časová dotace, intenzivní spolupráce a zapojení rodiny dítěte, integrita postupů a odbornost personálu. Dostupnost profesionálních behaviorálně analytických služeb je však v České republice aktuálně velice omezená a počet osob indikovatelných k intervenci mnohonásobně převyšuje možnosti odborníků (5). Tento příspěvek přináší základní informace o aplikované behaviorální analýze jako vědní disciplíně, možnostech využití ABA programů při behaviorálních intervencích u dětí s PAS a zaměřuje se specificky na možnosti podpory rozvoje komunikace – verbálního chování a sociálních dovedností. Představena bude video kazuistika dítěte, kterému je poskytována komplexní raná intenzivní behaviorální intervence (EIBI) vedená behaviorálním analytikem – nelékařským zdravotnickým pracovníkem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.