Coherence and persuasion in political speeches: Ideological coherence in coherent discourse

Název česky Koherence a přesvědčování v politických projevech: Ideologická koherence v koherentním diskurzu
Autoři

DONTCHEVA-NAVRATILOVA Olga

Rok publikování 2012
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Kapitola zkoumá koherenci v politických projevech. Koherence je vnímána jakožto komplexní jev, který zahrnuje tematickou propojenost, evaluační a dialogickou souvislost a textovou provázanost. Autorka navrhuje analytický model pro výzkum diskurzní koherence, který aplikuje na výzkumu politických projevů. Analýza je zaměřená na diskurzní strategie a lingvistické prostředky, které zesilují přesvědčovácí sílu politického diskurzu tím, že vytvářejí koherentní diskurz a budují obraz mluvčího, jakožto spolehlivého a důvěryhodného politického aktéra. Výsledky výzkumu ukazují, že interpersonální významy mají primární roli ve vnímání koherence v politckém diskurzu. Autorka poukazuje, že interpersonální dimenze významů vytváří referenční rámec jak pro interpretaci ideační koherence, založené na kontinuitě referentů a temporálním zakotvení v momentu promluvy, tak i pro interpretaci kohezních signálů. Volba strategie pro výstavbu koherence je úzce propojena s přesvědčovacími strategiemi, které si mluvčí vybárají pro dosažení svých komunikativních záměrů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.