Zápis do studia

 • Obecné informace

  • Do doktorského studia mohou být zapsáni pouze ti z přijatých uchazečů, kteří již získali magisterské vzdělání a příslušný titul.
  • O přesném termínu zápisu do studia vás budeme informovat dopisem a zde na webu. K zápisu si přineste úředně ověřenou kopii diplomu nebo doklad o ukončení magisterského studia (absolventi magisterského studia na MU mohou dodat neověřenou kopii), platný průkaz totožnosti a psací potřeby. Ke dni zápisu je nutné mít fotografii v Informačním systému, Celoroční fotografování zajišťuje Ústav výpočetní techniky MU. Nelze akceptovat vlastní přinesené pasové fotografie!

  Fotografování osob

  • Cizí státní příslušníci předloží nostrifikaci vzdělání, je-li doklad o vzdělání vydán v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak (neplatí pro absolventy škol sídlících ve Slovenské republice).

  Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

  • Podle platných zákonů jsou nově přijatí studenti povinni se seznámit s předpisy týkajícími se požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za tímto účelem je třeba předem prostudovat předpisy týkající se požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

  Poučení studenta o BOZP

  • U zápisu uchazeči obdrží informace ke studiu, hesla a přihlašovací údaje pro vstup do univerzitní sítě a fakultních počítačových učeben.
 • Zmocnění k zápisu

  • K zápisu do studia je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z jejíhož obsahu bude patrné oprávnění zmocněnce činit za zmocnitele úkony spojené se zápisem ke studiu. Zmocněnec musí být vybaven k převzetí stejně jako uchazeč, přičemž se prokazuje vlastním průkazem totožnosti.

  MATERIÁLY PRO UCHAZEČE

  • Předpokládaná délka trvání zápisu je do 60 minut (kontrola osob a požadovaných dokumentů, vyplnění formulářů)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.