Dějiny umění

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek Fakultní termíny

Co se naučíte

Chcete vědět i to, co není vidět? Chcete analyzovat a chcete porozumět nejen tomu, co říkají média? Studium dějin umění vám nabízí možnost porozumění vizuálním objektům v jejich rozličných dobových formách a funkcích, ale také chápat jejich politický, kulturní a sociální přesah. Ústředním cílem bakalářského studia je získání základních znalostí o uměleckých dílech. Zabývat se budete díly od pozdní antiky do současnosti. Získáte také praktické dovednosti, které vyústí ve schopnost podat popis a analýzu vizuálních objektů a porozumět jim v jejich nejrůznějších projevech, a to věcných i časových.

Studium je přitom koncipováno tak, aby vám nabídlo komplexní pohled na oblast umělecké tvorby. Spolu s tím vám dá i základní náhled do těch kompetencí, které jsou potřebné pro práci s uměleckými díly v praktickém provozu kulturních institucí. Posláním tříletého bakalářského studijního programu je příprava vysokoškolsky vzdělaných pracovníků. Své znalosti pak můžete uplatnit v uměleckých oborech v široké oblasti profesních pozic v umělecké, kulturní a veřejné sféře.

Velký důraz je kladen na schopnost sdělovat výsledky badatelské práce odborné i široké veřejnosti. V rámci studia bude také možné získat pasivní znalost čtyř cizích jazyků (angličtina, němčina, francouzština a italština) a bude rozvíjena schopnost týmové práce.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Zajímá vás hledání pravdy?
 • Chcete porozumět termínu „virtuální?
 • Zajímá vás, proč je minulost neoddělitelnou součástí přítomnosti?
 • Chcete se naučit novému jazyku – vizuálnímu?
 • Láká vás čtení v hlavních světových jazycích?

Odpověděli jste na většinu otázek kladně? Pak neváhejte a podejte si přihlášku do našeho programu.

Svět je ovládán obrazy (obor Dějiny umění)

„Během studia dějin umění jsem pochopila, že porozumění uměleckému objektu netkví jen v zamyšlení se nad jeho často strhujícím vyzařováním, ale hlavně ve snaze odpovídat na stovky otázek, které se k dílu vážou. S pomocí správných otázek je tedy pro nás, jako historiky umění, možné přiblížit se nejen dílu samotnému, ale také dávným kulturám, různým náboženstvím, významným osobnostem či dobovým ideám, o kterých vypovídá. Myslím, že pochopení fungovaní vizuálního jazyka minulosti určitě pomáhá k lepší orientaci ve vizuálním přetlaku dnešní doby.“

Katarína Kravčíková Katarína Kravčíková
studentka dějin umění

Praxe

V rámci praktické výuky je největší důraz kladen na aktivní účast na tvorbě a realizaci předmětu Kurátorství v praxi. Ten bude každý semestr vrcholit realizací výstavy pro veřejnost. Zapojení praktické výuky podstatně přispěje k získávání vašich analytických a metodických kompetencí „před originály“ s ohledem na potřeby praxe kurátorství a zprostředkování umění.

Cílem odborných stáží a praxí v odborných institucích, které jsou v bakalářském studiu zařazeny mezi volitelné předměty, je dát vám možnost zvýšit své kompetence v oblastech samostatné analýzy a prezentace uměleckého díla. Budete mít možnost i zahraničních stáží. Jejich výběr bude záležet na vašich individuálních jazykových kompetencích.

Chcete vědět víc?

http://dejinyumeni.phil.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Jako absolvent programu Dějiny umění se můžete uplatnit ve všech profesích vyžadujících aplikaci základních znalostí dějin uměleckých děl v minulosti i současnosti. Takové profese nalezneme zejména na nižších pracovních pozicích v muzejních a galerijních institucích, v památkové péči a v dalších kulturních a osvětových institucích. Pracovat můžete případně i v orgánech místních samospráv.

Díky získaným znalostem a dovednostem ze studia můžete najít zaměstnání především při správě a dokumentaci uměleckých památek, například jako asistent kurátora, dokumentátor či kastelán historického objektu. Uplatnění najdete i při zprostředkování umění, a to jako průvodce v oblasti turistického ruchu nebo kulturní redaktor v oblasti médií, televizní a rozhlasové tvorby.

I přesto, že titul z dějin umění vám umožňuje především uplatnění se ve světě umění, rozvíjí rovněž intelektuální a praktické dovednosti, které mohou být využity v řadě dalších zaměstnání. V současnosti, kdy ve společnosti hraje mnohem větší a významnější roli vizuální kultura a porozumění této kultuře, můžete své kompetence uplatnit například v obchodě s uměním a starožitnostmi nebo při prezentaci a propagaci výtvarného umění.

Nejlepší absolventi bakalářského studia, kteří ukončí státní zkoušku minimálně s hodnocením „C“ – dobře, mají možnost pokračovat v navazujícím magisterském programu Dějiny umění bez přijímacích zkoušek.

„Obor dějiny umění jsem si vybral proto, že se zabývá výtvarnou tvorbou jako jednou z oblastí lidské zkušenosti a kreativity. Vedle vlastního výzkumu zprostředkovává díla starých mistrů, ale i moderních a současných tvůrců široké veřejnosti, a udržuje tak povědomí o významné části hmotného kulturního dědictví
naší planety. Umění vypovídá mnohé o životě našich předků, pomáhá nám pochopit historické události v širším společenském kontextu. V dnešní době může umění, nejen výtvarné, tvořit důležitý korektiv utilitárně ekonomického myšlení a jednání představitelů států i korporací. Svojí univerzální povahou přispívá k vzájemnému porozumění v globalizovaném světě.“

Mgr. Petr Tomášek, Ph.D. Mgr. Petr Tomášek, Ph.D.
absolvent dějin umění, kurátor Moravské galerie v Brně

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky oborové zkoušky. Uchazeči mohou být přijati také na základě dalších kritérií, viz Přijetí bez přijímací zkoušky. K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.

E-přihlášky ke studiu podávejte od 1. 11. 2023 do 29. 2. 2024.
Oborové přijímací zkoušky se konají 15. - 21. 4. 2024.
Přesný termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá. Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.

Test studijních předpokladů (TSP)

Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat TSP.

Oborová zkouška

Tato zkouška ověřuje znalosti uchazečů v daném oboru. Má podobu motivačního dopisu a ústního pohovoru.

Základní popis zkoušky:

Motivační dopis vložte nejpozději do 13. 3. do rubriky „Doplňující text“ v e-přihlášce.

Parametry motivačního dopisu: délka cca 1 normostrana (1800 znaků včetně mezer). V motivačním dopise odpovězte na tyto otázky:

 • a) Proč chcete studovat dějiny umění v Brně? Co vás zaujalo na Semináři dějin umění? Které z navrhovaných kurzů zaujaly Vaši pozornost a proč?
 • b) Jakou knihu z oboru dějiny umění, vyjma přehledových titulů (Gombrich, Příběh umění etc.), jste v posledních letech četli (například z titulů vydaných Seminářem dějin umění, či jinou vědeckou institucí)? Co vám tato kniha ukázala o studovaném oboru?
 • c) Jaké „umělecké dílo“ či výstavu jste v poslední době shlédli?

Ústní pohovor: Vyžaduje se základní a obecný přehled o dějinách výtvarného umění v Evropě od středověku po současnost. Vizuální paměť, schopnost rozpoznat klíčová díla evropských dějin umění od středověku po současnost. Orientace v historických souvislostech, zejména evropských dějin. Obecný kulturní přehled a zaujetí pro obor, osobní znalost významných muzeí a galerií, současných výstav, zkušenost s četbou oborových textů. Část pohovoru může být vedena v anglickém jazyce, abychom ověřili úroveň znalosti tohoto jazyka potřebnou pro studium oboru.

Přijetí bez přijímací zkoušky

Prominutí přijímací zkoušky je možné na základě potvrzení o účasti v SOČ, obory: Historie a Teorie kultury, umění a umělecké tvorby - celostátní kola, a na základě účasti v Dějepisné olympiádě (krajské či celorepublikové kolo).
Veškeré podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit v podobě autorizovaných konverzí (Co je autorizovaná konverze a kdo ji může provést? ) přímo do e-přihlášky do rubriky Žádost o prominutí přijímací zkoušky nejpozději do 29. 2. 2024.

Kritéria hodnocení

 • Celkový maximální počet bodů za motivační dopis: 10
 • Bodová hranice pro prospěch za motivační dopis: 5
Uchazeči, kteří za motivační dopis získají 5 či více bodů, budou seřazeni podle bodového ohodnocení. Nejlepších 100 uchazečů bude pozváno k ústnímu pohovoru. Konečné pořadí uchazečů bude stanoveno na základě bodů přidělených u ústního pohovoru.
 • Celkový počet bodů v ústní oborové zkoušce: 20
 • Hranice pro prospěch v ústní oborové zkoušce: 15

Doporučená literatura

 • Ivan Foletti, Martin F. Lešák, Sabina Rosenbergová, Veronika Pichaničová, Je (středověk) doba temna? Umění, migrace a moc, Brno 2021.
 • Ondřej Jakubec (ed.), Pavel Suchánek (ed.), Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze: Počátky rekatolizace v Čechách v 17. století, Praha 2020.
 • Taťána Petrasová - Rostislav Švácha (eds), Dějiny umění v českých zemích 800 - 2000, Praha 2017.
 • James Elkins, Proč lidé pláčou před obrazy: příběhy lidí, které obrazy dojaly k slzám, Praha 2007.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Dějiny umění jako vedlejší program

Kombinace s programy z Filozofické fakulty
Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty
Kombinace s programy z Fakulty informatiky
Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Dějiny umění? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Michaela Šeferisová Loudová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.