Novořecký jazyk a literatura

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Podat přihlášku

Termín podání přihlášky do půlnoci 17. 8. 2024.

Co se naučíte

Baví vás cizí jazyky a anglicky už umíte? Chcete poznat Řecko zblízka, lépe a jinak než turisté? Přijďte studovat novořečtinu na Ústav klasických studií! Spolu s novořeckým jazykem poznáte i literaturu, kulturu a historii Řecka od 19. století až do současnosti. Po absolvování studia budete novořecky dobře mluvit i psát, dokážete číst řeckou literaturu v originále i překládat. Díky specializovaným kurzům budete znát i novořecké zvyky a způsob života. Také se však zdokonalíte v kritické práci s informacemi a odbornými materiály a budete schopni napsat odborný text.

Již během studia budete moci zdokonalit své znalosti řečtiny přímo v řeckém prostředí. Spolupracujeme s téměř všemi univerzitami v Řecku a na Kypru, kam můžete odjet na letní jazykové a vzdělávací kurzy nebo na delší studijní pobyty. S Řeckem se však budete potkávat i v Brně na přednáškách řeckých odborníků, kteří za námi na univerzitu pravidelně přijíždějí. Nebo také na akcích České společnosti novořeckých studií, která pro vás organizuje přednášky, besedy, workshopy či promítání řeckých filmů.

Novořečtinu můžete studovat i v kombinaci s jiným programem – vhodně ji doplní jiný cizí jazyk, klasická řečtina, čeština nebo i historie, mezinárodní vztahy či evropská studia.

Po skončení bakalářského studia se můžete specializovat na v navazujícím magisterském programu a stát se profesionálním překladatelem jak v ČR, tak pro instituce Evropské unie, kde je po překladatelích z tzv. malých jazyků stále velká poptávka.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Máte rádi Řecko?
 • Učíte se rádi cizí jazyky?
 • Chtěli byste během studia cestovat a poznávat cizí zemi a její kulturu?
 • Chtěli byste po skončení studia mít možnost pracovat pro nadnárodní firmy, banky, jazykové či překladatelské agentury?
 • Láká vás překlad a tlumočení?
 • Chcete mít perspektivu zajímavé a dobře placené práce doma i v zahraničí?

Pokud souhlasně přikyvujete, neváhejte a podejte přihlášku!

Řecký jazyk mi do vínku byl dán a chudý dům na Homérově břehu.

„Svého rozhodnutí studovat novořečtinu jsem nikdy ani na chvíli nelitovala, přestože mě od něj mnozí odrazovali. Studium probíhá v příjemné atmosféře, a to především díky individuálnímu a vstřícnému přístupu vyučujících. Široká nabídka zahraničních výjezdů a letních jazykových kurzů je pak už jenom třešničkou na dortu.“

Eliška Landová Eliška Landová
studentka programu

Praxe

Již během studia můžete absolvovat pracovní stáž na pozicích, kde využijete znalost novořečtiny. Pomůžeme vám domluvit si praxi v cestovní kanceláři, soukromé firmě nebo překladatelské agentuře. Pokud budete chtít, zajistíme vám stáž na Velvyslanectví Řecké republiky v Praze. Získáte tak cenné zkušenosti i kontakty na případné budoucí zaměstnavatele a odborníky z praxe.

Chcete vědět víc?

Více o nás, naší minulosti i budoucnosti se dozvíte v rozhovoru s garantkou programu. Navštivte také webové stránky, Facebook Ústavu klasických studií nebo Instagram našeho oboru novořečtiny. Zjistíte, jaké akce pořádáme mimo výuku, do jakých aktivit se budete moci zapojit a mnoho dalšího.

Uplatnění absolventů

Po absolvování studia budete připraveni pro práci v cestovním ruchu nebo v komerční sféře všude tam, kde je vyžadována znalost řečtiny. Nabízí se tak cestovní kanceláře, průvodcovství, obchodní či bankovní sektor, a to jak v Řecku, tak v České republice. Můžete také pracovat pro jazykové či překladatelské agentury, neziskové organizace působící v Řecku v rámci mezinárodní pomoci (Charita, Český červený kříž) nebo se podílet na organizaci kulturních či propagačních akcí spojených s Řeckem. Uplatnění naleznete také v institucích, které zajišťují mezinárodní kontakt, jako jsou velvyslanectví, konzuláty či hospodářská komora.

Pracovní příležitosti však na vás čekají i jinde – uplatnit se můžete v oblasti redakční a editorské práce v médiích nebo v jakékoliv profesi, která vyžaduje všeobecný rozhled, schopnost samostatného kritického myšlení a solidní jazykovou vybavenost.

„Studium novořečtiny mi otevřelo cestu k novému jazyku a kultuře. Díky škole jsem měla možnost několikrát vycestovat na letní jazykové kurzy a půlroční Erasmus, což nejen prohloubilo moje znalosti řečtiny, ale přispělo i k budování přátelství a následně pracovních příležitostí. Díky cestování po Řecku a znalosti jazyka jsem poznala mentalitu a pohostinnost Řeků. Už při studiu jsem po krůčcích začala řečtinu vyučovat a mám radost, že se až doteď můžu věnovat svému oboru, který mě baví.“

Věra Šmídová Věra Šmídová
absolventka programu, učitelka řečtiny a tlumočnice

Podmínky přijetí

Dodatečné přijímací řízení do bakalářských studijních programů: nástup ke studiu podzim 2024
— Termín podání přihlášky do půlnoci 17. 8. 2024

Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky písemné oborové zkoušky. Uchazeči mohou být přijati také na základě dalších kritérií, viz Přijetí bez přijímací zkoušky. K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.

E-přihlášky ke studiu podávejte od 17. 7. 2024 do 17. 8. 2024.
Oborové přijímací zkoušky se konají 23. - 26. 8. 2024.
Přesný termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá. Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.

Test studijních předpokladů (TSP)

Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat TSP.

Oborová zkouška

Tato zkouška ověřuje znalosti uchazečů v daném oboru. Má podobu písemného oborového testu. Délka testu je 90 minut.

Základní popis zkoušky:
Test se skládá z těchto částí:
 • ověření základní znalosti českého jazyka v rozsahu SŠ učiva (schopnost kultivovaného písemného projevu, schopnost porozumění textu, znalost mluvnických jevů);
 • ověření základní znalosti řecké historie, literatury a kultury (od antiky po současnost).

Ukázka staršího oborového testu

Literatura doporučená pro přípravu ke zkoušce:

 • DUBIN, Marc. Řecko. Velký průvodce. Brno: Lingea, 2019. ISBN 978-80-7508-445-3
 • GERRARD, Mike. Řecko. Velký průvodce National Geographic. Brno: CPress, 2012 (2005, 2008). ISBN 978-80-264-0064-6.
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta – SUMELIDU, Simone. Úvod do studia novořečtiny. Multimediální elektronický výukový materiál. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7840-6. Online zde: Úvod do studia novořečtiny

Přijetí bez přijímací zkoušky

Veškeré podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit v podobě autorizovaných konverzí (Co je autorizovaná konverze a kdo ji může provést? ) přímo do e-přihlášky do rubriky Žádost o prominutí přijímací zkoušky nejpozději do 17. 8. 2024.

Prominutí přijímací zkoušky je možné na základě splnění alespoň jednoho z následujících kritérií:
 1. předložení potvrzení o účasti na „Soutěži v cizích jazycích“ pořádané MŠMT (anglická, německá, francouzská, španělská, ruská, latinská) od krajského kola včetně;
 2. předložení certifikátu o složení „Mezinárodní zkoušky z novořečtiny“, úroveň „A1 mládež, dospělí“ a vyšší nebo jiného certifikátu o znalosti novořečtiny, který bude posouzen individuálně;
 3. prospěchu: studijní průměr do 1,5 je požadován ze 4 profilových předmětů: český (nebo slovenský) jazyk, 2 cizí jazyky (dle vlastního výběru), dějepis.
O prominutí přijímací zkoušky na základě prospěchu mohou požádat uchazeči, kteří z každého ze čtyř profilových předmětů dosáhli průměrného prospěchu nejvýše do 1,5 (včetně). Celkový průměr ze všech předmětů se nebere v úvahu. Semináře z jednotlivých předmětů se nezohledňují.
Při výpočtu průměru se berou v úvahu známky z posledních čtyř ročníků takto: z posledního ročníku se započítává pololetní vysvědčení, z předcházejících tří ročníků vysvědčení závěrečná. Současně se požaduje, aby uchazeči studovali každý z vybraných profilových předmětů na střední škole v posledních čtyřech ročnících alespoň po dobu dvou let.
Středoškolský prospěch můžete doložit vložením autorizované konverze jednoho ze dvou následujících dokumentů:
 1. Potvrzení středoškolského prospěchu z e-přihlášky: vepište prospěch do tabulky v e-přihlášce, tabulku vytiskněte a nechte potvrdit střední školou ( Jak vytisknout a potvrdit prospěch z e-přihlášky: návod );
 2. Katalogový list: katalogový list musí obsahovat Vaše jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, razítko a podpis střední školy.
Pouze v případě, že jste maturovali před podáním přihlášky a nemůžete už získat výše zmíněné dokumenty, můžete do e-přihlášky vložit autorizované konverze všech středoškolských vysvědčení z posledních čtyř ročníků školy.

Kritéria hodnocení

 • Celkový počet bodů v oborové zkoušce: 100
 • Hranice pro prospěch v oborové zkoušce: 50
Za nesprávné odpovědi se body neodečítají.

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2024/2025
— Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky písemné oborové zkoušky. Uchazeči mohou být přijati také na základě dalších kritérií, viz Přijetí bez přijímací zkoušky. K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.

E-přihlášky ke studiu podávejte od 1. 11. 2023 do 29. 2. 2024.
Oborové přijímací zkoušky se konají 15. - 21. 4. 2024.
Přesný termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá. Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.

Test studijních předpokladů (TSP)

Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat TSP.

Oborová zkouška

Tato zkouška ověřuje znalosti uchazečů v daném oboru. Má podobu písemného oborového testu. Délka testu je 90 minut.

Základní popis zkoušky:
Test se skládá z těchto částí:
 • ověření základní znalosti českého jazyka v rozsahu SŠ učiva (schopnost kultivovaného písemného projevu, schopnost porozumění textu, znalost mluvnických jevů);
 • ověření základní znalosti řecké historie, literatury a kultury (od antiky po současnost).

Ukázka staršího oborového testu

Literatura doporučená pro přípravu ke zkoušce:

 • DUBIN, Marc. Řecko. Velký průvodce. Brno: Lingea, 2019. ISBN 978-80-7508-445-3
 • GERRARD, Mike. Řecko. Velký průvodce National Geographic. Brno: CPress, 2012 (2005, 2008). ISBN 978-80-264-0064-6.
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta – SUMELIDU, Simone. Úvod do studia novořečtiny. Multimediální elektronický výukový materiál. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7840-6. Online zde: Úvod do studia novořečtiny

Přijetí bez přijímací zkoušky

Veškeré podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit v podobě autorizovaných konverzí (Co je autorizovaná konverze a kdo ji může provést? ) přímo do e-přihlášky do rubriky Žádost o prominutí přijímací zkoušky nejpozději do 29. 2. 2024.

Prominutí přijímací zkoušky je možné na základě splnění alespoň jednoho z následujících kritérií:
 1. předložení potvrzení o účasti na „Soutěži v cizích jazycích“ pořádané MŠMT (anglická, německá, francouzská, španělská, ruská, latinská) od krajského kola včetně;
 2. předložení certifikátu o složení „Mezinárodní zkoušky z novořečtiny“, úroveň „A1 mládež, dospělí“ a vyšší nebo jiného certifikátu o znalosti novořečtiny, který bude posouzen individuálně;
 3. prospěchu: studijní průměr do 1,5 je požadován ze 4 profilových předmětů: český (nebo slovenský) jazyk, 2 cizí jazyky (dle vlastního výběru), dějepis.
O prominutí přijímací zkoušky na základě prospěchu mohou požádat uchazeči, kteří z každého ze čtyř profilových předmětů dosáhli průměrného prospěchu nejvýše do 1,5 (včetně). Celkový průměr ze všech předmětů se nebere v úvahu. Semináře z jednotlivých předmětů se nezohledňují.
Při výpočtu průměru se berou v úvahu známky z posledních čtyř ročníků takto: z posledního ročníku se započítává pololetní vysvědčení, z předcházejících tří ročníků vysvědčení závěrečná. Současně se požaduje, aby uchazeči studovali každý z vybraných profilových předmětů na střední škole v posledních čtyřech ročnících alespoň po dobu dvou let.
Středoškolský prospěch můžete doložit vložením autorizované konverze jednoho ze dvou následujících dokumentů:
 1. Potvrzení středoškolského prospěchu z e-přihlášky: vepište prospěch do tabulky v e-přihlášce, tabulku vytiskněte a nechte potvrdit střední školou ( Jak vytisknout a potvrdit prospěch z e-přihlášky: návod );
 2. Katalogový list: katalogový list musí obsahovat Vaše jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, razítko a podpis střední školy.
Pouze v případě, že jste maturovali před podáním přihlášky a nemůžete už získat výše zmíněné dokumenty, můžete do e-přihlášky vložit autorizované konverze všech středoškolských vysvědčení z posledních čtyř ročníků školy.

Kritéria hodnocení

 • Celkový počet bodů v oborové zkoušce: 100
 • Hranice pro prospěch v oborové zkoušce: 50
Za nesprávné odpovědi se body neodečítají.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Podat přihlášku

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Novořecký jazyk a literatura jako vedlejší program

Kombinace s programy z Filozofické fakulty
Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty
Kombinace s programy z Fakulty informatiky
Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Podat přihlášku

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Novořecký jazyk a literatura? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.