Divadelní studia

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek Fakultní termíny

Co se naučíte

Baví vás divadlo? Nemůžete bez něj žít? Fascinuje vás a chtěli byste mu rozumět více? Je pro vás divadlo prostředkem porozumění světu? Zastáváte názor, že divadlo umí formovat názory, myšlenky, společnost a svět kolem nás? Hrajete či hráli jste divadlo amatérsky? Chcete, aby divadlo bylo podstatnou součástí vašeho života i na vysoké škole? Pak je program Divadelní studia právě pro vás. U nás divadlo soustavně sledujeme, bádáme o něm, píšeme a vášnivě diskutujeme. My divadlem žijeme!

Program Divadelní studia je badatelsky, teoreticko-kriticky zaměřený, ale může být východiskem i pro vaši vlastní divadelní praxi (např. v oblasti dramaturgie). Studium spočívá v poznávání české a světové divadelní historie, současné dramatiky a dnešní inscenační praxe, a také zkoumání divadelnosti běžných událostí ve všech sférách lidského života a společnosti. I například politický projev může být pěkné divadlo! Naučíte se rozebírat dramatické texty a divadelní inscenace, psát divadelní kritiky a odborné texty. A pokud budete chtít, získáte znalosti a dovednosti, které vám pomohou divadlo tvořit.

Budeme spolu objevovat způsoby, jak lze divadlo zkoumat, a jak lze prostřednictvím divadla vnímat svět, v němž žijeme. Ukážeme si, že divadelní tvar jako umělecká forma v prvé řadě poskytuje nikoliv pobavení, ale výpověď o člověku a společnosti v rozmanitých kontextech. Divadelní inscenace se pro vás stane důležitým komentářem reality, který vás přivede k poznání žitých skutečností jinou, estetickou, formou.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Zajímá vás současné divadelní dění?
 • Chcete poznat historii a společenské principy skrze divadelní umění?
 • Zajímá vás estetický rozměr divadla?
 • Chcete si prohloubit analytické schopnosti?
 • Chcete se naučit formulovat vlastní názor prostřednictvím psaní a diskuze s pedagogy i ostatními studenty?
 • Baví vás vytváření kritického pohledu?
 • Chcete si prohloubit vyjadřovací schopnosti slovem i písmem?

Jsou vaše odpovědi převážně kladné? Pak neváhejte a přihlaste se do programu Divadelní studia.

„Divadlo je umělecká forma, kterou můžeme nejbezprostředněji sdílet s ostatními, co to znamená být lidskou bytostí. (Thorton Wilder)“

„Divadelní vědu studuji v kombinaci s překladatelstvím němčiny. Nejvíce mě na tom baví, jak se obory navzájem doplňují a rozšiřují mé obzory. Divadlo mě naučilo improvizovat a přistupovat ke světu kreativním způsobem, zatímco znalost němčiny mě dovedla k důležitým zdrojům inspirace. Bez jednoho či druhého by to bylo vždy jen napůl.“

Barbora Kašparová Barbora Kašparová
studentka divadelních studií a překladatelství německého jazyka

Praxe

Studijní program nemá povinnou praxi, ale je možné v jeho rámci absolvovat stáže v divadelních institucích nebo na badatelských pracovištích.

Chcete vědět víc?

Další informace o možnostech studia na Katedře divadelních studií naleznete zde:

https://divadlo.phil.muni.cz/studium/den-otevrenych-dveri

Nebojte se prozkoumat celý web, kde najdete mnoho informací o bádání jednotlivých členů katedry a našich dalších aktivitách.

Uplatnění absolventů

Jako absolvent bakalářského stupně získáte během studia nejen patřičné oborové znalosti, ale osvojíte si i řadu dalších obecnějších praktických dovedností. Ty využijete jak v jakémkoliv jiném humanitním oboru, tak i v občanském a osobním životě. 

Budete schopni pracovat s textem a kriticky ho hodnotit, ovládat základy psaní v odborném a publicistickém stylu. Budete ovládat kulturně-historický přehled, orientaci v současných společensko-politických tématech, schopnost hlubokého a komplexního uvažování o problémech. 

Pokud budete mít jako absolvent zájem o uplatnění v oboru, doporučujeme pokračovat v navazujícím magisterském a poté případně i v doktorském studiu. Jako úspěšný absolvent programu Divadelní studia budete mít širokou škálu možného uplatnění v divadelní i obecně kulturní publicistice. Budete moci pracovat jako editor v nejrůznějších typech nakladatelství, v divadelní produkci, archivech a muzeích. Své znalosti využijete i na PR pozicích kulturních institucí, v organizaci divadelních festivalů, propagaci současného divadla a v neposlední řadě v akademické sféře.

„Studium divadelní vědy mi přineslo do života mnoho šťastných setkání s lidmi, kteří jsou v mém profesním životě dodnes nepostradatelní jako spolupracovníci – ať už to bylo ve Slováckém divadle, anebo nyní v Českém rozhlase. Nemluvím jen o pedagozích, ale také o spolužácích, s nimiž jsem mohla sdílet posedlost tímto výlučným oborem. Právě díky úzkému kolektivu lidí, které spojoval zájem o divadlo – ať už šlo o četbu odborné literatury, divadelních textů, praktika v divadlech, nebo bádání v archivech – pro mě bylo jednodušší rozvíjet kritické myšlení nejen o něm, ale i v širších společenských souvislostech. Se znalostmi, ale bez této schopnosti bych ve své dramaturgické praxi těžko obstála.“

Hana Hložková Hana Hložková
dramaturgyně

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky písemné oborové zkoušky. K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.

E-přihlášky ke studiu podávejte od 1. 11. 2023 do 29. 2. 2024.
Oborové přijímací zkoušky se konají 15. - 21. 4. 2024.
Přesný termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá. Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.

Test studijních předpokladů (TSP)

Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat TSP.

Oborová zkouška

Tato zkouška ověřuje znalosti uchazečů v daném oboru. Prověřuje motivaci ke studiu, rozhled v oblasti kultury, historie a současného divadla, formulační a analytické schopnosti. Má podobu písemného oborového testu.

Základní popis zkoušky:
Oborový test (max. 90 min.): písemný test základního kulturního rozhledu, historie a schopnosti porozumět odbornému textu v cizím jazyce (dle jazykových schopností angličtina nebo němčina).

Přijetí bez přijímací zkoušky

Pro přijetí ke studiu tohoto programu není možné prominout přijímací zkoušku.

Kritéria hodnocení

 • Celkový počet bodů v oborové zkoušce: 100
 • Hranice pro prospěch v oborové zkoušce: 50 bodů (včetně)
Za nesprávné odpovědi se body neodečítají.

Doporučená literatura

Tyto tituly vám pomohou nahlédnout do toho, jak lze ze současné i historické perspektivy přemýšlet a psát o divadle. (Není nutné je kompletně prostudovat k přijímacímu řízení, ale dají vám jistě představu, na co se u nás těšit.)

 • BEJBLÍK, Alois. Shakespearův svět. Praha: Mladá fronta, 1979.
 • BROCKETT, Oscar Gross. Dějiny divadla. Praha: Lidové noviny, 1999. (Lze použít i novější vydání.)
 • HAVELKA, Jiří. Zmrazit čerstvé ovoce: útržky úvah o divadelní zkoušce. Praha: Nakladatelství AMU, 2012.
 • HOŘÍNEK, Zdeněk. Cesty moderního dramatu. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1995.
 • JUST, Vladimír. Proměny malých scén (rozmluvy o vývoji a současné podobě českých autorských divadel malých jevištních forem). Praha: Mladá fronta, 1984.
 • KOPECKÝ, Jan a BERNARD, Jan. Co je divadlo. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Divadelní studia jako vedlejší program

Kombinace s programy z Filozofické fakulty
Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty
Kombinace s programy z Fakulty informatiky
Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Divadelní studia? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.