Postoje učitelů hudební výchovy na ZŠ a SŠ v České republice k lidové hudbě (PuHVkLH-ZSSS)

Kód projektu
MUNI/A/1239/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Lidová píseň a instrumentální hudba je významnou součástí české národní kultury a navzdory proměnám společenského života tvoří stále důležité didaktické východisko ve školní hudební výchově. Prostupuje hudebně výchovnými aktivitami na základních, částečně i středních školách a specializovanou instrumentální či pěveckou výchovou na základních uměleckých školách. V současné době však vystupuje stále více do popředí otázka, jak hudebně folklorní dědictví školní mládeži předkládat vzhledem k vlivu mnohovrstevnatých kulturních projevů a působení multimediálních prostředků. V procesu předávání hodnot lidové hudby a písňového fondu našich předků mládeži má významnou roli osobnost učitele. Tato obecně známá skutečnost, platná napříč různými historickými epochami a obory lidské činnosti, se projevuje výrazně i v hudební výchově. Záleží nejen na odborné a didaktické erudici učitele, ale především na jeho přístupu k danému okruhu hudby, dovednostech motivovat žáky – v tomto případě k folklornímu písňovému okruhu, který stojí spíše na okraji zájmu současné mládeže. Poznatky hudebně pedagogických i etnomuzikologických výzkumů vypovídají o kolísavém charakteru v přijímání lidové tradice mládeží. Doktorandi a učitelé KHV uskutečnili v roce 2019 výzkumné šetření orientované na způsoby a úroveň hudebně folklorní aplikace do výuky. Nový výzkum zaměřený na postoje učitelů k vybraným ukázkám lidových písní navazuje na předchozí šetření a sleduje problematiku začlenění hudebně folklorního okruhu do výuky více do hloubky. Orientuje se především na vztah učitelů k lidové hudbě a nakolik se tato skutečnost projevuje v hodinách hudební výchovy. Dílčí poznatky budou využity při vypracování návrhů optimalizačních řešení.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.