Dlouhodobé a současné procesy utvářející diverzitu významných evropských biotopů (DSP BIOTOP)

Informace

Projekt nespadá pod Pedagogickou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Původní, avšak ustupující, biotopy evropské krajiny slouží jako významný přírodní zdroj, jsou důležité pro zachování biogenofondu a diverzity krajiny, jsou významným genetickým a environmentálním archívem a plní řadu ekosystémových funkcí souvisejících s koloběhy prvků a vody. Jsou na jednu stranu utvářeny dlouhodobými procesy, operujícími na fylogenetické a kvartérní škále, na druhou stranu se v současnosti rychle mění během antropogenních globálních změn. Současné rozšíření, fungování a druhové složení našich biotopů není často možné vysvětlit bez znalosti vývoje flóry, fauny a celé krajiny v minulosti. Dlouhodobý výzkum evropských biotopů, zejména lesů, trávníků, mokřadů a rašelinišť, realizovaný na Ústavu botaniky a zoologie, vedl k vypsání řady magisterských a doktorských disertačních prací, které se zmíněnými aspekty zabývají. Tento projekt integruje jejich aktuální výzkumy v oborech ekologie rostlin a živočichů, biosystematika a evoluce rostlin a kvartérní paleoekologie. Jádro týmu tvoří studenti interní formy doktorského studia. Tým doplňují jejich školitelé a magisterští studenti. Velkoškálové studie povedou k pochopení vzorců rozšíření jednotlivých společenstev, ale i k identifikaci faktorů, které je předurčují (klima, půdní reakce, podloží, management přírodních zdrojů, úroveň znečištění prostředí). Biosystematické studie povedou k pochopení vzniku současné diverzity na druhové úrovni. Výsledkem budou zejména publikace, na nichž se budou studenti autorsky podílet, ve většině případů jako hlavní autoři.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.