Srovnávání a vytváření konceptů komplexnosti a koherence v anglických textech a při výuce (Co4ET2)

Kód projektu
KONT/D-CZ/2005/53
Období řešení
1/2005 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
anglický jazyk, lingvistická analýza, gramatika angličtiny
Spolupracující organizace
Technische Universität Chemnitz

Projekt zahrnuje několik vzájemně propojených aspektů lingvistické analýzy a výuky angličtiny vedené částečně za pomoci počítače, které jsou na obou spolupracujících katedrách (KAJ PdF MU a Englische Sprachwissenschaft TU Chemnitz) podstatnou součástí výzkumných záměrů. Srovnávání znamená mezijazykové (tj. němčina nebo čeština v protikladu k angličtině) stejně jako uvnitř jazyka (tj. angličtina mluvená proti psané, odborná vůči populárně vědecké). Vytváření konceptů se vztahuje k akademickému úsilí definovat a testovat klíčové koncepty komplexnosti a koherence stejně jako psychologicko-lingvistické úsilí studentů seznámit se s klíčovými termíny anglické gramatiky. Komplexnost se vztahuje k syntaxi, sémantice, textové analýze stejně jako k jejich navzájem se prolínajícím vícesložkovým rovinám a lingvistickým rysům. Součástí projektu jsou vzájemné návštěvy spojené s výzkumem - nezbytné pro srovnání a diskusi dílčích výzkumných výsledků a pro otestování užitečnosti konceptů vytvořených studenty z partnerských univerzit.
Projekt byl přidělen v rámci programu podpory společných projektů (PPP Program) zahraničního odboru SSČ AV ČR ve Spolupráci s Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD SRN), který je pro vysoké školy financován národním programem KONTAKT z prostředků MŠMT ČR.

Výsledky

- založení nové lingvistické řady Discourse and Interaction - publikování dvou sborníků - prezentace výsledků výzkumných záměrů na partnerských pracovištích v zahraničí i v ČR - uspořádání jednodenního mezinárodního lingvistického semináře na PdF MU - nasbíraný a roztříděný zvukový materiál pro výzkum problémů studentů se správnou anglickou výslovností - prezentace zaměřené na e-learningové kurzy v Brně a v Chemnitzu -

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.