Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Zaměření na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (IVPSČŠ)

Kód projektu
MUNI/A/1007/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Prezentovaný projekt vychází z cílů výzkumného záměru MSM0021622443 Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (2007-2013), řešitelka prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., který je realizovaný na Pedagogické fakultě MU, jak akademickými pracovníky, tak studenty, zejména doktorskými. Jeho cílem je analyzovat sociální determinanty vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami u nás, v komparaci s výsledky zahraničních výzkumů, a to v oblastech: legislativní rámec školní integrace, podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole, kurikulum - diferencované kurikulum, využívání alternativních metod (např. projektové výuky), role speciálního pedagoga v procesu školního vzdělávání (školní poradenské pracoviště, specializovaná poradenská pracoviště), formy dalšího vzdělávání pedagogů integrovaných žáků, postoje rodičů k integraci / inkluzi ad. (www.ped.muni/wsedu).

Výsledky

Výstupy z řešení projektu jsou konceptualizovány do vědeckých poznatků, které byly zpracovány a vydány v odborné publikaci statí ze společné výzkumné činnosti doktorandů, magisterských studentů, školitelů a akademických pracovníků oboru speciální pedagogika BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (ed.) Inkluzivní vzdělávání v podmínkách české školy. Brno: MU, 2010, 409 s. ISBN 978-80 -210- 5383-0. Dále formou aktivní účasti ve workshopech v rámci konference k výzkumnému záměru (Brno, září 2010)a příspěvky do sborníku anotací s CD k výzkumnému záměru VÍTKOVÁ, M., HAVEL, J. Inclusive Education on Primary School, Education of Pupils with Special Needs IV. Brno: Paido, 2010, 101 s. ISBN 978-80-7315-199-7. V rámci výstupů projektu se podařilo obhájit a knižně vydat dvě disertační práce doktorandů. Jednotlivé výzkumné týmy zpracovaly ze své výzkumné práce postery, které byly prezentovány konferenci s mezinárodní účastí „Škola pro všechny„.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.