Postoje žáků 9. ročníků základní školy k přírodopisu

Autoři

ŠEVČÍKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2020
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis V předkládané studii byl kromě vlivu genderu zjišťován i vliv oblíbeného předmětu a celkový postoj žáků k přírodopisu. Výzkumný vzorek byl tvořen 498 žáky druhého stupně z 16 českých základních škol. Poměr děvčat a chlapců byl přibližně vyrovnaný. Žáků s oblíbeným přírodovědným předmětem bylo 77. Jako výzkumný nástroj byl použit dotazník obsahující 25 škálovaných položek Likertova typu. Použitím faktorové analýzy byly položky rozděleny do 4 dimenzí: Význam přírodopisu a přírodopisné experimenty, Náročnost přírodopisu, Obliba učitele a využívání přírodopisných pomůcek a Zájem o přírodopis a význam pro budoucí život. Na zjištění rozdílů u jednotlivých proměnných byl použit t-test pro nezávislé výběry a posléze Mann-Whitneyho test. Dívky dosahovaly pozitivnějšího postoje k přírodopisu než chlapci. Na závěr jsou navrženy další možnosti směřování výzkumu v této oblasti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.