Uchazeči o studium učitelství pro mateřské školy: předběžné výzkumné sdělení

Autoři

GRŮZOVÁ Lucie SYSLOVÁ Zora NAJVAROVÁ Veronika

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Cílem příspěvku je najít odpověď na otázku, jací jsou uchazeči o studium v programu učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Specificky jsou analyzována data vztahující se k jejich osobní historii, k jejich aspiraci z hlediska studia a budoucího povolání a také jejich prekoncepty vztahující se k profesi učitelství (k edukačním procesům, aktérům či podmínkám). Realizovaný výzkum spadá do proudu výzkumu profesionalismu, profesního vzdělávání a profesního rozvoje. Specificky je jeho předmětem fáze získávání (atrahování) zájemců o studium učitelství pro mateřské školy a zjišťování jejich charakteristik, včetně diagnostiky studijních a profesních předpokladů pro studium učitelství pro mateřské školy. Studie zastihuje příslušníky profese v rané fázi profesního rozvoje, v situaci proměny či přechodu od role žáka (a žákovského vidění a pojetí edukace) k roli (a perspektivě) učitele. Bylo realizováno dotazníkové šetření mezi studenty nastupujícími do prvního semestru studia oboru Učitelství pro mateřské školy. Použitý nástroj umožnil sběr jak kvantitativních dat analyzovaných technikami deskriptivní statistiky, tak dat kvalitativních, k jejichž analýze byly použity postupy obsahové analýzy výpovědí získaných skrze otevřené položky. Zároveň příspěvek čerpá z dat získaných obsahovou analýzou přepisů rozhovorů realizovaných s vybranými studenty prvního semestru s cílem napomoci fundovanější interpretaci kvantitativních dat získaných v dotazníku.V současné době (květen 2018) probíhá analýza pořízených dat. Závěry budou k dispozici na konci června. Lze očekávat, že studie pomůže přesněji formulovat reálné studijní a profesní předpoklady uchazečů o studium učitelství pro mateřské školy na PdF MU a také jaké jsou jejich prekoncepty týkající se aktérů, procesů a prostředí školní edukace na počátku jejich pregraduálního vzdělávání.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.