Kurikulární změny očima učitelů

Logo poskytovatele
Autoři

PEŠKOVÁ Karolína SPURNÁ Michaela KNECHT Petr

Rok publikování 2016
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis V odborném semináři konaném na ÚVRV Pedagogické fakulty UK byla představena metodologie a vybrané výsledky dotazníkového šetření realizovaného v rámci projektu GAČR Mezi akceptací a resistencí: Vnímání kurikulárních změn učiteli v období deseti let implementace reformy (GA15-05122S). Cílem dotazníkového šetření, koncipovaného jako první výzkumná fáze projektu, bylo zjistit, jak učitelé ZŠ vnímají kurikulární reformu a do jaké míry ji implementují v praxi. Východiskem pro tvorbu výzkumného nástroje (dotazníku) byl model Concern based adoption model (George, Hall, & Stiegelbauer, 2006), pomocí kterého jsme operacionalizovali sledované konstrukty: vlastnosti zaváděné změny (innovation configuration map), postoje aktérů ke změně (stages of concern) a míra implementace změny (levels of use). Výzkumný soubor získaný náhodným výběrem základních škol z celé České republiky zahrnoval 701 respondentů (učitelů a vedení ZŠ). Data byla analyzována pomocí deskriptivní a induktivní statistiky (korelační analýza, faktorová analýza, multivariační analýza, bivariační analýza, regresní analýza ad.). Představeny byly první výsledky šetření – předběžné závěry, které budou rozvíjeny v dalších fázích výzkumu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.