Ekonomické oddělení

O oddělení
 • zpracovává podklady a spolupracuje na tvorbě rozpočtu fakulty,
 • průběžně kontroluje čerpání rozpočtů pracovišť, projektů a fakulty, zpracovává přehledy o hospodaření fakulty,
 • eviduje a kontroluje zdroje financování fakulty, provádí roční zúčtování těchto zdrojů,
 • pravidelně kontroluje dodržování předpisů upravujících hospodaření fakulty s veřejnými prostředky is prostředky z jiné činnosti,
 • metodicky řídí činnost provozní ekonomiky, účetnictví, daní, ekonomického informačního systému a systému Inet,
 • zpracování účetnictví s využitím EIS a systému Inet,
 • provádí kontrolu formální správnosti účetních dokladů,
 • aktualizuje číselníky a přístupová práva využívaná fakultou v EIS a systému Inet,
 • metodicky a organizačně zajišťuje inventarizaci majetku a účtů, včetně průběžné kontroly provádění těchto inventarizací,
 • zpracovává podklady pro likvidační a škodní komisi,
 • zpracovává podklady o neuhrazených pohledávkách po době splatnosti pro právní oddělení MU,
 • zajišťuje operace se spojenou účetní závěrkou a přechodem do dalšího účetního období,
 • metodicky řídí zpracování objednávek,
 • vystavuje daňové doklady za zdanitelná plnění nebo plnění osvobozená od DPH s nárokem na odpočet (§ 27 zákona o DPH),
 • provozuje a řídí pokladní službu,
 • eviduje a aktualizuje dohodu o hmotné odpovědnosti a dohodě o hospodaření se svěřenými prostředky,
 • zajišťuje součinnost s ekonomickým odborem rektorátu s interním a externím auditem,
 • koordinuje interní a externí vzdělávání v oblasti účetnictví, daní, EIS a systému Inet,
 • zaškoluje zaměstnance fakulty nově přistupující k úlohám EIS a systému Inet,
 • zodpovídá za integraci implementovaných řešení EIS v podmínkách fakulty,
 • provádí průběžnou kontrolu zpracování DPH na fakultě,
 • eviduje a archivuje v souladu se zákonem o účetnictví a daňovými zákony účetní a daňové doklady včetně účetní dokumentace,
 • eviduje smlouvy do registru smluv a účetního systému MU,
 • zajišťuje čárové kódy k nově pořízenému majetku,
 • zajišťuje stravenky zaměstnanců,
 • zajišťuje hlášení INTRASTAT CZ za fakultu,
 • eviduje ceniny a přísně evidovatelné tiskopisy,
 • sestavuje podklady pro odvod silniční daně za použití soukromých silničních vozidel,
 • průběžně kontroluje pohyb finančních prostředků na bankovních účtech projektů,
 • zajišťuje schvalovací postupy hlavního účetního,
 • posuzuje předpokládaná plnění veřejných zakázek z důvodu stanovení způsobu jejich řízení a zákazu dělení veřejných zakázek.
Úřední hodiny

Úřední hodiny
Pokladna - Bohumila Roncseková

Po: 09:00–11:00 hod., 12:30–14:00 hod.
St: 09:00–11:00 hod., 12:30–14:00 hod.

Lidé a kontakt

Vedoucí oddělení

Další zaměstnanci

Formuláře

Číselník pracovišť

411000 Katedry
411100 Kat.pedagogiky
411200 Kat.psychologie
411300 Kat.českého jazyka
411400 Kat.ruského jazyka a literatury
411500 Kat.historie
411600 Kat.matematiky
411700 Kat.fyziky
411800 Kat.chemie
411900 Kat.geografie
412000 Kat.primární pedagogiky
412100 Kat.hudební výchovy
412200 Kat.tělesné výchovy a výchovy ke zdraví
412300 Kat.biologie
412400 Kat.výtvarné výchovy
412500 Katedra českého jazyka a literatury
412600 Kat.občanské výchovy
412700 Kat.anglického jazyka a literatury
412800 Kat.fyziky, chemie a odb.vzdělávání
412900 Kat.tech.a inform.výchovy
413000 Kat.německého jazyka a literatury
413100 Kat.francouzského jazyka a literatury
413200 Kat.speciální a inkluzivní pedagogiky
413300 Kat.výchovy ke zdraví
413400 Kat.sociální pedagogiky
413500 Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání
413600 Institut výzkumu školního vzdělávání
413700 Institut pedagogického vývoje a inovací
413800 Institut výzkumu školy a zdraví
419300 Fakultní odd.celoškolských kateder
419396 Odd.CJV na PdF
419800 Účelová zařízení a jiná pracoviště
419830 Centrum informačních technologií
419840 Ústřední knihovna
419841 Úsek edičních činností
419880 Technicko-provozní oddělení
419900 Děkanát
419911 Sekretariát děkana
419912 Personální oddělení
419913 Studijní oddělení
419914 Ekonomické oddělení
419915 Oddělení vnějších vztahů a marketingu
419916 Oddělení zahraničních vztahů a internacionalizace
419917 Odd.výzkumu, kvality a akad.záležitostí
419918 Centrum celoživotního vzdělávání
419920 Odd.projektové podpory

Formuláře

Kde nás najdete?

Načítám mapu…

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.