Strategický záměr PdF MU na 2021-2028

Poslání

Posláním Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity je připravovat kvalitní budoucí vyučující, pedagogy a pedagožky (speciální i sociální) v prostředí rychle se měnící společnosti a rozvoj relevantního výzkumu a tvůrčí činnosti s cílem naplňovat společenskou odpovědnost a rozvíjet hodnoty, ke kterým se univerzita dlouhodobě hlásí.

Hodnoty

Pedagogická fakulta jako nedílná součást Masarykovy univerzity sdílí demokratické hodnoty, na kterých byla založena a rozvíjena. Hlásí se k úctě, vzájemnému respektu, solidaritě a partnerství stejně jako ke svobodě, která je základním pilířem výuky a badání stejně jako principem univerzitní autonomie a nezávislosti. Hlásíme se k zodpovědnosti za spoluúčast při řešení společenských témat a problémů (udržitelný rozvoj, nerovnost ve společnosti, společné vzdělávání apod.) a chceme přispívat k jejich řešení.

Jako svébytná instituce vzdělávající budoucí pedagogy a pedagožky zakládáme své působení na následujících hodnotách a principech:

 • Rovnost, spravedlnost a otevřenost
  Pedagogická fakulta si uvědomuje prohlubující se nerovnosti ve vzdělávání, které jsou posíleny dopadem celosvětové pandemie COVID-19. Svými výzkumnými, výukovými, praktickými a participativními aktivitami se bude podílet na hledání způsobů jejich eliminace. Prostřednictvím otevřeného přístupu ke vzdělávání chceme odstraňovat sociální a kulturní bariéry, které znemožňují určitým skupinám zvýšit svoji vzdělanostní mobilitu, přestože prokáží kvalitní studijní předpoklady.
 • Diverzita, partnerství a relevance
  Nedílnou součástí vzdělávání je diverzita, která je přirozenou součástí každé společnosti, přispívá ke kvalitě výzkumných a vzdělávacích aktivit a obohacuje vyučující i studující. Vzdělávání vnímáme jako vzájemné partnerství (vyučujících a studujících, teoretické a praktické přípravy, oborových a profesních kompetencí apod.). Přípravu budoucích vyučujících a pedagogů zakládáme na dlouhodobém partnerství s kvalitními školami a dalšími institucemi, ve kterých studující získávají nezbytné praktické zkušenosti a se kterými realizujeme relevantní výzkum vycházející z potřeb praxe. Pedagogická fakulta buduje partnerství se vzdělávacími institucemi v rozvojových zemích a v rámci dlouhodobé spolupráce předává své znalosti a pomáhá budovat otevřené a kvalitní vzdělávání.
 • Společenská odpovědnost a solidarita
  Pedagogická fakulta se hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje a prostřednictvím dobrého nastavení vnitřních procesů chce omezit dopad negativních jevů na životní prostředí. Fakulta se chce zapojovat do projektů s velkým společenským dopadem a přispívat k odstraňování různých forem nerovností. Prostřednictvím spolupráce se samosprávou, vzdělávacími institucemi, neziskovým sektorem a dalšími aktéry na poli vzdělávání usiluje o vytváření podmínek pro rovný přístup ke vzdělání pro všechny žákyně a žáky bez rozdílu.

Vize

V roce 2028 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity bude:

 • Fakultou respektovanou u mezinárodních partnerů a excelentní institucí v systému přípravy budoucích pedagogů, která udává trend v moderních strategiích vzdělávání a podílí se na tvorbě vzdělávací politiky.
 • Fakultou s relevantním výzkumným zaměřením založeným na interdisciplinaritě a spolupráci se zahraničními institucemi, provázaností s aplikačními partnery a významným podílem studujících ve výzkumných týmech.
 • Fakultou propojující výuku, vědecké bádání a společenskou angažovanost akademické sféry jako přirozenou součást profesního působení, je fakultou moderní, kvalitní a náročnou ve studijních požadavcích, jejíž absolutorium směřuje k utváření úspěšné osobnosti vybavené nejen spektrem oborových znalostí, ale též profesních a osobnostních kompetencí, které jsou univerzální a vytváří předpoklad pro perspektivní uplatnění a aktivní přístup k životu.
 • Fakultou, jež je tvůrčí a inspirující komunitou, vytvářející prostor pro podnikavost a angažovanost studujících i akademiků a akademiček, fakultou naplňující principy společenské odpovědnosti.
 • Fakultou, kde jsou studující a vyučující vnímáni jako přirození partneři s jasně nastavenými a respektovanými pravidly spolupráce.
 • Fakultou, která naplňuje roli kvalitního a náročného zaměstnavatele, prosazujícího principy transparentnosti, rovnosti a nediskriminace, podporujícího dosažení profesních cílů a slaďování pracovního a osobního života všech zaměstnanců a zaměstnankyň.
 • Fakultou se silnou, otevřenou a demokratickou vnitřní kulturou hledající konsenzus při klíčových rozhodnutích a respektující etické a profesní standardy.

1. Výuka a vzdělávání

Absolvent a absolventka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Absolvent a absolventka fakulty je osobností, která efektivně komunikuje a pracuje s aktéry z různých zemí a kultur, dokáže projevit empatii ke kulturním odlišnostem, chápe vzájemnou propojenost života na lokální a globální úrovni a aktivně se zapojuje do řešení problémů a otázek udržitelného rozvoje, a to na úrovni srovnatelné s absolventy z jiných univerzit v EU a špičkových světových univerzit.

Absolvent a absolventka fakulty je reflektivním praktikem, který se nepřestává ptát co, proč, jak a koho učí. Přijímá odpovědnost za rozvoj potenciálu každého žáka a žákyně a je připraven/a se dále vzdělávat, hledat nové cesty, překonávat překážky a adaptovat se na měnící se potřeby vzdělávání.

Strategické cíle

1.1    Pedagogická fakulta MU se bude profilovat jako instituce s excelentní kvalitou výuky připravující zejména budoucí vyučující pro základní a střední školy, odborníky odbornice pro další pedagogické profese a pro profese působící v sociálních službách a zdravotnictví. Vzdělávání bude založeno na moderních trendech a bude reflektovat aktuální pedagogickou a společenskou realitu.

1.2    Fakulta posílí kvalitu výuky s akcentem na sebezkušenostní a dovednostní platformu vzdělávání, rozvine pedagogické praxe v bakalářském, navazujícím magisterském a magisterském studiu a posílí efektivitu přijímacího řízení s ohledem na snížení studijní neúspěšnosti.

1.3    Fakulta umožní vzdělávání pedagogů a pedagožek pro profesní růst a osobní rozvoj v průběhu celého života odpovídající studijní nabídkou programů celoživotního vzdělávání.

1.4    Příprava na pedagogické profese bude orientovaná na propojení teoretické a praktické složky profesní přípravy, současně však bude výzkumně založená, tzn. bude se opírat o výsledky aktuálních výzkumů, které fakulta realizuje v rámci svých badatelských záměrů.

1.5    Fakulta vnímá internacionalizaci jako integrální součást studijní nabídky, kurikula, obsahu a forem výuky a klade si za cíl rozvíjet cizojazyčné, interkulturní a globální kompetence studujících tak, aby obstáli v globálně a kulturně propojeném světě. Fakulta nadále zkvalitňuje své internacionalizační prostředí i mimo výuku a vytváří příležitosti pro vzájemné setkávání a obohacování zahraničních a domácích studujících s cílem motivovat studující k účasti na zahraničních mobilitách.

Klíčové výsledky a indikátory

1.1.1   Zohledňování aktuálních trendů a standardů MŠMT při koncepci a realizaci studijních programů.

1.1.2   Výuku garantují osoby s kvalitní expertizou (habilitovaní, případně s profesurou) s vysokými pedagogickými schopnostmi za asistence dalších odborníků, lektorů a hostujících vyučujících.

1.1.3   Pedagogická práce jednotlivců i týmů se hodnotí podle kvality. Základními indikátory jsou EVAK, Studentská anketa v Informačním systému MU a stanovisko programových rad.

1.1.4   Rovnoměrné pracovní vytížení akademických pracovníků fakulty.

1.2.1   Rostoucí trend programů realizovaných vedle prezenční také v distanční formě a využívání nástrojů online vzdělávání.

1 2.2   Revize a optimalizace přijímacích zkoušek, přijímání motivovaných a oborově orientovaných uchazečů a uchazeček.

1.2.3   Fakulta analyzuje příčiny studijní neúspěšnosti na úrovni předmětů i studijních programů a průběžně vytváří nástroje pro její snížení.

1.3.1   Počet studijních programů celoživotního vzdělávání akreditovaných v rámci systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT.

1.3.2   Počet účastníků a absolventů v programech celoživotního vzdělávání zaměřených na získání pedagogické kvalifikace, kvalifikace nelékařského zdravotnického pracovníka a kvalifikace pracovníka v sociálních službách.

1.4.1   Diplomové práce zohledňující studentský výzkum a odborná zaměření jednotlivých pracovišť, inovace oborových standardů pro závěrečné práce.

1.5.1   Počet mezinárodních mobilit studentů i akademických a neakademických pracovníků fakulty včetně nových typů mobilit.

1.5.2   Podíl odborných předmětů vyučovaných v cizích jazycích a obsahujících prvky internacionalizace kurikula (rostoucí trend).

1.5.3   Podíl zahraničních pedagogických praxí a počet absolventů, počet letních škol pro zahraniční a domácí studující a počet absolventů; počet cizojazyčných interdisciplinárních modulů a cizojazyčných programů včetně mezinárodních studijních programů typu double degree.

1.5.4   Systém adaptačního poradenství pro vyjíždějící studující a zaměstnance; centrum „International & Intercultural Corner“ a buddy podpora pro zahraniční a domácí studující a zaměstnance.

1.5.5   Počet workshopů a školení posilujících interkulturní kompetence zaměstnanců a zaměstnankyň a profesní kompetence v oblasti práce s kulturní a jazykovou diverzitou ve výuce.

Nástroje pro naplnění strategických cílů
I. Studijní nabídka, průchod studiem, služby a podpora studujícím i akademickým pracovníkům

Studijní nabídka

 • Příprava a realizace vzdělávacích programů v rámci celoživotního vzdělávání s ohledem na potřeby pedagogické praxe a změny v legislativě.
 • Zpřehlednění nabídky studijních programů prostřednictvím modulárního uspořádání s cílem zkvalitnit profesní přípravu budoucích učitelů a učitelek.
 • Zjednodušení průchodu studiem díky zpřehlednění katalogu předmětů.
 • Strategické plánování nových studijních programů pro zájemce a zájemkyně z řad absolventů neučitelských studijních programů, kteří potřebují získat učitelskou kvalifikaci.

Společný univerzitní základ, tzv. odložená volba, personalizace studia, ukončování studia

 • Vytvoření a využívání fakultního Standardu kvality profesních kompetencí studujících učitelství k reflexi a individuální podpoře profesních kompetencí studujících, přičemž je sledován jejich profesní rozvoj a potřeba individuální podpory.
 • Do profesní přípravy učitelských studijních programů je zavedena vstupní týdenní praxe v 1. ročníku studia s cílem seznámit posluchače a posluchačky učitelství s realitou praxe na samém počátku studia.
 • Revize obsahu státních závěrečných zkoušek, zvláště příprava a realizace tzv. integrované státní závěrečné zkoušky v učitelských magisterských programech.
 • Systémové zapojení fakulty do tvorby společného univerzitního základu.

Specifické služby a podpora různým cílovým skupinám

 • Rozvoj poradenství a podpory pro studující se zdravotním postižením, sociálním znevýhodněním, s odlišným mateřským jazykem a dalšími speciálními potřebami.
 • Rozvoj nástrojů pro podporu a sladění rodinného života a studijních povinností studujících s důrazem na nastupující generaci akademických pracovníků a pracovnic.
 • Dosažení úplné bezbariérovosti na všech budovách fakulty.
II. Uchazeči a uchazečky, přijímací řízení, spolupráce se školami a dalšími institucemi, studijní neúspěšnost

Uchazeči a uchazečky, přijímací řízení

 • Každoroční analýza a vyhodnocení přijímacího řízení s cílem reagovat na poptávku po jednotlivých oborech a zvýšit kvalitu přijatých uchazečů a uchazeček.
 • Modifikace přijímacího řízení podle výsledků každoročních analýz, snaha zohlednit motivaci uchazečů a uchazeček a jejich zájem o obor (uznávání certifikátů, umístění v soutěžích aj.).
 • Adaptace Testu studijních předpokladů MU ve formě adaptivního testování podle potřeb studijních programů fakulty, zvláště posílením váhy jednotlivých subtestů.
 • Posílení propagace na školách nejen v regionu, ale i za jeho hranicemi.
 • Využití online platforem ověřených a osvědčených během pandemie koronaviru (online den otevřených dveří, Open Days, online informativní schůzky aj.).

Spolupráce se školami a dalšími institucemi, aktivity pro žáky a žákyně, studující a vyučující

 • Rozvíjení dalších forem spolupráce s fakultními školami a zařízeními, a to nejen v oblasti pedagogických praxí, ale též s cílem informovat talentované uchazeče a uchazečky středních škol o aktuální studijní nabídce.
 • Vytvoření podmínek pro další rozvoj spolupráce při zajišťování pedagogických praxí s ohledem na kvalitu a prestiž fakultních zařízení a fakultních škol, rozvoj Společenství praxí.
 • Vytvoření podmínek pro participaci vyučujících základních a středních škol na fakultní výuce včetně reflexe praxí. Posilování prestiže provázejícího učitele/učitelky a vytváření podmínek pro pozici provázejícího učitele fakultních škol a fakultních zařízení.

Předcházení studijní neúspěšnosti

 • Udržování funkčnosti studentských oborových rad a vytvoření systému přirozené obměny členů a členek.
 • Ve spolupráci se Studentskou komorou AS PdF MU dlouhodobé monitorování příčin studijní neúspěšnosti a navrhování aktuálních opatření.
 • Dlouhodobý monitoring předmětů s vysokou studijní neúspěšností, hledání příčin a možností, jak neúspěšnosti předcházet.
 • Vytvoření podpůrných služeb a poradenského systému v prostředí fakulty. Rozvoj činnosti fakultního poradce / fakultní poradkyně v oblasti kontaktu se studujícími, spolupráce s katedrami a průběžné analýzy bariér studijní úspěšnosti.
 • Podpora rozvoje formativního hodnocení procesu učení a výsledků vzdělávání.
 • Diskuse k motivačnímu systému, kterým by byli studující více motivováni k úspěšnému dokončení studia.
III. Výuka a učení, zajišťování kvality, inovativní prvky

Kvalitní výuka, pedagogické kompetence, získávání zpětné vazby

 • Vyvážená profesní struktura k zajištění kvality výuky a pedagogických kompetencí.
 • Každoroční modifikace studentské ankety k výuce, fakultní ankety pro akademické pracovníky i studující k důležitým strategickým rozhodnutím.
 • Oceňování pedagogické práce vyučujících fakulty formálními i neformálními způsoby.
 • Posilování důležitosti pedagogické práce akademických pracovníků a pracovnic, a to včetně zohlednění pedagogické kariéry v habilitačním řízení a při řízení ke jmenování profesorem.

Formy výuky a inovace

 • Vytváření podpory pro zavádění nových forem výuky včetně forem interaktivních, projektových, simulačních a distančních.
 • Stanovení principů kvalitní výuky napříč pedagogickou fakultou a jejich provázanost se studentskou anketou a zvyšování povědomí o ní.

Rozvoj talentu, zapojování studujících do výzkumu, získávání praktických zkušeností, podpora podnikavosti

 • Vytváření podmínek pro zapojování studujících pregraduálního studia do výzkumných aktivit
 • Modifikace nabídky stipendijních programů fakulty s ohledem na posílení motivace studujících.
 • Rozvoj spolupráce s nadanými studujícími v rámci akademických pracovišť fakulty a systematické oceňování jejich tvůrčích výsledků.
IV. Internacionalizace kurikula, studijní nabídky a související služby

Internacionalizace kurikula a jazykové kompetence

 • Stanovení minimálních požadavků pro zavádění prvků internacionalizace do odborných předmětů ve všech studijních programech na fakultě a rozvíjení interkulturních a globálních kompetencí studujících posilováním internacionalizace kurikula.
 • Rozvoj nabídky společných cizojazyčných předmětů pro domácí a zahraniční studující a vytváření příležitostí pro vzájemné setkávání studujících z různých zemí a kultur.
 • Zvyšování motivace akademických pracovníků pro využívání COIL a blended výuky sdílené přednášejícími i studujícími ze zahraničních univerzit.
 • Systém rozvíjení cizojazyčných a interkulturních kompetencí akademických a dalších pracovníků podílející se na zavádění prvků internacionalizace do výuky.

Studijní nabídka v cizích jazycích

 • Vytvoření cizojazyčných interdisciplinárních modulů, které budou vznikat ve spolupráci několika kateder a na jejichž obsahu a realizaci se budou podílet zahraniční odborníci a lektoři.
 • Vytvoření a realizace mezioborového studijního programu v angličtině napříč fakultou a příprava Double degree programu ve spolupráci se strategickými zahraničními partnery.

Zahraniční mobility

 • Vytvoření ucelené nabídky mezinárodních mobilit pro studující i akademiky, včetně zavedení nových typů mobilit: krátkodobé mobility, skupinové mobility studentů a akademiků za účelem realizace konkrétního výukového nebo výzkumného projektu se studujícími a akademiky v zahraničí; blended mobility, COIL a jiné možnosti virtuální mobility studujících, zaměstnankyň a zaměstnanců.
 • Zavedení systému ucelených zahraničních pedagogických praxí a podpora mezikatederní spolupráce při realizaci praxí.
 • Zavedení systému exkurzí ve školních a nevládních organizacích pro zahraniční studující.
 • Rozšiřování nabídky společných letních škol pro zahraniční a domácí studující s důrazem na interdisciplinární charakter a mezikatederní spolupráci.
 • Podpora mobility neakademických zaměstnanců a zaměstnankyň: job shadowing, získávání poznatků a sdílení zkušeností v administrativní a jiné činnosti zaměstnanců s cílem získat přehled o chodu fakulty (jak domácí, tak zahraniční) ve všech úrovních, od studijního oddělení, přes akademickou činnost (výukovou a výzkumnou) po komunikační kanály a interakci složek vedení.

Podpůrné služby a adaptační nástroje pro studující a zaměstnance

 • Nabídka podpory a poradenství studujícím a zaměstnancům fakulty před výjezdem a během výjezdu do zahraničí zaměřená na přípravu na pobyt a kulturní šok, seznámení s kulturními specifiky cílové země a rozvoj interkulturních kompetencí, online poradenství během pobytu.
 • Maximalizace využití nových zkušeností a internacionalizačního entusiasmu studujících po návratu ze zahraničí pro práci se zahraničními studujícími na fakultě (např. zapojení do systému buddy podpory) a pro rozvíjení internacionalizačního prostředí fakulty
 • Vytváření příležitostí a podmínek pro setkávání přímých aktérů v internacionalizaci – studujících i zaměstnankyň a zaměstnanců se zkušeností se studiem a prací v zahraničí a zahraničních studujících a lektorů na fakultě – se studujícími a akademiky se zájmem o zahraniční mobilitu.
 • Nabídka buddy podpory pro přijíždějící studenty a zaměstnance ze zahraničí a účast na aktivitách s mezinárodním přesahem pořádaných zahraničními a domácími studujícími.

Propagace a spolupráce

 • Rozvoj spolupráce se strategickými partnery v mezinárodní síti ETEN a univerzitami strategických partnerů fakulty.
 • Podpora cíleného propojování akademických pracovníků s potenciálními partnery z top 300 zahraničních univerzit podle QS World University Rankings 2021.

2. Výzkum a doktorské studium

Výzkum představuje přirozenou součást aktivit Pedagogické fakulty MU. Je tomu tak proto, že příprava na pedagogické profese má být založena na výzkumné evidenci, což je předpokladem jejich profesionálního výkonu v praxi. Realizace výzkumů v oblasti vzdělávání (a kultury, umění a zdraví) má vést ke zjištěním a doporučením, která budou v národním rámci relevantní pro praxi, a současně dobře viditelná na mezinárodní úrovni. Za těmito účely má docházet k těsnějšímu propojení výzkumu s doktorským studiem. Doktorská studia mají být rozvíjena jak ve svém oborovém a tematickém pokrytí, tak po stránce koncepční a realizační. Zastřešující platformou pro rozvoj a provoz doktorských studií se má stát vznikající (Post)doktorandská škola Pedagogické fakulty MU.

Strategické cíle

2.1    Základní i na praxi orientovaný výzkum realizovaný na fakultě bude přispívat k řešení globálních a lokálních výzev, a to zejména v oblasti vzdělávání, kultury, umění a zdraví.

2.2    Ve vybraných, profilujících výzkumných tématech bude fakulta usilovat o mezinárodní viditelnost (popř. excelenci), v tématech významných na národní úrovni bude vytvářet výzkumné výsledky se společenskou relevancí a praktickým (popř. inovačním) potenciálem.

2.3    Budou zaváděny vyšší standardy v doktorském studiu – důraz bude kladen na vědeckou a společenskou relevanci témat disertačních prací, na kvalitu vědeckých výsledků doktorandů a doktorandek a na jejich mezinárodní zkušenosti a viditelnost.

2.4    Pozornost bude věnována také socioekonomickému postavení studujících v doktorských studijních programech a jejich začleňování do vědeckých komunit s přesahy do vzdělávací praxe a dalších aplikačních oblastí.

Klíčové výsledky a indikátory

2.1.1   Publikovaný výzkumný program pro sledované období (přehled výzkumných témat a záměrů a souvisejících metodologií).

2.1.2   Rozšíření portfolia řešených výzkumných projektů (vzhledem k oborovému zaměření, výzkumným tématům, typům výzkumu, používaným metodologiím a formám prezentace výsledků).

2.2.1   Počet vědeckých publikací indexovaných v hlavních světových databází (WoS, Scopus) a monografií vydaných v prestižních mezinárodních nakladatelstvích (rostoucí trend).

2.2.2   Počet / intenzita interakcí výzkumníků a výzkumnic s aplikačními a inovačními oblastmi a s dalšími partnery vč. veřejnosti (rostoucí trend).

2.3.1   Zavedené inovované standardy doktorského studia a zvýšení kvality realizace a výstupů doktorského studia.

2.3.2   Úspěšné etablování (Post)doktorandské školy Pedagogické fakulty MU a zapojení doktorandů fakulty do MUNI PhD Academia.

2.3.3   Internacionalizace aktivit spojených s výzkumem a doktorským studiem (rostoucí trend).

2.4.1   Vytvořené (upravené) stipendijní programy pro studující v doktorských studijních programech.

Nástroje pro naplnění strategických cílů
I. Směřování výzkumu, podpora excelence a společenské relevance, spolupráce s aplikační sférou
 • Tematická profilace základního a aplikovaného výzkumu reagující na aktuální společenské i regionálně vázané výzvy a na potřeby aplikačních a inovačních oblastí a praxe.
 • Dosahování souhry v tematickém zaměření výzkumu pedagogické fakulty a výzkumnou orientací disertačních prací.
 • Posilování mezioborového výzkumu a rozvíjení mezifakultní spolupráce ve výzkumu.
 • Posílení výzkumné spolupráce mezi katedrami a výzkumnými instituty fakulty.
 • Posilování mezisektorové mobility např. formou stáží výzkumníků a výzkumnic v institucích veřejné správy, u aplikačních garantů
 • Podpora publikování v renomovaných zahraničních časopisech a nakladatelstvích (překlady, jazykové revize, ediční poplatky, podpora otevřeného přístupu).
 • Zintenzivnění prezentace výzkumů a jejich výsledků směrem k veřejnosti (popularizace vědy jako významná součást ediční činnosti fakulty).
II. Internacionalizace
 • Tematická profilace vybraných disertačních prací na mezinárodní (srovnávací) výzkum.
 • Posílení mezinárodního rozměru aktivit souvisejících s výzkumem (ustanovování mezinárodních výzkumných týmů / networking, příprava společných prezentací výzkumných výsledků na mezinárodních fórech).
 • Hostující profesury / výzkumné pobyty ze zahraničí a v zahraničí.
III. Evaluace tvůrčí činnosti součástí univerzity, pracovišť i jednotlivců
 • Vytvoření metodiky (postupů, kritérií) pro formativní evaluaci výzkumu na pracovištích, výzkumných skupin či týmů apod.
 • Adaptace kritérií a postupů pro oceňování mimořádných výsledků tvůrčí činnosti (vč. popularizace).
IV. Systém financování VaV, získávání grantů a vnitřní grantová schémata
 • Identifikace výzkumných témat (a výzkumných týmů) s potenciálem dosahování mimořádných výsledků a jejich cílená podpora.
 • Rozvíjení interních grantových schémat fakulty na podporu přípravy publikací v mezinárodních časopisech (zejména databáze WoS a Scopus) a v renomovaných zahraničních nakladatelstvích.
 • Rozvíjení interních grantových schémat fakulty na podporu přípravy výzkumných projektů – zejména významných národních a mezinárodních.
 • Revize (aktualizace) přístupu k financování výzkumných institutů fakulty.
V. Doktorské studium

Přijímací řízení do doktorského studia

 • Prezentace výzkumných témat jako příležitost pro zaměření disertačních prací uchazečů a uchazeček o doktorské studium.
 • Oslovování talentovaných studujících v průběhu magisterského studia s informacemi o možnostech doktorského studia.
 • Zdůraznění významu projektu disertační práce a odborné rozpravy nad ním v rámci přijímacího řízení.

Předcházení studijní neúspěšnosti

 • Podpora studujících prvních ročníků doktorských studijních programů pro získání lepší orientace ve studiu.
 • Zavedení milníků studia s rozhodujícími důsledky pro (ne)pokračování studia a vytvoření podpory studujících v rozhodujících fázích jejich studia.
 • Příprava opatření podporujících slaďování rodinného života a studia v doktorských studijních programech.

Koncepce doktorského studia

 • Pokrytí dalších oborů fakulty doktorským studiem (např. didaktika společenskovědních oborů, didaktika matematických a přírodovědných oborů a jejich aplikací).
 • Rozvoj (Post)doktorandské školy PdF MU s cílem zlepšit vzájemné propojení jednotlivých doktorských programů a podporovat ustavování širší komunity doktorandů a postdoktorandů.

Socioekonomické postavení doktorandů

 • Zavedení nových či inovovaných stipendijních programů na podporu doktorandů.
 • Posilování příležitostí k ustavování vědecké kariéry již během doktorského studia (např. dílčí úvazky v projektech, stáže u aplikačních garantů).

Zahraniční mobility, stáže a kariéra studujících v doktorských studijních programech

 • Podpora školitelství doktorandů pod dvojím vedením (s využitím školitelů či konzultantů ze zahraničí) (rostoucí trend).
 • Podpora zahraničních pobytů doktorandů.
 • Posilování otevřenosti doktorského studia pro uchazeče a uchazečky ze zahraničí.

3. Vnitřní kultura a společenské působení

Pedagogická fakulta si je vědoma sociální odpovědnosti v globálních i lokálních souvislostech a hlásí se k hodnotám trvale udržitelného rozvoje. Proto chceme vytvářet podmínky pro vzdělávání studujících, které by naplňovaly motto “mysli globálně a jednej lokálně” a jsme si přitom vědomi, že nejúčinnější strategie jsou ty, ve kterých jsou aktéry sociální změny přímo studující spolu s akademiky. Na fakultě cíleně vytváříme prostředí, které je pro budoucí generaci učitelů a učitelek tvůrčí a inspirující. Velkou pozornost věnujeme principům bezbariérovosti, otevřenosti a zdravého životního stylu.

Fakulta respektuje principy environmentální udržitelnosti a podílí se na řešení environmentálních témat na úrovni fakulty, univerzity, i ve spolupráci s dalšími partnery. Fakulta prosazuje udržitelné hospodaření se zdroji (např. snižování ekologické stopy při provozu fakulty, ale i činnosti zaměstnanců, zaměstnankyň a studujících), podílí se na zlepšování kvality prostředí fakulty i svého okolí.

Fakulta prosazuje principy genderové rovnosti na úrovni vnitřních dokumentů, organizačních procesů a institucionální kultury. Usiluje o zajištění rovných příležitostí k akademickému rozvoji, přístupu ke zdrojům, zastoupení v akademických orgánech a vedoucích pozicích.

Fakulta motivuje studující, zaměstnance a zaměstnankyně k realizaci aktivit vedoucích k naplňování společenské role fakulty a zvyšování povědomí o dění na fakultě mezi laickou i odbornou veřejností. Členové a členky akademické obce se aktivně účastní veřejné diskuse témat související s rozvojem vzdělávání (např. společné vzdělávání, kariérní řád).

Fakulta svými aktivitami dlouhodobě usiluje o osvětu a podporuje znevýhodněné a marginalizované skupiny obyvatel. Akademičtí pracovníci a studující svou pedagogickou a uměleckou činností s cílovými skupinami aktivně přispívají k budování inkluzivní společnosti.

Pedagogická fakulta se aktivně podílí svými projekty a rozsáhlou uměleckou a popularizační činností na realizaci Kulturního centra Masarykovy univerzity.

Strategické cíle

3.1    Rozvoj spolupráce s klíčovými partnery (např. Ministerstvo školství, Jihomoravský kraj, město Brno, neziskové organizace, školy, vzdělávací instituce, kulturní organizace, sportovní střediska, sociální služby) a budování pozice důležitého partnera při tvorbě strategií, rozvoje a realizaci vzdělávacích, kulturních a sportovních aktivit pro širokou veřejnost.

3.2    Podpora dobrovolnické a spolkové činnosti zaměřené na podporu vzdělávání a jiných společensky prospěšných aktivit, účast na iniciativách v oblasti pomoci osobám se zdravotním a sociálním znevýhodněním či jinak znevýhodněným osobám.

3.3    Realizace krátkodobých a dlouhodobých aktivit na fakultě zaměřených na podporu osob s postižením a znevýhodněním a zapojení studujících.

3.4    Rozvíjení vztahů se svými absolventy a absolventkami jejich zapojením do aktivit fakulty, nabídkou sdílení informací a dalšího vzdělávání.

3.5    Rozšíření informovanosti uchazečů a uchazeček o možnostech studia a zvýšení povědomí o studiu na pedagogické fakultě a o učitelské profesi.

3.6   Budování partnerství a oboustranně prospěšné spolupráce s umělci, uměleckými a kulturními institucemi za účelem naplnění vlastních vzdělávacích cílů. To vše s ohledem na rozvoj vztahů směrem k odborné i laické veřejnosti.

3.7   Nastavení vnitřních procesů a dokumentů s ohledem na uplatňování principů genderové rovnosti.

Klíčové výsledky a indikátory

3.1.1  Počet zapojení fakulty do přípravy strategií a aktivit v roli strategického partnera.

3.2.1  Počet studentských spolků, které vykazují aktivní činnost.

3.3.1  Počet osvětových, uměleckých a vzdělávacích aktivit věnujících se problematice osob s postižením a marginalizovaným skupinám.

3.4.1  Nabídka vzdělávacích kurzů/webinářů pro absolventy a absolventky, akce/konference, kterých se absolventi zúčastňují.

3.4.2  Počet oceněných učitelů a učitelek.

3.5.1  Sada propagačních materiálů o fakultě v různých formátech. Materiály jsou prezentovány na sociálních sítích a zasílány na vybrané strategické školy přilehlých regionů (střední pedagogické školy, gymnázia).

3.6.1  Založení fondu na podporu sbírkotvorné činnosti a případný nákup uměleckých děl do vlastních sbírek.

3.7.1  Zastoupení žen a mužů v akademických orgánech a vedoucích pozicích.

Nástroje pro naplnění strategických cílů
I. Koncepce a systematická opatření v naplňování společenské role
 • Realizace vzdělávací, popularizační, poradenské, kulturně-společenské či sportovní akce pro všechny generace aktivních občanů: MjUNI, školní předmětové soutěže (olympiády), Noc vědců, U3V, letní školy, výstavy, koncerty, autorská čtení, tematické workshopy/webináře, sportovní dny apod.
 • Spolupráce s relevantními odborníky, odbornicemi a institucemi na organizaci akcí, zejména v rámci města Brna, Jihomoravského kraje, ale i v širším okolí.
 • Další rozvoj spolupráce s univerzitami v rozvíjejících se a rozvojových zemích. Pedagogická fakulta se v roli experta podílí na rozvoji otevřeného a kvalitního vzdělávání (např. Nepál, Indie, Gruzie).
 • Dlouhodobá práce se znevýhodněnými skupinami obyvatel (např. Open Art Studio, systém asistentských praxí).
 • Zprostředkování aktuálních trendů ve vzdělávání pedagogické veřejnosti formou kurzů celoživotního vzdělávání.
 • Podpora rozvoje inkluzivní společnosti skrze osvětové, dobrovolnické a umělecké aktivity fakulty (Kabinet divadla utlačovaných, participace na Týdnu inkluze, výstavy).
 • Popularizace vědeckých výstupů, které vznikají při řešení výzkumných záměrů a projektů v oblasti výchovy a vzdělávání, směrem k široké veřejnosti laické, odborné i univerzitní.
 • Propagace aktivit fakulty prostřednictvím webu fakulty, FB, Twitteru či dalších dostupných komunikačních médií.
 • Tvorba systému prezentace akademických pracovníků působících na naší fakultě s cílem představit reprezentativním způsobem jejich odborný a osobní profil, s využitím sociálních sítí a elektronické komunikace.
 • Podpora aktivit jednotlivých kateder směřujících k osobnostnímu rozvoji studentů v oblasti realizace a prezentace výtvarné, hudební, dramatické a multimediální tvorby.
II. Dopad společenské role univerzity
 • Odborná a široká veřejnost budou informovány o vědeckých výsledcích akademických pracovníků fakulty. Aktuální vědění bude sdíleno a popularizováno mezi pedagogy.
 • Bude zpřístupněn digitální archiv a databáze uměleckých děl, které jsou v jejím držení.
 • Osvěta veřejnosti a destigmatizace jinakosti skrze vzdělávací, výzkumné a umělecké aktivity.
 • Vzdělávací aktivity pro odbornou veřejnost, které zkvalitňují praxi, přináší moderní výukové přístupy a strategie, a odpovídají na aktuální pedagogické výzvy.
 • Zlepšení kvality života rodin pečujících o osoby s postižením prostřednictvím pravidelných vzdělávacích aktivit cílených na rodiče a odborníky a edukačních materiálů, které fakulta vytváří.
 • Pedagogové a studující přispívají k rozvoji občanské společnosti aktivním vstupováním do řešení společenských témat, ale také iniciováním debaty a zviditelňováním aktuálních témat.

Popularizace vědy prostřednictvím aktivit pro veřejnost (MjUNI, Noc vědců atd.) a publikačních aktivity (časopis Komenský, popularizační edice atd.).

III. Motivace studujících, zaměstnanců a zaměstnankyň pro naplňování společenské role univerzity
 • Pedagogická fakulta vytvoří systém podpory studentských projektů a aktivit, které budou mít mezioborové přesahy a budou se přímo podílet na zlepšení vzdělávacích, sociálních a environmentálních podmínek obyvatel v našem regionu, a to ve spolupráci s místními samosprávami a dalšími klíčovými institucemi.
 • Pedagogická fakulta podporuje akademické pracovníky na jednotlivých katedrách při přípravě a realizaci odborných setkání, na kterých se potkávají odborníci z různých spolupracujících univerzit, učitelé z praxe a širší veřejnost. Pozornost je věnována budování Společenství praxe, ve které se setkává akademická a učitelská veřejnost při sdílení teoretických a praktických otázek výchovy a vzdělávání.
 • Pedagogická fakulta vytváří příležitosti pro další vzdělávání akademických i neakademických zaměstnanců širokou nabídkou odborných, jazykových, sportovních a dalších kurzů.
IV. Posilování sounáležitosti a budování univerzitní komunity
 • Pedagogická fakulta bude i nadále oceňovat „Učitele roku“, rozvine soutěž, v rámci, které každý rok uděluje nejlepším absolventům naší fakulty uznání v několika kategoriích.
 • Bude vytvořen systém, v jehož rámci budeme cíleně propojovat absolventy a absolventky naší fakulty se studujícími, aby tak vznikala živá komunita aktivních vyučujících, která by cíleně zvyšovala prestiž učitelské profese ve společnosti.

Prostřednictvím emeritních akademických pracovníků a pracovnic, kteří již nemají stálý pracovní poměr na fakultě, ale chtějí být stále aktivními a plnohodnotnými odborníky, vytvoříme společenství, které bude participovat na vzdělávacích a kulturních aktivitách fakulty.

4. Personální řízení a rozvoj zaměstnanců

Strategické cíle

4.1    Být prestižním zaměstnavatelem se sdílenou vnitřní kulturou a otevřenou personální politikou na úrovni předních evropských univerzit s odpovídajícími procesy a nástroji personálního řízení.

4.2    Vytvářet motivační prostředí oceňováním mimořádně kvalitních a výjimečných pracovních výsledků, poskytováním rovných příležitostí a podmínek pro individuální rozvoj a kariérní růst zaměstnanců i podporou slaďování pracovního a osobního života.

Klíčové výsledky a indikátory

4.1.1   Příprava koncepce funkčních míst docentů a profesorů s přihlédnutím k zahraničním zkušenostem a k legislativním možnostem.

4.1.2   Zavedení délky funkčního období na dobu určitou s možností jedné prolongace pro vedoucí pracovníky akademických a výzkumných pracovišť.

4.1.3   Podpora růstu počtu zahraničních akademických, vědeckých a neakademických pracovníků.

4.1.4   Podpora zvýšení podílu akademických, vědeckých a neakademických pracovníků s externí pracovní zkušeností získanou mimo PdF MU, zejména ze zahraničí.

4.2.1   Získání ocenění HR Award a implementace jeho klíčových monitorovacích indikátorů.

4.2.2   Zavedený systém interního hodnocení zaměstnanců s návazností na ostatní typy hodnocení na univerzitě.

4.2.3   Zvýšení kvality pracovního prostředí a péče o zaměstnance (zaměstnanecké benefity, work-life balance, vzdělávání).

Nástroje pro naplnění strategických cílů
I. Personální řízení
 • Stanovení maximální možné délky funkčního období na dobu určitou s její prolongací pro vedoucí pracovníky akademických a výzkumných pracovišť (např. vedoucí kateder, ústavů, institutů).
 • Nastavení pravidel, v návaznosti na celouniverzitní diskusi, k neslučitelnosti a kumulaci vedoucích funkcí v rámci univerzity.
 • Nastavení pravidel, v návaznosti na celofakultní a celouniverzitní diskusi, pro paralelní působení akademických a vědeckých pracovníků na více institucích.
 • Příprava koncepce systému funkčních míst docentů a profesorů podle zahraničních vzorů s mezinárodně srovnatelnými podmínkami.
 • Implementace opatření k předcházení akademickému inbreedingu zejména formou obsazování pracovních pozic akademických a vědeckých pracovníků na základě otevřených výběrových řízení inzerovaných mezinárodně a uplatňování kritéria mimouniverzitního pracovního angažmá.
 • Implementace podpůrných nástrojů pro zajištění průběžné generační obměny pracovníků na úrovni středního managementu a motivace k výchově jejich nástupců.
 • Vytvoření a implementace koncepce stanovující postupy a kritéria v zaměstnávání pracovníků působících na postdoktorandských pozicích (nábor, podmínky, péče o tyto pracovníky atd.).
 • Revize kvalifikačních požadavků a kritérií pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.
 • Realizace programů na podporu kariérního růstu pro akademické pracovníky (směřující k habilitaci nebo ke jmenování profesorem v rámci jednotlivých součástí univerzity), vědecké a neakademické pracovníky.
 • Posílení vnímání etiky práce a jednání všech zaměstnanců jako součásti osobní integrity, informační a metodická opatření v této oblasti, včetně právního servisu.
II. HR Award, získávání a udržení výkonných a výjimečných pracovníků, péče o zaměstnance
 • Příprava a implementace souvisejících procesů, absolvování hodnocení, získání a udržení ocenění HR Excellence in Research Award.
 • Modernizace a implementace individuálního hodnocení akademických, vědeckých a neakademických pracovníků, včetně jeho sladění s ostatními typy hodnocení na univerzitě.
 • Zvýšení odborné podpory vedoucím zaměstnancům pro zkvalitnění znalosti a procesu hodnocení zaměstnanců.
 • Efektivní komunikování pracovních podmínek a podpůrných nástrojů pro výkon práce stávajícím a novým zaměstnancům.
 • Zvyšování povědomí o otázce genderu a využívání nástrojů podpory genderové vyváženosti.
 • Mapování potřeb zaměstnanců na všech funkčních úrovních a stanovení požadavků zpřesňujících kritéria jejich kariérního růstu a dalšího rozvoje.
 • Definování kritérií a vytvoření systému pro identifikaci talentů mezi zaměstnanci univerzity s cílem jejich dalšího rozvoje a přípravy na budoucí vedoucí či odborné pozice.
 • Nastavení adaptačního procesu pro akademické i neakademické pracovníky nastupující do nových pozic (školitel, vedoucí pracoviště apod.) s cílem zrychlení jejich zapracování v souvislosti s novým obsahem práce a povinnostmi.
 • Zvýšení podpory zahraničních pracovníků při adaptaci na nové pracovní místo.
 • Zavedení preventivních nástrojů pro předcházení nežádoucímu chování (např. šikana, diskriminace, sexuální obtěžování apod.) i nástrojů pomoci v případně výskytu.
 • Aplikování existujících nástrojů podporujících částečné zapojování a následně plný návrat pečujících rodičů o děti či blízké osoby do pracovního života a jejich pracovišť – částečného pracovního úvazku (i další formy pracovně právního vztahu), pružné pracovní doby, výkonu práce v rámci home office (vč. využívání IT nástrojů pro online účast na jednáních, vzdáleného přístupu k datům apod.), sdíleného pracovního místa.
 • Podpora provozu dětské skupiny, případně podpora vzniku sdílené mateřské školy v rámci univerzity.
 • Realizace specializovaných programů a aktivit zaměřených na získávání výjimečných zaměstnanců.
 • Rozvoj HR marketingu s cílem posílení značky Masarykovy univerzity jako prestižního zaměstnavatele.
 • Implementace Kariérního řádu.
III. Systematický rozvoj a vzdělávání zaměstnanců
 • Využití nabídky vzdělávání Centra rozvoje pedagogických kompetencí MU kurzů dle fungující a přenositelné zahraniční praxe i v návaznosti na potřeby jednotlivých cílových skupin.
 • Vytvoření ucelené nabídky vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v oblasti osobnostních kompetencí, manažerských kompetencí, kompetencí pro efektivní využívání IT technologií, cizích jazyků atd.
 • Podpora specifických cílových skupin zaměstnanců v oblasti dalšího rozvoje a získávání klíčových kompetencí s cílem zvýšení efektivity a kvality jejich práce (např. začínající akademičtí a vědečtí pracovníci, akademičtí, vědečtí a neakademičtí pracovníci na vedoucích pozicích, zaměstnanci na různých neakademických pozicích atd.).
 • Aktivní podpora získávání zahraničních zkušeností akademických a neakademických pracovníků formou stáží a pracovních pobytů, včetně nových možností v podobě blended mobility apod.
 • Zvýšení odborné podpory členům výběrových komisí pro zkvalitnění procesu náboru a výběru nových zaměstnanců.
 • Podpora akademických pracovníků k výjezdu na zahraniční mobility a k získávání mezinárodních zkušeností z praxe v rámci nabídek úseku internacionalizace a spolupráce se zahraničními strategickými partnery v mezinárodní síti ETEN.
 • Spolupráce se zájmovými organizacemi, školami a školskými zařízeními.
 • Rozvíjení ICT gramotnosti akademických pracovníků pro distanční formu synchronní i asynchronní výuky včetně jejich podpory v aktivním využívání dostupných nástrojů.
 • Standardizace rozvoje relevantních kompetencí akademických pracovníků a doktorandů pro kvalitní výuku např. v oblasti nových forem výuky, způsobů hodnocení studentů, výuky zahraničních studentů, vedení závěrečných prací.

5. Informační systémy a IT podpora

Strategické cíle

5.1    Spolupodílet se na naplňování elektronizace procesů a na posilování jednotné úrovně IT struktury.

5.2    Posílit efektivitu a flexibilitu fungování fakulty ve všech oblastech činnosti prostřednictvím IT podpory, elektronizace procesů a servisu uživatelům a stát se v maximální možné míře bezpapírovou institucí.

Klíčové výsledky a indikátor

5.1.1   Implementovaná jednotná IT architektura jako nový způsob řízení a rozvoje informačních systémů a služeb IT.

5.1.2   Oblasti strategického řízení s plnou podporou rozhodování na základě dat.

5.1.3   Komplexní poskytování digitální služby prostřednictvím Informačního systému MU.

5.1.4   Přehled plně digitalizovaných agend.

5.2.1   Implementace bezpečnostních prvků v oblasti zpracovávání osobních údajů a kontrola nad zpracovávanými utajovanými informacemi, zvláštními kategoriemi osobních údajů a jinými daty se zvláštní ochranou.

5.2.2   Rozsah digitálního obsahu dostupného studentům, zaměstnancům, absolventům a veřejnosti prostřednictvím IT MU (rostoucí trend).

5.2.3   Přehled elektronických nástrojů pro komunikaci s uchazeči o studium, absolventy, partnery, pro vnitřní komunikaci a pro online realizaci komerčních činností.

5.2.4   Přehled elektronických nástrojů pro synchronní a asynchronní výuku.

Nástroje pro naplnění strategických cílů
I. Informační systémy, komunikace
 • Spolupráce fakulty s Fakultou informatiky MU a s Ústavem výpočetní techniky MU.
 • Jednotná evidence přístupových práv a licencí.
 • Posílení síťové infrastruktury budovy Poříčí 9, revize a navazující posílení metalické kabeláže v budově Poříčí 7.
 • Revize elektronického zabezpečovacího systému se zohledněním zavedeného systému na univerzitní úrovni.
 • Obnova a rozšíření kamerového systému.
 • Vytvoření sdíleného tisku na vybraných pracovištích s modernizací tiskáren a vytvoření centrálních lokálních míst pro sdílený tisk. Uzavření servisní smlouvy.
 • Soustavná a průběžná obměna zastarávající stacionární výpočetní techniky na pracovištích se zřetelem na potřeby online komunikace (mini PC s více monitory, případně All in One PC).
 • Standardizace vybavení v oblasti mobilní výpočetní techniky (počet a typ techniky na osobu, vzdálená správa).
 • Podpora online výuky, nákup vhodného softwarového a hardwarového vybavení.
 • Zefektivnění využívání stávajícího vybavení učeben technikou IT, doplnění a výměna zastarávajícího AV vybavení učeben.
 • Analýza využívání počítačových učeben a reflexe výsledků analýzy.
 • Standardizace techniky v posluchárnách a následná optimalizace a sjednocení ovládací techniky.
 • Spolupráce na generační obměně ekonomicko-manažerského informačního systému univerzity reflektující aktuální technologické trendy a potřeby uživatelů.
 • Modernizace způsobu prodeje produktů a služeb z univerzitní nabídky prostřednictvím uživatelsky komfortních platforem včetně mobilních aplikací.
 • Implementace nové generace knihovního systému univerzity a pokračování v elektronizaci knihoven, digitalizaci fondů.
 • Podpora dostupnosti nejaktuálnějších informací o výsledcích vědy v ČR (např. elektronické informační zdroje CzechELib).
 • Posilování mezinárodního charakteru fakultního prostředí pokračováním vpřevádění dominantních aplikací v informačních systémech univerzity do anglického jazyka (případně dalších jazykových mutací).
 • Implementace CRM systému (Customer Relationship Management) pro efektivní komunikaci s uchazeči o studium, absolventy a partnery MU.
II. Elektronizace procesů a agend
 • Pokračování v plné elektronizaci procesů v souladu s požadavky právních a vnitřních předpisů ve všech relevantních agendách vč. ekonomické a personální administrativy, správy pohledávek a závazků, právního jednání aj.
 • IT podpora pro transformaci spisové služby na plně elektronickou formu.
 • Rozvoj nástrojů pro evidenci vědeckých výstupů a hodnocení vědeckého výkonu.
 • Rozvoj systémů pro kontrolu originality a implementace nových algoritmů pro vyhledávání podobností.
 • Implementace principů Single Digital Gateway a práva na digitální službu do IT nástrojů pro komunikaci s uchazeči o studium, studenty, zaměstnanci a veřejností.
 • Příprava a implementace potřebných procesů v souvislosti s iniciativou Erasmus Without Paper.
 • Koordinovaný rozvoj nástrojů k plné elektronizaci právního jednání a vývoje i implementace nástrojů pro elektronická řízení.
III. Informační zdroje, data pro podporu rozhodování, vědecká data
 • Optimalizace portfolia elektronických informačních zdrojů, zejména klíčových vědeckých a odborných zdrojů s online přístupem, a pokračující působení v rámci Národního centra pro elektronické informační zdroje CzechELib.
 • Posílení role knihovny PdF MU v oblasti informační podpory vědy a výzkumu s cílem budování jejich užšího kontaktu s akademickou obcí v oblasti evidence publikačních výsledků a informačně-vzdělávací podpory publikační činnosti.
 • Zabezpečení podpory pro komplexní a efektivní využívání elektronických informačních zdrojů s dálkovým přístupem ve výzkumu i ve výuce.
 • Zajištění přístupu k datům pro různé uživatele i jednotlivé úrovně rozhodování v přívětivé podobě s vhodnou softwarovou podporou.
 • Implementace univerzitní strategie pro širší využívání režimu Open Access a Open Data a příprava fakultní strategie Open Access.

6. Správa instituce a infrastruktura

Strategické cíle

6.1    Posílit strategické řízení a zajistit ekonomickou stabilitu fakulty zodpovědným hospodařením s důrazem na financování jasných priorit ve vzdělávání a výzkumu i na tvorbu rezerv, a to prostřednictvím výkonově orientovaného rozpočtu s vazbou na strategické cíle PdF MU.

6.2    Udržitelně a odpovědně řídit obnovu, rozvoj a budování fakultní infrastruktury i pořizování souvisejících technologií a vybavení s cílem zajistit odpovídající funkční zázemí pro excelentní výzkum a kvalitní výuku i příjemné prostředí pro studenty a zaměstnance, zajistit jejich efektivní využívání, a posílit, tak chod a řízení výzkumných pracovišť fakulty.

6.3    V souladu s principy udržitelného rozvoje nakládat se zdroji energie, vodou a odpady a posílit informované řízení provozu fakulty umožňující efektivní užívání vybudovaných prostor i nakládání s majetkem.

Klíčové výsledky a indikátory

6.1.1   Upravená rozpočtová pravidla reflektující úpravy pravidel rozpočtu MU, motivační systém financování vědy a výzkumu v návaznosti na zvolené kvalitativní parametry.

6.1.2   Podpora zvýšení podílu na institucionálním financování vzdělávání i výzkumu díky růstu v kvalitativních rozpočtových ukazatelích.

6.1.3   Vytvoření finanční rezervy fakulty, v návaznosti na nastavená pravidla jejich tvorby, které pokryjí nároky na spolufinancování strategických rozvojových aktivit (národní investiční program, strategický rozvojový projekt atd.).

6.2.1   Využívání certifikovaných postupů v souladu s environmentální odpovědností při realizaci novostaveb, rekonstrukcí a oprav budov.

6.2.2   Implementovaná strategie odpovědného veřejného nakupování.

6.3.1   Implementované strategie pro nakládání s energiemi, vodou a odpady.

6.3.2   Podíl tzv. SMART budov, monitorovaných a řízených IT systémy, v rámci koncepce a systému RMU (rostoucí trend).

Nástroje pro naplnění strategických cílů
I. Rozpočet a hospodaření univerzity
 • Reflektovat úpravu pravidel tvorby rozpočtu MU do pravidel tvorby rozpočtu PdF MU ve vazbě na počty studentů, ekonomickou náročnost studijních programů a indikátory kvality ve vzdělávání.
 • Monitorovat a implementovat zavedení motivačního systému financování vědy a výzkumu na PdF MU v souladu s vnitřní definicí kvalitní vědy a se zásadami zodpovědné evaluace výzkumu dle mezinárodně uznávaných principů respektující oborové zaměření pracovišť a reflektující výsledky národního hodnocení dle Metodiky 2017 +.
 • Zvýšení povědomí o metodice sestavování rozpočtu s cílem zlepšit informovanost akademické obce a posílit motivaci k dosažení lepších výsledků v rozpočtových kvalitativních indikátorech.
 • Spolupracovat s MU na vytvoření a realizaci investiční strategie pro obnovu a rozvoj infrastruktury PdF MU.
 • Optimalizace hospodaření s fondy fakulty s ohledem na strategické a rozvojové potřeby při zachování dostatečných finančních rezerv.
 • Nastavení způsobu prodeje produktů a služeb z fakultní a univerzitní nabídky prostřednictvím uživatelsky komfortních platforem včetně mobilních aplikací ve spolupráci s ÚVT MU.
 • Elektronizace procesů a servisu uživatelům dle jejich aktuálních potřeb v maximální možné míře s ambicí stát se „bezpapírovou institucí“.
 • Pokračování v plné elektronizaci procesů v souladu s požadavky právních a vnitřních předpisů ve všech agendách vč. ekonomické a personální administrativy, správy pohledávek a závazků, právního jednání aj.
 • Vytvoření finanční rezervy fakulty, která pokryje nároky na spolufinancování (národní investiční programy, národní a mezinárodní projekty atd.).
 • Odpovědné veřejné nakupování v rámci Veřejných zakázek a Centrálních nákupů.
II. Provoz fakulty dle principů udržitelného rozvoje
 • Vytvoření a implementace strategie odpovědného veřejného nakupování zohledňující širší ekonomické, environmentální a sociální aspekty včetně uplatňování kvalitativních kritérií.
 • Vytvoření a implementace strategií pro nakládání s energiemi, vodou a odpady, prioritně řešit instalaci havarijních uzávěrů vody pro budovy Poříčí 9, Poříčí 31 a Poříčí 31a pro budovu Poříčí 7 bude zpracována projektová dokumentace rekonstrukce rozvodů vody a následně tato rekonstrukce realizována dle možnosti financování.
 • Zavádění systémových opatření pro snižování objemu produkovaného nerecyklovatelného odpadu, pro zvyšování podílu využívání obnovitelných zdrojů energie, pro šetrné nakládání s vodou, využití dešťové vody a zvyšování podílu využívání šedé vody, v první fázi bude zbudována podzemní retenční nádrž na dešťovou vodu v rámci řešení projektu přístavba ateliéru katedry výtvarné výchovy.
 • Zpracování srozumitelných zásad efektivního a zodpovědného nakládání s energiemi a vodou a motivace studentů a zaměstnanců k jejich dodržování.
 • Snižování energetické náročnosti budov a modernizace souvisejícího technologického zařízení a nastavení úsporných opatření odběru tepelné energie v obdobích sníženého provozu
 • Kultivace prostředí fakulty zvyšováním podílu zelených ploch a zvyšováním dostupnosti tzv. čisté dopravy, podpora cyklistů – zaměstnanců a studentů spočívající ve vytvoření dalších odstavných a parkovacích ploch pro kola ve dvoře na Poříčí 31 a ve dvoře Poříčí 7 v rámci projektu menzy. Instalace dobíjecích stanic pro elektrokola a elektromobily.
III. Investice a neinvestice do rozvoje fakulty a souvisejícího zázemí
 • Dobudování potřebného infrastrukturního zázemí pro výuku a výzkum na Pedagogické fakultě MU.
 • Podpora modernizaci pedagogického a vědeckého prostředí na PdF MU, nákup přístrojového vybavení a rozvoj fyzické i digitální infrastruktury na základě popsaných principů RVH za účelem zvýšení kvality a relevance vzdělávání a posílení konkurenceschopnosti v národním a mezinárodním prostředí, zajištění širokého spektra služeb pro úspěšné studium různorodé populace studujících. Vše definováno v každoročních individuálních strategických záměrech příslušného roku.
 • Dokončení investičních akcí ve spolupráci s RMU v rámci programu MŠMT 133240 – rekonstrukce tělocvičny Poříčí 31, rekonstrukce toalet Poříčí 31, rekonstrukce pracoviště Katedry psychologie, přístavba a vestavba ateliéru katedry výtvarné výchovy.
 • Dokončení zbudování externího zázemí pro studenty ve dvoře na Poříčí 7 při řešení projektu menzy, v prostorách menzy dovybavení zázemí pro studenty v mezipodlaží pro volnočasovou dobu studentů mimo provoz menzy.
 • Generační výměna zdrojů vytápění a chlazení v objektech fakulty – v první fázi rekonstrukce výměníkové stanice budovy Poříčí 7.
 • Zajištění dovybavení či rekonstrukci výukových prostor pro obohacování frontální výuky formami interaktivními, distančními, projektovou výukou, simulační výukou tam, kde je to relevantní.
 • Podporovat budování infrastruktury pro interaktivní metody vzdělávání a integraci studujících; zejména fyzicky modernizovat podobu výukových prostor v souladu s cíli a metodami výuky, vytváření prostředí pro interdisciplinární příležitosti a spolupráci studentů.
 • Podporovat budování infrastruktury pro interaktivní metody vzdělávání a integraci studujících.
 • Rozšíření zázemí pro studenty ve stávajících prostorách v budovách PdF na podkladě analýzy o využití výukových prostor, zejména otevření respirií na Poříčí 9.
 • Podpořit rozvoj zázemí studentských spolků a organizací, které posilují sociální integraci studujících, propojují akademickou obec a přispívají ke zvyšování kvality a relevance učení. Z hlediska prevence studijní neúspěšnosti podpořit organizaci a akce, které propojují studující od samého počátku studia, například prostřednictvím seznamovacích kurzů, a které jim poskytují podporu v prvním ročníku.
 • Podpořit budování infrastruktury pro vytváření a poskytování vzdělávání online a ověřování výsledků učení v těchto kurzech a programech, a to pořizování přístrojového a softwarového vybavení (např. nahrávací studia, SW pro ověření identity studujících online), tak budování odborného zázemí a vývoj nových nástrojů a metod.
 • Otevřít prostor pro významně větší využívání metod tzv. blended learning, tedy takové organizace výuky, kde jsou prezenční i distanční metody využívány synergicky. Zpravidla to znamená nahrazení frontálních přednášek videem nebo jinými médii, které studujícím poskytují flexibilitu sledovat obsah kdykoli a kdekoli, opakovaně nebo přerušovaně, podle svých potřeb. Následně tak bude možné zvýšit čas, který je během prezenční výuky věnován diskusi, týmové práci či praktické výuce.
 • Pokračovat ve zpřístupňování budov a areálu fakulty pro studenty a zaměstnance se zdravotním postižením. Rekonstrukce hlavního bezbariérového vstupu do budovy Poříčí 9. Zvýšení počtu bezbariérových toalet – Poříčí 7, Poříčí 9. Aktualizace popisů v Braillově písmu. V případě modernizace vstupů do učeben preference absence prahů. Instalace indukčních smyček na vrátnicích.
IV. Informační a řídící systémy budov, facility management
 • Při nové výstavbě nebo při opravách budov zohlednit novou Koncepce zavádění metody BIM (Building Information Modeling) RMU.
 • Využívání dat z BIM pro optimalizaci provozu budov a technologií.
 • Implementace a rozvoj BMS (Building Management System) MU a související metodiky v rámci investiční výstavby a provádění rekonstrukcí a oprav v objektech fakulty při možnosti financování MU, zejména zohlednit v požadavcích investičních akcí na RMU, např. rekonstrukce kotelny na Poříčí 9 s MaR (měření a regulace) a nově s BMS, návrh BMS vč. MaR pro výměníkovou stanice na Poříčí 7.
 • Zefektivnění provozu univerzitních budov integrací dat z BIM se systémem BMS.
 • Rozšíření a optimalizace CAFM systému (Computer Aided Facility Management) pro potřeby efektivního provozu univerzitních budov včetně řízení obsazenosti prostor (Space Management).
 • Provádění aktivního energetického managementu infrastruktury s cílem posilování jejího efektivního využívání ve spolupráci s provozním odborem RMU.
 • Rekonstrukce kamerového systému.
 • Rozšíření elektronického zabezpečovacího systému (EZS) – minimálně pro obě vrátnice a pro šatny uklízeček v budovách fakulty.

Dokument ke stažení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.