Audit rovných příležitostí na Pedagogické fakultě MU

Děkujeme všem zaměstnancům a zaměstnankyním, kteří se podíleli na realizaci auditu rovných příležitostí na PdF MU. Díky Vašemu zapojení jsme získali relevantní zpětnou vazbu k celkovému zlepšení pracovních podmínek a příležitostí na Pedagogické fakultě MU a připravili jsme návrh rozvoje na další období.

11. 11. 2021

Cílem auditu bylo zjistit, jak akademičtí i neakademičtí zaměstnaní vnímají své pracovní podmínky. Zaměřil se na různé aspekty pracovního života od organizace práce, přes komunikaci, vedení týmu, příležitosti k růstu, benefity až k možnost skloubení práce a rodiny. Audit je součástí aktivit HR Award a stane se podkladem pro to, aby rovné příležitosti a dobré pracovní podmínky nezůstávaly jen na papíře. Nad jeho výsledky se už sešla pracovní skupina pod vedením proděkanky Vaďurové, která začala přemýšlet o konkrétních krocích, jež fakulta v nejbližší době podnikne. S praktickým uchopením výsledků pomáhala také školitelka z Národního kontaktního centra Ženy a věda. Výsledku slouží jako podklad pro zpracování univerzitního Plánu genderové rovnosti (GEP MU), který se nyní připravuje.

Audit byl realizován ve spolupráci s externím Genderovým informačním centrem NORA (GIC NORA) a probíhal od dubna do července 2021, a to v souladu s požadavky definovanými Standardem genderového auditu Úřadu vlády ČR a dle metodického usměrnění rektorátu MU.

Do auditu rovných příležitostí byly zahrnuty následující oblasti:

 • Organizační kultura
 • Kombinace práce a rodičovství/osobního života
 • Nábor a výběr zaměstnaných osob
 • Funkční a kariérní postup
 • Vyrovnané zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích
 • Negativní pracovní jednání včetně sexuálního obtěžování
 • Genderová dimenze ve výzkumu a inovacích
 • Studium a studentská populace.

Průběh auditu:

Při realizaci auditu byly využity čtyři metody sběru a analýzy dat:

 • Analýza interních dokumentů a jiných podkladových materiálů, včetně webových stránek fakulty a univerzity.
 • Sběr kvantitativních dat na fakultě (realizace online dotazníku).
 • Kvalitativní část v podobě 12 individuálních rozhovorů a 3 ohniskových diskusí. Jejich cílem bylo hlubší porozumění klíčovým tematickým oblastem. Ohniskových diskusí se zúčastnili vedoucí akademických a neakademických pracovišť a studující či mladé výzkumnice a výzkumníci. Individuální rozhovory probíhaly online i osobně, zastoupeny byly také osoby na mateřské nebo rodičovské dovolené a zástupci a zástupkyně vedení fakulty.

Výstupy z auditu poskytly komplexní přehled o stávající situaci z pohledu osob zaměstnaných na Pedagogické fakultě. Z auditu vzešla doporučení na oblasti, kterými by se Pedagogická fakulta mohla v budoucnu dále věnovat v rámci celkové zlepšení pracovního prostředí a nastavení rovných příležitostí mezi zaměstnanými.

Seznamte se s výsledky realizovaného auditu rovných příležitostí na PdF MU:

Prezentace shrnující výsledky auditu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.