Akademický senát
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Dokumenty spojené s Akademickým senátem
Unie akademických senátů

Memorandum o ustavení Unie akademických senátů PdF ČR

Preambule:

Unie akademických senátů pedagogických fakult České republiky (dále jen UAS) vznikla na základě jednotně deklarovaného zájmu na Sněmu zástupců akademických senátů Pedagogických fakult ČR (dále jen i AS a PdF) v Hradci Králové dne 24. 2. 2015. Cílem Unie je poskytnout prostor pro sdílení společných zájmů a obhajobu zájmů a potřeb členů akademické obce na PdF ČR.

Čl. I

Cíle a činnost


  1. a)  UAS je neformální platformou akademických senátů
  2. b) Základním cílem UAS je zajištění stále platformy pro koordinaci činností jednotlivých AS, sjednocení postupu při řešení společných problémů  a zajištění společných stanovisek v případech společného zájmu.

Čl. II

Spolupráce

  1. a)   UAS usiluje o spolupráci s vedeními PdF a Asociací děkanů PdF ČR.
  2. b)   UAS projednává otázky společného zájmu s představiteli politického a veřejného života, zejména s příslušnými členy a orgány Parlamentu ČR, vlády ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Čl. III

Pravidla činnosti

  1. a) K účasti v UAS se může svým souhlasem přihlásit každý AS PdF ČR na základě pravidel stanovených v příslušném volebním a jednacím řádu. Informace o přistoupení k UAS předává předseda/předsedkyně příslušného senátu bez zbytečného odkladu k rukám předsedy AS PdF UHK.

b) Každý ze zúčastněných AS může prostřednictvím své předsedkyně/předsedy navrhnout konání sněmu UAS, případně může předkládat návrhy a podněty per rollam.

c) Místem konání sněmu UAS je zpravidla sídlo Pedagogické fakulty, která konání sněmu navrhla, nebo místo jí zvolené. AS příslušné fakulty je v takovém případě pořadatelem a organizátorem jednání sněmu.

d) Sněmu UAS se může zúčastnit jakýkoliv počet členů jednotlivých AS, hlasovací právo má však pouze předsedkyně/předseda AS nebo příslušným senátem pověřený představitel AS. Náklady na činnost UAS, jakož i náklady na konání sněmu UAS jsou vždy hrazeny samotnými účastníky jednání.

e) UAS nemá volené představitele ani zástupce.  UAS svým usnesením může s jejím souhlasem pověřit příslušnou osobu (zpravidla předsedu/předsedkyni) fakultního senátu zastupováním UAS v konkrétní záležitosti a v rozsahu stanoveném daným usnesením UAS.

f) Usnesení a další dokumenty jsou přijaty v případě, když s nimi souhlasí většina přítomných (u hlasování formou per rollam – většina všech zúčastněných) členů UAS. Evidenci hlasování per roollam vede AS PdF, která hlasování vyvolala a s jejími výsledky bez zbytečného odkladu seznamuje zástupce všech AS PdF.  Za každý AS PdF hlasuje její předseda nebo příslušným senátem pověřený člen.

g) Memorandum vstupuje v platnost přijetím v nadpoloviční většině AS PdF ČR, tj. 5 AS.

h) Členové UAS text Memoranda zveřejní na webových portálech informujících o činností svého AS.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.