Podmínky a kritéria přijetí ke studiu - neplatné

Akademický rok 2023/2024

Článek 1: Základní podmínky pro přijetí a zápis do studia

1) Podmínkou přijetí a k zápisu do studia v bakalářském studijním programu nebo v magisterském
studijním programu Pedagogické fakulty (PdF) Masarykovy univerzity (MU), který nenavazuje na
program bakalářský, je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Splnění této podmínky
uchazeč navržený k přijetí dokládá odevzdáním autorizované konverze maturitního vysvědčení v období
stanoveném pro doložení předchozího vzdělání.

2) Bude-li po skončení období stanoveného pro doložení předchozího vzdělání ověřeno, že uchazeč
splnil zákonem stanovené a děkanem vyhlášené podmínky, bude vydáno rozhodnutí o přijetí ke studiu a 
v období k tomu určeném bude umožněn distanční (online) zápis do studia.

3) Uchazeč, který získal zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském
vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole
působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky, prokazuje splnění
podmínky uvedené zde v odst. 1 podle čl. 3 směrnice MU č. 2/2019 Ověřování podmínky přijetí ke studiu
u absolventů zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání.

4) Rozhodnutí o přijetí ke studiu bude vydáno a distanční (online) zápis bude umožněn nejdříve po
úspěšném ověření podmínky přijetí podle bodu 1) nebo 3).

5) Posouzení splnění podmínky přijetí ke studiu na základě zahraničního dokladu o zahraničním
středoškolském vzdělání je zpoplatněno v souladu s čl. 29 Statutu Masarykovy univerzity a s Přílohou
č. 2 ke Statutu Masarykovy univerzity. Výše poplatku je stanovena opatřením děkana č. 4/2022.

Článek 2: Přijímací zkouška

1) Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu, který nenavazuje na program bakalářský, je ověření úrovně obecných studijních předpokladů přijímací zkouškou – Testem studijních předpokladů (TSP). Za obsah a způsob vyhodnocení TSP odpovídá Masarykova univerzita (též MU), nikoliv její jednotlivé fakulty. Uchazeč koná TSP jen jednou, výsledek se započítá do všech kompletních přihlášek ke studiu na Masarykově univerzitě, kde je TSP předepsán.

2) Další podmínkou pro přijetí do studia v bakalářském a magisterském studijním programu, který nenavazuje na program bakalářský, může být ověření určitých znalostí, schopností nebo nadání, které se zjišťují odbornou nebo talentovou zkouškou. Tato zkouška může mít formu písemnou, ústní, praktickou, nebo může uvedené formy kombinovat. Může se rovněž jednat o posouzení elektronické dokumentace odbornou komisí. Je-li odborná nebo talentová zkouška stanovena, je nedílnou součástí přijímací zkoušky.

3) Odborná nebo talentová zkouška je součástí přijímací zkoušky do hlavních i vedlejších, popř. jednooborových studijních plánů následujících bakalářských programů:

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Termín konání zkoušky bude uveden spolu s dalšími instrukcemi v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky PdF uchazečům nezasílá.

Základní popis testu

• 50 otázek
• 60 minut
• 4 možné odpovědi
• právě 1 správná odpověď
• správná odpověď = 1 bod
• chybná odpověď = -0,25 bodu
• bez odpovědi, nečitelná odpověď, více vyznačených odpovědí = 0 bodů
• maximální bodový zisk = 50,00 bodů
• hranice úspěšnosti = 12,00 bodů
• bodový zisk < 12,00 bodů = neúspěch u zkoušky

Vzorový test ke stažení na webu katedry. 

Další informace k přípravě na zkoušku

Přijímací zkouška z anglického jazyka se skládá z písemného testu s výběrem odpovědí (50 otázek) z oblasti slovní zásoby, mluvnice, výslovnosti, porozumění textu a zařazeno je i několik otázek zjišťujících základní orientaci uchazečů v oblasti reálií anglicky mluvících zemí.

Požadovaná výchozí úroveň je vyšší střední pokročilost, odpovídající mezinárodní zkoušce First Certificate in English (tj. úrovni B2 podle Evropského jazykového portfolia pro dospělé studenty v ČR).

K úspěšnému zvládnutí disciplín v tomto studijním programu je nutné, aby student měl dobré vědomosti a dovednosti v následujících oblastech:

Ústní interakce:

schopnost přirozeným způsobem zahájit, udržovat a ukončit konverzaci, vyjádřit své pocity nejrůznější intenzity, umět podat jasné a podrobné popisy a zprávy o mnoha tématech, umět vysvětlit své stanovisko k problému, udat klady i zápory jednotlivých možností řešení.


Poslech s porozuměním:

schopnost detailně porozumět všemu, co mluvčí pronáší spisovnou formou, porozumět většině rozhlasových dokumentárních pořadů, pokud jsou ve spisovném jazyce a identifikovat řečníkovu náladu, tón atd.


Čtení s porozuměním:

umět rychle pochopit obsah a význam zpráv, článků a hodnotících zpráv k různým tématům a posoudit, zda se vyplatí jejich podrobnější četba, umět číst a rozumět textům o aktuálních otázkách, v nichž pisatel zastává zvláštní stanoviska a postoje, schopnost odhadnout význam neznámých slov na základě kontextu.


Strategie a jazykové prostředky:

schopnost používat ustálené výrazy s cílem získat čas pro správnou formulaci, uvědomovat si své časté chyby a při mluvení se jim snažit vyhnout, umět předat správně i podrobnou informaci, umět hovořit déle i v rychlejším tempu bez větších pauz.


Písemný projev:

umět písemně shrnout informace z různých pramenů a médií a vysvětlit určitý problém v písemné práci nebo ve zprávě, vyzvednout přitom nejdůležitější body a uvést podrobnosti, které upřesňují/podporují argumentaci, schopnost psát podrobné a čtivé texty o skutečných/fiktivních událostech.


Orientace v základním kulturním pojmosloví:

přehledná znalost reálií anglicky mluvících zemí na úrovni maturitní zkoušky z anglického jazyka (viz kupříkladu BRENDLOVÁ, Světla. Reálie anglicky mluvících zemí. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Plzeň: Fraus, 2006. ISBN 978-80-7238-307-8.): tj. základní zeměpisná orientace, stručný dějinný vývoj, systém politického uspořádání, významní představitelé anglosaské kultury, umění a literatury, obeznámenost s  tradicemi a životním stylem anglosaských zemí a informovanost o současném dění.

Doporučená studijní literatura

ALLA, Tim a Paul A. DAVIES. Maturita solutions. Oxford: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-455198-4.

SWAN, Michael. Practical English usage. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2005. ISBN 0-19-442098-1.

MURPHY, Raymond. English grammar in use book with answers: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English with answers. Fifth edition. Cambridge: Cambridge University Press, [2019]. ISBN 978-1-108-45765-1.

MURPHY, Raymond. Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementarylearners of English. Fourth edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-1-107-48053-7.

Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost

Uchazeči mohou žádat o prominutí povinnosti vykonat zkoušku z francouzského jazyka v souladu s  článkem 3.2 těchto podmínek přijetí.

Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky PdF uchazečům nezasílá.

Základní popis testu

• 50 otázek
• 60 minut
• 4 možné odpovědi
• právě 1 správná odpověď
• správná odpověď = 1 bod
• chybná odpověď = -0,25 bodu
• bez odpovědi, nečitelná odpověď, více vyznačených odpovědí = 0 bodů
• maximální bodový zisk = 50,00 bodů
• hranice úspěšnosti = 12,00 bodů
• bodový zisk < 12,00 bodů = neúspěch u zkoušky

Vzorový test na stránkách katedry.

Další informace k přípravě na zkoušku

Písemná přijímací zkouška formou testu s výběrem odpovědí prověří nejdůležitější gramatické a lexikální
jevy, čtení s porozuměním a znalosti reálií frankofonních zemí v rozsahu učiva na středních školách na
jazykové úrovni B1+ dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Úkoly a text na
porozumění budou tematicky mírně zaměřené na oblast francouzštiny pro specifické účely (francouzština
pro hospodářskou činnost). Ukázku testu a užitečné odkazy pro přípravu na zkoušku naleznete na
stránkách Katedry francouzského jazyka a literatury PdF MU v sekci pro uchazeče.

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Uchazeči mohou žádat o prominutí povinnosti vykonat zkoušku z francouzského jazyka v souladu s článkem 3.2 těchto podmínek přijetí.

Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky PdF uchazečům nezasílá.

Základní popis testu

• 50 otázek
• 60 minut
• 4 možné odpovědi
• právě 1 správná odpověď
• správná odpověď = 1 bod
• chybná odpověď = -0,25 bodu
• bez odpovědi, nečitelná odpověď, více vyznačených odpovědí = 0 bodů
• maximální bodový zisk = 50,00 bodů
• hranice úspěšnosti = 12,00 bodů
• bodový zisk < 12,00 bodů = neúspěch u zkoušky

Vzorový test na stránkách katedry.

Další informace k přípravě na zkoušku

Písemná přijímací zkouška formou testu s výběrem odpovědí prověří nejdůležitější gramatické a lexikální jevy, čtení s porozuměním a znalosti reálií frankofonních zemí v rozsahu učiva na středních školách (tj. na minimální výstupní úrovni A2+/B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Úkoly a  text na porozumění budou obecného charakteru. Ukázku otázek z reálií a užitečné odkazy pro přípravu na zkoušku naleznete na stránkách Katedry francouzského jazyka a literatury PdF MU v sekci pro uchazeče.

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

Uchazeči mohou žádat o prominutí povinnosti vykonat zkoušku z hudební výchovy v souladu s článkem 3.2 těchto podmínek přijetí.

Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky PdF uchazečům nezasílá.

Požadavky z praktické části zkoušky:

1) Intonace a rytmus

Schopnost hlasové reprodukce předehraných tónů, základní sluchová orientace v durových a mollových stupnicích a akordech, zopakování rytmických útvarů tleskáním.

2) Hlasová výchova

Kultivovaný a intonačně čistý přednes dvou lidových charakterově odlišných písní. S ohledem na zkušenosti uchazeče je možné zařadit i písně umělé nebo obtížnější repertoár.

3) Hra na nástroj (uchazeč vybírá hru na jeden z nástrojů):

Hra na klavír

Libovolná durová nebo mollová stupnice, odpovídající rozložený akord a dvě přednesové skladby dle vlastního výběru. Dvě lidové nebo umělé písně s vlastním doprovodem.

Hra na housle

Libovolná durová nebo mollová stupnice, odpovídající rozložený akord a dvě přednesové skladby dle vlastního výběru. Violisté přednesou odpovídající repertoár svého oboru.

Požadavky z teoretické části zkoušky:

Cílem je ověřit základní znalosti z hudební nauky, orientační přehled v oblasti dějin hudby, všeobecný přehled uchazeče o současném hudebním dění. Předpokladem přijetí je prokazatelný zájem uchazeče o zvolený obor.

Hodnocení přijímací zkoušky:

Každé součásti z praktické části zkoušky je přiřazeno shodné bodové hodnocení 0–30 bodů, teoretické části hodnocení 0-10 bodů. Celkové bodové hodnocení se tedy pohybuje v rozsahu 0–100 bodů.

Přijímací komise je jmenována vedoucím katedry a je nejméně tříčlenná.

Pro úspěch u talentové zkoušky musí uchazeč dosáhnout nejméně 20 % z celkového bodového hodnocení, tedy 20 bodů. Uchazeči, kteří dosáhnou méně než 20 bodů, budou v talentové zkoušce hodnoceni jako neúspěšní.

Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

Uchazeči mohou žádat o prominutí povinnosti vykonat zkoušku z výtvarné výchovy v souladu s  článkem 3.2 těchto podmínek přijetí.

Základní popis zkoušky

Zkouška je jednokolová a probíhá distančně. Komise při ní posoudí a ohodnotí prezentační portfolio a 
povinný úkol v elektronické formě. Uchazečky a uchazeči vloží dva samostatné a patřičně označené
soubory do e-přihlášky nejpozději do 21. dubna 2023 včetně. Materiály budou archivovány jako doklad
oborové zkoušky.

A. Prezentační portfolio

Poznámka:

Elektronický soubor ve formátu PDF (označený celým jménem, bez diakritiky)

Úvodní strana portfolia musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu, celý název střední školy
a oborové kombinace, na které se uchazeč hlásí.

Prezentačním portfoliem se rozumí ukázky studijních prací, školních prací a volné tvorby, které v 
přiměřeném rozsahu a zpracování představí úroveň tvorby, výtvarné zaměření a výtvarné aktivity
uchazeče.

Případné formy audiovizuální tvorby uchazeč v portfoliu předloží jako dílčí informaci v podobě
dokumentace a popisu díla (součástí popisu může být odkaz na externí webovou platformu, kde lze dílo
zhlédnout).

B. Povinný úkol na téma podle předem stanoveného zadání (viz poznámka)

Poznámka:

Elektronický soubor ve formátu PDF (označený celým jménem, bez diakritiky)

Úvodní strana povinného úkolu musí obsahovat téma zadání, jméno, příjmení, datum narození, adresu, celý název střední školy a oborové kombinace, na které se uchazeč hlásí.

Téma zadání povinného úkolu a jeho specifikace bude zveřejněno nejpozději k 6. březnu 2023 na www.ped.muni.cz/kvv a vloženo v podobě elektronického dokumentu v e-přihlášce uchazeče.

V případě, že uchazeč vytvoří povinný úkol v audiovizuální formě, předloží dokumentaci a popis díla s odkazem na externí webovou platformu, kde bude možné dílo zhlédnout.

Hodnocení přijímací zkoušky

Každé části zkoušky je přiřazeno shodné bodové hodnocení 0–40 bodů. S ohledem na výjimečnou kvalitu a jedinečnost portfolia nebo povinného úkolu komise může zvýšit hodnocení u jednotlivých částí zkoušky až o 10 bodů. Celkové bodové hodnocení se tedy pohybuje v rozsahu 0–100 bodů.

Přijímací komise je jmenována vedoucím katedry a je nejméně tříčlenná.

Pro úspěch u talentové zkoušky musí uchazeč dosáhnout nejméně 20 % z celkového bodového
hodnocení, tedy 20 bodů. Uchazeči, kteří dosáhnou méně než 20 bodů, budou v talentové zkoušce
hodnoceni jako neúspěšní.

4) Pro mezifakultní studium platí následující podmínky a postup:

Uchazeč hlásící se do programu, který realizuje jiná fakulta MU v kombinaci s PdF (hlavní plán je na jiné fakultě, vedlejší na PdF), postupuje v souladu s dokumentem upravujícím přijetí do programu na dotyčnou fakultu (nikoliv PdF), tudíž se na něj nevztahují tyto podmínky přijetí v čl. 2, odst. 1). Výjimkou jsou ty vedlejší plány na PdF, do nichž je nutné složit odbornou nebo talentovou zkoušku (viz čl. 2, odst. 2 a 3). Na tuto zkoušku se taktéž vztahují možnosti prominutí uvedené v čl. 3.2 těchto podmínek.

Na uchazeče hlásící se do programu, který realizuje PdF MU s kombinací s jinou fakultou MU (hlavní plán je na PdF, vedlejší na jiné fakultě) postupuje zcela v souladu s podmínkami přijetí na PdF. Podmínky přijetí do vedlejšího plánu se řídí dokumentem upravujícím přijetí do programu na této jiné fakultě MU.

Článek 3: Podmínky prominutí TSP nebo jiné součásti přijímací zkoušky

Prominutí povinnosti vykonat Test studijních předpokladů (TSP) se vztahuje vždy na celou e-přihlášku.
Podmínky prominutí TSP jsou uvedeny v čl. 3.1.

Podmínky prominutí povinnosti vykonat jinou součást přijímací zkoušky (odborná/talentová zkouška) se vztahují jak na hlavní, tak i vedlejší plán a jsou uvedeny v čl 3.2.

3. 1 Podmínky pro prominutí TSP

1) Děkan PdF promine Test studijních předpokladů uchazeči o studium, který se umístil do 3. místa včetně v ústředním (celostátním) nebo krajském kole středoškolské odborné činnosti nebo olympiády (tj. soutěží typu A vyhlášených ve Věstníku MŠMT podle Vyhlášky č. 55/2005 Sb.) v oblasti související se zvoleným studijním programem nebo studijním plánem.

2) Žádost o prominutí se vkládá do elektronické přihlášky nejpozději do posledního dne podávání přihlášek ke studiu (28. 2. 2023). Žádosti budou hromadně posouzeny a vyhodnoceny do poloviny března.

3) Soubor se žádostí je třeba nahrát přímo do prostředí e-přihlášky. Postup vložení žádosti:

Formulář žádosti v podobě .pdf souboru si stáhněte do počítače,
• stažený soubor otevřete v Adobe Acrobat Reader,
• formulář následně vyplňte,
• uložte,
• ve stanoveném termínu vyplněný soubor .pdf nahrajte do e-přihlášky.

Uchazeč spolu s žádostí nahrává barevně naskenované povinné přílohy dokládající splnění vypsaných podmínek (vysvědčení ze SŠ, diplomy z olympiád aj.). Povolené formáty souborů jsou .doc(x), .pdf, .jpg, .png. V případě pochybností o originalitě barevně naskenovaného materiálu si může PdF dodatečně vyžádat doručení žádosti a příloh v tištěné podobě.

4) Příbuznost oborů středoškolské odborné činnosti a předmětů olympiád se zvoleným studijním programem nebo plánem posuzují garanti programů.

5) Uchazeč, který založil e-přihlášku a zvolil jednooborový nebo hlavní studijní plán v některém z níže uvedených studijních programů, může požádat o prominutí TSP také za splnění následujících podmínek:

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále podle čl. 3.2.

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

• Uchazeč absolvoval studium fyziky na SŠ alespoň po dobu dvou let. Studijní průměr z profilového předmětu fyzika měl nižší nebo roven 2,0, přičemž se bere v úvahu z posledního ročníku vysvědčení pololetní, z předcházejících ročníků vysvědčení závěrečná.

Chemie se zaměřením na vzdělávání

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

• Uchazeč absolvoval studium chemie na SŠ alespoň po dobu dvou let. Studijní průměr z profilového předmětu chemie je nižší nebo roven 2,0, přičemž se bere v úvahu z posledního ročníku vysvědčení pololetní, z předcházejících ročníků vysvědčení závěrečná.

Matematika se zaměřením na vzdělávání

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

• Uchazeč absolvoval výuky matematiky na SŠ alespoň po dobu čtyř let s hodnocením 1 (výborně) nebo 2 (chvalitebně) ve dvou posledních ročnících, a zároveň celkový prospěch ve dvou posledních ročnících SŠ "prospěl s vyznamenáním". Počítá se vysvědčení z předposledního ročníku závěrečné a z posledního ročníku pololetní.

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále při splnění alespoň jedné z následujících podmínek:

• Uchazeč získal mezinárodní certifikát o znalosti německého jazyka na úrovni B1 a vyšší.
• Uchazeč předloží hodnověrný dokument jednoznačně prokazující dosaženou jazykovou kompetenci srovnatelnou s úrovní B1 nebo vyšší (např. kopie školních vysvědčení z německy mluvící země, kopii vysvědčení o absolvované státní zkoušce na jazykové škole aj.). Relevanci a aktuálnost těchto dokladů posoudí garantka programu.
• Uchazeč vykonal maturitní zkoušku z německého jazyka v německy mluvící zemi.

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále při splnění alespoň jedné z následujících podmínek:

• Uchazeč se umístil na 1. – 3. místě v kategoriích sólové recitace a sólového hudebního vystoupení v rámci festivalu ARS POETICA – Puškinův památník.
• Uchazeč se umístil na 1. – 3. místě v ústředním kole konverzační soutěže v ruském jazyce https://talentovani.cz/souteze/soutez-v-jazyce-ruskem.

Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

• Uchazeč má studijní průměr z vybraných tří odborných technických předmětů v oborech strojírenství, elektrotechnika, elektronika, informatika ze studia na SŠ nižší nebo roven 2,0.

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

• Uchazeč byl v celkovém prospěchu na pololetních i závěrečných vysvědčeních v posledních čtyřech ročnících českého gymnázia nebo české střední pedagogické školy hodnocen “prospěl s vyznamenáním”, přičemž z posledního ročníku se bere v úvahu jen vysvědčení pololetní, a zároveň toto vysvědčení nesmí být starší deseti let.

Učitelství pro mateřské školy

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

• Uchazeč byl v celkovém prospěchu na pololetních i závěrečných vysvědčeních v posledních čtyřech ročnících českého gymnázia nebo české střední pedagogické školy hodnocen “prospěl s vyznamenáním”, přičemž z posledního ročníku se bere v úvahu jen vysvědčení pololetní, a  zároveň toto vysvědčení nesmí být starší deseti let.

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

• Uchazeč studoval biologii na SŠ po dobou alespoň dvou let a zároveň měl prospěch ve dvou posledních ročnících studia biologie a zároveň byl ve dvou posledních ročnících studia biologie hodnocen nejhůř stupněm 2 (chvalitebně).

3. 2 Podmínky pro prominutí odborné nebo talentové zkoušky

1) Odborná nebo talentová zkouška je stanovena pro programy uvedené v čl. 2 odst. 3 tohoto dokumentu.

2) Žádost o prominutí se vkládá do elektronické přihlášky nejpozději do posledního dne podávání přihlášek ke studiu (28. 2. 2023) s výjimkou Francouzského jazyka pro hospodářskou činnost (viz níže). Postup podání žádosti a příslušných dokumentů viz čl. 3.1 odst. 3).

3) Uchazeč může požádat o prominutí odborné nebo talentové zkoušky za splnění následujících podmínek:

Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (hlavní i vedlejší studijní plán)

Uvedené informace platí jak pro hlavní, tak pro vedlejší studijní program sdruženého studia Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (na PdF MU) a Veřejná ekonomika a správa (na ESF MU). Příslušné dokumenty je třeba spolu se žádostí o prominutí zkoušky nahrát do e-přihlášky nejpozději do 9. 4. 2023,
termínu v souladu s ESF MU.

Konání odborné zkoušky z francouzského jazyka bude prominuto při splnění minimálně jedné z následujících podmínek:

• Uchazeč je držitelem mezinárodního jazykového certifikátu z francouzštiny na úrovni B2 a vyšší.
(Vložit sken příslušného certifikátu).
• Uchazeč se umístil na 1. – 3. místě v krajském a vyšším kole Soutěže v cizích jazycích – Francouzský jazyk, kategorie B2. (Vložit sken diplomu nebo sken potvrzení o umístění).
• Uchazeč je studentem nebo absolventem bilingvního gymnázia (česko/slovensko-francouzské sekce) zakončeného francouzskou maturitou s certifikátem francouzského ministerstva školství „Attestation C1“. (Vložit sken potvrzení o úspěšném absolvování francouzské části maturity nebo sken příslušného certifikátu).

Relevanci a aktuálnost výše zmiňovaných dokladů posoudí garantka programu.

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (všechny studijní plány))

Konání odborné zkoušky z francouzského jazyka bude prominuto při splnění minimálně jedné z následujících podmínek:
• Uchazeč je držitelem mezinárodního jazykového certifikátu z francouzštiny na úrovni B1 a vyšší.
(Vložit sken příslušného certifikátu).
• Uchazeč se umístil na 1.–3. místě v krajském a vyšším kole Soutěže v cizích jazycích – Francouzský jazyk, kategorie B1 a vyšší. (Vložit sken diplomu nebo sken potvrzení o umístění).
• Uchazeč je studentem nebo absolventem bilingvního gymnázia (česko/slovensko-francouzské sekce) zakončeného francouzskou maturitou s certifikátem francouzského ministerstva školství „Attestation C1“. (Vložit sken potvrzení o úspěšném absolvování francouzské části maturity nebo sken příslušného certifikátu).

Relevanci a aktuálnost výše zmiňovaných dokladů posoudí garantka programu. Je-li uchazeči prominuta odborná zkouška z francouzského jazyka a zvolil-li jednooborové studium nebo ve dvouoborovém studiu studijní plán programu Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání jako hlavní, promíjí se současně také povinnost konat Test studijních předpokladů.

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (hlavní i vedlejší studijní plán))

Konání talentové zkoušky z hudební výchovy bude prominuto při splnění následující podmínky:
Uchazeč je držitelem diplomu s umístěním od 1. do 3. místa v okresních a vyšších kolech soutěží a soutěžních přehlídek žáků základních uměleckých škol České republiky vyhlášené MŠMT v oborech hra na klavír, hra na housle, zpěv.

Relevanci a aktuálnost výše zmiňovaných dokladů posoudí garantka programu. Je-li uchazeči prominuta talentová zkouška z hudební výchovy a zvolil-li ve dvouoborovém studiu studijní plán programu Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání jako hlavní, promíjí se současně také povinnost konat Test studijních předpokladů.

Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání (všechny studijní plány)

Konání talentové zkoušky z výtvarné výchovy bude prominuto při splnění následující podmínky:
Uchazeč je držitelem diplomu s umístěním od 1. do 3. místa v krajských a vyšších kolech soutěží a soutěžních přehlídek žáků základních uměleckých škol České republiky vyhlášené MŠMT v oboru výtvarná výchova.

Relevanci a aktuálnost výše zmiňovaných dokladů posoudí garant programu. Je-li uchazeči prominuta talentová zkouška z výtvarné výchovy a zvolil-li jednooborové studium nebo ve dvouoborovém studiu studijní plán programu Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání jako hlavní, promíjí se současně také povinnost konat Test studijních předpokladů.

Článek 4: Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

1) Vyhodnocení jednotlivých součástí přijímací zkoušky je provedeno pomocí percentilů. Percentil je vypočtený v té variantě přijímací zkoušky, kterou uchazeč absolvoval, je-li zkouška realizována ve více variantách. Percentil vyjadřuje, kolik procent uchazečů podalo nižší nebo stejný výkon, a nabývá hodnoty maximálně 100,00, minimální hodnota percentilu je téměř nulová. Hodnota percentilu v případě Testu studijních předpokladů (TSP) je stanovena jako aritmetický průměr hodnot percentilů jednotlivých dimenzí.

2) Celková hodnota výsledku přijímací zkoušky uchazeče je dána součtem hodnot percentilů získaných v jednotlivých částech přijímací zkoušky.

3) Pořadí uchazečů je dáno jejich seřazením v každém ze zvolených studijních programů podle celkové hodnoty výsledku přijímací zkoušky od nejvyšší po nejnižší. Ve sdruženém studiu jsou sestavena pořadí zvlášť pro program hlavní a pro program vedlejší.

4) Děkan navrhne přijetí ke studiu takovému množství úspěšných uchazečů, aby výsledný počet zapsaných studentů v jednotlivých programech nepřekročil maximální možnou kapacitu těchto programů. Nejvyšší počet studentů přijímaných do programů je zveřejněn v čl. 6 tohoto dokumentu. Zveřejněný nejvyšší počet studentů přijímaných do programu nemusí být naplněn.

5) Hranice úspěchu u TSP je stanovena na percentil 30,00. Uchazeči, kteří v TSP dosáhnou percentilové hranice nižší než 30,00, budou v přijímacím řízení hodnoceni jako neúspěšní a obdrží rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro neprospěch u přijímací zkoušky.

6) Hranice úspěšnosti jsou stanoveny také u odborných a talentových zkoušek a jsou uvedeny v čl. 2, odst. 3 pod názvy jednotlivých programů.

7) Uchazeči, kterému děkan nebo děkanka promine povinnost vykonat TSP nebo jinou součást přijímací zkoušky (podle čl. 2 odst. 3), bude v přihlášce ke studiu ve vybraném studijním programu dosazena k výsledku příslušné součásti přijímací zkoušky hodnota percentilu 100,00.

8) Děkan může přijmout mimo pořadí uchazeče se specifickými nároky, který úspěšně vykoná přijímací zkoušku.

9) Děkan může přijmout mimo pořadí uchazeče podle čl. 5 Odlišné podmínky přijetí ke studiu v souladu s § 49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Článek 5: Odlišné podmínky pro přijetí ke studiu

1) Možnost využít odlišné podmínky pro přijetí ke studiu na Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity je určena těm, kteří z velmi vážných důvodů zdravotních nebo sociálních podají žádost o přijetí ke studiu ve studijním programu, jehož část dříve absolvovali na Masarykově univerzitě nebo jiné vysoké škole. Tyto důvody je třeba uvést a patřičně doložit.

2) Řízení o přijetí podle tohoto článku se zahajuje doručením písemné žádosti o přijetí ke studiu adresované Studijnímu oddělení Pedagogické fakulty MU, Poříčí 7, 603 00 Brno. Žádost musí obsahovat:
a) ověřenou kopii dokladu o dosavadním studiu (potvrzení o studiu, doklad o absolvovaných předmětech),
b) název požadovaného studijního programu,
c) informaci o formě studia, do kterého se uchazeč hlásí (prezenční, kombinovaná),
d) zdůvodnění žádosti.

3) Přijímací řízení probíhá bez přijímací zkoušky. Přijetí ke studiu může být limitováno akreditací, realizací požadovaného studia a výukovou kapacitou. Pořadí uchazečů v tomto přijímacím řízení je dáno časovým pořadím podání jejich žádosti.

4) V případě vyhovění žádosti stanoví termín nástupu ke studiu děkan.

Článek 6: Nejvyšší možný počet studentů přijímaných ke studiu

Program/obor

Počet přijatých

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

220

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

252

Dějepis se zaměřením na vzdělávání

211

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

120

Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost

50

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

117

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

80

Chemie se zaměřením na vzdělávání

126

Logopedie

120

Matematika se zaměřením na vzdělávání

236

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

186

Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

360

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

150

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

140

Sociální pedagogika

100

Sociální pedagogika a volný čas

120

Speciální pedagogika

320

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

160

Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání

140

Učitelství praktického vyučování

200

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

340

Učitelství pro mateřské školy

200

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

210

Vychovatelství

60

Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání

130

Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

225

Počet přijatých studentů zpravidla nebývá roven počtu zapsaných studentů. Očekáváme, že se ke studiu na Pedagogické fakultě zapíše přibližně 55 % přijatých studentů. Děkan fakulty tedy navrhne přijetí ke studiu takovému množství úspěšných uchazečů, aby výsledný počet zapsaných studentů v jednotlivých programech nepřekročil maximální možnou kapacitu těchto programů. Zveřejněný nejvyšší počet studentů přijímaných do programu však nemusí být naplněn.

Článek 7: Závěrečná ustanovení

1) Uchazeči podávají výhradně elektronickou přihlášku, tzv. e-přihlášku. Podání papírové přihlášky není možné. Výrazem „přihláška“ se v tomto dokumentu rozumí vždy jen elektronická forma přihlášky, tedy „e-přihláška“.

2) Výjimkou z ustanovení odst. 1 je řízení podle čl. 5.

3) Neexistuje možnost dodatečného podání e-přihlášky po skončení období jejich přijímání.

4) Neexistuje možnost dodatečných změn v e-přihláškách po skončení období jejich přijímání (28. 2. 2023).

5) Pro přijímání uchazečů ke studiu v cizojazyčných studijních programech jsou uplatňovány specifické podmínky a kritéria ustanovená v samostatném dokumentu přístupném ze stránek Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

6) Tvary mužského rodu v tomto dokumentu jsou zástupné pro všechna pohlaví a opírají se o znění zákona 111/1998 (Zákon o VŠ).

Článek 8: Platnost a účinnost

1) Tento dokument byl schválen Akademickým senátem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity dne 11. 10. 2022.

2) Tento dokument nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

3) Tento dokument nabývá účinnosti dne 1. 11. 2022.

Akademický rok 2022/2023

Článek 1: Základní podmínky pro přijetí a zápis do studia

1) Podmínkou přijetí a k zápisu do studia v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na program bakalářský, je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Splnění této podmínky uchazeč navržený k přijetí dokládá odevzdáním úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení v den stanovený pro zápis do studia.

2) Bude-li v den konání zápisu ověřeno, že uchazeč splnil zákonem stanovené a děkanem vyhlášené podmínky, bude ještě týž den zapsán do studia. Vykonáním zápisu může být pověřena jiná osoba, která se u zápisu prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem uchazeče.

3) Uchazeč, který získal zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky, prokazuje splnění podmínky uvedené zde v odst. 1 podle čl. 3 směrnice MU č. 2/2019 Ověřování podmínky přijetí ke studiu u absolventů zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání.

4) Dokumenty k prokázání splnění podmínky k přijetí ke studiu podle odst. 3 uchazeč předloží nejpozději v den zápisu do studia.

5) Posouzení splnění podmínky přijetí ke studiu na základě zahraničního dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání je zpoplatněno v souladu s čl. 29 Statutu Masarykovy univerzity a s Přílohou č. 2 ke Statutu Masarykovy univerzity. Výše poplatku je stanovena opatřením děkana č. 2/2021.

Článek 2: Přijímací zkouška

1) Podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu, který nenavazuje na program bakalářský, je ověření úrovně obecných studijních předpokladů přijímací zkouškou, a to formou písemného Testu studijních předpokladů (TSP). Za obsah a způsob vyhodnocení TSP odpovídá Masarykova univerzita, nikoliv její jednotlivé fakulty. Uchazeč koná TSP jednou, výsledek se uchazeči započítá do všech kompletních přihlášek ke studiu na Masarykově univerzitě, kde je TSP předepsán.

2) Další podmínkou pro přijetí uchazeče do studia v bakalářském a magisterském studijním programu, který nenavazuje na program bakalářský, může být ověření určitých znalostí, schopností nebo nadání uchazeče, které se zjišťují odbornou nebo talentovou zkouškou. Tato zkouška může mít formu písemnou, ústní, praktickou, nebo může uvedené formy kombinovat. Je-li odborná nebo talentová zkouška stanovena, je nedílnou součástí přijímací zkoušky.

3) Odborná nebo talentová zkouška je součástí přijímací zkoušky do hlavních i vedlejších, popř. jednooborových studijních plánů následujících bakalářských programů:

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Uchazeči mohou žádat o prominutí povinnosti vykonat zkoušku z anglického jazyka v souladu s článkem 3.2 těchto podmínek přijetí.

Termín konání zkoušky bude uveden spolu s dalšími instrukcemi v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá.

Základní popis testu

 • 50 otázek
 • 60 minut
 • 4 možné odpovědi
 • právě 1 správná odpověď
 • správná odpověď = 1 bod
 • chybná odpověď = -0,25 bodu
 • bez odpovědi, nečitelná odpověď, více vyznačených odpovědí = 0 bodů
 • maximální bodový zisk = 50,00 bodů
 • hranice úspěšnosti = 12,00 bodů
 • bodový zisk < 12,00 bodů = neúspěch u zkoušky

Vzorový test ke stažení na webu katedry.

Další informace k přípravě na zkoušku

Přijímací zkouška z anglického jazyka se skládá z písemného testu s výběrem odpovědí (50 otázek) z oblasti slovní zásoby, mluvnice, výslovnosti, porozumění textu a zařazeno je i několik otázek zjišťujících základní orientaci uchazečů v oblasti reálií anglicky mluvících zemí.

Požadovaná výchozí úroveň je vyšší střední pokročilost, odpovídající mezinárodní zkoušce First Certificate in English (tj. úrovni B2 podle Evropského jazykového portfolia pro dospělé studenty v ČR).

K úspěšnému zvládnutí disciplín v tomto studijním programu je nutné, aby student měl dobré vědomosti a dovednosti v následujících oblastech:

Ústní interakce:

schopnost přirozeným způsobem zahájit, udržovat a ukončit konverzaci, vyjádřit své pocity nejrůznější intenzity, umět podat jasné a podrobné popisy a zprávy o mnoha tématech, umět vysvětlit své stanovisko k problému, udat klady i zápory jednotlivých možností řešení.

Poslech s porozuměním:

schopnost detailně porozumět všemu, co mluvčí pronáší spisovnou formou, porozumět většině rozhlasových dokumentárních pořadů, pokud jsou ve spisovném jazyce a identifikovat řečníkovu náladu, tón atd.

Čtení s porozuměním:

umět rychle pochopit obsah a význam zpráv, článků a hodnotících zpráv k různým tématům a posoudit, zda se vyplatí jejich podrobnější četba, umět číst a rozumět textům o aktuálních otázkách, v nichž pisatel zastává zvláštní stanoviska a postoje, schopnost odhadnout význam neznámých slov na základě kontextu.

Strategie a jazykové prostředky:

schopnost používat ustálené výrazy s cílem získat čas pro správnou formulaci, uvědomovat si své časté chyby a při mluvení se jim snažit vyhnout, umět předat správně i podrobnou informaci, umět hovořit déle i v rychlejším tempu bez větších pauz.

Písemný projev:

umět písemně shrnout informace z různých pramenů a médií a vysvětlit určitý problém v písemné práci nebo ve zprávě, vyzvednout přitom nejdůležitější body a uvést podrobnosti, které upřesňují/podporují argumentaci, schopnost psát podrobné a čtivé texty o skutečných/fiktivních událostech.

Orientace v základním kulturním pojmosloví:

přehledná znalost reálií anglicky mluvících zemí na úrovni maturitní zkoušky z anglického jazyka (viz kupříkladu BRENDLOVÁ, Světla. Reálie anglicky mluvících zemí. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Plzeň: Fraus, 2006. ISBN 978-80-7238-307-8.): tj. základní zeměpisná orientace, stručný dějinný vývoj, systém politického uspořádání, významní představitelé anglosaské kultury, umění a literatury, obeznámenost s tradicemi a životním stylem anglosaských zemí a informovanost o současném dění.

Doporučená studijní literatura

 • ALLA, Tim a Paul A. DAVIES. Maturita solutions. Oxford: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-455198-4.
 • SWAN, Michael. Practical English usage. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2005. ISBN 0-19-442098-1.
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use book with answers: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English with answers. Fifth edition. Cambridge: Cambridge University Press, [2019]. ISBN 978-1-108-45765-1.
 • MURPHY, Raymond. Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary learners of English. Fourth edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-1-107-48053-7.

Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost

Uchazeči mohou žádat o prominutí povinnosti vykonat zkoušku z francouzského jazyka v souladu s článkem 3.2 těchto podmínek přijetí.

Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá.

Základní popis testu

 • 50 otázek
 • 60 minut
 • 4 možné odpovědi
 • právě 1 správná odpověď
 • správná odpověď = 1 bod
 • chybná odpověď = -0,25 bodu
 • bez odpovědi, nečitelná odpověď, více vyznačených odpovědí = 0 bodů
 • maximální bodový zisk = 50,00 bodů
 • hranice úspěšnosti = 12,00 bodů
 • bodový zisk < 12,00 bodů = neúspěch u zkoušky

Vzorový test na stránkách katedry.

Další informace k přípravě na zkoušku

Písemná přijímací zkouška formou testu s výběrem odpovědí prověří nejdůležitější gramatické a lexikální jevy, čtení s porozuměním a znalosti reálií frankofonních zemí v rozsahu učiva na středních školách na jazykové úrovni B1+ dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Úkoly a text na porozumění budou tematicky mírně zaměřené na oblast francouzštiny pro specifické účely (francouzština pro hospodářskou činnost). Ukázku testu a užitečné odkazy pro přípravu na zkoušku naleznete na stránkách Katedry francouzského jazyka a literatury PdF MU v sekci pro uchazeče.

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Uchazeči mohou žádat o prominutí povinnosti vykonat zkoušku z francouzského jazyka v souladu s článkem 3.2 těchto podmínek přijetí.

Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá.

Základní popis testu

 • 50 otázek
 • 60 minut
 • 4 možné odpovědi
 • právě 1 správná odpověď
 • správná odpověď = 1 bod
 • chybná odpověď = -0,25 bodu
 • bez odpovědi, nečitelná odpověď, více vyznačených odpovědí = 0 bodů
 • maximální bodový zisk = 50,00 bodů
 • hranice úspěšnosti = 12,00 bodů
 • bodový zisk < 12,00 bodů = neúspěch u zkoušky

Vzorový test není k dispozici, zkouška bude v roce 2022 realizována poprvé. Ukázka otázek z reálií na stránkách katedry.

Další informace k přípravě na zkoušku

Písemná přijímací zkouška formou testu s výběrem odpovědí prověří nejdůležitější gramatické a lexikální jevy, čtení s porozuměním a znalosti reálií frankofonních zemí v rozsahu učiva na středních školách (tj. na minimální výstupní úrovni A2+/B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Úkoly a text na porozumění budou obecného charakteru. Ukázku otázek z reálií a užitečné odkazy pro přípravu na zkoušku naleznete na stránkách Katedry francouzského jazyka a literatury PdF MU v sekci pro uchazeče

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

Uchazeči mohou žádat o prominutí povinnosti vykonat zkoušku z hudební výchovy v souladu s článkem 3.2 těchto podmínek přijetí.

Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá.

Požadavky z praktické části zkoušky:

1) Intonace a rytmus

Schopnost hlasové reprodukce předehraných tónů, základní sluchová orientace v durových a mollových stupnicích a akordech, zopakování rytmických útvarů tleskáním.

2) Hlasová výchova

Kultivovaný a intonačně čistý přednes dvou lidových charakterově odlišných písní. S ohledem na zkušenosti uchazeče je možné zařadit i písně umělé nebo obtížnější repertoár.

3) Hra na nástroj (uchazeč vybírá hru na jeden z nástrojů):
Hra na klavír

Libovolná durová nebo mollová stupnice, odpovídající rozložený akord a dvě přednesové skladby dle vlastního výběru. Dvě lidové nebo umělé písně s vlastním doprovodem.

Hra na housle

Libovolná durová nebo mollová stupnice, odpovídající rozložený akord a dvě přednesové skladby dle vlastního výběru. Violisté přednesou odpovídající repertoár svého oboru.

Požadavky z teoretické části zkoušky:

Cílem je ověřit základní znalosti z hudební nauky, orientační přehled v oblasti dějin hudby, všeobecný přehled uchazeče o současném hudebním dění. Předpokladem přijetí je prokazatelný zájem uchazeče o zvolený obor.

Hodnocení přijímací zkoušky:

 • Každé součásti z praktické části zkoušky je přiřazeno shodné bodové hodnocení 0–30 bodů, teoretické části hodnocení 0-10 bodů. Celkové bodové hodnocení se tedy pohybuje v rozsahu 0–100 bodů.
 • Přijímací komise je jmenována vedoucím katedry a je nejméně tříčlenná.
 • Pro úspěch u talentové zkoušky musí uchazeč dosáhnout nejméně 20 % z celkového bodového hodnocení, tedy 20 bodů. Uchazeči, kteří dosáhnou méně než 20 bodů, budou v talentové zkoušce hodnoceni jako neúspěšní.

Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání

Uchazeči mohou žádat o prominutí povinnosti vykonat zkoušku z výtvarné výchovy v souladu s článkem 3.2 těchto podmínek přijetí.

Základní popis zkoušky

Zkouška je jednokolová a probíhá distančně. Komise při ní posoudí a ohodnotí prezentační portfolio a povinný úkol v elektronické formě. Uchazečky a uchazeči vloží dva samostatné a patřičně označené soubory do e-přihlášky nejpozději do 22. dubna 2022 včetně. Materiály budou archivovány jako doklad oborové zkoušky.

A. Prezentační portfolio

Poznámka:

 • Elektronický soubor ve formátu PDF (označený celým jménem, bez diakritiky)
 • Úvodní strana portfolia musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu, celý název střední školy a oborové kombinace, na které se uchazeč hlásí.
 • Prezentačním portfoliem se rozumí ukázky studijních prací, školních prací a volné tvorby, které v přiměřeném rozsahu a zpracování představí úroveň tvorby, výtvarné zaměření a výtvarné aktivity uchazeče.
 • Případné formy audiovizuální tvorby uchazeč v portfoliu předloží jako dílčí informaci v podobě dokumentace a popisu díla (součástí popisu může být odkaz na externí webovou platformu, kde lze dílo zhlédnout).
B. Povinný úkol na téma podle předem stanoveného zadání (viz poznámka)

Poznámka:

 • Elektronický soubor ve formátu PDF (označený celým jménem, bez diakritiky)
 • Úvodní strana povinného úkolu musí obsahovat téma zadání, jméno, příjmení, datum narození, adresu, celý název střední školy a oborové kombinace, na které se uchazeč hlásí.
 • Téma zadání povinného úkolu a jeho specifikace bude zveřejněno nejpozději k 7. březnu 2022 na www.ped.muni.cz/kvv a vloženo v podobě elektronického dokumentu v e-přihlášce uchazeče.
 • V případě, že uchazeč vytvoří povinný úkol v audiovizuální formě, předloží dokumentaci a popis díla s odkazem na externí webovou platformu, kde bude možné dílo zhlédnout.

Hodnocení přijímací zkoušky

 • Každé části zkoušky je přiřazeno shodné bodové hodnocení 0–40 bodů. S ohledem na výjimečnou kvalitu a jedinečnost portfolia nebo povinného úkolu komise může zvýšit hodnocení u jednotlivých částí zkoušky až o 10 bodů. Celkové bodové hodnocení se tedy pohybuje v rozsahu 0–100 bodů.
 • Přijímací komise je jmenována vedoucím katedry a je nejméně tříčlenná.
 • Pro úspěch u talentové zkoušky musí uchazeč dosáhnout nejméně 20 % z celkového bodového hodnocení, tedy 20 bodů. Uchazeči, kteří dosáhnou méně než 20 bodů, budou v talentové zkoušce hodnoceni jako neúspěšní.

Článek 3: Podmínky prominutí TSP nebo jiné součásti přijímací zkoušky

Prominutí povinnosti vykonat Test studijních předpokladů (TSP) se vztahuje jen k hlavnímu studijnímu plánu ve sdruženém studiu nebo k jednooborovému studijnímu plánu a jsou uvedeny v čl. 3.1.

Podmínky prominutí povinnosti vykonat jinou součást přijímací zkoušky (odborná/talentová zkouška) se vztahují jak na hlavní, tak i vedlejší plán a jsou uvedeny v čl 3.2. 

3.1 Podmínky pro prominutí TSP

1) Děkan fakulty promine Test studijních předpokladů uchazeči o studium, který se umístil do 3. místa včetně v ústředním (celostátním) nebo krajském kole středoškolské odborné činnosti nebo olympiády (tj. soutěží typu A vyhlášených ve Věstníku MŠMT podle Vyhlášky č. 55/2005 Sb.) v oblasti související se zvoleným studijním programem nebo studijním plánem.

2) Žádost o prominutí se vkládá do elektronické přihlášky nejpozději do posledního dne podávání přihlášek ke studiu (28. 2. 2022).

3) Soubor se žádostí je třeba nahrát přímo do prostředí e-přihlášky. Postup vložení žádosti:

Uchazeč spolu s žádostí nahrává barevně naskenované povinné přílohy dokládající splnění vypsaných podmínek (vysvědčení ze SŠ, diplomy z olympiád aj.). Povolené formáty souborů jsou .doc(x), .pdf, .jpg, .png. V případě pochybností o originalitě barevně naskenovaného materiálu si může fakulta dodatečně vyžádat doručení žádosti a příloh v tištěné podobě.

4) Příbuznost oborů středoškolské odborné činnosti a předmětů olympiád se zvoleným studijním programem nebo plánem posuzují garanti programů.

5) Uchazeč může požádat o prominutí TSP také u těchto programů a za splnění následujících podmínek:

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

 • Uchazeč absolvoval studium fyziky na SŠ alespoň po dobu dvou let. Studijní průměr z profilového předmětu fyzika měl nižší nebo roven 2,0, přičemž se bere v úvahu z posledního ročníku vysvědčení pololetní, z předcházejících ročníků vysvědčení závěrečná.
Chemie se zaměřením na vzdělávání

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

 • Uchazeč absolvoval studium chemie na SŠ alespoň po dobu dvou let. Studijní průměr z profilového předmětu chemie je nižší nebo roven 2,0, přičemž se bere v úvahu z posledního ročníku vysvědčení pololetní, z předcházejících ročníků vysvědčení závěrečná.
Matematika se zaměřením na vzdělávání

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

 • Uchazeč absolvoval výuky matematiky na SŠ alespoň po dobu čtyř let s hodnocením 1 (výborně) nebo 2 (chvalitebně) ve dvou posledních ročnících, a zároveň celkový prospěch ve dvou posledních ročnících SŠ "prospěl s vyznamenáním". Počítá se vysvědčení z předposledního ročníku závěrečné a z posledního ročníku pololetní.
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

 • Uchazeč získal mezinárodní certifikát o znalosti německého jazyka na úrovni B1 a vyšší.
 • Uchazeč předloží hodnověrný dokument jednoznačně prokazující dosaženou jazykovou kompetenci srovnatelnou s úrovní B1 nebo vyšší (např. kopie školních vysvědčení z německy mluvící země, kopii vysvědčení o absolvované státní zkoušce na jazykové škole aj.). Relevanci a aktuálnost těchto dokladů posoudí garantka programu.
 • Uchazeč vykonal maturitní zkoušku z německého jazyka v německy mluvící zemi.
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

 • Uchazeč se umístil na 1. – 3. místě v kategoriích sólové recitace a sólového hudebního vystoupení v rámci festivalu ARS POETICA – Puškinův památník.
 • Uchazeč se umístil na 1. – 3. místě v ústředním kole konverzační soutěže v ruském jazyce https://talentovani.cz/souteze/soutez-v-jazyce-ruskem.
Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

 • Uchazeč má studijní průměr z vybraných tří odborných technických předmětů v oborech strojírenství, elektrotechnika, elektronika, informatika ze studia na SŠ nižší nebo roven 2,0.
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

 • Uchazeč byl v celkovém prospěchu posledních čtyř ročníků českého gymnázia nebo české střední pedagogické školy hodnocen "prospěl s vyznamenáním", přičemž z posledního ročníku se bere v úvahu vysvědčení pololetní, a zároveň toto vysvědčení nesmí být starší deseti let.
Učitelství pro mateřské školy

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

 • Uchazeč byl v celkovém prospěchu posledních čtyř ročníků českého gymnázia nebo české střední pedagogické školy hodnocen "prospěl s vyznamenáním", přičemž z posledního ročníku se bere v úvahu vysvědčení pololetní, a zároveň toto vysvědčení nesmí být starší deseti let.
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

 • Uchazeč studoval biologii na SŠ po dobou alespoň dvou let a zároveň měl prospěch ve dvou posledních ročnících studia biologie a zároveň byl ve dvou posledních ročnících studia biologie hodnocen nejhůř stupněm 2 (chvalitebně).

3.2 Podmínky pro prominutí odborné nebo talentové zkoušky

1) Odborná nebo talentová zkouška je stanovena pro programy uvedené v čl. 2 odst. 3 tohoto dokumentu.

2) Žádost o prominutí se vkládá do elektronické přihlášky nejpozději do posledního dne podávání přihlášek ke studiu (28. 2. 2022) s výjimkou Francouzského jazyka pro hospodářskou činnost (viz níže). Postup podání žádosti a příslušných dokumentů viz čl. 3.1 odst. 3).

3) Uchazeč může požádat o prominutí odborné nebo talentové zkoušky za splnění následujících podmínek:

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (všechny studijní plány)

Konání odborné zkoušky z anglického jazyka bude uchazečům prominuto, pokud doložením barevného skenu originálního dokumentu prokážou, že v letech 2019 – 2022 úspěšně absolvovali alespoň jednu z následujících zkoušek s příslušnými výsledky:

 • Státní jazyková zkouška: základní (B2), všeobecná (C1) nebo speciální (C2)
 • Cambridge English Certificate: B2 First (FCE), dříve známý jako First Certificate in English (FCE)
 • Cambridge English Certificate: B2 First for Schools dříve známý jako First Certificate in English for Schools (FCE for Schools)
 • Cambridge English Certificate: C1 Advanced, dříve známý jako Certificate in Advanced English (CAE)
 • Cambridge English Certificate: C2 Proficiency, dříve známý jako Certificate of Proficiency in English (CPE)
 • Cambridge IGCSE English as a Second Language (Count-in speaking) - 0511: stupeň A, B nebo C
 • IELTS Academic: stupeň 5,5 nebo vyšší
 • IELTS General Training: stupeň 5,5 nebo vyšší
 • TOEFL iBT®: počet bodů 72 (B2) nebo vyšší
 • City & Guilds International ESOL a International Spoken ESOL (nutné oba certifikáty): úroveň Communicator (B2), Expert (C1) nebo Mastery (C2)
 • City & Guilds Pitman Qualifications ESOL a SESOL (nutné oba certifikáty): úroveň Communicator (B2), Expert (C1) nebo Mastery (C2)
 • LanguageCert International ESOL (Listening, Reading, Writing) a LanguageCert International ESOL Spoken Exam: (nutné oba certifikáty): úroveň Communicator (B2), Expert (C1) nebo Mastery (C2)
 • Pearson Tests of English General Level 3 (B2), 4 (C1) nebo 5 (C2)
 • IB (International Baccalaureate) Diploma Programme: English A nebo B, stupeň 5-7

Je-li uchazeči prominuta odborná zkouška z anglického jazyka a zvolil-li ve dvouoborovém studiu studijní plán programu Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání jako hlavní, promíjí se současně také povinnost konat Test studijních předpokladů.

Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (hlavní i vedlejší studijní plán)

Uvedené informace platí jak pro hlavní, tak pro vedlejší studijní program sdruženého studia Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (na PdF MU) a Veřejná ekonomika a správa (na ESF MU). Příslušné dokumenty je třeba spolu se žádostí o prominutí zkoušky nahrát do e-přihlášky nejpozději do 8. 4. 2022, termínu v souladu s ESF MU.

Konání odborné zkoušky z francouzského jazyka bude prominuto při splnění minimálně jedné z následujících podmínek:

 • Uchazeč je držitelem mezinárodního jazykového certifikátu z francouzštiny na úrovni B2 a vyšší. (Vložit  barevný sken příslušného certifikátu).
 • Uchazeč se umístil na 1. – 3. místě v krajském a vyšším kole Soutěže v cizích jazycích – Francouzský jazyk, kategorie B2. (Vložit barevný sken diplomu nebo potvrzení o umístění).
 • Uchazeč je studentem nebo absolventem bilingvního gymnázia (česko/slovensko-francouzské sekce) zakončeného francouzskou maturitou s certifikátem francouzského ministerstva školství „Attestation C1“. (Vložit barevný sken potvrzení o úspěšném absolvování francouzské části maturity nebo barevný sken příslušného certifikátu).
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (všechny studijní plány)

Konání odborné zkoušky z francouzského jazyka bude prominuto při splnění minimálně jedné z následujících podmínek:

 • Uchazeč je držitelem mezinárodního jazykového certifikátu z francouzštiny na úrovni B1 a vyšší. (Vložit barevný sken příslušného certifikátu).
 • Uchazeč se umístil na 1.–3. místě v krajském a vyšším kole Soutěže v cizích jazycích – Francouzský jazyk, kategorie B1 a vyšší. (Vložit barevný sken diplomu nebo potvrzení o umístění).
 • Uchazeč je studentem nebo absolventem bilingvního gymnázia (česko/slovensko-francouzské sekce) zakončeného francouzskou maturitou s certifikátem francouzského ministerstva školství „Attestation C1“. (Vložit barevný sken potvrzení o úspěšném absolvování francouzské části maturity nebo barevný sken příslušného certifikátu).

Je-li uchazeči prominuta odborná zkouška z francouzského jazyka a zvolil-li ve dvouoborovém studiu studijní plán programu Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání jako hlavní, promíjí se současně také povinnost konat Test studijních předpokladů.

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (hlavní i vedlejší studijní plán)

Konání talentové zkoušky z hudební výchovy bude prominuto při splnění následující podmínky:

Je-li uchazeči prominuta talentová zkouška z hudební výchovy a zvolil-li ve dvouoborovém studiu studijní plán programu Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání jako hlavní, promíjí se současně také povinnost konat Test studijních předpokladů.

Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání (všechny studijní plány)

Konání talentové zkoušky z výtvarné výchovy bude prominuto při splnění následující podmínky:

Je-li uchazeči prominuta talentová zkouška z výtvarné výchovy a zvolil-li ve dvouoborovém studiu studijní plán programu Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání jako hlavní, promíjí se současně také povinnost konat Test studijních předpokladů.

Článek 4: Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

1) Vyhodnocení jednotlivých součástí přijímací zkoušky je provedeno pomocí percentilů. Percentil je vypočtený v té variantě přijímací zkoušky, kterou uchazeč absolvoval, je-li zkouška realizována ve více variantách. Percentil vyjadřuje, kolik procent uchazečů podalo nižší nebo stejný výkon, a nabývá hodnoty maximálně 100,00, minimální hodnota percentilu je téměř nulová.

2) Celková hodnota výsledku přijímací zkoušky uchazeče je dána součtem hodnot percentilů získaných v jednotlivých částech přijímací zkoušky.

3) Pořadí uchazečů je dáno jejich seřazením v každém ze zvolených studijních programů podle celkové hodnoty výsledku přijímací zkoušky od nejvyšší po nejnižší. Ve sdruženém studiu jsou sestavena pořadí zvlášť pro program hlavní a pro program vedlejší.

4) Děkan navrhne přijetí ke studiu takovému množství úspěšných uchazečů, aby výsledný počet zapsaných studentů v jednotlivých programech nepřekročil maximální možnou kapacitu těchto programů. Nejvyšší počet studentů přijímaných do programů je zveřejněn v čl. 6 tohoto dokumentu. Zveřejněný nejvyšší počet studentů přijímaných do programu nemusí být naplněn.

5) Hranice úspěchu u Testu studijních předpokladů (TSP) je stanovena na percentil 30,00. Uchazeči, kteří v TSP dosáhnou percentilové hranice nižší než 30,00, budou v přijímacím řízení hodnoceni jako neúspěšní a obdrží rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro neprospěch u přijímací zkoušky.

6) Hranice úspěšnosti jsou stanoveny také u odborných a talentových zkoušek a jsou uvedeny v čl. 2, odst. 3 pod názvy jednotlivých programů.

7) Uchazeči, kterému děkan promine povinnost vykonat Testu studijních předpokladů (TSP) nebo jinou součást přijímací zkoušky (podle čl. 2 odst. 3), bude v přihlášce ke studiu ve vybraném studijním programu dosazena k výsledku příslušné součásti přijímací zkoušky hodnota percentilu 100,00.

8) Děkan může přijmout mimo pořadí uchazeče se specifickými nároky, který úspěšně vykoná přijímací zkoušku.

9) Děkan může přijmout uchazeče, který absolvoval studijní program nebo jeho část nebo studuje jiný studijní program na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí, podle Odlišných podmínek pro přijetí ke studiu podle § 49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (viz dále čl. 5).

Článek 5: Odlišné podmínky pro přijetí ke studiu

1) Možnost využít odlišné podmínky pro přijetí ke studiu na Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity je určena uchazečům, kteří z vážných důvodů zdravotních nebo sociálních žádají o přijetí ke studiu ve studijním programu, jehož část dříve absolvovali na Masarykově univerzitě nebo jiné vysoké škole. Tyto důvody je třeba uvést a patřičně doložit.

2) Řízení o přijetí podle tohoto článku se zahajuje doručením písemné žádosti o přijetí ke studiu adresované Studijnímu oddělení Pedagogické fakulty MU, Poříčí 7, 603 00 Brno. Žádost musí obsahovat:
  a) ověřenou kopii dokladu o dosavadním studiu (potvrzení o studiu, doklad o absolvovaných předmětech),
  b) název požadovaného studijního programu,
  c) informaci o formě studia, do kterého se uchazeč hlásí (prezenční, kombinovaná),
  d) zdůvodnění žádosti.

3) Přijímací řízení probíhá bez přijímací zkoušky. Přijetí ke studiu může být limitováno akreditací, realizací požadovaného studia a výukovou kapacitou. Pořadí uchazečů v tomto přijímacím řízení je dáno časovým pořadím podání jejich žádosti.

4) V případě vyhovění žádosti stanoví termín nástupu ke studiu děkan.

Článek 6: Nejvyšší možný počet studentů přijímaných ke studiu

Program/obor

Počet přijatých

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

220

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

252

Dějepis se zaměřením na vzdělávání

211

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

120

Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost

50

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

117

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

80

Chemie se zaměřením na vzdělávání

126

Logopedie

120

Matematika se zaměřením na vzdělávání

236

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

186

Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

360

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

150

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

140

Sociální pedagogika

100

Sociální pedagogika a volný čas

120

Speciální pedagogika

320

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

160

Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání

140

Učitelství praktického vyučování

200

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

340

Učitelství pro mateřské školy

200

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

210

Vychovatelství

60

Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání

130

Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

225

 

Počet přijatých studentů zpravidla nebývá roven počtu zapsaných studentů. Očekáváme, že se ke studiu na Pedagogické fakultě zapíše přibližně 55 % přijatých studentů. Děkan fakulty tedy navrhne přijetí ke studiu takovému množství úspěšných uchazečů, aby výsledný počet zapsaných studentů v jednotlivých programech nepřekročil maximální možnou kapacitu těchto programů. Zveřejněný nejvyšší počet studentů přijímaných do programu však nemusí být naplněn.

Článek 7: Závěrečná ustanovení

1) Uchazeči podávají výhradně elektronickou přihlášku, tzv. e-přihlášku. Podání papírové přihlášky není možné. Výrazem „přihláška“ se v tomto dokumentu rozumí vždy jen elektronická forma přihlášky, tedy „e-přihláška“.

2) Výjimkou z ustanovení odst. 1 je řízení podle čl. 5.

3) Neexistuje možnost dodatečného podání e-přihlášky po skončení období jejich přijímání.

4) Neexistuje možnost dodatečných změn v e-přihláškách po skončení období jejich přijímání (28. 2. 2022).

5) Pro přijímání uchazečů ke studiu v cizojazyčných studijních programech jsou uplatňovány specifické podmínky a kritéria ustanovená v samostatném dokumentu přístupném ze stránek Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

6) Tvary mužského rodu v tomto dokumentu jsou zástupné pro všechna pohlaví a opírají se o znění zákona 111/1998 (Zákon o VŠ).

Článek 8: Platnost a účinnost

1) Tento dokument byl schválen Akademickým senátem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity dne 5. 10. 2021.

2) Tento dokument nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

3) Tento dokument nabývá účinnosti dne 1. 11. 2021.

Akademický rok 2021/2022

Článek 1: ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ A ZÁPIS DO STUDIA

1) Podmínkou přijetí a k zápisu do studia v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na program bakalářský, je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Splnění této podmínky uchazeč navržený k přijetí dokládá odevzdáním úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení v den stanovený pro zápis do studia.

2) Bude-li v den konání zápisu ověřeno, že uchazeč splnil zákonem stanovené a děkanem vyhlášené podmínky, bude ještě týž den zapsán do studia. Vykonáním zápisu může být pověřena jiná osoba, která se u zápisu prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem uchazeče.

3) Uchazeč, který získal zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky, prokazuje splnění podmínky uvedené zde v odst. 1 podle čl. 3 směrnice MU č. 2/2019 Ověřování podmínky přijetí ke studiu u absolventů zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání.

4) Dokumenty k prokázání splnění podmínky k přijetí ke studiu podle odst. 3 uchazeč předloží nejpozději do 30. 6. 2021.

5) Posouzení splnění podmínky přijetí ke studiu na základě zahraničního dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání je zpoplatněno v souladu s čl. 29 Statutu Masarykovy univerzity a s Přílohou č. 2 ke Statutu Masarykovy univerzity. Výše poplatku je stanovena opatřením děkana č. 1/2020.

Článek 2: PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

1) Podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu, který nenavazuje na program bakalářský, je ověření úrovně obecných studijních předpokladů přijímací zkouškou, a to formou písemného Testu studijních předpokladů (TSP). Za obsah a způsob vyhodnocení TSP odpovídá Masarykova univerzita, nikoliv její jednotlivé fakulty. Uchazeč koná TSP jednou, výsledek se uchazeči započítá do všech kompletních přihlášek ke studiu na Masarykově univerzitě, kde je TSP předepsán.

2) Další podmínkou pro přijetí uchazeče do studia v bakalářském a magisterském studijním programu, který nenavazuje na program bakalářský, může být ověření určitých znalostí, schopností nebo nadání uchazeče, které se zjišťují odbornou nebo talentovou zkouškou. Tato zkouška může mít formu písemnou, ústní, praktickou, nebo může uvedené formy kombinovat. Je-li odborná nebo talentová zkouška stanovena, je nedílnou součástí přijímací zkoušky.

3) Odborná nebo talentová zkouška je součástí přijímací zkoušky do hlavních i vedlejších, popř. jednooborových studijních plánů následujících bakalářských programů:

ANGLICKÝ JAZYK SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZMĚNA! ZKOUŠKA PROBĚHNE ONLINE!

Uchazeči mohou žádat o prominutí povinnosti vykonat zkoušku z anglického jazyka v souladu s článkem 3.2 těchto podmínek přijetí.

Termín konání zkoušky bude uveden spolu s dalšími instrukcemi v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá.

ZÁKLADNÍ POPIS TESTU

Písemný test (ONLINE) má 50 otázek, maximální počet získaných bodů je 50. Na práci s testem je vyhrazeno 60 minut. Vždy je správná právě jediná odpověď z nabízených. Za správnou odpověď uchazeč obdrží 1 bod. Za chybnou odpověď je uchazeči odečteno 0,25 bodu. Za žádnou odpověď je uděleno 0 bodů. Hranice úspěšnosti je stanovena na 12,00 bodů. Uchazeči, kteří dosáhnou méně než 12,00 bodů, budou hodnoceni jako neúspěšní.

DALŠÍ INFORMACE K PŘÍPRAVĚ NA ZKOUŠKU

Přijímací zkouška z anglického jazyka se skládá z písemného testu (online) s výběrem odpovědí (50 otázek) z oblasti slovní zásoby, mluvnice, výslovnosti, porozumění textu a zařazeno je i několik otázek zjišťujících základní orientaci uchazečů v oblasti reálií anglicky mluvících zemí.

Požadovaná výchozí úroveň je vyšší střední pokročilost, odpovídající mezinárodní zkoušce First Certificate in English (tj. úrovni B2 podle Evropského jazykového portfolia pro dospělé studenty v ČR).

K úspěšnému zvládnutí disciplín v tomto studijním programu je nutné, aby student měl dobré vědomosti a dovednosti v následujících oblastech:

Ústní interakce:

schopnost přirozeným způsobem zahájit, udržovat a ukončit konverzaci, vyjádřit své pocity nejrůznější intenzity, umět podat jasné a podrobné popisy a zprávy o mnoha tématech, umět vysvětlit své stanovisko k problému, udat klady i zápory jednotlivých možností řešení.

Poslech s porozuměním:

schopnost detailně porozumět všemu, co mluvčí pronáší spisovnou formou, porozumět většině rozhlasových dokumentárních pořadů, pokud jsou ve spisovném jazyce a identifikovat řečníkovu náladu, tón atd.

Čtení s porozuměním:

umět rychle pochopit obsah a význam zpráv, článků a hodnotících zpráv k různým tématům a posoudit, zda se vyplatí jejich podrobnější četba, umět číst a rozumět textům o aktuálních otázkách, v nichž pisatel zastává zvláštní stanoviska a postoje, schopnost odhadnout význam neznámých slov na základě kontextu.

Strategie a jazykové prostředky:

schopnost používat ustálené výrazy s cílem získat čas pro správnou formulaci, uvědomovat si své časté chyby a při mluvení se jim snažit vyhnout, umět předat správně i podrobnou informaci, umět hovořit déle i v rychlejším tempu bez větších pauz.

Písemný projev:

umět písemně shrnout informace z různých pramenů a médií a vysvětlit určitý problém v písemné práci nebo ve zprávě, vyzvednout přitom nejdůležitější body a uvést podrobnosti, které upřesňují/podporují argumentaci, schopnost psát podrobné a čtivé texty o skutečných/fiktivních událostech.

Orientace v základním kulturním pojmosloví:

přehledná znalost reálií anglicky mluvících zemí na úrovni maturitní zkoušky z anglického jazyka (viz kupříkladu BRENDLOVÁ, Světla. Reálie anglicky mluvících zemí. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Plzeň: Fraus, 2006. ISBN 978-80-7238-307-8.): tj. základní zeměpisná orientace, stručný dějinný vývoj, systém politického uspořádání, významní představitelé anglosaské kultury, umění a literatury, obeznámenost s tradicemi a životním stylem anglosaských zemí a informovanost o současném dění.

DOPORUČENÁ STUDIJNÍ LITERATURA

ALLA, Tim a Paul A. DAVIES. Maturita solutions. Oxford: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-455198-4.

SWAN, Michael. Practical English usage. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2005. ISBN 0-19-442098-1.

MURPHY, Raymond. English grammar in use book with answers: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English with answers. Fifth edition. Cambridge: Cambridge University Press, [2019]. ISBN 978-1-108-45765-1.

MURPHY, Raymond. Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary learners of English. Fourth edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-1-107-48053-7.

FRANCOUZSKÝ JAZYK PRO HOSPODÁŘSKOU ČINNOST

ZMĚNA! ZKOUŠKA PROBĚHNE ONLINE!

Uchazeči mohou žádat o prominutí povinnosti vykonat zkoušku z francouzského jazyka v souladu s článkem 3.2 těchto podmínek přijetí.

Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá.

ZÁKLADNÍ POPIS TESTU

Písemný test (ONLINE) má 50 otázek, maximální počet získaných bodů je 50. Na práci s testem je vyhrazeno 60 minut. Vždy je správná právě jediná odpověď z nabízených. Za správnou odpověď uchazeč obdrží 1 bod. Za chybnou odpověď je uchazeči odečteno 0,25 bodu. Za žádnou odpověď je uděleno 0 bodů. Hranice úspěšnosti je stanovena na 12,00 bodů. Uchazeči, kteří dosáhnou méně než 12,00 bodů, budou hodnoceni jako neúspěšní.

DALŠÍ INFORMACE K PŘÍPRAVĚ NA ZKOUŠKU

Písemná přijímací zkouška formou online testu s výběrem odpovědí prověří nejdůležitější gramatické a lexikální jevy v rozsahu učiva na středních školách, čtení s porozuměním a znalosti reálií frankofonních zemí.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA A VIZUÁLNÍ TVORBA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

Uchazeči mohou žádat o prominutí povinnosti vykonat zkoušku z výtvarné výchovy v souladu s článkem 3.2 těchto podmínek přijetí.

ZÁKLADNÍ POPIS ZKOUŠKY

Zkouška je jednokolová a probíhá distančně. Komise při ní posoudí a ohodnotí prezentační portfolio a povinný úkol v elektronické formě. Uchazečky a uchazeči vloží dva samostatné a patřičně označené soubory do e-přihlášky nejpozději do 18. dubna 2021 včetně. Materiály budou archivovány jako doklad oborové zkoušky.

A. Prezentační portfolio

Poznámka:

 • Elektronický soubor ve formátu PDF (označený celým jménem, bez diakritiky)
 • Úvodní strana portfolia musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu, celý název střední školy a oborové kombinace, na které se uchazeč hlásí.
 • Prezentačním portfoliem se rozumí ukázky studijních prací, školních prací a volné tvorby, které v přiměřeném rozsahu a zpracování představí úroveň tvorby, výtvarné zaměření a výtvarné aktivity uchazeče.
 • Případné formy audiovizuální tvorby uchazeč v portfoliu předloží jako dílčí informaci v podobě dokumentace a popisu díla (součástí popisu může být odkaz na externí webovou platformu, kde lze dílo zhlédnout).

B. Povinný úkol na téma podle předem stanoveného zadání (viz poznámka)

Poznámka:

 • Elektronický soubor ve formátu PDF (označený celým jménem, bez diakritiky)
 • Úvodní strana povinného úkolu musí obsahovat téma zadání, jméno, příjmení, datum narození, adresu, celý název střední školy a oborové kombinace, na které se uchazeč hlásí.
 • Téma zadání povinného úkolu a jeho specifikace bude zveřejněno nejpozději k březnu 2021 na www.ped.muni.cz/kvv a vloženo v podobě elektronického dokumentu v e-přihlášce uchazeče.
 • V případě, že uchazeč vytvoří povinný úkol v audiovizuální formě, předloží dokumentaci a popis díla s odkazem na externí webovou platformu, kde bude možné dílo zhlédnout.

HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 • Každé části zkoušky je přiřazeno shodné bodové hodnocení 0–40 bodů. S ohledem na výjimečnou kvalitu a jedinečnost portfolia nebo povinného úkolu komise může zvýšit hodnocení u jednotlivých částí zkoušky až o 10 bodů. Celkové bodové hodnocení se tedy pohybuje v rozsahu 0–100 bodů.
 • Přijímací komise je jmenována vedoucím katedry a je nejméně tříčlenná.
 • Pro úspěch u talentové zkoušky musí uchazeč dosáhnout nejméně 20 % z celkového bodového hodnocení, tedy 20 bodů. Uchazeči, kteří dosáhnou méně než 20 bodů, budou v talentové zkoušce hodnoceni jako neúspěšní.

Článek 3: PODMÍNKY PROMINUTÍ TSP NEBO JINÉ SOUČÁSTI PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Prominutí se vztahuje jen k hlavnímu studijnímu plánu ve sdruženém studiu nebo k jednooborovému studijnímu plánu. Jelikož však obory uvedené v čl. 2, odst. 3 vyžadují vykonání oborové/talentové zkoušky i do vedlejšího studijního plánu, vztahují se tyto podmínky prominutí i na uvedené vedlejší plány.

3.1 PODMÍNKY PRO PROMINUTÍ TSP

1) Děkan fakulty promine Test studijních předpokladů uchazeči o studium, který se umístil do 3. místa včetně v ústředním (celostátním) nebo krajském kole středoškolské odborné činnosti nebo olympiády (tj. soutěží typu A vyhlášených ve Věstníku MŠMT podle Vyhlášky č. 55/2005 Sb.) v oblasti související se zvoleným studijním programem nebo studijním plánem.

2) Žádost o prominutí se vkládá do elektronické přihlášky nejpozději do posledního dne podávání přihlášek ke studiu (28. 2. 2021).

3) Soubor se žádostí je třeba nahrát přímo do prostředí e-přihlášky. Postup vložení žádosti:

Uchazeč spolu s žádostí nahrává naskenované povinné přílohy dokládající splnění vypsaných podmínek (vysvědčení ze SŠ, diplomy z olympiád aj.). Povolené formáty souborů jsou .doc(x), .pdf, .jpg, .png. V případě pochybností o originalitě naskenovaného materiálu si může fakulta dodatečně vyžádat doručení žádosti a příloh v tištěné podobě.

4) Příbuznost oborů středoškolské odborné činnosti a předmětů olympiád se zvoleným studijním programem nebo plánem posuzují garanti programů.

5) Uchazeč může požádat o prominutí TSP také u těchto programů a za splnění následujících podmínek:

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

Uchazeč je držitelem mezinárodního jazykového certifikátu z francouzštiny na úrovni B1 a vyšší. (Vložit kopii příslušného certifikátu).

Uchazeč je studentem nebo absolventem bilingvního gymnázia (česko/slovensko-francouzské sekce) zakončeného francouzskou maturitou s certifikátem francouzského ministerstva školství „Attestation C1“. (Vložit potvrzení o úspěšném absolvování francouzské části maturity nebo příslušný certifikát).

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

Uchazeč absolvoval studium fyziky na SŠ alespoň po dobu dvou let. Studijní průměr z profilového předmětu fyzika měl nižší nebo roven 2,0, přičemž se bere v úvahu z posledního ročníku vysvědčení pololetní, z předcházejících ročníků vysvědčení závěrečná.

Chemie se zaměřením na vzdělávání

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

Uchazeč absolvoval studium chemie na SŠ alespoň po dobu dvou let. Studijní průměr z profilového předmětu chemie je nižší nebo roven 2,0, přičemž se bere v úvahu z posledního ročníku vysvědčení pololetní, z předcházejících ročníků vysvědčení závěrečná.

Matematika se zaměřením na vzdělávání

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

Uchazeč absolvoval výuky matematiky na SŠ alespoň po dobu čtyř let s hodnocením 1 (výborně) nebo 2 (chvalitebně) ve dvou posledních ročnících, a zároveň celkový prospěch ve dvou posledních ročnících SŠ "prospěl s vyznamenáním". Počítá se vysvědčení z předposledního ročníku závěrečné a z posledního ročníku pololetní.

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

Uchazeč získal mezinárodní certifikát o znalosti německého jazyka na úrovni B1 a vyšší.
Uchazeč vykonal maturitní zkoušku z německého jazyka v německy mluvící zemi

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

Uchazeč se umístil na 1. – 3. místě v kategoriích sólové recitace a sólového hudebního vystoupení v rámci festivalu ARS POETICA – Puškinův památník.

Uchazeč se umístil na 1. – 3. místě v ústředním kole konverzační soutěže v ruském jazyce https://talentovani.cz/souteze/soutez-v-jazyce-ruskem.

Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

Uchazeč má studijní průměr z vybraných tří odborných technických předmětů v oborech strojírenství, elektrotechnika, elektronika, informatika ze studia na SŠ nižší nebo roven 2,0.

Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

Uchazeč byl v celkovém prospěchu ve dvou posledních ročnících gymnázia nebo střední pedagogické školy hodnocen "prospěl s vyznamenáním", přičemž se bere v úvahu z předposledního ročníku vysvědčení pololetní a závěrečné, z posledního ročníku vysvědčení pololetní, a zároveň vysvědčení z posledního ročníku nesmí být starší deseti let.

Učitelství pro mateřské školy

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

Uchazeč byl v celkovém prospěchu ve dvou posledních ročnících gymnázia nebo střední pedagogické školy hodnocen "prospěl s vyznamenáním", přičemž se bere v úvahu z předposledního ročníku vysvědčení pololetní a závěrečné, z posledního ročníku vysvědčení pololetní, a zároveň vysvědčení z posledního ročníku nesmí být starší deseti let.

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

Uchazeč studoval biologii na SŠ po dobou alespoň dvou let a zároveň měl prospěch ve dvou posledních ročnících studia biologie hodnocen nejvýše stupněm 2 (chvalitebně).

3.2 PODMÍNKY PRO PROMINUTÍ ODBORNÉ NEBO TALENTOVÉ ZKOUŠKY

1) Odborná nebo talentová zkouška je stanovena pro programy uvedené v čl. 2 odst. 3 tohoto dokumentu.

2) Žádost o prominutí se vkládá do elektronické přihlášky nejpozději do posledního dne podávání přihlášek ke studiu (28. 2. 2021) s výjimkou Francouzského jazyka pro hospodářskou činnost (viz níže). Postup podání žádosti a příslušných dokumentů viz čl. 3.1 odst. 3).

3) Uchazeč může požádat o prominutí odborné nebo talentové zkoušky za splnění následujících podmínek:

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (všechny studijní plány)

Konání oborové zkoušky z anglického jazyka bude uchazečům a uchazečkám prominuto, pokud doložením skenu originálního dokumentu prokážou, že v letech 2018-2021 úspěšně absolvovali alespoň jednu z následujících zkoušek s příslušnými výsledky:

 • Státní jazyková zkouška: základní (B2), všeobecná (C1) nebo speciální (C2)
 • Cambridge English Certificate: B2 First (FCE), dříve známý jako First Certificate in English (FCE)
 • Cambridge English Certificate: B2 First for Schools dříve známý jako First Certificate in English for Schools (FCE for Schools)
 • Cambridge English Certificate: C1 Advanced, dříve známý jako Certificate in Advanced English (CAE)
 • Cambridge English Certificate: C2 Proficiency, dříve známý jako Certificate of Proficiency in English (CPE)
 • Cambridge IGCSE English as a Second Language (Count-in speaking) - 0511: stupeň A, B nebo C
 • IELTS Academic: stupeň 5,5 nebo vyšší
 • IELTS General Training: stupeň 5,5 nebo vyšší
 • TOEFL iBT®: počet bodů 72 (B2) nebo vyšší
 • City & Guilds International ESOL a International Spoken ESOL (nutné oba certifikáty): úroveň Communicator (B2), Expert (C1) nebo Mastery (C2)
 • City & Guilds Pitman Qualifications ESOL a SESOL (nutné oba certifikáty): úroveň Communicator (B2), Expert (C1) nebo Mastery (C2)
 • LanguageCert International ESOL (Listening, Reading, Writing) a LanguageCert International ESOL Spoken Exam: (nutné oba certifikáty): úroveň Communicator (B2), Expert (C1) nebo Mastery (C2)
 • Pearson Tests of English General Level 3 (B2), 4 (C1) nebo 5 (C2)
 • IB (International Baccalaureate) Diploma Programme: English A nebo B, stupeň 5-7

Je-li uchazeči, který zvolil program Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání jako HLAVNÍ PROGRAM, prominuta oborová přijímací zkouška z anglického jazyka, promíjí se současně také povinnost konat Test studijních předpokladů.

Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (hlavní i vedlejší studijní plán)

O prominutí odborné přijímací zkoušky z francouzského jazyka mohou žádat všichni uchazeči o sdružené studium.

Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (hlavní studijní plán na PdF MU) + Veřejná ekonomika a správa (vedlejší studijní plán na ESF MU).

Veřejná ekonomika a správa (hlavní studijní plán na ESF MU) + Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (vedlejší studijní plán na PdF MU).

Konání oborové zkoušky z francouzského jazyka bude prominuto při splnění minimálně jedné z následujících podmínek:

 • Uchazeč je držitelem mezinárodního jazykového certifikátu z francouzštiny na úrovni B2 a vyšší. (Vložit kopii příslušného certifikátu)
 • Uchazeč se umístil na 1. – 3. místě v krajském a vyšším kole Soutěže v cizích jazycích – Francouzský jazyk, kategorie B2. (Vložit kopii diplomu nebo potvrzení o umístění).
 • Uchazeč je studentem nebo absolventem bilingvního gymnázia (česko/slovensko-francouzské sekce) zakončeného francouzskou maturitou s certifikátem francouzského ministerstva školství „Attestation C1“. (Vložit potvrzení o úspěšném absolvování francouzské části maturity nebo příslušný certifikát).

Po dohodě s ESF MU je třeba příslušné dokumenty spolu se žádostí o prominutí zkoušky nahrát do e-přihlášky nejpozději do 4. 4. 2021.

Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (hlavní i vedlejší program)

Uchazeč je držitelem diplomu s umístěním od 1. do 3. místa v krajských a vyšších kolech soutěží a soutěžních přehlídek žáků základních uměleckých škol České republiky vyhlášené MŠMT v oboru výtvarná výchova.

Je-li uchazeči prominuta talentová zkouška z výtvarné výchovy a zvolil-li jako hlavní studijní plán programu Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání, promíjí se současně také povinnost konat Test studijních předpokladů.

Článek 4: KRITÉRIA PRO VYHODNOCENÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

1) Vyhodnocení jednotlivých součástí přijímací zkoušky je provedeno pomocí percentilů. Percentil je vypočtený v té variantě přijímací zkoušky, kterou uchazeč absolvoval, je-li zkouška realizována ve více variantách. Percentil vyjadřuje, kolik procent uchazečů podalo nižší nebo stejný výkon, a nabývá hodnoty maximálně 100,00, minimální hodnota percentilu je téměř nulová.

2) Celková hodnota výsledku přijímací zkoušky uchazeče je dána součtem hodnot percentilů získaných v jednotlivých částech přijímací zkoušky.

3) Pořadí uchazečů je dáno jejich seřazením v každém ze zvolených studijních programů podle celkové hodnoty výsledku přijímací zkoušky od nejvyšší po nejnižší. Ve sdruženém studiu jsou sestavena pořadí zvlášť pro program hlavní a pro program vedlejší.

4) Děkan navrhne přijetí ke studiu takovému množství úspěšných uchazečů, aby výsledný počet zapsaných studentů v jednotlivých programech nepřekročil maximální možnou kapacitu těchto programů. Nejvyšší počet studentů přijímaných do programů je zveřejněn v čl. 6 tohoto dokumentu. Zveřejněný nejvyšší počet studentů přijímaných do programu nemusí být naplněn.

5) Hranice úspěchu u Testu studijních předpokladů (TSP) je stanovena na percentil 20,00. Uchazeči, kteří v TSP dosáhnou percentilové hranice nižší než 20,00, budou v přijímacím řízení hodnoceni jako neúspěšní a obdrží rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro neprospěch u přijímací zkoušky.

6) Hranice úspěšnosti jsou stanoveny také u odborných a talentových zkoušek a jsou uvedeny v čl. 2, odst. 3 pod názvy jednotlivých programů.

7) Uchazeči, kterému děkan promine povinnost vykonat Testu studijních předpokladů (TSP) nebo jinou součást přijímací zkoušky (podle čl. 2 odst. 3), bude v přihlášce ke studiu ve vybraném studijním programu dosazena k výsledku příslušné součásti přijímací zkoušky hodnota percentilu 100,00.

8) Děkan může přijmout mimo pořadí uchazeče se specifickými nároky, který úspěšně vykoná přijímací zkoušku.

9) Děkan může přijmout uchazeče, který absolvoval studijní program nebo jeho část nebo studuje jiný studijní program na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí, podle Odlišných podmínek pro přijetí ke studiu podle § 49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (viz dále čl. 5).

Článek 5: ODLIŠNÉ PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

1) Možnost využít odlišné podmínky pro přijetí ke studiu na Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity je určena uchazečům, kteří z vážných důvodů zdravotních nebo sociálních žádají o přijetí ke studiu ve studijním programu, jehož část dříve absolvovali na Masarykově univerzitě nebo jiné vysoké škole. Tyto důvody je třeba uvést a patřičně doložit.

2) Řízení o přijetí podle tohoto článku se zahajuje doručením písemné žádosti o přijetí ke studiu adresované Studijnímu oddělení Pedagogické fakulty MU, Poříčí 7, 603 00 Brno. Žádost musí obsahovat:

a) ověřenou kopii dokladu o dosavadním studiu (potvrzení o studiu, doklad o absolvovaných předmětech),

b) název požadovaného studijního programu,

c) informaci o formě studia, do kterého se uchazeč hlásí (prezenční, kombinovaná),

d) zdůvodnění žádosti.

3) Přijímací řízení probíhá bez přijímací zkoušky. Přijetí ke studiu může být limitováno akreditací, realizací požadovaného studia a výukovou kapacitou. Pořadí uchazečů v tomto přijímacím řízení je dáno časovým pořadím podání jejich žádosti.

4) V případě vyhovění žádosti stanoví termín nástupu ke studiu děkan.

Článek 6: NEJVYŠŠÍ MOŽNÝ POČET STUDENTŮ PŘIJÍMANÝCH KE STUDIU

Program/obor

Počet přijatých

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

220

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

252

Dějepis se zaměřením na vzdělávání

211

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

120

Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost

50

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

117

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

80

Chemie se zaměřením na vzdělávání

126

Logopedie

120

Matematika se zaměřením na vzdělávání

236

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

186

Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

360

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

150

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

140

Sociální pedagogika

100

Sociální pedagogika a volný čas

120

Speciální pedagogika

320

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

160

Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání

140

Učitelství praktického vyučování

200

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

340

Učitelství pro mateřské školy

200

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

210

Vychovatelství

60

Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání

130

Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

225

Počet přijatých studentů zpravidla nebývá roven počtu zapsaných studentů. Očekáváme, že se ke studiu na Pedagogické fakultě zapíše přibližně 55 % přijatých studentů. Děkan fakulty tedy navrhne přijetí ke studiu takovému množství úspěšných uchazečů, aby výsledný počet zapsaných studentů v jednotlivých programech nepřekročil maximální možnou kapacitu těchto programů. Zveřejněný nejvyšší počet studentů přijímaných do programu však nemusí být naplněn.

Článek 7: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Uchazeči podávají výhradně elektronickou přihlášku, tzv. e-přihlášku. Podání papírové přihlášky není možné. Výrazem „přihláška“ se v tomto dokumentu rozumí vždy jen elektronická forma přihlášky, tedy „e-přihláška“.

2) Výjimkou z ustanovení odst. 1 je řízení podle čl. 5.

3) Neexistuje možnost dodatečného podání e-přihlášky po skončení období jejich přijímání.

4) Neexistuje možnost dodatečných změn v e-přihláškách po skončení období jejich přijímání (28. 2. 2021).

5) Pro přijímání uchazečů ke studiu v cizojazyčných studijních programech jsou uplatňovány specifické podmínky a kritéria ustanovená v samostatném dokumentu přístupném ze stránek Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

6) Tvary mužského rodu v tomto dokumentu jsou zástupné pro všechna pohlaví.

Článek 8: PLATNOST A ÚČINNOST

1) Tento dokument byl schválen Akademickým senátem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity dne 6. 10. 2020.

2) Tento dokument nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

3) Tento dokument nabývá účinnosti dne 1. 11. 2020.

Akademický rok 2020/2021

Podmínky a kritéria přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských (pětiletých) studijních programech na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity platná pro akademický rok 2020/2021

Článek 1
ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ A ZÁPIS DO STUDIA

1) Podmínkou přijetí a k zápisu do studia v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na program bakalářský, je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Splnění této podmínky uchazeč navržený k přijetí dokládá odevzdáním úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení v den stanovený pro zápis do studia.

2) Bude-li v den konání zápisu ověřeno, že uchazeč splnil zákonem stanovené a děkanem vyhlášené podmínky, bude ještě týž den zapsán do studia. Vykonáním zápisu může být pověřena jiná osoba, která se u zápisu prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem uchazeče.

3) Uchazeč, který získal zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky, prokazuje splnění podmínky uvedené zde v odstavci 1 podle článku 3 směrnice MU č. 2/2019 Ověřování podmínky přijetí ke studiu u absolventů zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání.

4) Dokumenty k prokázání splnění podmínky k přijetí ke studiu podle odst. 3 uchazeč předloží nejpozději do 30. 6. 2020.

5) Posouzení splnění podmínky přijetí ke studiu na základě zahraničního dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání může být zpoplatněno. Výše poplatku je stanovena v souladu s čl. 29 Statutu Masarykovy univerzity a s Přílohou č. 2 ke Statutu Masarykovy univerzity.

Článek 2
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

1) Podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu, který nenavazuje na program bakalářský, je ověření úrovně obecných studijních předpokladů přijímací zkouškou, a to formou písemného Testu studijních předpokladů (dále TSP). Za obsah a způsob vyhodnocení TSP odpovídá Masarykova univerzita. Uchazeč koná TSP jednou, výsledek se uchazeči započítá do všech kompletních přihlášek ke studiu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.

2) Další podmínkou pro přijetí uchazeče do studia v bakalářském a magisterském studijním programu, který nenavazuje na program bakalářský, může být ověření určitých znalostí, schopností nebo nadání uchazeče, které se zjišťují odbornou nebo talentovou zkouškou. Tato zkouška může mít formu písemnou, ústní, praktickou, nebo může uvedené formy kombinovat. Je-li odborná nebo talentová zkouška stanovena, je nedílnou součástí přijímací zkoušky.

3) Děkan může prominout konání TSP nebo jiné součásti přijímací zkoušky uchazeči, který o prominutí požádá nejpozději v termínu do posledního dne podání přihlášky (29. 2. 2020) a současně doloží splnění všech předepsaných podmínek pro prominutí. Seznam studijních programů, u kterých je možnost prominutí ustanovena, včetně těchto podmínek, je uveden v Příloze č. 1 Podmínky pro prominutí TSP nebo jiné součásti přijímací zkoušky.

Článek 3
KRITÉRIA PRO VYHODNOCENÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

1) Vyhodnocení jednotlivých součástí přijímací zkoušky je provedeno pomocí percentilů. Percentil je vypočtený v té variantě přijímací zkoušky, kterou uchazeč absolvoval, je-li zkouška realizována ve více variantách. Percentil vyjadřuje, kolik procent uchazečů podalo nižší nebo stejný výkon, a nabývá hodnoty maximálně 100,00, minimální hodnota percentilu je téměř nulová.

2) Celková hodnota výsledku přijímací zkoušky uchazeče je dána součtem hodnot percentilů získaných v jednotlivých částech přijímací zkoušky.

3) Pořadí uchazečů je dáno jejich seřazením v každém ze zvolených studijních programů podle celkové hodnoty výsledku přijímací zkoušky od nejvyšší po nejnižší. Ve sdruženém studiu jsou sestavena pořadí zvlášť pro program hlavní a pro program vedlejší.

4) Děkan navrhne přijetí ke studiu takovému množství úspěšných uchazečů, aby výsledný počet zapsaných studentů v jednotlivých programech nepřekročil maximální možnou kapacitu těchto programů. Nejvyšší počet studentů přijímaných do programů je zveřejněn v Příloze č. 3 Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu. Zveřejněný nejvyšší počet studentů přijímaných do programu nemusí být naplněn.

5) Hranice úspěchu u TSP je stanovena na percentil 20,00. Uchazeči, kteří v TSP dosáhnou percentilové hranice nižší než 20,00, budou v přijímacím řízení hodnoceni jako neúspěšní a obdrží rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro neprospěch u přijímací zkoušky.

6) V případě odborných a talentových zkoušek může být stanovena hranice úspěchu. Je-li tato hranice u zkoušky stanovena, její hodnota je uvedena v Příloze č. 2 Informace o odborných a talentových zkouškách.

7) Uchazeči, kterému děkan promine povinnost vykonat TSP nebo jinou součást přijímací zkoušky (podle článku 2 odst. 3), bude v přihlášce ke studiu ve vybraném studijním programu dosazena k výsledku příslušné součásti přijímací zkoušky hodnota percentilu 100,00.

8) Děkan může přijmout mimo pořadí úspěšného uchazeče s podanou přihláškou v přijímacím řízení, který nebyl přijat z kapacitních důvodů, ale který v celoživotním vzdělávání v rámci akreditovaného studijního programu absolvoval nejméně čtyři semestry a získal nejméně 45 kreditů v akademickém roce 2019/2020, a nebo nejméně 30 kreditů v semestru jaro 2020, a celkem dosáhl nejméně 60 kreditů, a to za absolvované studijní předměty odpovídající studijním předmětům studijního programu, do něhož podal přihlášku. O přijetí ke studiu z programu CŽV je třeba písemně požádat. Žádost se podává ihned po získání příslušného počtu kreditů na oddělení CŽV, nejpozději však do konce zkouškového období stanoveného harmonogramem akademického roku pro CŽV.

9) Děkan může přijmout mimo pořadí uchazeče se specifickými nároky, který úspěšně vykoná přijímací zkoušku.

10) Děkan může přijmout uchazeče, který absolvoval studijní program nebo jeho část nebo studuje jiný studijní program na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí, podle Odlišných podmínek pro přijetí ke studiu podle § 49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (viz dále Článek 4).

Článek 4
ODLIŠNÉ PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

1) Možnost využít odlišné podmínky pro přijetí ke studiu na Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity je určena uchazečům, kteří z vážných důvodů (zdravotních, sociálních nebo jiných) žádají o přijetí ke studiu ve studijním programu, jehož část dříve absolvovali na Masarykově univerzitě nebo jiné vysoké škole. Tyto důvody je třeba uvést a doložit.

2) Řízení o přijetí podle tohoto článku se zahajuje doručením písemné žádosti o přijetí ke studiu adresované studijnímu oddělení Pedagogické fakulty MU, Poříčí 7, 603 00 Brno. Žádost musí obsahovat:

 1. a) ověřenou kopii dokladu o dosavadním studiu (potvrzení o studiu, doklad o absolvovaných předmětech),
 2. b) název požadovaného studijního programu,
 3. c) informaci o formě studia, do kterého se uchazeč hlásí (prezenční, kombinovaná),
 4. d) zdůvodnění žádosti.

3) Přijímací řízení probíhá bez přijímací zkoušky. Přijetí ke studiu může být limitováno akreditací, realizací požadovaného studia a výukovou kapacitou. Pořadí uchazečů v tomto přijímacím řízení je dáno časovým pořadím podání jejich žádosti.

4) V případě vyhovění žádosti stanoví termín nástupu ke studiu děkan.

Článek 5
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Uchazeči podávají výhradně elektronickou přihlášku, tzv. e-přihlášku. Podání papírové přihlášky není možné. Výrazem „přihláška“ se v tomto dokumentu rozumí vždy jen elektronická forma přihlášky – „e-přihláška“.

2) Výjimkou z ustanovení odst. 1 je řízení podle článku 4.

3) Neexistuje možnost dodatečného podání e-přihlášky po skončení období jejich přijímání.

4) Neexistuje možnost dodatečných změn v e-přihláškách po skončení období jejich přijímání.

5) Pro přijímání uchazečů ke studiu v cizojazyčných studijních programech jsou uplatňovány specifické podmínky a kritéria ustanovená v samostatném dokumentu přístupném ze stránek Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

6) Tvary mužského rodu v tomto dokumentu jsou zástupné pro všechna pohlaví.

Článek 6
PLATNOST A ÚČINNOST

1) Tento dokument byl schválen Akademickým senátem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity dne 1. 10. 2019.

2) Tento dokument nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 11. 2019.

Článek 1: Základní podmínky pro přijetí a zápis do studia

1) Podmínkou přijetí a k zápisu do studia v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na program bakalářský, je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Splnění této podmínky uchazeč navržený k přijetí dokládá odevzdáním úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení v den stanovený pro zápis do studia.

2) Bude-li v den konání zápisu ověřeno, že uchazeč splnil zákonem stanovené a děkanem vyhlášené podmínky, bude ještě týž den zapsán do studia. Vykonáním zápisu může být pověřena jiná osoba, která se u zápisu prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem uchazeče.

3) Uchazeč, který získal zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky, prokazuje splnění podmínky uvedené zde v odst. 1 podle čl. 3 směrnice MU č. 2/2019 Ověřování podmínky přijetí ke studiu u absolventů zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání.

4) Dokumenty k prokázání splnění podmínky k přijetí ke studiu podle odst. 3 uchazeč předloží nejpozději v den zápisu do studia.

5) Posouzení splnění podmínky přijetí ke studiu na základě zahraničního dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání je zpoplatněno v souladu s čl. 29 Statutu Masarykovy univerzity a s Přílohou č. 2 ke Statutu Masarykovy univerzity. Výše poplatku je stanovena opatřením děkana č. 2/2021.

Článek 2: Přijímací zkouška

1) Podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu, který nenavazuje na program bakalářský, je ověření úrovně obecných studijních předpokladů přijímací zkouškou, a to formou písemného Testu studijních předpokladů (TSP). Za obsah a způsob vyhodnocení TSP odpovídá Masarykova univerzita, nikoliv její jednotlivé fakulty. Uchazeč koná TSP jednou, výsledek se uchazeči započítá do všech kompletních přihlášek ke studiu na Masarykově univerzitě, kde je TSP předepsán.

2) Další podmínkou pro přijetí uchazeče do studia v bakalářském a magisterském studijním programu, který nenavazuje na program bakalářský, může být ověření určitých znalostí, schopností nebo nadání uchazeče, které se zjišťují odbornou nebo talentovou zkouškou. Tato zkouška může mít formu písemnou, ústní, praktickou, nebo může uvedené formy kombinovat. Je-li odborná nebo talentová zkouška stanovena, je nedílnou součástí přijímací zkoušky.

3) Odborná nebo talentová zkouška je součástí přijímací zkoušky do hlavních i vedlejších, popř. jednooborových studijních plánů následujících bakalářských programů:

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Uchazeči mohou žádat o prominutí povinnosti vykonat zkoušku z anglického jazyka v souladu s článkem 3.2 těchto podmínek přijetí.

Termín konání zkoušky bude uveden spolu s dalšími instrukcemi v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá.

Základní popis testu

 • 50 otázek
 • 60 minut
 • 4 možné odpovědi
 • právě 1 správná odpověď
 • správná odpověď = 1 bod
 • chybná odpověď = -0,25 bodu
 • bez odpovědi, nečitelná odpověď, více vyznačených odpovědí = 0 bodů
 • maximální bodový zisk = 50,00 bodů
 • hranice úspěšnosti = 12,00 bodů
 • bodový zisk < 12,00 bodů = neúspěch u zkoušky

Vzorový test ke stažení na webu katedry.

Další informace k přípravě na zkoušku

Přijímací zkouška z anglického jazyka se skládá z písemného testu s výběrem odpovědí (50 otázek) z oblasti slovní zásoby, mluvnice, výslovnosti, porozumění textu a zařazeno je i několik otázek zjišťujících základní orientaci uchazečů v oblasti reálií anglicky mluvících zemí.

Požadovaná výchozí úroveň je vyšší střední pokročilost, odpovídající mezinárodní zkoušce First Certificate in English (tj. úrovni B2 podle Evropského jazykového portfolia pro dospělé studenty v ČR).

K úspěšnému zvládnutí disciplín v tomto studijním programu je nutné, aby student měl dobré vědomosti a dovednosti v následujících oblastech:

Ústní interakce:

schopnost přirozeným způsobem zahájit, udržovat a ukončit konverzaci, vyjádřit své pocity nejrůznější intenzity, umět podat jasné a podrobné popisy a zprávy o mnoha tématech, umět vysvětlit své stanovisko k problému, udat klady i zápory jednotlivých možností řešení.

Poslech s porozuměním:

schopnost detailně porozumět všemu, co mluvčí pronáší spisovnou formou, porozumět většině rozhlasových dokumentárních pořadů, pokud jsou ve spisovném jazyce a identifikovat řečníkovu náladu, tón atd.

Čtení s porozuměním:

umět rychle pochopit obsah a význam zpráv, článků a hodnotících zpráv k různým tématům a posoudit, zda se vyplatí jejich podrobnější četba, umět číst a rozumět textům o aktuálních otázkách, v nichž pisatel zastává zvláštní stanoviska a postoje, schopnost odhadnout význam neznámých slov na základě kontextu.

Strategie a jazykové prostředky:

schopnost používat ustálené výrazy s cílem získat čas pro správnou formulaci, uvědomovat si své časté chyby a při mluvení se jim snažit vyhnout, umět předat správně i podrobnou informaci, umět hovořit déle i v rychlejším tempu bez větších pauz.

Písemný projev:

umět písemně shrnout informace z různých pramenů a médií a vysvětlit určitý problém v písemné práci nebo ve zprávě, vyzvednout přitom nejdůležitější body a uvést podrobnosti, které upřesňují/podporují argumentaci, schopnost psát podrobné a čtivé texty o skutečných/fiktivních událostech.

Orientace v základním kulturním pojmosloví:

přehledná znalost reálií anglicky mluvících zemí na úrovni maturitní zkoušky z anglického jazyka (viz kupříkladu BRENDLOVÁ, Světla. Reálie anglicky mluvících zemí. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Plzeň: Fraus, 2006. ISBN 978-80-7238-307-8.): tj. základní zeměpisná orientace, stručný dějinný vývoj, systém politického uspořádání, významní představitelé anglosaské kultury, umění a literatury, obeznámenost s tradicemi a životním stylem anglosaských zemí a informovanost o současném dění.

Doporučená studijní literatura

 • ALLA, Tim a Paul A. DAVIES. Maturita solutions. Oxford: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-455198-4.
 • SWAN, Michael. Practical English usage. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2005. ISBN 0-19-442098-1.
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use book with answers: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English with answers. Fifth edition. Cambridge: Cambridge University Press, [2019]. ISBN 978-1-108-45765-1.
 • MURPHY, Raymond. Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary learners of English. Fourth edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-1-107-48053-7.
Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost

Uchazeči mohou žádat o prominutí povinnosti vykonat zkoušku z francouzského jazyka v souladu s článkem 3.2 těchto podmínek přijetí.

Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá.

Základní popis testu

 • 50 otázek
 • 60 minut
 • 4 možné odpovědi
 • právě 1 správná odpověď
 • správná odpověď = 1 bod
 • chybná odpověď = -0,25 bodu
 • bez odpovědi, nečitelná odpověď, více vyznačených odpovědí = 0 bodů
 • maximální bodový zisk = 50,00 bodů
 • hranice úspěšnosti = 12,00 bodů
 • bodový zisk < 12,00 bodů = neúspěch u zkoušky

Vzorový test na stránkách katedry.

Další informace k přípravě na zkoušku

Písemná přijímací zkouška formou testu s výběrem odpovědí prověří nejdůležitější gramatické a lexikální jevy, čtení s porozuměním a znalosti reálií frankofonních zemí v rozsahu učiva na středních školách na jazykové úrovni B1+ dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Úkoly a text na porozumění budou tematicky mírně zaměřené na oblast francouzštiny pro specifické účely (francouzština pro hospodářskou činnost). Ukázku testu a užitečné odkazy pro přípravu na zkoušku naleznete na stránkách Katedry francouzského jazyka a literatury PdF MU v sekci pro uchazeče.

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Uchazeči mohou žádat o prominutí povinnosti vykonat zkoušku z francouzského jazyka v souladu s článkem 3.2 těchto podmínek přijetí.

Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá.

Základní popis testu

 • 50 otázek
 • 60 minut
 • 4 možné odpovědi
 • právě 1 správná odpověď
 • správná odpověď = 1 bod
 • chybná odpověď = -0,25 bodu
 • bez odpovědi, nečitelná odpověď, více vyznačených odpovědí = 0 bodů
 • maximální bodový zisk = 50,00 bodů
 • hranice úspěšnosti = 12,00 bodů
 • bodový zisk < 12,00 bodů = neúspěch u zkoušky

Vzorový test není k dispozici, zkouška bude v roce 2022 realizována poprvé. Ukázka otázek z reálií na stránkách katedry.

Další informace k přípravě na zkoušku

Písemná přijímací zkouška formou testu s výběrem odpovědí prověří nejdůležitější gramatické a lexikální jevy, čtení s porozuměním a znalosti reálií frankofonních zemí v rozsahu učiva na středních školách (tj. na minimální výstupní úrovni A2+/B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Úkoly a text na porozumění budou obecného charakteru. Ukázku otázek z reálií a užitečné odkazy pro přípravu na zkoušku naleznete na stránkách Katedry francouzského jazyka a literatury PdF MU v sekci pro uchazeče

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

Uchazeči mohou žádat o prominutí povinnosti vykonat zkoušku z hudební výchovy v souladu s článkem 3.2 těchto podmínek přijetí.

Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá.

Požadavky z praktické části zkoušky:

1) Intonace a rytmus

Schopnost hlasové reprodukce předehraných tónů, základní sluchová orientace v durových a mollových stupnicích a akordech, zopakování rytmických útvarů tleskáním.

2) Hlasová výchova

Kultivovaný a intonačně čistý přednes dvou lidových charakterově odlišných písní. S ohledem na zkušenosti uchazeče je možné zařadit i písně umělé nebo obtížnější repertoár.

3) Hra na nástroj (uchazeč vybírá hru na jeden z nástrojů):
Hra na klavír

Libovolná durová nebo mollová stupnice, odpovídající rozložený akord a dvě přednesové skladby dle vlastního výběru. Dvě lidové nebo umělé písně s vlastním doprovodem.

Hra na housle

Libovolná durová nebo mollová stupnice, odpovídající rozložený akord a dvě přednesové skladby dle vlastního výběru. Violisté přednesou odpovídající repertoár svého oboru.

Požadavky z teoretické části zkoušky:

Cílem je ověřit základní znalosti z hudební nauky, orientační přehled v oblasti dějin hudby, všeobecný přehled uchazeče o současném hudebním dění. Předpokladem přijetí je prokazatelný zájem uchazeče o zvolený obor.

Hodnocení přijímací zkoušky:

 • Každé součásti z praktické části zkoušky je přiřazeno shodné bodové hodnocení 0–30 bodů, teoretické části hodnocení 0-10 bodů. Celkové bodové hodnocení se tedy pohybuje v rozsahu 0–100 bodů.
 • Přijímací komise je jmenována vedoucím katedry a je nejméně tříčlenná.
 • Pro úspěch u talentové zkoušky musí uchazeč dosáhnout nejméně 20 % z celkového bodového hodnocení, tedy 20 bodů. Uchazeči, kteří dosáhnou méně než 20 bodů, budou v talentové zkoušce hodnoceni jako neúspěšní.
Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání

Uchazeči mohou žádat o prominutí povinnosti vykonat zkoušku z výtvarné výchovy v souladu s článkem 3.2 těchto podmínek přijetí.

Základní popis zkoušky

Zkouška je jednokolová a probíhá distančně. Komise při ní posoudí a ohodnotí prezentační portfolio a povinný úkol v elektronické formě. Uchazečky a uchazeči vloží dva samostatné a patřičně označené soubory do e-přihlášky nejpozději do 22. dubna 2022 včetně. Materiály budou archivovány jako doklad oborové zkoušky.

A. Prezentační portfolio

Poznámka:

 • Elektronický soubor ve formátu PDF (označený celým jménem, bez diakritiky)
 • Úvodní strana portfolia musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu, celý název střední školy a oborové kombinace, na které se uchazeč hlásí.
 • Prezentačním portfoliem se rozumí ukázky studijních prací, školních prací a volné tvorby, které v přiměřeném rozsahu a zpracování představí úroveň tvorby, výtvarné zaměření a výtvarné aktivity uchazeče.
 • Případné formy audiovizuální tvorby uchazeč v portfoliu předloží jako dílčí informaci v podobě dokumentace a popisu díla (součástí popisu může být odkaz na externí webovou platformu, kde lze dílo zhlédnout).
B. Povinný úkol na téma podle předem stanoveného zadání (viz poznámka)

Poznámka:

 • Elektronický soubor ve formátu PDF (označený celým jménem, bez diakritiky)
 • Úvodní strana povinného úkolu musí obsahovat téma zadání, jméno, příjmení, datum narození, adresu, celý název střední školy a oborové kombinace, na které se uchazeč hlásí.
 • Téma zadání povinného úkolu a jeho specifikace bude zveřejněno nejpozději k 7. březnu 2022 na www.ped.muni.cz/kvv a vloženo v podobě elektronického dokumentu v e-přihlášce uchazeče.
 • V případě, že uchazeč vytvoří povinný úkol v audiovizuální formě, předloží dokumentaci a popis díla s odkazem na externí webovou platformu, kde bude možné dílo zhlédnout.

Hodnocení přijímací zkoušky

 • Každé části zkoušky je přiřazeno shodné bodové hodnocení 0–40 bodů. S ohledem na výjimečnou kvalitu a jedinečnost portfolia nebo povinného úkolu komise může zvýšit hodnocení u jednotlivých částí zkoušky až o 10 bodů. Celkové bodové hodnocení se tedy pohybuje v rozsahu 0–100 bodů.
 • Přijímací komise je jmenována vedoucím katedry a je nejméně tříčlenná.
 • Pro úspěch u talentové zkoušky musí uchazeč dosáhnout nejméně 20 % z celkového bodového hodnocení, tedy 20 bodů. Uchazeči, kteří dosáhnou méně než 20 bodů, budou v talentové zkoušce hodnoceni jako neúspěšní.

Článek 3: Podmínky prominutí TSP nebo jiné součásti přijímací zkoušky

Prominutí povinnosti vykonat Test studijních předpokladů (TSP) se vztahuje jen k hlavnímu studijnímu plánu ve sdruženém studiu nebo k jednooborovému studijnímu plánu a jsou uvedeny v čl. 3.1.

Podmínky prominutí povinnosti vykonat jinou součást přijímací zkoušky (odborná/talentová zkouška) se vztahují jak na hlavní, tak i vedlejší plán a jsou uvedeny v čl 3.2. 

3.1 Podmínky pro prominutí TSP

1) Děkan fakulty promine Test studijních předpokladů uchazeči o studium, který se umístil do 3. místa včetně v ústředním (celostátním) nebo krajském kole středoškolské odborné činnosti nebo olympiády (tj. soutěží typu A vyhlášených ve Věstníku MŠMT podle Vyhlášky č. 55/2005 Sb.) v oblasti související se zvoleným studijním programem nebo studijním plánem.

2) Žádost o prominutí se vkládá do elektronické přihlášky nejpozději do posledního dne podávání přihlášek ke studiu (28. 2. 2022).

3) Soubor se žádostí je třeba nahrát přímo do prostředí e-přihlášky. Postup vložení žádosti:

Uchazeč spolu s žádostí nahrává barevně naskenované povinné přílohy dokládající splnění vypsaných podmínek (vysvědčení ze SŠ, diplomy z olympiád aj.). Povolené formáty souborů jsou .doc(x), .pdf, .jpg, .png. V případě pochybností o originalitě barevně naskenovaného materiálu si může fakulta dodatečně vyžádat doručení žádosti a příloh v tištěné podobě.

4) Příbuznost oborů středoškolské odborné činnosti a předmětů olympiád se zvoleným studijním programem nebo plánem posuzují garanti programů.

5) Uchazeč může požádat o prominutí TSP také u těchto programů a za splnění následujících podmínek:

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

 • Uchazeč absolvoval studium fyziky na SŠ alespoň po dobu dvou let. Studijní průměr z profilového předmětu fyzika měl nižší nebo roven 2,0, přičemž se bere v úvahu z posledního ročníku vysvědčení pololetní, z předcházejících ročníků vysvědčení závěrečná.
Chemie se zaměřením na vzdělávání

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

 • Uchazeč absolvoval studium chemie na SŠ alespoň po dobu dvou let. Studijní průměr z profilového předmětu chemie je nižší nebo roven 2,0, přičemž se bere v úvahu z posledního ročníku vysvědčení pololetní, z předcházejících ročníků vysvědčení závěrečná.
Matematika se zaměřením na vzdělávání

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

 • Uchazeč absolvoval výuky matematiky na SŠ alespoň po dobu čtyř let s hodnocením 1 (výborně) nebo 2 (chvalitebně) ve dvou posledních ročnících, a zároveň celkový prospěch ve dvou posledních ročnících SŠ "prospěl s vyznamenáním". Počítá se vysvědčení z předposledního ročníku závěrečné a z posledního ročníku pololetní.
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

 • Uchazeč získal mezinárodní certifikát o znalosti německého jazyka na úrovni B1 a vyšší.
 • Uchazeč předloží hodnověrný dokument jednoznačně prokazující dosaženou jazykovou kompetenci srovnatelnou s úrovní B1 nebo vyšší (např. kopie školních vysvědčení z německy mluvící země, kopii vysvědčení o absolvované státní zkoušce na jazykové škole aj.). Relevanci a aktuálnost těchto dokladů posoudí garantka programu.
 • Uchazeč vykonal maturitní zkoušku z německého jazyka v německy mluvící zemi.
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

 • Uchazeč se umístil na 1. – 3. místě v kategoriích sólové recitace a sólového hudebního vystoupení v rámci festivalu ARS POETICA – Puškinův památník.
 • Uchazeč se umístil na 1. – 3. místě v ústředním kole konverzační soutěže v ruském jazyce https://talentovani.cz/souteze/soutez-v-jazyce-ruskem.
Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

 • Uchazeč má studijní průměr z vybraných tří odborných technických předmětů v oborech strojírenství, elektrotechnika, elektronika, informatika ze studia na SŠ nižší nebo roven 2,0.
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

 • Uchazeč byl v celkovém prospěchu posledních čtyř ročníků českého gymnázia nebo české střední pedagogické školy hodnocen "prospěl s vyznamenáním", přičemž z posledního ročníku se bere v úvahu vysvědčení pololetní, a zároveň toto vysvědčení nesmí být starší deseti let.
Učitelství pro mateřské školy

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

 • Uchazeč byl v celkovém prospěchu posledních čtyř ročníků českého gymnázia nebo české střední pedagogické školy hodnocen "prospěl s vyznamenáním", přičemž z posledního ročníku se bere v úvahu vysvědčení pololetní, a zároveň toto vysvědčení nesmí být starší deseti let.
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

 • Uchazeč studoval biologii na SŠ po dobou alespoň dvou let a zároveň měl prospěch ve dvou posledních ročnících studia biologie a zároveň byl ve dvou posledních ročnících studia biologie hodnocen nejhůř stupněm 2 (chvalitebně).
3.2 Podmínky pro prominutí odborné nebo talentové zkoušky

1) Odborná nebo talentová zkouška je stanovena pro programy uvedené v čl. 2 odst. 3 tohoto dokumentu.

2) Žádost o prominutí se vkládá do elektronické přihlášky nejpozději do posledního dne podávání přihlášek ke studiu (28. 2. 2022) s výjimkou Francouzského jazyka pro hospodářskou činnost (viz níže). Postup podání žádosti a příslušných dokumentů viz čl. 3.1 odst. 3).

3) Uchazeč může požádat o prominutí odborné nebo talentové zkoušky za splnění následujících podmínek:

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (všechny studijní plány)

Konání odborné zkoušky z anglického jazyka bude uchazečům prominuto, pokud doložením barevného skenu originálního dokumentu prokážou, že v letech 2019 – 2022 úspěšně absolvovali alespoň jednu z následujících zkoušek s příslušnými výsledky:

 • Státní jazyková zkouška: základní (B2), všeobecná (C1) nebo speciální (C2)
 • Cambridge English Certificate: B2 First (FCE), dříve známý jako First Certificate in English (FCE)
 • Cambridge English Certificate: B2 First for Schools dříve známý jako First Certificate in English for Schools (FCE for Schools)
 • Cambridge English Certificate: C1 Advanced, dříve známý jako Certificate in Advanced English (CAE)
 • Cambridge English Certificate: C2 Proficiency, dříve známý jako Certificate of Proficiency in English (CPE)
 • Cambridge IGCSE English as a Second Language (Count-in speaking) - 0511: stupeň A, B nebo C
 • IELTS Academic: stupeň 5,5 nebo vyšší
 • IELTS General Training: stupeň 5,5 nebo vyšší
 • TOEFL iBT®: počet bodů 72 (B2) nebo vyšší
 • City & Guilds International ESOL a International Spoken ESOL (nutné oba certifikáty): úroveň Communicator (B2), Expert (C1) nebo Mastery (C2)
 • City & Guilds Pitman Qualifications ESOL a SESOL (nutné oba certifikáty): úroveň Communicator (B2), Expert (C1) nebo Mastery (C2)
 • LanguageCert International ESOL (Listening, Reading, Writing) a LanguageCert International ESOL Spoken Exam: (nutné oba certifikáty): úroveň Communicator (B2), Expert (C1) nebo Mastery (C2)
 • Pearson Tests of English General Level 3 (B2), 4 (C1) nebo 5 (C2)
 • IB (International Baccalaureate) Diploma Programme: English A nebo B, stupeň 5-7

Je-li uchazeči prominuta odborná zkouška z anglického jazyka a zvolil-li ve dvouoborovém studiu studijní plán programu Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání jako hlavní, promíjí se současně také povinnost konat Test studijních předpokladů.

Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (hlavní i vedlejší studijní plán)

Uvedené informace platí jak pro hlavní, tak pro vedlejší studijní program sdruženého studia Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (na PdF MU) a Veřejná ekonomika a správa (na ESF MU). Příslušné dokumenty je třeba spolu se žádostí o prominutí zkoušky nahrát do e-přihlášky nejpozději do 8. 4. 2022, termínu v souladu s ESF MU.

Konání odborné zkoušky z francouzského jazyka bude prominuto při splnění minimálně jedné z následujících podmínek:

 • Uchazeč je držitelem mezinárodního jazykového certifikátu z francouzštiny na úrovni B2 a vyšší. (Vložit  barevný sken příslušného certifikátu).
 • Uchazeč se umístil na 1. – 3. místě v krajském a vyšším kole Soutěže v cizích jazycích – Francouzský jazyk, kategorie B2. (Vložit barevný sken diplomu nebo potvrzení o umístění).
 • Uchazeč je studentem nebo absolventem bilingvního gymnázia (česko/slovensko-francouzské sekce) zakončeného francouzskou maturitou s certifikátem francouzského ministerstva školství „Attestation C1“. (Vložit barevný sken potvrzení o úspěšném absolvování francouzské části maturity nebo barevný sken příslušného certifikátu).
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (všechny studijní plány)

Konání odborné zkoušky z francouzského jazyka bude prominuto při splnění minimálně jedné z následujících podmínek:

 • Uchazeč je držitelem mezinárodního jazykového certifikátu z francouzštiny na úrovni B1 a vyšší. (Vložit barevný sken příslušného certifikátu).
 • Uchazeč se umístil na 1.–3. místě v krajském a vyšším kole Soutěže v cizích jazycích – Francouzský jazyk, kategorie B1 a vyšší. (Vložit barevný sken diplomu nebo potvrzení o umístění).
 • Uchazeč je studentem nebo absolventem bilingvního gymnázia (česko/slovensko-francouzské sekce) zakončeného francouzskou maturitou s certifikátem francouzského ministerstva školství „Attestation C1“. (Vložit barevný sken potvrzení o úspěšném absolvování francouzské části maturity nebo barevný sken příslušného certifikátu).

Je-li uchazeči prominuta odborná zkouška z francouzského jazyka a zvolil-li ve dvouoborovém studiu studijní plán programu Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání jako hlavní, promíjí se současně také povinnost konat Test studijních předpokladů.

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (hlavní i vedlejší studijní plán)

Konání talentové zkoušky z hudební výchovy bude prominuto při splnění následující podmínky:

Je-li uchazeči prominuta talentová zkouška z hudební výchovy a zvolil-li ve dvouoborovém studiu studijní plán programu Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání jako hlavní, promíjí se současně také povinnost konat Test studijních předpokladů.

Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání (všechny studijní plány)

Konání talentové zkoušky z výtvarné výchovy bude prominuto při splnění následující podmínky:

Je-li uchazeči prominuta talentová zkouška z výtvarné výchovy a zvolil-li ve dvouoborovém studiu studijní plán programu Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání jako hlavní, promíjí se současně také povinnost konat Test studijních předpokladů.

Článek 4: Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

1) Vyhodnocení jednotlivých součástí přijímací zkoušky je provedeno pomocí percentilů. Percentil je vypočtený v té variantě přijímací zkoušky, kterou uchazeč absolvoval, je-li zkouška realizována ve více variantách. Percentil vyjadřuje, kolik procent uchazečů podalo nižší nebo stejný výkon, a nabývá hodnoty maximálně 100,00, minimální hodnota percentilu je téměř nulová.

2) Celková hodnota výsledku přijímací zkoušky uchazeče je dána součtem hodnot percentilů získaných v jednotlivých částech přijímací zkoušky.

3) Pořadí uchazečů je dáno jejich seřazením v každém ze zvolených studijních programů podle celkové hodnoty výsledku přijímací zkoušky od nejvyšší po nejnižší. Ve sdruženém studiu jsou sestavena pořadí zvlášť pro program hlavní a pro program vedlejší.

4) Děkan navrhne přijetí ke studiu takovému množství úspěšných uchazečů, aby výsledný počet zapsaných studentů v jednotlivých programech nepřekročil maximální možnou kapacitu těchto programů. Nejvyšší počet studentů přijímaných do programů je zveřejněn v čl. 6 tohoto dokumentu. Zveřejněný nejvyšší počet studentů přijímaných do programu nemusí být naplněn.

5) Hranice úspěchu u Testu studijních předpokladů (TSP) je stanovena na percentil 30,00. Uchazeči, kteří v TSP dosáhnou percentilové hranice nižší než 30,00, budou v přijímacím řízení hodnoceni jako neúspěšní a obdrží rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro neprospěch u přijímací zkoušky.

6) Hranice úspěšnosti jsou stanoveny také u odborných a talentových zkoušek a jsou uvedeny v čl. 2, odst. 3 pod názvy jednotlivých programů.

7) Uchazeči, kterému děkan promine povinnost vykonat Testu studijních předpokladů (TSP) nebo jinou součást přijímací zkoušky (podle čl. 2 odst. 3), bude v přihlášce ke studiu ve vybraném studijním programu dosazena k výsledku příslušné součásti přijímací zkoušky hodnota percentilu 100,00.

8) Děkan může přijmout mimo pořadí uchazeče se specifickými nároky, který úspěšně vykoná přijímací zkoušku.

9) Děkan může přijmout uchazeče, který absolvoval studijní program nebo jeho část nebo studuje jiný studijní program na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí, podle Odlišných podmínek pro přijetí ke studiu podle § 49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (viz dále čl. 5).

Článek 5: Odlišné podmínky pro přijetí ke studiu

1) Možnost využít odlišné podmínky pro přijetí ke studiu na Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity je určena uchazečům, kteří z vážných důvodů zdravotních nebo sociálních žádají o přijetí ke studiu ve studijním programu, jehož část dříve absolvovali na Masarykově univerzitě nebo jiné vysoké škole. Tyto důvody je třeba uvést a patřičně doložit.

2) Řízení o přijetí podle tohoto článku se zahajuje doručením písemné žádosti o přijetí ke studiu adresované Studijnímu oddělení Pedagogické fakulty MU, Poříčí 7, 603 00 Brno. Žádost musí obsahovat:
  a) ověřenou kopii dokladu o dosavadním studiu (potvrzení o studiu, doklad o absolvovaných předmětech),
  b) název požadovaného studijního programu,
  c) informaci o formě studia, do kterého se uchazeč hlásí (prezenční, kombinovaná),
  d) zdůvodnění žádosti.

3) Přijímací řízení probíhá bez přijímací zkoušky. Přijetí ke studiu může být limitováno akreditací, realizací požadovaného studia a výukovou kapacitou. Pořadí uchazečů v tomto přijímacím řízení je dáno časovým pořadím podání jejich žádosti.

4) V případě vyhovění žádosti stanoví termín nástupu ke studiu děkan.

Článek 6: Nejvyšší možný počet studentů přijímaných ke studiu

Program/obor

Počet přijatých

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

220

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

252

Dějepis se zaměřením na vzdělávání

211

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

120

Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost

50

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

117

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

80

Chemie se zaměřením na vzdělávání

126

Logopedie

120

Matematika se zaměřením na vzdělávání

236

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

186

Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

360

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

150

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

140

Sociální pedagogika

100

Sociální pedagogika a volný čas

120

Speciální pedagogika

320

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

160

Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání

140

Učitelství praktického vyučování

200

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

340

Učitelství pro mateřské školy

200

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

210

Vychovatelství

60

Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání

130

Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

225

 

Počet přijatých studentů zpravidla nebývá roven počtu zapsaných studentů. Očekáváme, že se ke studiu na Pedagogické fakultě zapíše přibližně 55 % přijatých studentů. Děkan fakulty tedy navrhne přijetí ke studiu takovému množství úspěšných uchazečů, aby výsledný počet zapsaných studentů v jednotlivých programech nepřekročil maximální možnou kapacitu těchto programů. Zveřejněný nejvyšší počet studentů přijímaných do programu však nemusí být naplněn.

Článek 7: Závěrečná ustanovení

1) Uchazeči podávají výhradně elektronickou přihlášku, tzv. e-přihlášku. Podání papírové přihlášky není možné. Výrazem „přihláška“ se v tomto dokumentu rozumí vždy jen elektronická forma přihlášky, tedy „e-přihláška“.

2) Výjimkou z ustanovení odst. 1 je řízení podle čl. 5.

3) Neexistuje možnost dodatečného podání e-přihlášky po skončení období jejich přijímání.

4) Neexistuje možnost dodatečných změn v e-přihláškách po skončení období jejich přijímání (28. 2. 2022).

5) Pro přijímání uchazečů ke studiu v cizojazyčných studijních programech jsou uplatňovány specifické podmínky a kritéria ustanovená v samostatném dokumentu přístupném ze stránek Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

6) Tvary mužského rodu v tomto dokumentu jsou zástupné pro všechna pohlaví a opírají se o znění zákona 111/1998 (Zákon o VŠ).

Článek 8: Platnost a účinnost

1) Tento dokument byl schválen Akademickým senátem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity dne 5. 10. 2021.

2) Tento dokument nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

3) Tento dokument nabývá účinnosti dne 1. 11. 2021.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.