Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Oborové přijímací zkoušky

Bakalářské studium

Odborné přijímací zkoušky
pro bakalářské programy

Anglický jazyk

Zkoušku vykonají uchazeči o bakalářský studijní program:

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Nelze žádat o prominutí této zkoušky. Nejsou udělovány žádné bonifikace.

Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá.

Základní popis testu

Písemný test má 50 otázek, maximální počet získaných bodů je 50. Na práci s testem je vyhrazeno 60 minut. Vždy je správná právě jediná odpověď z nabízených. Za správnou odpověď uchazeč obdrží 1 bod. Za chybnou odpověď je uchazeči odečteno 0,25 bodu. Za žádnou odpověď, strojově nečitelnou odpověď či více vyznačených odpovědí současně je uděleno 0 bodů. Hranice úspěšnosti je stanovena na 12,00 bodů. Uchazeči, kteří dosáhnou méně než 12,00 bodů, budou hodnoceni jako neúspěšní.

Další informace k přípravě na zkoušku

Přijímací zkouška z anglického jazyka se skládá z písemného testu s výběrem odpovědí (50 otázek) z oblasti slovní zásoby, mluvnice, výslovnosti, porozumění textu a zařazeno je i několik otázek zjišťujících základní orientaci uchazečů v oblasti reálií anglicky mluvících zemí.

Požadovaná výchozí úroveň je vyšší střední pokročilost, odpovídající mezinárodní zkoušce First Certificate in English (tj. úrovni B2 podle Evropského jazykového portfolia pro dospělé studenty v ČR).

K úspěšnému zvládnutí disciplín v tomto studijním programu je nutné, aby student měl dobré vědomosti a dovednosti v následujících oblastech:

Ústní interakce:

schopnost přirozeným způsobem zahájit, udržovat a ukončit konverzaci, vyjádřit své pocity nejrůznější intenzity, umět podat jasné a podrobné popisy a zprávy o mnoha tématech, umět vysvětlit své stanovisko k problému, udat klady i zápory jednotlivých možností řešení.

Poslech s porozuměním:

schopnost detailně porozumět všemu, co mluvčí pronáší spisovnou formou, porozumět většině rozhlasových dokumentárních pořadů, pokud jsou ve spisovném jazyce a identifikovat řečníkovu náladu, tón atd.

Čtení s porozuměním:

umět rychle pochopit obsah a význam zpráv, článků a hodnotících zpráv k různým tématům a posoudit, zda se vyplatí jejich podrobnější četba, umět číst a rozumět textům o aktuálních otázkách, v nichž pisatel zastává zvláštní stanoviska a postoje, schopnost odhadnout význam neznámých slov na základě kontextu.

Strategie a jazykové prostředky:

schopnost používat ustálené výrazy s cílem získat čas pro správnou formulaci, uvědomovat si své časté chyby a při mluvení se jim snažit vyhnout, umět předat správně i podrobnou informaci, umět hovořit déle i v rychlejším tempu bez větších pauz.

Písemný projev:

umět písemně shrnout informace z různých pramenů a médií a vysvětlit určitý problém v písemné práci nebo ve zprávě, vyzvednout přitom nejdůležitější body a uvést podrobnosti, které upřesňují/podporují argumentaci, schopnost psát podrobné a čtivé texty o skutečných/fiktivních událostech.

Orientace v základním kulturním pojmosloví:

přehledná znalost reálií anglicky mluvících zemí na úrovni maturitní zkoušky z anglického jazyka (viz kupříkladu BRENDLOVÁ, Světla. Reálie anglicky mluvících zemí. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Plzeň: Fraus, 2006. ISBN 978-80-7238-307-8.): tj. základní zeměpisná orientace, stručný dějinný vývoj, systém politického uspořádání, významní představitelé anglosaské kultury, umění a literatury, obeznámenost s tradicemi a životním stylem anglosaských zemí a informovanost o současném dění.

Doporučená studijní literatura

ALLA, Tim a Paul A. DAVIES. Maturita solutions. Oxford: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-455198-4.

SWAN, Michael. Practical English usage. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2005. ISBN 0-19-442098-1.

MURPHY, Raymond. English grammar in use book with answers: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English with answers. Fifth edition. Cambridge: Cambridge University Press, [2019]. ISBN 978-1-108-45765-1.

MURPHY, Raymond. Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary learners of English. Fourth edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-1-107-48053-7.

Francouzský jazyk

Zkoušku vykonají uchazeči o bakalářský studijní program:

Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost

Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá.

Uchazeči mohou žádat o prominutí povinnosti vykonat zkoušku z francouzského jazyka. Více v Příloze č. 1 Podmínky pro prominutí TSP nebo jiné součásti přijímací zkoušky.

Základní popis testu

Písemný test má 50 otázek, maximální počet získaných bodů je 50. Na práci s testem je vyhrazeno 60 minut. Vždy je správná právě jediná odpověď z nabízených. Za správnou odpověď uchazeč obdrží 1 bod. Za chybnou odpověď je uchazeči odečteno 0,25 bodu. Za žádnou odpověď, strojově nečitelnou odpověď či více vyznačených odpovědí současně je uděleno 0 bodů. Hranice úspěšnosti je stanovena na 10,00 bodů. Uchazeči, kteří dosáhnou méně než 10,00 bodů, budou hodnoceni jako neúspěšní.

Další informace k přípravě na zkoušku

Písemná přijímací zkouška formou testu s výběrem odpovědí prověří nejdůležitější gramatické a lexikální jevy v rozsahu učiva na středních školách, čtení s porozuměním a znalosti reálií frankofonních zemí.

Hudební výchova

Zkoušku vykonají uchazeči o bakalářský studijní program:

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá.

Uchazeči mohou žádat o prominutí povinnosti vykonat zkoušku z hudební výchovy. Více v Příloze č. 1 Podmínky pro prominutí TSP nebo jiné součásti přijímací zkoušky.

Základní popis zkoušky

Výsledek zkoušky je hodnocen na bodové škále 0-100 bodů (100 je maximum). Pro úspěch u zkoušky musí uchazeč dosáhnout nenulového bodového zisku. Uchazeči, kteří dosáhnou 0 bodů, budou hodnoceni jako neúspěšní.

Další informace k přípravě na zkoušku

Cílem je ověřit základní znalosti z hudební nauky (J. Kofroň: Učebnice harmonie, kap. 1-3), orientační přehled v oblasti dějin hudby, všeobecný přehled uchazeče o současném hudebním dění. Vědomosti a dovednosti uchazeče by měly odpovídat alespoň úrovni 1. cyklu ZUŠ. Předpokladem přijetí je prokazatelný vyhraněný zájem uchazeče o zvolený obor.

Požadavky z praktických disciplín:

Intonace a rytmus

Sluchová orientace a intonování stupnic dur, moll, intervalů, kvintakordů a jejich obratů, opakování rytmických útvarů tleskáním.

Hlasová výchova

Kultivovaný a intonačně čistý přednes dvou lidových charakterově odlišných písní. S ohledem na zkušenosti uchazeče je možno zařadit i písně umělé nebo obtížnější repertoár.

Uchazeč vybírá hru na jeden z nástrojů:

Hra na klavír

Stupnice dur a moll v rozsahu 4 oktáv (uchazeč si sám vybere dvojici stejnojmenných nebo paralelních stupnic) a odpovídající akordy harmonicky i melodicky v rozsahu 4 oktáv rovným pohybem.

Etudy: 2 etudy (Czerny nebo Cramer).

Polyfonie: Skladba z cyklu Malá preludia a fughetty od J. S. Bacha.

Přednes: Skladba dle vlastního výběru z období klasicismu, romantismu nebo 20. století.

Improvizace: Přednes dvou připravených lidových písní s vlastním doprovodem.

Hra na housle

Stupnice a akordy v rozsahu 3 oktáv.

Etudy: J. Mazas: Etudy – 2 etudy technicky odlišné (ev. Kreutzer)

Přednes: Skladba podle vlastního výběru z období klasicismu, romantismu nebo 20. století.

Violisté přednesou odpovídající repertoár svého oboru.

Výtvarná výchova

Zkoušku vykonají uchazeči o bakalářský studijní program:

Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání

Nelze žádat o prominutí této zkoušky. Nejsou udělovány žádné bonifikace.

Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá.

Základní popis zkoušky

Zkouška je pro všechny uchazeče společná a jednokolová. Uchazeč předloží v den konání přijímací zkoušky své prezentační portfolio a na místě vytvoří studijní kresbu hlavy dle sádrového modelu (podrobněji o portfoliu v samostatném odstavci). Výsledek zkoušky je hodnocen na bodové škále 0-100 bodů (100 je maximum). Pro úspěch u zkoušky musí uchazeč dosáhnout nejméně 20 % z celkového bodového hodnocení, tedy 20 bodů. Uchazeči, kteří dosáhnou méně než 20 bodů, budou hodnoceni jako neúspěšní.

Další informace k přípravě na zkoušku

Portfolio formátu A4 nebo A3 má v přiměřeném rozsahu a zpracování představit výtvarné zaměření a úroveň tvorby uchazeče. Na obalu musí být uvedeno jméno a příjmení, obsah tvoří výběrová fotodokumentace představující studijní práce a volnou tvorbu. Práce formátu A4 nebo A3 (kresby, fotografie, grafika) mohou být v portfoliu v originále.

Na úvodní straně portfolia musí uchazeč uvést jméno a příjmení, datum narození, adresu, vzdělání a obor /obory/, na který se hlásí. Může také popsat šíři svých výtvarných aktivit a zájmů, vzdělání a školení v oboru (ZUŠ, kurzy, dílny), dosažená ocenění, účast v soutěžích, výstavách atp.

Elektronickou formu dokumentace v zásadě nelze přijímat. V případě elektronicky zaměřené tvorby předloží uchazeč alespoň dílčí informaci v podobě vytištěných dokumentací na formátu A4 nebo A3. Při hodnocení portfolia může komise uchazeče přizvat k dílčímu pohovoru.

Portfolio si uchazeč po skončení zkoušky odnáší.

Pro kresbu sádrového modelu hlavy si uchazeč přinese kreslící papír formátu A2, tužku nebo úhel a pevné desky A2, které využije jako podložku při kreslení. Provedená kresba zůstává na katedře.

Informace ke studiu na PdF MU (bakalářské prezenční studium)

telefon: 549 49 4864
e‑mail:

Informace o Testu studijních předpokladů, e-přihlášce, platbách za přihlášku

e‑mail:

Informace ke studiu na PdF MU (kombinované bakalářské studium)

telefon: 549 49 3254
e‑mail:

Podejte si přihlášku