Speciální pedagogika

Bakalářské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Při studiu speciální pedagogiky se budete zabývat otázkami výchovy, vzdělávání a podpory osob se speciálními vzdělávacími potřebami všech věkových kategorií. Budete se učit komunikovat a spolupracovat i s jejich rodinnými příslušníky, učiteli a dalšími pracovníky. Seznámíte se z teoretického i praktického hlediska s širokou cílovou skupinou.

Podle svého zájmu si můžete vybrat ze dvou nabízených specializací. První specializací je logopedie a surdopedie, zde se dozvíte o podpoře osob s narušenou komunikační schopností a sluchovým postižením (při této volbě je třeba úspěšné absolvování vstupního testu a pohovoru).Druhou specializací je psychopedie, kterou lze kombinovat se somatopedií, s etopedií anebo s oftalmopedií. Ve studiu zvolených specializací můžete pokračovat i v navazujícím magisterském studiu.

Prostřednictvím přednášek a seminářů získáte znalosti i dovednosti nejen z oblasti speciální pedagogiky dle zvolené specializace, ale i z oblasti psychologie, obecné pedagogiky i dílčích částí medicínských oborů.

Ve spolupráci s vyučujícími se můžete angažovat ve výzkumných projektech. Do fakultního studentského života se můžete aktivně zapojit prostřednictvím studentské oborové rady. Další profesionální i osobní rozvoj se nabízí v absolvování studijních pobytů v zahraničí v rámci programu Erasmus+. Váš studentský život obohatí i možnost sportovního vyžití – podle svých zájmů si budete vybírat z nabídky sportovních aktivit a kurzů.

Jako absolventi naleznete uplatnění na asistentských pracovních pozicích ve školství, zdravotnictví a sociálních službách. Působit můžete jako asistenti pedagoga nebo vychovatelé v základních školách hlavního vzdělávacího proudu i ve školách pro žáky se speciálními potřebami. Po absolvování specializace logopedie a surdopedie můžete pracovat jako logopedičtí asistenti, například v mateřských školách či v zařízeních sociálních služeb.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Přejete si v budoucnu působit v oblasti pomáhajících profesí?
  • Zajímáte se o práci založenou na intenzivním osobním kontaktu?
  • Chcete si osvojit dovednosti pro práci s osobami s různými formami zdravotního postižení?
  • Chcete se orientovat v možnostech komunikace a spolupráce s osobami se speciálními vzdělávacími potřebami?

Pokud na tyto otázky odpovídáte ano, tak je náš program přesně pro vás.

„Speciální pedagogika zpřístupňuje vzdělávání lidem s postižením/ se znevýhodněním.“

Praxe

Součástí odborné přípravy studentů jsou i speciálněpedagogické praxe, které probíhají ve školách a v dalších zařízeních orientovaných dle zvolené specializace.

Ve druhém ročníku vás čeká průběžná praxe, kdy budete pravidelně docházet do vybrané školy či zařízení. Prostřednictvím pravidelného kontaktu s žáky i odborným personálem se seznámíte blíže s postupy speciálněpedagogické intervence.

Ve třetím ročníku absolvujete souvislou čtyřtýdenní praxi pod supervizí určeného pracovníka, kdy se budete na speciálněpedagogické intervenci aktivně podílet.

Uplatnění absolventů

Absolvováním studia získáte kompetence na úrovni asistenta pedagoga k podpoře a spolupráci s dětmi či žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Uplatnění naleznete v řadě oblastí. Ve školství můžete působit na asistentských pozicích či jako vychovatelé v běžných i speciálních školách a školských zařízeních dle zvolené specializace. Pokud absolvujete specializaci logopedie a surdopedie, můžete pracovat na pozici logopedického asistenta.

Dále můžete působit v dětských domovech a v domovech mládeže. Kompetence získáte i k práci v zařízeních sociálních služeb, rezortu zdravotnictví či ve státní správě. Ve všech uvedených oblastech je práce založena na intenzivním kontaktu a spolupráci s lidmi – uplatníte zde tedy získané sociální i komunikační kompetence.

„Studium speciální pedagogiky mi rozšířilo pohled nejen na vzdělávání, ale také na vývoj dítěte, jeho potřeby, prožívání a možnosti jeho podpory. Současně jsem měla možnost pracovat na svém seberozvoji. Toto studium mi otevřelo prostor pro další zajímavé možnosti v profesní kariéře jak v sociální, tak pedagogické oblasti.“

Pavlína Grác Livňanská Pavlína Grác Livňanská
absolventka programu

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Speciální pedagogika? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.