Učitelství praktického vyučování

Bakalářské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Cílem studia uceleného studijního oboru Učitelství praktického vyučování je vytváření oborových, pedagogických, psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí pro práci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku.

„Dobrý učitel praktického vyučování na prvním místě.“

Praxe

Pedagogická praxe je v souladu s rámcovými koncepcemi PdF MU. Systém pedagogické praxe je dlouhodobý a systematický směřující k rozvoji odborných dovedností studenta a jeho přípravě na roli učitele.

Systém pedagogických praxí je nastaven tak, aby dlouhodobě a systematicky směřoval k rozvoji profesních kompetencí studenta a připravil jej nejprve na plnohodnotné zvládnutí role učitele praktického vyučování (v tomto kontextu hovoříme o oborových praxích, které jsou umístěny do kurikula bakalářského studia) a následně na roli učitele odborných předmětů (zde hovoříme o učitelské praxi, jíž je věnován prostor v kurikulu navazujícího magisterského studia). Vzhledem k tomu, že praxi a její reflexi vnímáme jako základní stavební kámen v přípravě budoucích asistentů a učitelů, v inovovaném systému praxí jsme prostor věnovaný praxi a reflexi rozšířili a učinili z praxí povinnou součást studia. Systém praxí vede k postupnému rozvoji profesních kompetencí, a to prostřednictvím vystavění systému praxí v souladu s hierarchií profesních rozvojových potřeb asistentů a učitelů a také v souladu s jejich oborovou specializací. Vzhledem k tomu, že Učitelství praktického vyučování je uceleným studijním programem zahrnuje systém praxí i učitelskou (oborovou) složku.

Chcete vědět víc?

https://katedry.ped.muni.cz/fcho/oddeleni-odborneho-vzdelavani

Uplatnění absolventů

Studiem bakalářského studijního programu Učitelství praktického vyučování získá potřebné kompetence, které mu umožní podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů pracovat jako učitel praktického vyučování. Učitel praktického vyučování získává dle tohoto zákona odbornou kvalifikaci mimo jiné vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd. Podle školského zákona ve znění zákona č. 82/2015 Sb. se uskutečňuje podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami skrze tzv. podpůrná opatření. Jedním z podpůrných opatření je asistent pedagoga. Dále může absolvent působit jako asistent pedagoga, v centrech volného času, jako vychovatel v domovech mládeže, vychovatel v družinách, v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností. Absolventi se uplatní také jako školící pracovníci například v úřadech státní správy, integrovaného záchranného systému a bezpečnostních složek státu. Vedle profesního vyústění je absolvent připraven pro vstup do navazujícího magisterského studia Učitelství odborných předmětů pro střední školy (po splnění podmínek přijetí).

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Učitelství praktického vyučování? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.