doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

docentka – Katedra pedagogiky


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. D/3021
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5199
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.
  ORCID: 0000-0001-6053-6040 (https://orcid.org/0000-0001-6053-6040)
  Scopus ID: 35747174800
  Researcher ID (WoS): L-2536-2013
Pracoviště
 • Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
  Katedra pedagogiky
  Poříčí 31, 603 00 Brno
  Tel: 00420/549495199
  E-mail: vlckova@ped.muni.cz, 23594@mail.muni.cz
Funkce na pracovišti
 • Členka výzkumného týmu GAČR Narativní identita aktérů alternativního vzdělávání (2020-2022/24), GAČR Sebehodnocení žáků v AJ - s PdF UK (2020-2022/24)
 • Garantka státních zkoušek a bakalářského testu na KPed
 • Garantka koncepčního týmu výzkumu na KPed
 • Garantka předmětu Výzkum v pedagogické praxi, Research in Education
 • Předsedkyně státních zkoušek
 • Školitelka doktorandů oboru pedagogika a oboru didaktika cizích jazyků
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2010: docent (pedagogika), habilitační práce: Žákovské strategie učení cizímu jazyku ve všeobecném vzdělávání (průřezový výzkum), Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 • 2006: Ph.D. (pedagogika), disertační práce: Strategie učení cizím jazykům (empirický výzkum), PdF MU, Brno
 • 2005: Funkční studium II pro řídící pracovníky ve školství, Pedagogická fakulta Karlovy univerzity, FF MU
 • 2004: Školní management, 2-leté specializační studium, Pracovní motivace z hlediska řízení v podmínkách školy (závěrečná práce, teoreticko-empirická práce - případová studie), Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • 2003: Pedagogika, Mgr., Nepřímé strategie učení cizího jazyka (diplomová práce, empirický kvantitativní výzkum), FF MU, Brno
 • 2001: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy: Německý jazyk a literatura - Občanská výchova, Mgr., Kreatives Schreiben im Deutschunterricht (diplomová práce), PdF MU, Brno
Přehled zaměstnání
 • 2.2012-dosud: docent, výzkumný pracovník projektu základního výzkumu Grantové agentury ČR, Katedra pedagogiky, PdF MU

  DŘÍVĚJŠÍ
 • 1.2016-2.2020: spolupracovník, od 2017 jen na výuce doktorandů, Institut výzkumu školního vzdělávání, PdF MU
 • 3.2006-12.2015: výzkumný pracovník, Institut výzkumu školního vzdělávání (dříve: Centrum pedagogického výzkumu), PdF MU
 • 2.2012-8.2013: zástupce vedoucího Katedry pedagogiky PdF MU
 • 2.2006-2.2007: Odborný asistent, externě Katedra pedagogiky PdF MU
 • 8.2005-1.2006: Asistent II., Katedra pedagogiky PdF MU
 • 1.2005-6.2005: Externí zaměstnanec: vyučující, spolupráce na výzkumných a rozvojových projektech, spolupráce na projektech zahraničních mobilit, výuka zahraničních studentů, KPd PdF MU
 • 2001-2005: Interní doktorské studium, PdF MU
 • 2000-2006, 2008-dosud: Tlumočení, překlady NJ aj.,
 • 2002-2004: Intenzivní předmaturitní kurzy německého jazyka, Gymnázium T. Novákové, Brno
 • 2001-2002: Jazyková škola HOPE, lektorka německého jazyka (firemní a individuální kurzy)
 • 1995-2002: Jazyková škola KIC, lektorka německého jazyka (pomaturitní jednoleté kurzy, firemní kurzy)
Pedagogická činnost - výuka
 • 1) DOKTORSKÉ STUDIUM (v ČJ, NJ, AJ):
 • Pedagogická diagnostika a evaluace (pro doktorské studium) PS/JS 2020-dosud)
 • Odborná orientace v oboru (pro doktorské studium) 2008-dosud
 • Příprava disertační práce (pro doktorské studium) 2008-dosud
 • Zahraniční výzkumná stáž/Forschungspraktikum im Ausland/Research Internship Abroad (pro doktorské studium) 2020-dosud
  Dřívější výuka:
 • Metodologie výzkumu v didaktice cizích jazyků I., II. (pro doktorské studium) PS/JS 2011-19
 • Pedagogická evaluace (pro doktorské studium) PS/JS 2011-2020
 • Pedagogika jako věda o edukační realitě (pro doktorské studium), přispívání k výuce (PS/JS 2013/14/16)
 • Podílení se na výuce v doktorském studiu pedagogiky/oborové didaktiky: Metodologie vědecké práce 06/07/08/09/10/11/12, Filozofie výchovy 07
 • Metodologie - přípravný kurz pro uchazeče o doktorské studium 07/08/09/10/11

  2) NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM:
 • Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele, NMgr. studium PS 2022-dosud

  Dřívější výuka:
 • Semináře k učitelským praxím 2013-14
 • Školská politika, školský systém a legislativa I 2015/16
 • Evropská vzdělávací politika (podílení se na výuce), PS 2004/05

  3) BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY (v ČJ, AJ):
 • Výzkum v pedagogické praxi (prezenční, kombinované, dříve i celoživotní studium), garant předmětu, vyučující, PS 2016-dosud
 • Research in Educational Practice (pro studium v AJ a ERASMUS), garant předmětu, 2018-2019/2022-dosud; vyučující 2022-dosud
 • Zpracování a analýza kvantitativních dat pro závěrečné práce, JS 2017-dosud
 • Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky, JS 2019-dosud

  Dřívější výuka:
 • Základy pedagogické metodologie 2002-06/2014-19
 • Seminář k základům pedagogické metodologie JS 05/06
 • Introduction into Educational Methodology PS 2012/13, 2016
 • Basis of Educational-Psychology Diagnostics JS 2019-2021
 • Pedagogická komunikace JS 2017
 • Seminář k teorii a metodice výchovy (učitelství pro ZŠ, SŠ), JS 2002/03
 • Seminář k úvodu do pedagogiky a základů pedagogického myšlení (učitelství VVP pro ZŠ a SŠ), ZS 2002/03/04/05

  4) VÝUKA V ANGLICKY VYUČOVANÝCH PROGRAMECH A VÝUKA ZAHRANIČNÍCH STUDENTŮ (ERASMUS)
 • Aktuální výuka viz výše s anglickými názvy

  Dřívější výuka:
 • Czech Education System (pro zahraniční studenty SOCRATES/ERASMUS), 2001/02/03/04/05/06/07/08/2012
 • Seminar Czech education system 2003/04/05/06/07/08
 • Visiting of schools (pro zahraniční studenty), JS 2002/03/04/05/06/07

  5) VÝUKA PRO LÉKAŘSKOU FAKULTU MUNI
  Dřívější výuka:
 • Pedagogika I. (LF MU, specializace ve zdravotnictví), 2001/02, JS 2004/05/06
 • Úvod do moderní pedagogiky (LF MU), PS 2004/05
Vědeckovýzkumná činnost
 • PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY ZÁKLADNÍHO VÝZKUMU
 • Spoluřešitelka projektu základního výzkumu Grantové agentury ČR (2020-22/24) Analýza determinantů sebehodnocení znalostí anglického jazyka a motivace k učení se anglickému jazyku u českých žáků nižšího sekundárního stupně (GA20-05484S), společně s KPed PdF UK (řešitelka: doc. H. Voňková)
 • Členka týmu projektu základního výzkumu Grantové agentury ČR (2020-22/24) Narativní identity aktérů ve vzdělávání na soukromých alternativních školách (GA20-12828S). Řešitelka: doc. K. Lojdová.
 • Členka týmu projektu základního výzkumu Grantové agentury ČR (GAČR)

  DŘÍVĚJŠÍ PROJEKTY

  PROJEKTY ZÁKLADNÍHO VÝZKUMU
 • Etnografie diverzity v pregraduální přípravě učitelů (GA19-06763S, 2019-2021/23): Řešitelský tým: J. Obrovská (řešitelka), K. Lojdová, F. Tůma, J. Kratochvílová, M. Fico
 • Řešitelka projektu GAČR (GA16-02177S) Strategie řízení třídy u studentů učitelství a zkušených učitelů (jejich cvičných učitelů) na druhém stupni základní školy (2016-18/20). Řešitelský tým: K. Lojdová, J. Mareš, J. Lukas, T. Kohoutek, L. Škarková, S. Ježek
 • Řešitelka projektu GAČR Moc ve školních třídách studentů učitelství (GA13-24456S), 2013-2015. Řešitelský tým: Z. Šalamounová, J. Mareš, K. Lojdová, J. Lukas, T. Kohoutek, J. Bradová, R. Pospíšil, M. Spurná
 • Řešitelka projektu GAČR Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií (GAP407/12/0432), 2012-2014. Řešitelský tým: K. Kostková, K. Pešková, M. Janík, K. Švejdíková, J. Bradová, J. Přikrylová, M. Doskočilová, M. Spurná
 • Členka řešitelského týmu projektu Centrum základního výzkumu školního vzdělávaní LC06046 (2006-2011), Centra excelence, MŠMT ČR, IVŠV PdF MU/ÚVRV PedF UK, řešitel: prof. E. Walterová, prof. Kotásek
 • Spoluřešitelka (spolu s dr. M. Völklem) projektu University drop-out, European Science Foundation: Quantitative methods in social sciences, 2005-2007
 • Členka týmu GAČR 406/05/0246 Obsahová dimenze kurikula základní školy (2005-2008), řešitel: prof. J. Maňák.
 • Účast na projektu GAČR 406/05/2107 "Autonomie v procesu učení a vyučování cizího jazyka" (řešitel: doc. V. Janíková, PdF MU), 2005
 • Účast na projektu Implicitní pedagogické znalosti a možnosti autoregulace procesu jejich rozvíjení GA406/02/1247, GAČR, 2002-2004, řešitel: prof.V.Švec, UTB Zlín
 • Účast na projektu Rozvíjení profesních dovedností učitele v rámci výzkumného projektu GAČR 406/03/1349 (zpracování dotazníkového šetření, spoluúčast na zpracování zpráv z výzkumu), 2003-2005

  PROJEKTY SPECIFICKÉHO VÝZKUMU
 • Členka týmu: projekt specifického výzkumu Grantové agentury Masarykovy univerzity Subjektivní vnímání připravenosti studentů učitelských studijních programů navazujícího magisterského studia na svoji profesi (MUNI/A/1502/2018), řešitel: doc. J. Kratochvílová
 • Členka týmu: projekt specifického výzkumu Grantové agentury Masarykovy univerzity Navazující výzkum implementace inovovaného pedagogicko-psychologického modulu v pregraduální přípravě studentů PdF ve druhém roce (MUNI/A/1192/2017), řešitel: doc. J. Kratochvílová
 • Členka týmu: projekt specifického výzkumu Grantové agentury Masarykovy univerzity MUNI/A/1276/2016 Výzkum implementace inovovaného pedagogicko-psychologického modulu v pregraduální přípravě studentů PdF (2017), řešitel: doc. J. Kratochvílová, KPed.
 • Členka týmu: projekt specifického výzkumu Grantové agentury Masarykovy univerzity MUNI/A/0985/2015 Školní vzdělávání: Výzkum učebních podmínek, výukových metod, didaktických prostředků a kurikula (2016), řešitel: dr. K. Pešková, IVŠV.
 • Řešitelka projektu MUNI/A/1438/2014 Výzkum školního vzdělávání: Výukové metody, didaktické prostředky a učební podmínky (SKOLA 2015), IVŠV PdF MU.
 • Členka řešitelského týmu: Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy, výsledky. Řešitel: doc. T.Janík (MUNI/A/0883/2011)
 • Členka týmu: Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality výuky a kurikula v oborech školního vzdělávání. Řešitel: doc. T. Janík (MUNI/A/1038/2009)
 • Řešitel fakultního grantu 24/05-3023 Strategie učení cizím jazykům jako východisko efektivního učení a vyučování cizích jazyků u studentů učitelství cizích jazyků na PdF MU (výzkumné šetření), 2005
 • Řešitel fakultního projektu 21/04, 3020 Strategie učení cizím jazykům jako východisko efektivního učení cizím jazykům (deskriptivně-relační výzkumné šetření), 2004

  PROJEKTY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU
 • Cesta ke kvalitě: Autoevaluace – Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení, ESF/MŠMT CZ 1.07/4.1.00/06.0014, 2009 – 2012; Národní ústav odborného vzdělávání, Řešitel: dr. M. Chvál. (Členka expertní skupiny, zpravodaj evaluačních nástrojů.)
 • Spolupráce na projektu Kurikulum G – Kvalitní škola (ESF, MŠMT ČR), VÚP, 2010–2011.

  ROZVOJOVÉ PROJEKTY
 • Spolupracovnice projektu za ČR: Raising the Achievement of All Learners in Inklusive Education (Evropská komise, 2014-2015).
 • Řešitel: Tvorba multimedialnich studijnich materialu kurzu Základy ped. metodologie dostupných na celouniverzitní síti (2006), FRVS, MŠMT CR 1969/2006/F5
 • Spoluřešitel projektu Portál RVP na PdF MU
 • Spoluřešitel transformačního a rozvojového projektu MŠMT ČR "Podpora oborových didaktik zkvalitněním doktorského studijního programu", Pedagogika (183/2004)
 • Spoluřešitel projektu BCES "Evropská vzdělávací politika", 2004 - 2005.
 • Člen (vzdělávací oblast Člověk a společnost) řešitelského týmu projektu Koncepce studijního programu Učitelství pro základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 129/2002, MŠMT ČR, řešitel: doc. PaeDr. Vladislav Mužík, CSc., PdF MU, 2001-02, 2004

  INDIVIDUÁLNÍ VÝZKUMY
 • Výzkum strategií učení (paměťové, kognitivní, kompenzační,metakognitivní, afektivní, sociální) cizím jazykům ve vztahu k efektivitě učení, strategie učení CJ u úšpěšných a méně úspěšných žáků, 3.roč. gymnázií, 2004
 • Výzkum metakognitivních, afektivních a sociálních strategií učení cizího jazyka u studentů čtyř a šesti letých gymnázií a studentů učitelství cizích jazyků, 2001-03
 • Výzkum postojů studentů učitelství k inovacím ve školství,PdF MU, 2002-03
 • Výzkum vlivu učitelů ZŠ, SŠ a VŠ na pozdější implicitní pedagogické znalosti studentů učitelství, PdF MU, 2003.
Akademické stáže
 • VÝUKOVÉ STÁŽE:
 • 5/2023: výuka řízení třídy a českého školského systému, University of Madeira, Portugalsko, (ERASMUS)
 • 9/2019: výuka českého školského systému, moci ve třídě, Univerzita Bilbao, Španělsko (ERASMUS)
 • 11/2018: Univerzita Liepaja, Lotyšsko (ERASMUS)

  EXPERTNÍ STÁŽE:
 • 5/2015: Stáž na inkluzivní škole a její evaluace, Calderglen High School, Glasgow, Skotsko, Evropská komise

  STUDIJNÍ STÁŽE:
 • 7/2016: Designing, Conducting, and Analysing Social Science Experiments in the Field, through Surveys, and in the Laboratory (zTree, Qualtrics, MTurk, R), Centre for Experimental Social Sciences (CESS), Nuffield College, University of Oxford, UK
 • 5/2014: Mixed methods advanced, GESIS - Leibnitz Institut für Sozialwissenschaften, Mannheim
 • 3/2014: Structural equation modelling in MPlus, GESIS - Leibnitz Institut für Sozialwissenschaften, Mannheim
 • 7/2013: Qualitative Interviews, Grounded theory, GESIS - Leibnitz Institut für Sozialwissenschaften, Mannheim
 • 7/2012: Survey design, University of Essex, Summer School in Data Analysis, Velká Británie
 • 7/2011: Methodenseminar: Verfahren der Komplexitäts- und Dimensionsreduktion, ZHSF, Köln, Německo
 • 7-8/2009: Social network analysis (UCINET, Pajek, R, ORA), Comparative survey research. University of Essex, Summer School in Data Analysis, Velká Británie
 • 7/2008: Developing measurment instrument in survey design (Reliability, FA, IRT, Rash model, LCA, cirkumplex,...), University of Essex, Summer School in Data Analysis, Velká Británie
 • 7/2007: Mixed method approach, University of Essex, Summer School in Data Analysis, Velká Británie
 • 6/2007: Cross-national, cross-cultural survey data comparison, ZUMA, Mannheim, Německo
 • 9-10/2006: Design and analysis of intervention studies, European Science Foundation, projekt Quantitative methods in social sciences, University of Cyprus, Kypr
 • 3, 7-8, 2006: Methodenseminar, Multivariate Datenanalyse, Datenbankmanagement, Forschungsmethoden. Zentral Archiv, Zentrum für historische Sozialforschung, Universität Köln, Německo
 • 10/2005: Univerzita Limburg, Hasselt, Brusel, Belgie, Workshop Quantitative Methods in The Social Science: Theory and Practice in the Analysis of Longitudinal Data, European Science Foundation, stipendium
 • 11/2002: studijní pobyt. Universitaet Osnabrueck, Německo, Hogeshool Hengelo, Nizozemí, stipendijní příspěvek Česko-Německého fondu budoucnosti
 • 9/2002: germanistika, lingvodidaktika, překladatelství. Sommerkolleg (program ACTION, stipendium MŠMT), Kravsko u Znojma
 • 11/2001: studijní pobyt, výzkumný ústav ICLON, Univerzita Leiden, Nizozemí
 • 1998-99: studium pedagogiky, germanistiky a filozofie, Universitaet Regensburg, Německo, stipendium Socrates a DAAD
 • 8/1998: studijní pobyt - germanistika, Universitaet Heidelberg, Německo, stipendium DAAD
Universitní aktivity
 • Členka komise habilitačních řízení oboru Pedagogika PdF MU (2012-dosud).

  DOKTORSKÉ STUDIUM
 • Členka Společné oborové rady: Školní pedagogika (programy School Pedagogy a Školní pedagogika), PdF MU (2019-dosud).
 • Členka Oborové rady doktorského studijního programu Pedagogika, PdF MU (2018-dosud).
 • Předsedkyně a členka Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací v doktorském studijním programu Pedagogika, obor Pedagogika, PdF MU (2012-dosud).

  BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ STUDIUM
 • Členka programové rady Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářské studium), Učitelství německého jazyka pro základní školy (magisterské navazující studium), PdF MU (2020-dosud)
 • Předsedkyně Komise pro státní závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie, magisterské studium učitelství, PdF MU (2011-dosud).
 • Předsedkyně Komise pro bakalářské zkoušky ze společného základu učitelství na PdF MU (2015-dosud).


  DŘÍVĚJŠÍ AKTIVITY
 • Garantka doktorského studia Sociální pedagogika, Katedra sociální pedagogiky PdF MU (2020-2021)
 • Předsedkyně Oborové komise doktorského studijního programu Sociální pedagogika PdF MU (2020-2021)
 • Členka Oborové komise Didaktika cizího jazyka, Oborová rada doktorského studijního programu Specializace v pedagogice, PdF MU (2011-2020).
 • Stálá členka zkušební komise státních zkoušek, doktorský studijní program Didaktika cizích jazyků, PdF MU (2016-2018).
 • Členka Komise pro přijímací řízení do doktorského studia Pedagogiky, PdF MU (2006-2014).
 • Koordinace či podílení se na tvorbě akreditačních materiálů bakalářského studia, navazujícího magisterského studia učitelství na PdF MU (2005,2016), doktorského studia Pedagogiky (2006), institucionální akreditace MU v oblasti Učitelství NAÚ (2017). ...
 • Členka Komise posuzující projekty Fondu rozvoje vysokých škol na PdF MU (2011-2012).
 • Členka Komise posuzující návrhy fakultních/rektorátních projektů specifického výzkumu, PdF MU (2010-2012).
Mimouniversitní aktivity
 • Expertní mezinárodní peer review pro grantové agentury na výzkumné projekty: VEGA - Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied (2016), APVV/SRDA - Agentúra na podporu výskumu a vývoja/Slovak Research and Development Agency (2017)
 • Členka redakční rady časopisu Studia Paedagogica (2013-dosud)
 • Recenzní činnost pro časopisy: European Journal of Education (UK, WoS Q2: IF = 0,918), Pedagogika, Studia Paedagogika (Scopus), Pedagogická orientace, Orbis scholae (Scopus), e-pedagogium, Komenský, Acta Universitatis Carolinae – Kinanthropologica, Journal of Pedagogy (SR, Scopus), Littera scripta, The New Educational Review (Scopus), Central European Journal of Public Policy (Scopus), Sociální studia (Scopus)
 • Recenzní činnost pro mezinárodní evropské konference: EARLI - The European Association for Research on Learning and Instruction (2016/17/19), ECER/EERA - European Educational Research Association (2017-2020), EERA - letní škola (2018, 2019)
 • Členka České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV/CERA), European Educational Research Association (EERA), European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI).

 • DŘÍVĚJŠÍ AKTIVITY
 • Členka Odborného orgánu hodnotitelů pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje. Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Úřad vlády České republiky (2018-2022)
 • Členka Hodnotícího panelu P407 Pedagogika, psychologie, kinantropologie Grantové agentury ČR (2017-2021)
 • Členka Výboru České asociace pedagogického výzkumu, editorka Bulletinu ČAPV (2017-2020)
 • Členka Odborného verifikačního a hodnotícího panelu (OVHP panel) pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje (02 SHVb – Společenské vědy). Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Úřad vlády České republiky (2014-2017)
 • Zástupce výzkumu za ČR v projektu Raising Achievement for All Learners - Quality in Inclusive Education, European Agency for Special Needs and Inclusive Education, European Commission (2012,2014-2017)
 • Externí členka komise habilitačních a doktorských řízení oboru Pedagogika PedF Univerzity Karlovy (2016-2022).
 • Členka redakční rady (2011-2014), členka redakce (2006-2010) časopisu Pedagogická orientace
 • Členka redakční rady anglického čísla e-Pedagogium (2011/12)
 • Členka České pedagogické společnosti (ČPdS, 2001-2015), European Second Language Association (EuroSLA, do 2013), The European Survey Research Association (ESRA, do 2010).
  Guest editorka s doc. J. Němcem monočísla Orbis Scholae (2009/1)
 • Guest editorka s doc. T. Janíkem metodologického monočísla Pedagogické orientace (2013/4)
 • Členka konferenčního výboru: Konference České asociace pedagogického výzkumu 2011 (Smíšený design v pedagogickém výzkumu).
Ocenění vědeckou komunitou
 • Cena prorektorky za excelentní výsledky v doktorském studiu v roli školitele, říjen 2023, MUNI, doktorský studijní program Didaktika cizího jazyka (s E. Bumbálkovou),2023

  CITACE (do 1/2024):
  WoS 36, H-index 1; Scopus 52, H-index 3; Google Scholar 860, H-index 14 /i10-index 20

  POZVÁNÍ K PŘEDNÁŠKÁM:
  Universität Osnabrück, NÖ Sprach-Kompetenzzentrum (Rakousko), PedF Karlovy univerzity (2x), FF MU (3x), PedF Západočeské univerzity, UTB Zlín (3x), PedF Palackého univerzita v Olomouci, PdF Univerzity Hradec Králové; PdF Ostravské univerzity, PdF Technické univerzity v Liberci, Česká asociace pedagogického výzkumu (4x), Evropská asociace pedagogického výzkumu EERA - workshop adaptace dotazníku aj.

  STIPENDIA:
  ERASMUS+ (2016, UK - University of Oxford), DAAD (1998 Německo - Univerzita v Heidelbergu), SOCRATES (1998/99 Německo - Univerzita v Regensburgu), European Science Foundation (2005 Belgie, 2006 Kypr)
Vybrané publikace
 • OBROVSKÁ, Jana, Petr SVOJANOVSKÝ, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Kateřina LOJDOVÁ, František TŮMA a Kateřina VLČKOVÁ. Promises and challenges of differentiated instruction as pre-service teachers learn to address pupil diversity. Journal of Education for Teaching. England: Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, 2023, s. 1-18. ISSN 0260-7476. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/02607476.2023.2247356. URL info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Kateřina LOJDOVÁ a Kateřina VLČKOVÁ. Pupil diversity in teacher preparation curriculum. Perspectives in Education. University of Pretoria, 2022, roč. 40, č. 2, s. 175-188. ISSN 0258-2236. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.18820/2519593X/pie.v40.i2.13. URL info
 • VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ a Jan MAREŠ. Management třídy u studentů učitelství a jejich provázejících učitelů: smíšený výzkum. Online. In Poláchová Vašťatková Jana, Tůma František. Inspirace pro výzkum: Nahlédnutí do metodologie pedagogiky. 1. vyd. Brno: MSD, spol. s r. o., pro Českou asociaci pedagogického výzkumu, 2022, s. 138-152. Výzkum. ISBN 978-80-7392-387-7. URL info
 • LOJDOVÁ, Kateřina, Kateřina VLČKOVÁ a Jan NEHYBA. Stories of teachers’ identity: Between personal and professional experience. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 26, č. 2, s. 113-137. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2021-2-6. full text info
 • PAPAJOANU, Ondřej, Hana VOŇKOVÁ a Kateřina VLČKOVÁ. Motivace k učení se angličtině ve vztahu ke známkám a studijním aspiracím u žáků základních škol. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 26, č. 3, s. 29-50. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2021-3-2. Studia Paedagogica info
 • VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Lucie ŠKARKOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Petr KVĚTON a Stanislav JEŽEK. Řízení třídy: studenti učitelství a jejich provázející učitelé. 1. vyd. Brno: Munipress, 2020, 278 s. Pedagogický výzkum, sv. 1. ISBN 978-80-210-9651-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9652-2020. URL info
 • VLČKOVÁ, Kateřina, Petr KVĚTON, Stanislav JEŽEK, Jan MAREŠ a Kateřina LOJDOVÁ. Adaptace škály managementu chování a výuky na české podmínky. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 24, č. 1, s. 135-155. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2019-1-6. full text SP info
 • VLČKOVÁ, Kateřina, Stanislav JEŽEK, Tomáš KOHOUTEK a Jan MAREŠ. Zkrácená škála kognitivního uzavření: struktura české verze u vzorku studentů učitelství a učitelů. Orbis Scholae. Praha: UK, 2019, roč. 13, č. 2, s. 49-64. ISSN 1802-4637. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23363177.2019.11. full text Orbis Scholae info
 • VLČKOVÁ, Kateřina, Jan MAREŠ, Stanislav JEŽEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Báze moci učitele: česká adaptace dotazníku Teacher Power Use Scale. Studia Paedagogica. FF MU Brno: ÚVP FF MU, 2017, roč. 22, č. 1, s. 87-112. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2017-1-6. full text SP info
 • ČERNÁ, Monika, Michaela PÍŠOVÁ a Kateřina VLČKOVÁ. Vliv klinické zkušenosti na profesní rozvoj studentů učitelství. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 22, č. 3, s. 41-68. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2017-3-4. full text SP info
 • VLČKOVÁ, Kateřina a Kateřina LOJDOVÁ. Když čísla a slova spolupracují: smíšený design v ukázkách z výzkumu moci ve školní třídě. Pedagogická orientace. Brno: ČPdS, 2016, roč. 26, č. 3, s. 482-511. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2016-3-482. PedOr full text info
 • VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Jarmila BRADOVÁ a Stanislav JEŽEK. Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. 1. vyd. Brno: Munipress, 2015, 238 s. verze 1. ISBN 978-80-210-8096-6. full text Munispace info
 • VLČKOVÁ, Kateřina, Jan MAREŠ a Stanislav JEŽEK. Adaptation of Teacher Power Use Scale to Lower Secondary Students and Student Teachers. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2015, roč. 25, č. 6, s. 798-821. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2015-6-798. Full text PedOr info
 • VLČKOVÁ, Kateřina a Jarmila BRADOVÁ. Slabý vztah strategií učení a výsledků vzdělávání: problém operacionalizace a měření? Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 19, č. 3, s. 9-28. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2014-3-2. Full text na stránkách Studia paedagogica info
 • VLČKOVÁ, Kateřina, Karolína PEŠKOVÁ, Klára ULIČNÁ, Miroslav JANÍK a Kateřina ŠVEJDÍKOVÁ. Žákovské strategie při učení se anglickému jazyku a jejich vztah k úspěšnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 474 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 41. ISBN 978-80-210-7574-0. full text Munispace info
 • MAREŠ, Jan a Kateřina VLČKOVÁ. K metodologickým standardům kvantitativních studií v pedagogice: Jak psát o výzkumných zjištěních? Pedagogická orientace. Brno: ČPdS, 2013, roč. 23, č. 4, s. 455-477. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2013-4-455. Full-text v časopisu Pedagogická orientace 2013/4 info
 • VLČKOVÁ, Kateřina, Janek BERGER a Manuel VÖLKLE. Classification Theories of Foreign Language Learning Strategies: An Exploratory Analysis. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, č. 4, s. 93-113. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2013-4-6. Stránky časopisu info
 • VLČKOVÁ, Kateřina a Jana PŘIKRYLOVÁ. Strategie učení se cizímu jazyku. Dotazník pro žáky (manuál k nástroji). 1. vyd. Praha: Národní ústav vzdělávání, 2011, 80 s. Evaluační nástroje 23. ISBN 978-80-87063-44-6. Portál evaluačních nástrojů info
 • LOJOVÁ, Gabriela a Kateřina VLČKOVÁ. Styly a strategie učení ve výuce cizích jazyků. 1. vyd. Praha: Portál, 2011, 240 s. pedagogika. ISBN 978-80-7367-876-0. info
 • NĚMEC, Jiří a Kateřina VLČKOVÁ. Vnímání sociálního klimatu školy žáky: srovnání 1. a 2. stupně základní školy. In Walterová, E. (ed.). Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2011, s. 162-196, 36 s. ISBN 978-80-246-2043-5. info
 • VLČKOVÁ, Kateřina. Tematické a metodologické zaměření aktuálního výzkumu učení a vyučování cizím jazykům ve světě: Analýza studií z nejvýznamnějších časopisů. In Píšová, M., Janíková, V., Hanušová, S. a kol. Metodologické otázky výzkumu výuky cizích jazyků. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5718-0. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 25-34. Spisy Pedagogické fakulty MU, sv. 155. ISBN 978-80-210-5718-0. info
 • KUBIATKO, Milan a Kateřina VLČKOVÁ. The relationship between ICT use and science knowledge for Czech students: a secondary analysis of PISA 2006. International Journal of Science and Mathematics Education. Nizozemí: Springer, 2010, roč. 8, č. 3, s. 523-543. ISSN 1571-0068. WWW Springer Link info
 • VLČKOVÁ, Kateřina. Žákovské strategie učení cizímu jazyku ve všeobecném vzdělávání (průřezový výzkum). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 369 s. URL info
 • JANÍK, Tomáš, Marcela JANÍKOVÁ, Tomáš JANKO, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ a Kateřina VLČKOVÁ. Kurikulum - výuka - školní klima - učitelské vzdělávání: Analýza nálezů českého pedagogického výzkumu (2001-2008). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 72 s. 1/09. ISBN 978-80-210-4771-6. URL info
 • JANÍKOVÁ, Marcela, Kateřina VLČKOVÁ, Pavel DOULÍK, Martin CHVÁL, Tomáš JANÍK, Patrícia JELEMENSKÁ, Josef MAŇÁK, Karel STARÝ a Jiří ŠKODA. Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody. 1. vyd. Brno: Paido, 2009, 180 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-180-5. info
 • VLČKOVÁ, Kateřina. STRATEGIE UČENÍ: VÝZKUMNÉ OBLASTI, PŘÍSTUPY A METODY. In JANÍKOVÁ, Marcela, Kateřina VLČKOVÁ, Pavel DOULÍK, Martin CHVÁL, Tomáš JANÍK, Patrícia JELEMENSKÁ, Josef MAŇÁK, Karel STARÝ a Jiří ŠKODA. Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody. 1. vyd. Brno: Paido, 2009, s. 97 - 116. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-180-5. info
 • VLČKOVÁ, Kateřina. Srovnání používání strategií učení cizímu jazyku u studentů osmiletých a čtyřletých gymnáziích. Pedagogická orientace. Brno: ČPdS, 2009, roč. 19, č. 4, s. 51-73, 24 s. ISSN 1211-4669. info
 • NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ, Vendula SOBĚSLAVSKÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Kateřina VLČKOVÁ a Jana ZERZOVÁ. CPV videostudie anglického jazyka: sběr dat a zamýšlené analýzy. Orbis scholae. 2008, roč. 2, č. 1, s. 73-91. ISSN 1802-4637. URL info
 • NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ, Vendula SOBĚSLAVSKÁ, Simona ŠEBESTOVÁ a Kateřina VLČKOVÁ. Videostudie zum Englischunterricht in der Tschechischen Republik. In Lehrer/-innenbildung in Europa. 1. vyd. Wien: LIT Verlag, 2008, s. 126-129. ISBN 978-3-7000-0826-2. info
 • VLČKOVÁ, Kateřina. Metodologická stránka doktorských projektů oboru Pedagogika.Pohled na projekty ze Semináře studentů 1. a 2. ročníku doktorského studijního programu na PdF MU. In Bulletin CPV 2008. 1. vyd. Brno: CPV, 2008, s. 50-65, 15 s. ISBN 978-80-210-4753-2. Bulletin CPV info
 • VLČKOVÁ, Kateřina. Strategie učení v kurikulu všeobecného vzdělávání. Orbis scholae. Praha: Karolinum, 2007, roč. 2, č. 1, s. 71-79. ISSN 1802-4637. URL info
 • VLČKOVÁ, Kateřina. Vliv používání e-materiálů a snížení kontaktní výuky na studijní úspěšnost. Evaluace e-materiálů a předmětu podporovaného e-learningovým prostředím is.muni (zpráva z výzkumu, evaluační případová studie). In Sco 2007. Sborník z konference SCO, Brno 30.-31.5.2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 1-6. ISBN 978-80-210-4296-4. sborník, © Masarykova univerzita v Brně info
 • VLČKOVÁ, Kateřina. Testování modelu vysvětlujícího známku z cizího jazyka pomocí strategií učení: multinomiální logistická regrese. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. Sborník z XV. konference ČAPV. 1. vyd. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, katedra pedagogiky a psychologie, 2007, s. 1-13. ISBN 978-80-7040-991-6. info
 • VLČKOVÁ, Kateřina. STRATEGIE UČENÍ CIZÍMU JAZYKU. Výsledky výzkumu používání a efektivity strategií na gymnáziích. Brno: Paido, 2007, 217 s. Pedagogický výzkum. ISBN 978-80-7315-155-3. info
 • JANÍKOVÁ, Věra a Kateřina VLČKOVÁ. Organizační formy, fáze výuky, učivo a rozvíjené dovednosti v cizojazyčné výuce z hlediska autonomního učení (zpráva z výzkumu). In Sborník z konference Autonomie v procesu učení a vyučování cizího jazyka. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2006, s. 124-147, 18 s. ISBN 80-210-4164-1. info
 • JANÍKOVÁ, Věra a Kateřina VLČKOVÁ. Organizační formy výuky a učivo v cizojazyčné výuce z hlediska autonomního učení. Pilotní výzkum. In JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 124-148. ISBN 80-210-4164-1. info
 • VLČKOVÁ, Kateřina. Evaluace strategií učení v osvojeném kurikulu vzdělávací oblasti (cizí) jazyk a jazyková komunikace na konci základního vzdělávání (zpráva z výzkumu). In MAŇÁK, Josef a Tomáš JANÍK. Problémy kurikula základní školy. 1. vyd. Brno: MU, 2006, s. 140-147. ISBN 80-210-4125-0. URL info
 • VLČKOVÁ, Kateřina. Charakteristiky a vývojové trendy školství a vzdělávání v zemích Evropské unie. Elportál. Brno: MU, 2006, roč. 1, č. 1, s. 32-63. ISSN 1802-128X. URL info
 • VLČKOVÁ, Kateřina. Efekt bumerangový. Efekt Galatea. Efekt Golem. Efekt haló. Efekt novosti. Efekt placebo. Efekt Pygmalion. Efekt sociální žádoucnosti. Efekt zmírňování. Logická chyba posouzení. Položka. In In Švec, V.; Maňák, J.; Švec, Š. Slovník pedagogické metodologie. 1. vyd. Brno: Paido, 2005, s. 24-27, 3 s. Pedagogická metodologie. ISBN 80-210-3802-0. info
 • JANÍK, Tomáš a Kateřina VLČKOVÁ. Czech education system. Course for international students. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2005, 250 s. CD-ROOM. info
 • VLČKOVÁ, Kateřina. Charakteristiky a vývojové trendy základního vzdělávání v zemích EU a v ČR. In MAŇÁK, Josef a Tomáš JANÍK. Orientace české základní školy. Brno: PdF MU, 2005, s. 125 -141. ISBN 80-210-3870-5. info
 • VLČKOVÁ, Kateřina. Genderové rozdíly v používání strategií učení cizímu jazyku. In JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie v procesu učení a vyučování cizích jazyků. Sborník dílčích studií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2005, s. 75-81. ISBN 80-210-3919-1. publikace ke strategiím info
 • VLČKOVÁ, Kateřina. Používání strategií učení cizímu jazyku a jejich efektivita v gymnaziálním vzdělávání. In JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie v procesu učení a vyučování cizích jazyků. Sborník dílčích studií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2005, s. 53-55, 5 s. ISBN 80-210-3919-1. publikace ke strategiím info
 • VLČKOVÁ, Kateřina. Pracovní motivace z hlediska řízení v podmínkách školy. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2004, 56 s. URL URL info
 • VLČKOVÁ, Kateřina a Jiří HAVEL. Faktory a kontext rozvíjení profesních dovedností učitelů (výzkumná zpráva). In Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů. Sborník z mezinárodní konference konané dne 24.2.2004 na PdF MU v Brně. Sborník prací PdF MU č. 174. Řada pedagogiky a psychologie č. 22. Brno: MU, 2004, s. 155-175. ISBN 80-210-3378-9. info
 • VLČKOVÁ, Kateřina. Empirická efektivita nepřímých strategií učení při učení a používání preferovaného cizího jazyka u studentů gymnázia (zpráva z výzkumu, projekt č. 21/04, zakázka č. 3020 PdF MU). In JANÍK, Tomáš, Oldřich ŠIMONÍK a Vladislav MUŽÍK. Sborník z konference Oborových didaktik konaného 13.9.-14.9.2004 na PdF MU v Brně. Brno: MU, 2004, s. 32-46. ISBN 80-210-3474-2. info
 • VLČKOVÁ, Kateřina. Nepřímé strategie učení cizímu jazyku. Brno: FF MU, 2003, 120 s. diplomová práce. info
 • VLČKOVÁ, Kateřina. Nepřímé strategie učení v procesu učení cizím jazykům (Zpráva z výzkumného šetření). Pedagogické spektrum. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2003, XII, 5-6, s. 61-68. ISSN 1335-5589. info
 • VLČKOVÁ, Kateřina. Pedagogické zásady. In Teoreticko-metodická propedeutika pro edukační činnosti s dětmi a mládeží. Na pomoc romským pedagogickým asistentům. 1. vyd. Brno: Katedra sociální pedagogiky PdF MU, Kabinet multikulturní výchovy při PdF MU, MSD s.r.o., 2003, s. 58-65. skripta. ISBN 80-86633-06-3. Elportal Masarykovy univerzity info

3. 2. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.