Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.

vedoucí katedry – Katedra psychologie


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. D/2036
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3424
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. Narozen 27. března 1973 v Hradci Králové. Ženatý, manželka Tereza, dcera Emilka, syn František a dcera Stázinka.
Pracoviště
Funkce na pracovišti
 • vedoucí katedry
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2000: Mgr. - obor Psychologie - jednooborová
 • 2000: Mgr. - obor Pedagogika - jednooborová
 • 2007: Ph.D. - obor Psychologie (sociální psychologie)
Pedagogická činnost
 • od roku 1995 - spolupráce s CDV MU při realizaci různých projektů dalšího vzdělávání učitelů, ředitelů škol a školních inspektorů
 • od roku 1999 - Fakulta sociálních studií - výuka (KPsych): Psychologie ve výchově a vzdělávání (PSY110, PSY710); vedení diplomových prací
 • od roku 2000 - Pedagogická fakulta - výuka (KPsych): Přednášky a semináře z pedagogické psychologie, Semináře a přednášky k sociální psychologii; vedení diplomových prací
 • od roku 2008 - Filosofická fakulta - výuka (ÚPV): Psychologie ve výchově a vzdělávání
 • od roku 2011 - Přírodovědecká fakulta - výuka (ÚPV): Psychologie výchovy a vzdělávání
 • od roku 2012 - spolupráce s NIDV při realizaci různých projektů dalšího vzdělávání
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2017-2019 spoluřešitel projektu Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659)
 • 2017-2019 spoluřešitel projektu Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664)
 • 2016 -2018 spoluřešitel projektu Strategie řízení třídy u studentů učitelství a zkušených učitelů (jejich “cvičných učitelů”) na druhém stupni základní školy (GA16-02177S)
 • od r. 2015 do r. 2017 - spoluřešitel projektu GAČR 15-12956S Jaký význam má kontext: objektivní determinanty socializace začínajících učitelů
 • od r. 2013 do r. 2015 - spoluřešitel projektu GAČR 13-24456S Moc ve školních třídách studentů učitelství
 • od r. 2012 do r. 2015 - odborný asistent Katedra psychologie FSS MU (CZ.1.07/2.2.00/28.0238 Inovací bakalářských studijních programů k lepší zaměstnatelnosti a CZ.1.07/2.2.00/28.0225 Internacionalizace, inovace, praxe: sociálně-vědní vzdělávání pro 21. století)
 • od r. 2012 do r. 2015 - odborný asistent Pedagogická fakulta MU (CZ.1.07/2.2.00/28.0040 Tvorba a inovace vzdělávacích programů a profesních praxí)
 • od r. 2012 do r. 2015 - spoluřešitel grantu v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny FSS MU (P407/12/0854; Cesty do dospělosti: longitudinální výzkum vývojových trajektorií a prediktorů autonomie a identity)
 • od r. 2010 do r. 2012 - spoluřešitel (s dr. A. Neusarem a dr. S. Ježkem) za Katedru psychologie FSS MU v projektu EUROPLAT - European Network for Psychology Learning and Teaching (155981-LLP-1-2009-UK-ERASMUS)
 • od. r. 2009 do r. 2012 - člen panelu expertů národního projektu MŠMT "Cesta ke kvalitě" (CZ.1.07/4.1.00/06.0014; plný název projektu „AUTOEVALUACE - Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení“)
 • od r. 2005 do r. 2011 - vědecko-výzkumný a vývojový pracovník; Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny (MSM0021622406 Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny: vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti)
 • od r. 2003 do r. 2005 - spoluřešitel grantu Mgr. S. Ježka Sociální klima školy (GAČR 406/03/0940)
 • od r. 2000 do r. 2004 - vědecko-výzkumný a vývojový pracovník Centra výzkumu vývoje osobnosti v sociálních a etnických kontextech CEZ:J07/98:142300002 Děti, mládež a rodina v transformaci)
 • od r. 1997 do r. 2000 - vědecko-výzkumný a vývojový pracovník Centrum výzkumu dětí, mládeže a rodiny - LONG 2
  (CEZ:J07/98:142300002 Děti, mládež a rodina v transformaci)
 • od r. 1998 do r. 2000 - koordinátor projektu Pracovní skupina pro romskou rodinu a dítě - Projekt podpora optimálního vývoje osobnosti a intelektu dětí ze znevýhodněného sociokulturního prostředí jako cesta k respektování lidských práv
  (CEZ:J07/98:142300001 Etnika, minority a marginalizované skupiny)
Akademické stáže
 • 16. 5. - 24. 5. 1998 - Nottingham University, Velká Británie
 • 9.8. - 15.8. 1999 - School of Behavioural and Communication Sciences, University of Ulster at Magee College,Londonderry, Northern Ireland, Velká Británie
Mimouniversitní aktivity
Ocenění vědeckou komunitou
Vybrané publikace
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Stanislav JEŽEK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ a Miroslav JANÍK. Novice teachers in the Czech Republic and their drop-out intentions. European Journal of Education. Hoboken , NJ USA: John Wiley & Sons, 2020, roč. 55, č. 2, s. 275- 291. ISSN 0141-8211. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/ejed.12373. URL info
 • VLČKOVÁ, Kateřina, Petr KVĚTON, Stanislav JEŽEK, Jan MAREŠ a Kateřina LOJDOVÁ. Adaptace škály managementu chování a výuky na české podmínky. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 24, č. 1, s. 135-155. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2019-1-6. full text SP info
 • MAREŠ, Jan, Kateřina VLČKOVÁ a Petr KVĚTON. Questionnaire adaptation. In EERA Summer School 2019. 2019. info
 • CHVÁL, Martin a Jan MAREŠ. Jak zjistíme klima ve škole? In Jana Hrubá, Martin Chvál. Na cestě ke kvalitní škole. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 165-169. Řízení školy. ISBN 978-80-7598-392-3. URL info
 • VLČKOVÁ, Kateřina, Jan MAREŠ, Stanislav JEŽEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Báze moci učitele: česká adaptace dotazníku Teacher Power Use Scale. Studia Paedagogica. FF MU Brno: ÚVP FF MU, 2017, roč. 22, č. 1, s. 87-112. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2017-1-6. full text SP info
 • MAREŠ, Jan a Tomáš KOHOUTEK. Well-being začínajících učitelů - výzkumná studie. In XXV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu Hradec Králové. 2017. URL info
 • MAREŠ, Jan a Jiří MAREŠ. Autonomie dospívajícího jedince: složitý proces, nejistý výsledek. Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova, 2014, roč. 64, č. 1, s. 81-98. ISSN 0031-3815. URL info
 • MAREŠ, Jan. Pedagogicko-psychologická diagnostika jako zadní dvorek psychologické diagnostiky? Testforum. 2013, roč. 2, č. 2013, s. 3-12, 9 s. ISSN 1805-9147. URL info
 • MAREŠ, Jan a Kateřina VLČKOVÁ. K metodologickým standardům kvantitativních studií v pedagogice: Jak psát o výzkumných zjištěních? Pedagogická orientace. Brno: ČPdS, 2013, roč. 23, č. 4, s. 455-477. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2013-4-455. Full-text v časopisu Pedagogická orientace 2013/4 info
 • MAREŠ, Jan. Stát se psychologem: příběh vysokoškolského studia. 1. vyd. Brno: Masarykova unverzita, 2013. ISBN 978-80-210-6385-3. URL info
 • LUKAS, Josef a Jan MAREŠ. Internetová prezentace školy. Posuzovací arch. Praha: NÚV, 2012. ISBN 978-80-87063-58-3. Manuál Evaluační nástroj info
 • KOHOUTEK, Tomáš a Jan MAREŠ. Anketa pro učitele. Anketa škole na míru. Praha: NÚV, 2012. ISBN 978-80-87063-73-6. URL info
 • KOHOUTEK, Tomáš a Jan MAREŠ. Anketa pro žáky. Anketa škole na míru. Praha: NÚV, 2012. ISBN 978-80-87652-94-7. URL info
 • MAREŠ, Jan, Stanislav JEŽEK, Helena GRECMANOVÁ a Miroslav DOPITA. Klima školy. Soubor dotazníků pro učitele, žáky a rodiče. 1. revidovaná verze. Praha: NÚV, 2012, 48 s. ISBN 978-80-87652-89-3. URL info
 • JEŽEK, Stanislav, Aleš NEUSAR a Jan MAREŠ. Employability of psychology graduates with a post-Bologna Bachelor’s or Master’s Degree. York: Department of Psychology, University of York, 2012, 68 s. URL info
 • MAREŠ, Jan. Jak neměřit ve třídě. 2011, 7 s. Studia Paedagogica, Vol. 16, No. 1. ISSN 1803-7437. Plný text recenze info
 • MAREŠ, Jan, Lenka LACINOVÁ a Stanislav JEŽEK. Psychologické charakteristiky a věkové zvláštnosti dětí na přechodu stupňů. In Walterová, E. (ed.). Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2011, s. 197-209. ISBN 978-80-246-2043-5. info
 • KOHOUTEK, Tomáš a Jan MAREŠ. Ankety pro rodiče. Anketa škole na míru. Praha: NÚV, 2011. ISBN 978-80-87063-49-1. Manuál Evaluační nástroj info
 • MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Internetové prezentace základních škol jako jeden z indikátorů jejich vnitřního sociálního prostředí. Orbis Scholae. Praha: PedF UK, 2009, roč. 3/2009, č. 1, s. 63-78, 15 s. ISSN 1802-4637. URL info
 • KOHOUTEK, Tomáš, Jan MAREŠ a Stanislav JEŽEK. Changes in Coping During Adolescence: Possible Conceptualisations. Studia psychologica: časopis pre základný výskum v psychologických vedách. Bratislava: Slovak Academic Press, 2009, roč. 51/2009, 2-3, s. 167-182. ISSN 0039-3320. URL info
 • MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Internetové prezentace základních škol jako možný indikátor jejich vnitřního sociálního prostředí. Pedagogika. Praha, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 4-20. ISSN 0031-3815. URL info
 • BERAN, Jan, Jan MAREŠ a Stanislav JEŽEK. Rezervované postoje učitelů k dalšímu vzdělávání jako jeden z rizikových faktorů kurikulární reformy. Orbis scholae. Praha, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 111-130, 19 s. ISSN 1802-4637. URL info
 • ŠAFÁŘOVÁ, Michaela, Stanislav JEŽEK a Jan MAREŠ. Jedenáctileté dítě ve škole. Eds. - Vladimír Smékal, Lenka Lacinová, Lubomír Kukla. In Dítě na prahu dospívání. Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 172-186, 14 s. Edice psychologie. ISBN 80-86598-84-5. info
 • MAREŠ, Jan a Stanislav JEŽEK. Metafora klimatu ve školním prostředí a žákovské hodnocení učitelů. Psychológia a patopsychológia. Bratislava (SR): VÚDPaP Bratislava, Slovak Academic Press, 2003, roč. 37/2002, č. 2, s. 134-147. ISSN 0555-5574. URL info
 • MAREŠ, Jan a Stanislav JEŽEK. Sociální prostředí školy očima adolescentů. In Utváření a vývoj osobnosti. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2002, s. 173-189. edice psychologie, sv. 1. ISBN 80-85947-83-8. info
 • ČIŽINSKÝ, Daniel a Jan MAREŠ. HYPERTEXT, HYPERMÉDIA - MOŽNOSTI VYUŽITÍ VE ŠKOLE. Pedagogika. Praha: PedF UK Praha, 1998, XLVIII, č. 3, s. 243-255. ISSN 0031-3815. časopis Pedagogika info

23. 1. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.