doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.

docentka – Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. A/2005
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1664
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D.
Pracoviště
 • Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
  Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky, Poříčí 9, 603 00 Brno
  Email: bazalova@ped.muni.cz, tel: +420 603 901 990
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2012: Habilitační řízení, obor speciální pedagogika, PdF MU, práce "Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra v inkluzivní škole v českém a mezinárodním kontextu"
 • 2011: Rozšíření aprobace, celoživotní vzdělávání, PdF MU, Anglický jazyk a literatura pro základní školy, práce "Teaching English to Learners with Autism Spectrum Disorders"
 • 2010: PREFEKT - Systematické komplexní vzdělávání pracovníků VaV v oblasti širší problematiky řízení VaV jako nezbytný Prvek EFEKTivity výzkumu, Masarykova univerzita
 • 2008: Diagnostika dětí s poruchami autistického spektra, APLA Praha a Střední Čechy
 • 2008: Matematika - krok za krokem, Klub rodičů a přátel dětí s DS a Rytmus, další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • 2006: Sexualita mentálně postižených, Pragoversa
 • 2003: On-line trainautism Project – Autism & family
 • 2003: Ph.D., speciální pedagogika, PdF MU, práce "Významy přisuzované postižení, postoje společnosti k osobám s tělesným postižením a postoje k integraci u nás a ve světě"
 • 2003: PhDr., speciální pedagogika, humanitní, pedagogické a společenské vědy, PdF MU, práce "Osobní asistence jako forma sociální intervence u osob s tělesným postižením"
 • 2002: AEFIN - Advanced English for International Networking, University of Jyväskyla
 • 2000: Mgr., Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy a Učitelství tělesné výchovy pro základní školy, PdF MU, práce "Socializace osob s tělesným postižením
 • 1998: Adult and Continuing Education, Virginia Beach City Public Schools, The Advanced Level of English as a Second Language
 • 1995: maturitní zkouška, Biskupské gymnázium Brno.
Přehled zaměstnání a pracovních aktivit
 • 2023: TAČR: Členka Kolegia odborníků SIGMA Dílčí cíl 2 – Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu. Členka Kolegia odborníků SIGMA Dílčí cíl 3 – Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění
 • 2023-2022: ESF: Hodnotitel mezinárodních výzkumných projektů. European Science Foundation
 • 2023-2022: GAMU: Hodnotitel výzkumných projektů, GAMU
 • 2023-2020: TAČR: Členka Skupiny expertů na základě návrhu Výzkumné rady a souhlasu předsednictva. Členství v Oborovém panelu 1 - Panel společenských věd a Oborovém panelu 4 - Panel pedagogicko-psychologický. Technologická agentura ČR
 • 2022-2014: RVVI, Úřad vlády: Výkon veřejné funkce v odborném a poradním orgánu Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Hodnotitel výsledků vědy a výzkumu, člen OVHP, Rada pro vědu, výzkum a inovace, Úřad vlády České republiky, Oborové verifikační a hodnotící panely, O2 SHVb
 • 2023-2021: Školitel SOČ: Středoškolská odborná činnost
 • 2021: Lektor T-Exkurze Aspergerův syndrom. JCMM
 • 2020-2012: Rodičovská dovolená
 • 2013-2008: Vedoucí týmu ve výzkumném záměru PdF MU MSM 0021622443
 • 2011: Zakladatelka Autistického centra na MU
 • 2009: Práce pro European Agency for Development in Special Needs Education, projekt HEAG – přístupnost vysokých škol studentům se speciálními vzdělávacími potřebami
 • 2008-2006: Expert v procesu komunitního plánování sociálních služeb v Brně
 • 2008: Člen vědeckého výboru konference Sexualita mentálně postižených II. Hradec Králové, Orfeus
 • 2008: Místopředseda Domova pro mne, z.s.
 • 2008-2005: Výuka na Přírodovědecké fakultě MU, Fakultě informatiky MU a Fakultě sportovních studií, předmět Speciální pedagogika
 • 2004: Zřízení výukového semináře Autismus
 • 2004-dosud: Člen Katedry speciální pedagogiky, PdF MU
 • 2004-1998: Soukromá výuka anglického jazyka
 • 2004-1998: Výuka AJ pro jazykové školy Pretorián, Amadeus, Hope
 • 2002-2000: Osobní asistent, Liga vozíčkářů
Pedagogická a akademická činnost
 • Zaměření: poruchy autistického spektra, vývojové poruchy intelektu, psychopedie, inkluze žáků s PAS a vývojovou poruchou intelektu, sexualita osob s PAS a vývojovou poruchou intelektu, role školního speciálního pedagoga
 • Člen oborové rady speciální pedagogika PdF MU
 • Člen komise pro státní závěrečné zkoušky
 • Školitel dvou zahraničních studentů doktorského studia (Omán, Palestina)
 • Oponent disertačních a rigorózních prací na PdF UP, Olomouc
 • Přednášková činnost pro zahraniční univerzity a mimouniverzitní subjekty
 • Popularizační aktivity: spolupráce s neziskovými subjekty
 • Odborné pedagogické recenze vědeckých příspěvků
 • Vzdělávací a rozvojové projekty
 • Překlad odborných textů z/do anglického jazyka, tlumočení
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2024-2022: Mezinárodní projekt Erasmus + "Developing a Higher Education Curriculum in SET Teaching for the Health Protection and Promotion of Intellectually Disabled Individuals" 2022-1-TR01-KA220-HED-000085572 (THID)
 • 2023: Specifický výzkum MU, MUNI/A/1347/2022, hlavní řešitel, SNESP: Specifika potřeb edukačních a socializačních procesů dětí/dospělých s postižením/znevýhodněním. Specifics of the Needs of the Educational and Socialization Processes in Children/Adults with Disabilities/Disadvantages
 • 2019-2017: Vědeckovýzkumná činnost zaměřená na Aspergerův syndrom, projekt APIV: Kvalitní inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní a střední škole (registrační číslo projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004872)
 • 2013-2008: Vědeckovýzkumná činnost v rámci výzkumného záměru MSM 0021622443
 • 2011-2010: Participace ve specifickém výzkumu "Inkluzivní vzdělávání žáků v podmínkách současné české školy"
 • 2008: Vzdělávací projekt s Moravským zemským muzeem
 • 2007-2004: Participace v projektech Internacionalizace MU
 • Fakultní projekty
 • Projekty FRVŠ
Akademické stáže
 • 2023: Slovinsko, University of Primorska: Meeting projektu THID, Erasmus + (2022-1-TR01-KA220-HED-000085572) s partnery z Turecka, Portugalska a Slovinska
 • 2023: Turecko, University of Duzce: Kick-off Meeting projektu THID, Erasmus + (2022-1-TR01-KA220-HED-000085572) s partnery z Turecka, Portugalska a Slovinska
 • 2021: Arménie Jerevan a Spitak: proškolení pedagogů v práci s žáky s PAS. Vyžádáno Rotary Clubem Jerevan
 • 2011: Belgie, Kasterlee, Brugge, Tielen, Turnhout - školy vzdělávajících žáky s PAS, projekt bydlení a zaměstnávání
 • 2011: Univerzita Wroclaw
 • 2011: Německo, Reutlingen
 • 2011: Turecko, Erbaa a Istanbul
 • 2011: Velká Británie, Sunderland - ESPA a P. Shattock
 • 2011: Velká Británie, Manchester, The Professional Conference, National Autistic Society
 • 2009: Kypr, Nicosia - Equal, Youth Employment
 • 2009: Irsko, Dublin City University, Dublin, Irsko
 • 2009: Maďarsko, Univerzita Pécs
 • 2009: Turecko, Canakkale
 • 2008: Indie, humanitární projekt Hnutí Brontosaurus
 • 2008: Belgie, Brugge
 • 2007: Švédsko, Mid Sweeden University, Härnösand
 • 2007: Finsko, Jyväskylä, University of Applied Sciences
 • 2003: Německo, Heidelberg
 • 2002: Finsko, Jyväskylä, University of Jyväskylä
 • 2001: Polsko, Wroclaw, University School of Physical Education
Akademické funkce, vedoucí funkce, členství v komisích
 • Garant specializace Psychopedie zaměřené na edukaci žáků s vývojovou poruchou intelektu a poruchou autistického spektra
Členství a funkce v mimouniverzitních orgánech
 • ESF: European Science Foundation: Hodnotitel mezinárodních výzkumných projektů
 • TAČR: Členka Kolegia odborníků a Odborného poradního orgánu - Zpravodaj a hodnotitel výzkumných projektů
 • RVVI ČR: Výkon veřejné funkce v odborném a poradním orgánu: hodnotitel výsledků vědy a výzkumu (člen OVHP), Úřad vlády České republiky
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2018: Cena děkana PdF MU v kategorii významný tvůrčí čin zaměstnanců za publikaci Autismus v edukační praxi
 • 2014: Cena děkana PdF MU. Ocenění vědecké a umělecké činnosti
 • 2011: Ocenění vedené práce "Studium dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na základních školách", Podpora nadaných studentů, Středoškolská odborná činnost
 • 2009: Poděkování Asociace pomáhající lidem s autismem za podporu činnosti, spolupráci, osvětovou činnost v oblasti problematiky autismu a výrobu pomůcek
 • 2004: Cena rektora MU za vynikající výsledky v doktorském studiu na Pedagogické fakultě a za vynikající disertační práci, Brno.
Vybrané publikace
 • BAZALOVÁ, Barbora a Ľubica SRNKOVÁ. Diverzita v jazykovom spracovaní. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky/Studies in Special Education. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2024, roč. 13, č. 1, s. 79-87. ISSN 2585-7363. URL info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Psychopedie. 1. vydání. Praha: Grada, 2023, 200 s. Pedagogika. ISBN 978-80-271-3725-1. odkaz na vydavatele info
 • BAZALOVÁ, Barbora. 1347/2022 Specifika potřeb edukačních a socializačních procesů dětí/dospělých s postižením/znevýhodněním. Pedagogická fakulta MU, 2023. info
 • BAZALOVÁ, Barbora, Dana ZÁMEČNÍKOVÁ a Pavel SOCHOR. Erasmus + Project: Developing a Higher Education Curriculum in SET Teaching for the Health Protection and Promotion of Intellectually Disabled Individuals 2022-1-TR01-KA220-HED-000085572. 2023. URL info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Členství v hodnotící komisi pro státní doktorskou zkoušku, program kinantropologie. Doktorský studijní program kinantropologie, Fakulta spotrovních studií MU, 2023. info
 • BAZALOVÁ, Barbora, Dana ZÁMEČNÍKOVÁ a Pavel SOCHOR. Health protection in children with ID: needs analysis. In P. D. Herrera, J. M. T. Torres, J. A. M. Domingo, M. R. Navas-Parejo. PERSPECTIVAS INTERDISCIPLINARIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. Madrid: Dykinson, 2023, s. 173-182. 1. ISBN 978-84-1170-421-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2307/jj.8500870.24. URL info
 • BAZALOVÁ, Barbora, Dana ZÁMEČNÍKOVÁ, Pavel SOCHOR, Feyzullah SAHIN, Dilek SAHIN a Nilay GÜNEL. HEALTH REQUIREMENTS OF INDIVIDUALS WITH INTELLECTUAL DEVELOPMENT DISORDERS NEEDS ASSESSMENT REPORT. Prosen Mirko; Licen Sabina; Tadeu Pedro; Brigas Carlos. 1. vyd. Turkey: The European Commission, 2023, 83 s. 1. URL info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Členství v hodnotící komisi pro habilitační řízení v oboru Speciální pedagogika, UP Olomouc. 2023 - 2023. info
 • BAZALOVÁ, Barbora, Dana ZÁMEČNÍKOVÁ a Pavel SOCHOR. Brief analysis regarding the health needs of persons with ID (the Czech Republic case). In XVI CIEI 23 Congreso Internacional de Educación e Innovación. 2023. URL info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Role speciálního pedagoga ve škole. In VIM: Vzdělávací institut pro Moravu: vyžádaná přednáška pro školní speciální pedagogy. 2023. URL info
 • BAZALOVÁ, Barbora, Dana ZÁMEČNÍKOVÁ a Pavel SOCHOR. Popularizační videa a aktivity k projektu THID Erasmus +. In Project - THID. 1. vyd. Turkey: Erasmus + Developing a Higher Education Curriculum in SET Teaching or the Health Protection and Promotion of Intellectually Disabled Individuals 2022-1-TR01-KA220-HED-000085572, 2023. 1. URL URL info
 • BAZALOVÁ, Barbora, Dana ZÁMEČNÍKOVÁ a Pavel SOCHOR. Zdraví lidí s poruchou intelektu. 2023. URL URL info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Členka vědecké rady vědeckého časopisu. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky/Studies in Special Education, 2023. URL info
 • BAZALOVÁ, Barbora, Dana ZÁMEČNÍKOVÁ, Věra VOJTOVÁ a Pavel SOCHOR. Special Needs Teachers and Inclusion in the Czech Republic. In International Conference on Transformative Education, Gender Equality, Active Citizenship for Sustainable Development. 2023. URL info
 • BAZALOVÁ, Barbora, Dana ZÁMEČNÍKOVÁ, Věra VOJTOVÁ a Pavel SOCHOR. Developing Inclusion with Special Needs Teachers: Disorders of Intellectual Development: Health Issues and Strategies in Education. In Abstract Volume. International Conference on Ethnicity, Identity and Nationalism in Indigenous Literature. 2023. URL info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Podpora žáků s PAS ve škole. In Lektorování a příprava semináře AK05345, 16h, Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace. 2022. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Dítě s poruchou autistického spektra v mateřské škole. In Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817, Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor školství a mládeže. 2022. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Podpora žáků s potřebou podpůrných opatření ve škole. In Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817, Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor školství a mládeže. 2022. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Zpravodaj, hodnotitel a člen oborových panelů TAČR. TAČR, 2022 - 2023. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Člen OVHP, hodnotitel výsledků vědy a výzkumu. Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Úřad vlády České republiky, Oborové verifikační a hodnotící panely, O2 SHVb. Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Úřad vlády České republiky, 2022 - 2023. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Hodnotitel projektů vědy a výzkumu, ESF: European Science Foundation. European Science Foundation, 2022 - 2023. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Recenze pro E pedagogium UPOL. e-PEDAGOGIUM, nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice. Olomouc: Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, 2022. ISSN 1213-7758. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Člen OVHP, hodnotitel výsledků vědy a výzkumu. Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Úřad vlády České republiky, Oborové verifikační a hodnotící panely, O2 SHVb. 2021 - 2022. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Členství v Oborovém panelu 1 - Panel společenských věd. Technologická agentura ČR, 2021 - 2022. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Členství v Oborovém panelu 4 - Panel pedagogicko-psychologický. Technologická agentura ČR, 2021 - 2022. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Edukace žáků s poruchou autistického spektra. In Vyžádaná přednáška pro Rotary Club Yerevan, Armenie a učitele ze školy ve Spitaku, Arménie. 2021. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Žáci s potřebou podpory ve škole, role speciálního pedagoga a poradenských služeb. In Lektorování a příprava semináře AK05002, 12h, Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace. 2021. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Role speciálního pedagoga ve škole. In Lektorování a příprava semináře AK04710, 16h, Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace. 2021. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Školitel ve Středoškolské odborné činnosti (SOČ). In JCMM. 2021. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Lektor T-Exkurze s názvem Aspergerův syndrom. In JCMM. 2021. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Začlenění žáka/studenta s potřebou podpory do školy a kolektivu třídy. In Projekt Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje, Krajský úřad, Odbor školství a mládeže Olomouckého kraje. 2021. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Žák s potřebou podpůrných opatření ve škole. In Vzdělávací rozhledy. Pedagogická fakulta. 2021. URL info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Vzdělávání žáků s Aspergerovým syndromem v inkluzivní třídě. Online. 1. elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 83 s. ISBN 978-80-210-5936-8. URL info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Autismus v edukační praxi. Vydání první. Praha: Portál, s. r. o., 2017, 207 s. ISBN 978-80-262-1195-2. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje. Vydání první. Praha: Portál, 2014, 183 s. ISBN 978-80-262-0693-4. URL info
 • PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BAZALOVÁ, Lenka DŽAMBIKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Ivo ŠLAPÁK a Helena VAĎUROVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 322 s. ISBN 978-80-210-7581-8. info
 • VÍTKOVÁ, Marie, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Ilona FIALOVÁ a Barbora BAZALOVÁ. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Texty k distančnímu vzdělávání. první. Brno: Paido, 2014. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Analýza současného stavu inkluzivní edukace žáků s poruchami autistického spektra v České republice. In PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Analysis of Social Determinants of Inclusive Education. 1. vyd. Brno: Paido, 2013, s. 207-226. ISBN 978-80-7315-245-1. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Specifika ve vzdělávání žáků s Aspergerovým syndromem. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Specific Features in Teaching Pupils with Special Educational Needs in an Inclusive Learning Environment in Primary Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 225-232. ISBN 978-80-210-6646-5. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Poruchy autistického spektra v kontextu české psychopedie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 279 s. ISBN 978-80-210-5930-6. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Education of Students with Special Educational Needs Focused on Asperger Syndrome and High-functioning Autism. In Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí – Sapere Aude 2011. Hradec Králové. 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011, s. 111-119, 674 s. ISBN 978-80-904877-2-7. URL info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Teaching English to Learners with Autism Spectrum Disorders – Theoretical Approaches. In Talented Learner. První vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 149-166. Výzkumné práce. Svazek 4. ISBN 978-80-210-5701-2. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Poruchy autistického spektra. Teorie, výzkum, zahraniční zkušenosti. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 249 s. ISBN 978-80-210-5781-4. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Psychopedie. In Pipeková, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno: Paido Brno, 2010, s. 289-304. ISBN 978-80-7315-198-0. info
 • BAZALOVÁ, Barbora a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Bildung der Schüler mit Störungen des autistischen Spektrums in der Tschechischen Republik. behinderte Menschen. Graz, Rakousko, 2009, roč. 32/2009, č. 4, s. 11-15. ISSN 1561-2791. URL info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Especially Gifted Autistic Children. Savant Syndrome. In ŠIMONÍK, O. a M. VÍTKOVÁ. Education and Talent 3. 1. vydání. Brno: MU, 2009, s. 93-105. Výzkumné zprávy číslo 6. ISBN 978-80-210-5113-3. info
 • BAZALOVÁ, B. Sexualita a sexuální výchova u osob s mentálním postižením v institucionálních podmínkách. Speciální pedagogika. Praha: Vydavatelství PedF UK, 2008, roč. 18, č. 3, s. 247-255, 66 s. ISSN 1211-2720. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Autismus, vztahy a sexualita u nás a v zahraničí. In Sexualita mentálně postižených II. Hradec Králové 11. – 12. 12. 2008, pořadatel o.s. Orfeus. 2008. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v zemích Evropské unie a v dalších vybraných zemích. 1. vydání. Brno: MU, 2006, 188 s. 1. vydání. ISBN 80-210-3971-X. info

31. 7. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.