Úvodní informace k testu

Informace o předmětech
„Vstupní test AJ/NJ/RJ – A2“
pro bakalářské studium

Povinně-volitelné předměty „CJV_AJA2(k) Vstupní test AJ – A2“, „CJV_NJA2(k) Vstupní test NJ – A2“ a „CJV_RJA2(k) Vstupní test RJ – A2“ představují prerekvizitu ke studiu povinně-volitelného cizího jazyka v rámci společného základu. Cílem vstupních testů je zajistit, aby všichni studenti zahájili studium jazyka na PedF s minimální požadovanou vstupní znalostí (úroveň A2), tj. aby byli schopni absolvovat výuku odborného a akademického jazyka na úrovni B1 dle CEFR (= Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

Průměrný student dosáhne jazykové úrovně A2 za 2 roky pravidelného studia v rozsahu 2 až 3 hodiny výuky týdně.

ZÁPIS:

Doporučený zápis Vstupního testu A2 pro prezenční studenty:
1. semestr (V případě velmi slabé znalosti je studentům doporučeno dosáhnout požadované úrovně a předmět Vstupní test A2 poprvé zapsat až ve 3. semestru.)  

Doporučený zápis navazujících povinně-volitelných předmětů:
2. semestr: povinně-volitelný předmět „AJ/NJ/RJ A“
3. semestr: povinně-volitelný předmět „AJ/NJ/RJ B“

Doporučený zápis Vstupního testu A2 pro kombinované studenty:
1. semestr (V případě velmi slabé znalosti je studentům doporučeno předmět Vstupní test A2 poprvé zapsat až ve 3. semestru.)  

Doporučený zápis navazujících povinně-volitelných předmětů:
2. semestr: povinně-volitelný předmět „AJ/NJ/RJ pro pedagogy/spec. pedagogy/soc.pedagogy“

ORGANIZACE:

Vstupní testy A2 probíhají s roční periodicitou vždy v lednu.

Vyhlašují se tři termíny – 1. řádný, 2. řádný a opravný, 3. opravný.

Studenti mají povinnost se PŘIHLÁSIT NA ZKUŠEBNÍ TERMÍN prostřednictvím IS.MUNI (termíny jsou vyhlašovány v prosinci).

STRUKTURA TESTU:

Poslech (cca 10b), čtení (cca 10b), gramatika a slovní zásoba (cca 20 b).
Celkem: 40 bodů.

Typ otázek: výběr z možností. 

HODNOCENÍ:

Zápočet je udělen studentům, kteří získají alespoň 70% bodů (tj. 28 ze 40).

Výuka povinně-volitelného cizího jazyka na PdF i dalších fakultách MU probíhá na úrovních B1 v bakalářském studiu, resp. B2 v magisterském studiu (maturitní úroveň - B1+). Náplní výuky je odborný a akademický jazyk. Znalost jednoho cizího jazyka minimálně na úrovni B1, resp. B2 je jedním z klíčových pilířů PROFILU ABSOLVENTA MU, což znamená, že cizí jazyk má stejnou důležitost jako Vámi zvolený hlavní obor.

CVIČNÉ VSTUPNÍ TESTY A2:

Chcete-li si vyzkoušet Vstupní test A2 "nanečisto" (a otestovat tak svoji připravenost na úspěšné zvládnutí testu ve zkouškovém období), stačí kliknout na následující odkaz. (Můžete vyzkoušet všechny jazykové mutace - AJ, NJ, RJ. Testy lze skládat opakovaně a kdykoli během roku. Výsledek je pouze informační a nezapočítává se do hodnocení předmětu).

Angličtina:

https://is.muni.cz/auth/do/ped/kat/CJV/vstupnitesty/aj/Vstupni_test_A2_anglicky.qref

Němčina:

https://is.muni.cz/auth/do/ped/kat/CJV/vstupnitesty/nj/Vstupni_test_A2_Nemecky.qref

 Ruština:

https://is.muni.cz/auth/do/ped/kat/CJV/vstupnitesty/rj/Vstupni_test_A2_Rusky.qref

 

Angličtina

Vstupní test A2 - AJ:
Gramatika a slovní zásoba

Gramatika:

 • to be (časování slovesa „být“)
 • articles (základní pravidla pro používání členů v AJ)
 • this/that/these/those
 • have got
 • possessive (přivlastňování v AJ)
 • present simple (přítomný čas prostý)
 • like/hate…sth. /doing sth.
 • adverbs of frequency (sometimes, often, usually, never, …)
 • can/can’t
 • there is/are…
 • some, any, no
 • countables/uncountables (počitatelná/nepočitatelná podstatná jména)
 • how much, how many
 • was/were
 • past simple, regular/irregular verbs (minulý čas prostý, min. 40 nejběžnějších nepravidelných sloves)
 • comparative and superlative adjectives (stupňování přídavných jmen)
 • present continuous (přítomný čas průběhový)
 • future intentions: going to/would like to and want to (vyjádření budoucího záměru/plánu v AJ)
 • infinitive of purpose (infinitiv účelový, ekvivalent české vedlejší věty učelové)
 • will
 • might
 • present perfect (předpřítomný čas prostý)
 • time phrases with present perfect and past simple (typická časová určení používaná s
 • minulým/předminulým časem)
 • prepositions of place, movement and time (základní předložky místa, pohybu a času)
 • must
 • have to
 • don’t have to

Okruhy slovní zásoby:

 • Countries, nationalities
 • Jobs
 • Everyday objects
 • Family and family relations
 • Common verbs
 • Daily routines
 • Transport
 • Food, eating out
 • Dates, years, decades and centuries
 • Shops and shopping
 • Clothes
 • Animals and natural features
 • Weather
 • City and countryside
 • Education and careers
 • Communication
 • Describing things, people and events – adjectives
Němčina

Vstupní test A2 - NJ:
Gramatika a slovní zásoba

Gramatika:

 • Verben (slovesa) Präsens, Perfekt, Preteritum, Futur, Imperativ, Modalverben
 • Verben mit Präfix: trennbar und untrennbar (slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami)
 • Reflexive Verben (zvratná slovesa)
 • Substantive (podstatná jména)
 • Genus (rod)
 • Bestimmter und unbestimmter Artikel (určitý a neurčitý člen)
 • Singularformen (jednotné číslo)
 • Pluralformen (koncovky množného čísla)
 • Deklination (skloňování)
 • Pronomen (zájmena)
 • Personalpronomen (osobní zájmena)
 • Possessivpronomen (přivlastňovací zájmena)
 • Reflexivpronomen (zvratná zájmena)
 • Deklination (skloňování zájmen)
 • Adjektive (přídavná jména)
 • Deklination (skloňování)
 • Komparation (stupňování)
 • Präpositionen (předložky)
 • mit Dativ (se 3. pádem)
 • mit Akkusativ (se 4. pádem)
 • mit Dativ oder Akkusativ (se 3. nebo se 4. pádem)
 • Satztypen und Verbstellung, Satzrahmen (typy vět, postavení slovesa, větný rámec)
 • Aussagesätze (oznamovací věty)
 • Fragesätze (tázací věty)
 • Hauptsätze (hlavní věty)
 • Nebensätze (vedlejší věty)
 • Konnektoren (spojky): und, aber, oder, denn, deshalb, trotzdem, dass, wenn, als, weil, damit ...

Okruhy slovní zásoby:

 • Wohnen
 • Stadt und Land
 • Mein Leben und meine Familie
 • Freunde
 • Arbeit und Beruf
 • Ausbildung und Schulen
 • Hobbys
 • Kultur
 • Sport
 • Reisen
 • Länder, Nationalitäten
 • Einkaufen
 • Essen, Restaurants
 • Mode
 • Natur und Naturschutz
 • Feste feiern
 • Deutschsprachige Länder

 

Ruština

Vstupní test A2 - RJ:
Gramatika a slovní zásoba

Gramatika:

 • Verben (slovesa) Präsens, Perfekt, Preteritum, Futur, Imperativ, Modalverben
 • Verben mit Präfix: trennbar und untrennbar (slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami)
 • Reflexive Verben (zvratná slovesa)
 • Substantive (podstatná jména)
 • Genus (rod)
 • Bestimmter und unbestimmter Artikel (určitý a neurčitý člen)
 • Singularformen (jednotné číslo)
 • Pluralformen (koncovky množného čísla)
 • Deklination (skloňování)
 • Pronomen (zájmena)
 • Personalpronomen (osobní zájmena)
 • Possessivpronomen (přivlastňovací zájmena)
 • Reflexivpronomen (zvratná zájmena)
 • Deklination (skloňování zájmen)
 • Adjektive (přídavná jména)
 • Deklination (skloňování)
 • Komparation (stupňování)
 • Präpositionen (předložky)
 • mit Dativ (se 3. pádem)
 • mit Akkusativ (se 4. pádem)
 • mit Dativ oder Akkusativ (se 3. nebo se 4. pádem)
 • Satztypen und Verbstellung, Satzrahmen (typy vět, postavení slovesa, větný rámec)
 • Aussagesätze (oznamovací věty)
 • Fragesätze (tázací věty)
 • Hauptsätze (hlavní věty)
 • Nebensätze (vedlejší věty)
 • Konnektoren (spojky): und, aber, oder, denn, deshalb, trotzdem, dass, wenn, als, weil, damit ...

Okruhy slovní zásoby:

 • Wohnen
 • Stadt und Land
 • Mein Leben und meine Familie
 • Freunde
 • Arbeit und Beruf
 • Ausbildung und Schulen
 • Hobbys
 • Kultur
 • Sport
 • Reisen
 • Länder, Nationalitäten
 • Einkaufen
 • Essen, Restaurants
 • Mode
 • Natur und Naturschutz
 • Feste feiern
 • Deutschsprachige Länder

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.